Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0181

2012/181/EU: Uitvoeringsbesluit van de Raad van 26 maart 2012 waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te treffen die afwijkt van artikel 287 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

OJ L 92, 30.3.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/181/oj

30.3.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 92/26


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

van 26 maart 2012

waarbij Roemenië wordt gemachtigd een bijzondere maatregel te treffen die afwijkt van artikel 287 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

(2012/181/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1), en met name artikel 395, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij brief, ingekomen bij de Commissie op 30 augustus 2011, heeft Roemenië verzocht om machtiging tot het treffen van een bijzondere maatregel die afwijkt van artikel 287, punt 18, van Richtlijn 2006/112/EG, teneinde belastingplichtigen met een jaaromzet die ten hoogste gelijk is aan de tegenwaarde van 65 000 EUR in de nationale munteenheid tegen de op de dag van de toetreding van Roemenië tot de Europese Unie geldende omrekeningskoers, van de btw te mogen vrijstellen. Door de maatregel zullen deze belastingplichtigen van sommige of alle in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van titel XI van Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde btw-verplichtingen worden ontheven.

(2)

Bij brief van 8 november 2011 heeft de Commissie, overeenkomstig artikel 395, lid 2, tweede alinea, van Richtlijn 2006/112/EG de overige lidstaten van het verzoek van Roemenië in kennis gesteld. Bij brief van 9 november 2011 heeft de Commissie Roemenië meegedeeld dat zij over alle gegevens beschikte die zij nodig achtte voor de beoordeling van het verzoek.

(3)

Krachtens titel XII van Richtlijn 2006/112/EG mogen de lidstaten al een bijzondere regeling voor kleine ondernemingen toepassen. Onderhavige maatregel wijkt slechts af van titel XII van Richtlijn 2006/112/EG in die zin dat hij voorziet in een hoger drempelbedrag voor de jaaromzet van belastingplichtigen dan het drempelbedrag dat Roemenië krachtens artikel 287, punt 18, van Richtlijn 2006/112/EG mag hanteren, namelijk 35 000 EUR.

(4)

Een hoger drempelbedrag voor de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen komt neer op een vereenvoudiging, omdat dit de btw-verplichtingen voor de kleinste ondernemingen aanzienlijk kan verminderen; ondernemingen beslissen evenwel zelf of zij van de bijzondere regeling gebruik willen maken of niet. Algemeen wordt verwacht dat de maatregel de btw-naleving over de hele linie zal verbeteren.

(5)

De Commissie heeft in haar voorstel van 29 oktober 2004 voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG van de Raad met het oog op de vereenvoudiging van de btw-verplichtingen bepalingen opgenomen die de lidstaten de mogelijkheid moesten bieden om het plafond voor de jaaromzet waaronder btw-vrijstelling kan worden verleend, vast te stellen op een jaarlijks herzienbaar bedrag van maximaal 100 000 EUR of de tegenwaarde daarvan in de nationale munteenheid. Het verzoek van Roemenië is in overeenstemming met dit voorstel.

(6)

De maatregel zal geen gevolgen hebben voor de eigen middelen van de Unie uit de btw en geen noemenswaardige invloed hebben op de totale btw-opbrengsten van Roemenië in het stadium van het eindverbruik,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 287, punt 18, van Richtlijn 2006/112/EG wordt Roemenië gemachtigd btw-vrijstelling toe te kennen aan belastingplichtigen met een jaaromzet die ten hoogste gelijk is aan de tegenwaarde van 65 000 EUR in de nationale munteenheid tegen de op de dag van toetreding tot de Europese Unie geldende omrekeningskoers.

Artikel 2

Dit besluit wordt van kracht op de dag van de kennisgeving ervan.

Het is van toepassing tot en met de datum van inwerkingtreding van een richtlijn houdende wijziging van de drempelbedragen voor de jaaromzet waaronder belastingplichtigen in aanmerking kunnen komen voor een vrijstelling van de btw, of tot en met 31 december 2014, indien deze datum eerder valt.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot Roemenië.

Gedaan te Brussel, 26 maart 2012.

Voor de Raad

De voorzitter

N. WAMMEN


(1)  PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.


Top