Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1386

Verordening (EU) nr. 1386/2011 van de Raad van 19 december 2011 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden

OJ L 345, 29.12.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 024 P. 10 - 16

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1386/oj

29.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 345/1


VERORDENING (EU) Nr. 1386/2011 VAN DE RAAD

van 19 december 2011

houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten in de Canarische Eilanden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 349,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 704/2002 van de Raad van 25 maart 2002 tot tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van bepaalde industrieproducten en inzake de opening en het beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde visserijproducten op de Canarische Eilanden (3) zal de schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief ten aanzien van bepaalde kapitaalgoederen die voor commerciële en industriële doeleinden worden gebruikt, op 31 december 2011 verstrijken.

(2)

In september 2010 heeft de regering van Spanje namens de regering van de Canarische Eilanden in overeenstemming met artikel 349 van het Verdrag verzocht om een verlenging van de schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor een aantal producten. Zij motiveerde haar verzoek met het argument dat de marktdeelnemers, door de afgelegen ligging van die eilanden, op economisch en commercieel gebied ernstig benadeeld zijn, hetgeen weer ongunstige gevolgen heeft voor de demografische, sociale en economische ontwikkeling en de werkgelegenheid.

(3)

De recente economische crisis heeft de bouw- en industriesector op de Canarische Eilanden zwaar getroffen. De teruglopende bouwbedrijvigheid heeft op haar beurt negatief doorgewerkt in de volledige toeleveringsbranche die van de bouwsector afhankelijk is. Het ongunstige financiële klimaat had ernstige gevolgen voor vele takken van bedrijvigheid. Daarbovenop kwam de grote stijging van de werkloosheid in Spanje, die de terugval in de binnenlandse vraag, inclusief de vraag naar industrieproducten, nog versterkte.

(4)

De werkloosheid op de Canarische Eilanden lag de laatste tien jaar steeds boven het nationale Spaanse gemiddelde en sinds 2009 hebben de Canarische Eilanden het hoogste werkloosheidsniveau van heel Spanje (Eurostat: regionale statistieken — werkloosheidspercentage volgens NUTS 2-regio's, 1999-2009). Voorts wordt meer dan de helft van de industriële productie op de Canarische Eilanden ook daar verbruikt, wat een zeer ernstig probleem vormt omdat de vraag daar ook sterker is teruggevallen.

(5)

Om investeerders een perspectief op de lange termijn te bieden en marktdeelnemers in staat te stellen een niveau van industriële en commerciële activiteit te bereiken dat tot een stabiel economisch en sociaal klimaat op de Canarische Eilanden leidt, is het derhalve passend de schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde goederen, zoals vermeld in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 704/2002, integraal te verlengen met een periode van tien jaar.

(6)

In dezelfde context hebben de Spaanse autoriteiten ook voor drie nieuwe producten binnen de GN-codes 3902 10, 3903 11 en 3906 10 om schorsing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief verzocht. Dit verzoek is ingewilligd omdat deze schorsingen de economie van de Canarische Eilanden moeten versterken.

(7)

Om ervoor te zorgen dat alleen marktdeelnemers die op de Canarische Eilanden zijn gevestigd van deze tariefmaatregelen genieten, moeten de schorsingen afhankelijk zijn van het eindgebruik van de producten, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (4) en Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (5).

(8)

In geval van een verlegging van het handelsverkeer en teneinde uniforme voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te verzekeren, dient de Commissie uitvoeringsbevoegdheden te krijgen zodat zij de schorsing tijdelijk kan intrekken. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (6).

(9)

Wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur kunnen geen aanleiding geven tot wezenlijke wijzigingen in de schorsing van de rechten. De Commissie moet derhalve gemachtigd worden om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag, teneinde de nodige wijzigingen en technische aanpassingen aan te brengen in de lijst van goederen waarop een schorsing van toepassing is. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze worden toegezonden aan de Raad.

(10)

Om ervoor te zorgen dat de maatregelen van deze verordening aansluiten op die van Verordening (EG) nr. 704/2002, moeten zij vanaf 1 januari 2012 worden toegepast,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2021 worden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van toepassing zijn op de invoer in de Canarische Eilanden van kapitaalgoederen die onder de in bijlage I genoemde GN-codes vallen en voor commerciële of industriële doeleinden worden gebruikt, volledig geschorst.

Deze goederen worden overeenkomstig de relevante bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en Verordening (EEG) nr. 2454/93 gedurende ten minste 24 maanden na het in het vrije verkeer brengen gebruikt door op de Canarische Eilanden gevestigde marktdeelnemers.

Artikel 2

Van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2021 worden de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die van toepassing zijn op invoer in de Canarische Eilanden van grondstoffen, onderdelen en componenten die onder de in bijlage II genoemde GN-codes vallen en voor industriële verwerking of onderhoud op de Canarische Eilanden worden gebruikt, volledig geschorst.

Artikel 3

Als voorwaarde voor de in de artikelen 1 en 2 bedoelde schorsing van rechten geldt dat de goederen bestemd moeten zijn voor eindgebruik overeenkomstig de artikelen 21 en 82 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 en dat zij worden onderworpen aan de controles als bedoeld in de artikelen 291 tot en met 300 van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 4

1.   Wanneer de Commissie redenen heeft om aan te nemen dat de bij deze verordening ingestelde schorsing voor een bepaald product tot een verlegging van het handelsverkeer heeft geleid, kan zij een uitvoeringshandeling vaststellen om die schorsing tijdelijk in te trekken voor een periode van ten hoogste twaalf maanden. Die uitvoeringshandeling wordt vastgesteld overeenkomstig de in artikel 8 bedoelde onderzoeksprocedure.

