EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0075

Richtlijn 2011/75/EU van de Commissie van 2 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen Voor de EER relevante tekst

OJ L 239, 15.9.2011, p. 1–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; opgeheven door 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/75/oj

15.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 239/1


RICHTLIJN 2011/75/EU VAN DE COMMISSIE

van 2 september 2011

tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen (1), en met name artikel 17,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor de toepassing van Richtlijn 96/98/EG gelden de van kracht zijnde versies van de internationale verdragen en beproevingsnormen.

(2)

Sinds de jongste wijziging van Richtlijn 96/98/EG zijn een aantal nieuwe wijzigingen van internationale verdragen en toepasselijke beproevingsnormen van kracht geworden. Deze wijzigingen moeten worden opgenomen in Richtlijn 96/98/EG.

(3)

In diezelfde periode hebben de Internationale Maritieme Organisatie en de Europese normalisatie-instellingen normen vastgesteld, waaronder gedetailleerde beproevingsnormen, voor bepaalde in bijlage A.2 van Richtlijn 96/98/EG opgesomde uitrusting of uitrusting die niet in de lijst is opgenomen maar relevant wordt geacht voor de toepassing van die richtlijn. Daarom moet deze uitrusting worden opgenomen in bijlage A.1, of worden verplaatst van bijlage A.2 naar bijlage A.1, al naargelang van het geval.

(4)

Richtlijn 96/98/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS),

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage A bij Richtlijn 96/98/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Uitrusting die in bijlage A.1 is opgesomd als uitrusting die verplaatst is van bijlage A.2 naar bijlage A.1 en die voor 5 oktober 2012 is vervaardigd in overeenstemming met typekeuringsprocedures die reeds voor die datum op het grondgebied van een lidstaat van kracht waren, mag tot en met 5 oktober 2014 in de handel worden gebracht en aan boord van een EU-schip worden geplaatst.

Artikel 3

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze richtlijn te voldoen uiterlijk op 5 oktober 2012 worden vastgesteld en bekendgemaakt. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee. Zij passen die bepalingen toe met ingang van 5 oktober 2012.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 2 september 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 46 van 17.2.1997, blz. 25.


BIJLAGE

BIJLAGE A

Algemene noot betreffende bijlage A: onder „SOLAS-voorschriften” wordt verstaan de geconsolideerde versie van het SOLAS-verdrag van 2009.

Algemene noot betreffende bijlage A: voor bepaalde benamingen worden in kolom 5 een aantal mogelijke productvarianten onder dezelfde benaming vermeld. Mogelijke varianten worden onafhankelijk van elkaar vermeld en van elkaar gescheiden door een streepjeslijn. Voor certificeringsdoeleinden, wordt alleen de relevante productvariant geselecteerd (bv. A.1/3.3).

Lijst van gebruikte afkortingen:

A.1: wijziging 1 betreffende niet-IMO-normdocumenten

A.2: wijziging 2 betreffende niet-IMO-normdocumenten

AC: wijzigend corrigendum betreffende niet-IMO-normdocumenten

CAT: categorie voor radarapparatuur als gedefinieerd in deel 1.3 van IEC 62388 (2007)

Circ.: circulaire

COLREG: International Regulations for Preventing Collisions at Sea (Verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee)

COMSAR: IMO-subcomité inzake radiocommunicatie, opsporing en redding

EN: Europese norm

ETSI: Europees Instituut voor telecommunicatienormen

FSS: Internationale code voor brandveiligheidsystemen

FTP: Internationale code voor brandproefprocedures

HSC: Internationale code voor de veiligheid van hogesnelheidsvaartuigen (High Speed Craft Code)

IBC: Internationale code inzake het vervoer van chemicaliën in bulk (International Bulk Chemical Code)

ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie

IEC: Internationale Elektrotechnische Commissie (International Electro-technical Commission)

IMO: Internationale Maritieme Organisatie

ISO: Internationale Organisatie voor Normalisatie

ITU: Internationale Telecommunicatie-unie

LSA: reddingsmiddel (Life saving appliance)

MARPOL: Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)

MEPC: Comité voor bescherming van het mariene milieu (Marine Environment Protection Committee)

MSC: Maritieme Veiligheidscommissie (Maritime Safety Committee)

NOx: stikstofoxiden

SOLAS: het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee

SOx: zwaveloxiden

Reg.: voorschrift

Res.: resolutie

BIJLAGE A.1

UITRUSTING WAARVOOR IN INTERNATIONALE INSTRUMENTEN REEDS GEDETAILLEERDE BEPROEVINGSNORMEN BESTAAN

Op heel bijlage A.1 van toepassing zijnde noten:

a)

