Help Print this page 

Document 32011R0201

Title and reference
Verordening (EU) nr. 201/2011 van de Commissie van 1 maart 2011 betreffende het model voor de verklaring van overeenstemming met een goedgekeurd type spoorvoertuig Voor de EER relevante tekst
  • In force
OJ L 57, 2.3.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 30 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/201/oj
Multilingual display
Text

2.3.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 57/8


VERORDENING (EU) Nr. 201/2011 VAN DE COMMISSIE

van 1 maart 2011

betreffende het model voor de verklaring van overeenstemming met een goedgekeurd type spoorvoertuig

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (1), en met name artikel 26, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig de richtlijn dient de Commissie het model voor de verklaring van overeenstemming met een goedgekeurd type spoorvoertuig vast te stellen.

(2)

Het Europees Spoorwegbureau heeft op 30 juni 2010 advies uitgebracht over het model voor de verklaring van overeenstemming met een goedgekeurd voertuigtype.

(3)

In de bijlagen bij de verklaring van overeenstemming met het type moet worden aangetoond dat de op grond van de geldende EU-wetgeving en de aangemelde nationale voorschriften toepasselijke keuringsprocedures zijn gevolgd en moeten de referenties worden vermeld van de richtlijnen, technische specificaties inzake interoperabiliteit, nationale voorschriften en andere bepalingen. De typekeuring, waaraan een uniek Europees identificatienummer is gekoppeld, moet informatie verschaffen over alle wettelijke eisen op grond waarvan de lidstaat de typekeuring heeft toegekend.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het overeenkomstig artikel 29, lid 1, van Richtlijn 2008/57/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het model voor een verklaring van overeenstemming met het type als bedoeld in artikel 26, lid 4, van Richtlijn 2008/57/EG is weergegeven in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 2 juni 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat, behalve in Cyprus en Malta zolang deze landen op hun grondgebied niet over een spoorwegsysteem beschikken.

Gedaan te Brussel, 1 maart 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 191 van 18.7.2008, blz. 1.


BIJLAGE

MODEL VOOR DE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET EEN GOEDGEKEURD VOERTUIGTYPE

Wij,

De aanvrager (1)

[naam van de onderneming]

[volledig adres]

De gemachtigde vertegenwoordiger

[naam van de onderneming]

[volledig adres]

van de aanvrager

[naam van de onderneming]

[volledig adres]

Verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het voertuig [Europees voertuignummer]  (2) waarop deze verklaring betrekking heeft:

overeenstemt met het typevoertuig [ERATV-identificatie van het voertuigtype] dat is goedgekeurd in de volgende lidstaten:

[Lidstaat 1] met vergunning nr. [EIN van de typekeuring in LS 1]

[Lidstaat 2] met vergunning nr. [EIN van de typekeuring in LS 2]

… (vermeld alle lidstaten waar het voertuigtype is goedgekeurd)

in overeenstemming is met de toepasselijke EU-wetgeving, de toepasselijke technische specificaties inzake interoperabiliteit en de geldende nationale voorschriften, als vermeld in de bijlagen bij deze verklaring,

alle voor de opstelling van deze verklaring noodzakelijke keuringsprocedures heeft doorlopen.

Lijst van de bijlagen (3)

[titels van de bijlagen]

Ondertekend voor en namens [naam van de aanvrager]

Gedaan te [plaats], [datum DD/MM/JJJJ]

[naam, functie] [handtekening]

Aan de NVI voorbehouden veld:

Aan het voertuig toegekend EVN: [EVN]


(1)  De aanvrager kan een aanbestedende dienst, een fabrikant of hun gemachtigde in de Unie zijn.

(2)  Indien op het moment waarop deze verklaring wordt opgesteld nog geen Europees voertuignummer (EVN) aan het voertuig is toegekend, wordt het voertuig door een ander door de aanvrager en de bevoegde NVI overeen te komen identificatiesysteem geïdentificeerd. In dat geval vult de NVI het daartoe bestemde veld in wanneer aan het voertuig een EVN is toegekend.

(3)  In de bijlagen worden afschriften opgenomen van de documenten die aantonen dat de toepasselijke keuringsprocedures overeenkomstig de toepasselijke EU-regelgeving (EG-keuringsverklaringen) en de nationale voorschriften werden doorlopen.


Top