Voor de invoerrechten op producten waarvoor de schorsing tijdelijk is ingetrokken, wordt een zekerheid gesteld en de vrijgave voor het vrije verkeer van de betrokken producten in de Canarische Eilanden wordt afhankelijk gesteld van deze zekerheidstelling.

2.   Wanneer de Raad volgens de procedure die is neergelegd in het Verdrag binnen een periode van twaalf maanden besluit dat de schorsing definitief wordt ingetrokken, worden de bedragen waarvoor zekerheid is gesteld definitief ingevorderd.

3.   Indien binnen twaalf maanden geen definitief besluit overeenkomstig lid 2 is genomen, worden de als zekerheid gestelde bedragen vrijgegeven.

Artikel 5

De Commissie wordt gemachtigd om gedelegeerde handelingen overeenkomstig artikel 6 vast te stellen betreffende de in de bijlagen I en II aan te brengen wijzigingen en technische aanpassingen die noodzakelijk zijn ingevolge wijzigingen in de gecombineerde nomenclatuur.

Artikel 6

1.   De bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend onder de in dit artikel gestelde voorwaarden.

2.   De in artikel 5 bedoelde bevoegdheid tot vaststelling van gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van 1 januari 2012.

3.   De in artikel 5 bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door de Raad te allen tijde worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie van de bevoegdheid die in het besluit wordt vermeld. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.   Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, stelt zij de Raad daarvan in kennis.

5.   Een krachtens artikel 5 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt pas in werking als de Raad binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving van die handeling aan de Raad geen bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, of als de Raad de Commissie voor het verstrijken van deze termijn heeft meegedeeld niet voornemens te zijn bezwaar te maken.

Artikel 7

De Commissie stelt het Europees Parlement in kennis van de door haar vastgestelde gedelegeerde handelingen, de mogelijke bezwaren die daartegen worden gemaakt of de intrekking van de bevoegdheidsdelegatie door de Raad.

Artikel 8

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het Comité douanewetboek dat is ingesteld bij artikel 247 bis, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2913/92. Het betreft een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 december 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. KOROLEC


(1)  Advies uitgebracht op 15 november 2011 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Advies uitgebracht op 22 september 2011 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB L 111 van 26.4.2002, blz. 1.

(4)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.

(5)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1.

(6)  PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.


BIJLAGE I

Kapitaalgoederen die voor commerciële of industriële doeleinden worden gebruikt en onder de volgende GN-codes vallen  (1)

4011 20

8450 20

8522 90 80

9006 53 80

4011 30

8450 90

8523 21

9006 59

4011 61

8469 00 91

 

9007 10

4011 62

8472

8523 29 39

9007 20

4011 63

 

8523 29 90

9008 50

4011 69

 

8523 49 99

 

4011 92

 

8523 51 99

 

4011 93

8473

8523 59 99

 

4011 94

 

8523 80 99

 

4011 99

8501

8525 50

9010 10

5608

 

8525 80 11

9010 50

6403 40

 

8525 80 19

9011

6403 51 05

 

8526

 

6403 59 05

 

 

 

6403 91 05

 

 

 

6403 99 05

 

 

9012

8415

 

 

 

 

 

 

9030 10

 

 

8701

 

 

 

 

9030 31

 

 

 

9030 33

 

 

8702

9106

 

 

8704 21 31

9107

8418 30 80

 

8704 21 39

9207

8418 40 80

 

8704 21 91

 

8418 50

 

8704 21 99

9506 91 90

8418 61

 

8704 22

9507 10

8418 69

 

8704 23

9507 20 90

8418 91

 

8704 31 31

9507 30

8418 99

 

8704 31 39

 

8427

 

8704 31 91

 

8431 20

 

8704 31 99

 

8443 31

 

 

 

 

 

8704 32

 

8443 32

8518 40 30

8704 90

 

8443 39 10

 

 

 

8443 39 39

8518 90

8705

 

 

8519 20

9006 10

 

8450 11 90

8519 81 51

 

 

8450 12

8521 10 95

9006 30

 

8450 19

8522 90 49

9006 52

 


(1)  Zoals gedefinieerd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 282 van 28.10.2011, blz. 1).


BIJLAGE II

Grondstoffen, onderdelen en componenten die voor landbouwdoeleinden, industriële verwerking of onderhoud worden gebruikt en onder de volgende GN-codes vallen  (1)

3901

 

5501

 

3902 10

 

5502

 

3903 11

 

5503

8706

3904 10

 

5504

8707

3906 10

 

5505

8708

4407 21

 

 

8714

 

 

5506

 

4407 22

 

5507

 

 

5108

5508 10 10

 

4407 25

5110

5508 20 10

 

 

5111

5509

 

 

 

5510

 

4407 26

 

5512

 

 

 

5513

 

 

 

5514

9002 90

4407 29

 

5515

9006 91

 

 

5516

9007 91

 

 

6001

9007 92

 

 

6002

9008 90

 

5112

 

9010 90

 

 

6217 90

9104

4407 99

 

6305

9108

4410

 

 

9109

4412

 

 

 

 

5205

 

 

 

5208

 

9110

 

5209

 

 

 

5210

 

 

 

5212

6309

 

 

5401 10 12

6406

 

 

5401 10 14

7601

9111

 

5401 20 10

 

9112

 

5402

8529 10 80

9114

 

5403

8529 10 95

 

 

5404 11

8529 90

 

 

5404 90

 

 

 

5407

 

 

 

5408

 

 


(1)  Zoals gedefinieerd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1006/2011 van de Commissie van 27 september 2011 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 282 van 28.10.2011, blz. 1).


Top