Algemeen: naast de specifiek vermelde internationale beproevingsnormen bevatten de toepasselijke voorschriften van de internationale verdragen en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO een aantal bepalingen die moeten worden gecontroleerd tijdens het typeonderzoek (typegoedkeuring), zoals vermeld in de overeenstemmingsbeoordelingsmodules van bijlage B.

b)

Kolom 1: artikel 2 van Richtlijn 2009/26/EG van de Commissie (1) kan van toepassing zijn.

c)

Kolom 1: artikel 2 van Richtlijn 2010/68/EU van de Commissie (2) kan van toepassing zijn.

d)

Kolom 5: wanneer IMO-resoluties worden vermeld, zijn alleen de beproevingsnormen in de desbetreffende delen van de bijlagen bij de resoluties van toepassing en niet de bepalingen van de resoluties zelf.

e)

Kolom 5: van kracht zijnde versies van de internationale verdragen en beproevingsnormen. Ten behoeve van een correcte verwijzing naar de relevante normen moet op de beproevingsverslagen, certificaten van overeenstemming en verklaringen van overeenstemming worden aangegeven welke norm en welke versie daarvan werd toegepast.

f)

Kolom 5: wanneer twee benamingen van groepen beproevingsnormen worden gescheiden door een „of” voldoet elk van deze groepen aan alle beproevingseisen waarmee overeenstemming met de IMO prestatienormen kan worden aangetoond. Het volstaat bijgevolg op basis van één van deze groepen te testen om aan te tonen dat aan de eisen van de desbetreffende internationale instrumenten is voldaan. Wanneer daarentegen een ander scheidingsteken (komma) wordt gebruikt, zijn alle opgesomde referenties van toepassing.

g)

Kolom 6: een kruisje onder H betekent: module H plus certificaat van ontwerponderzoek.

h)

De in deze bijlage vastgestelde eisen gelden onverminderd de uitrustingseisen in de internationale verdragen.

1.   Reddingsmiddelen

Kolom 4: IMO MSC/ Circulaire 980 is van toepassing behalve wanneer vervangen door de in kolom 4 vermelde specifieke instrumenten.

Nr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 indien „typegoedkeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74 en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeenstemming

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Reddingsboeien

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.2

Positieaangevende lichten voor persoonlijke reddingsmiddelen:

a)

voor reddingsvlotten en hulpverleningsboten,

b)

voor reddingsboeien,

c)

voor reddingsvesten.

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/26,

Reg III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) II, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.3

Zelfwerkende rooksignalen voor reddingsboeien

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.4

Reddingsvesten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.922,

IMO MSC.1/Circ.1304.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.5

Overlevings-en beschermings-pakken die niet als reddingsvesten zijn geclassificeerd:

geïsoleerd of niet geïsoleerd

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.6

Overlevingspakken en beschermingspakken die als reddingsvesten zijn geclassificeerd:

geïsoleerd of niet geïsoleerd

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/7,

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.7

Hulpmiddelen tegen warmteverlies

Reg. III/4,

Reg. X/3

Reg. III/22,

Reg. III/32,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, II,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.1046.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.8

Valschermsignalen (pyrotechniek)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/6,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.9

Handstakellichten (pyrotechniek)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.10

Drijvende rooksignalen (pyrotechniek)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, III.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.11

Lijnwerptoestellen

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/18,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VII,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.12

Opblaasbare reddingsvlotten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.13

Vaste reddingsvlotten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/26,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + E

B + F

A.1/1.14

Zichzelf automatisch oprichtende reddingsvlotten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC 48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.15

Overdekte omkeerbare reddingsvlotten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.809,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.16

Zelfdrijfvoorzieningen voor reddingsvlotten (hydrostatische openers)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/13,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO MSC/Circ.811.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.17

Reddingsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.18

Vaste hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

B + D

B + F

G

A.1/1.19

Hulpverleningsboten in opgeblazen toestand

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.20

Snelle hulpverleningsboten

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,V,

IMO MSC/Circ.1016,

IMO MSC/Circ.1094.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006,

ISO 15372 (2000).

B + D

B + F

G

A.1/1.21

Tewaterlatingsmiddelen waarbij gebruik wordt gemaakt van lopers (Davits)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.22

Tewaterlatingsmiddelen door middel van vrij opdrijven voor reddingsvlotten

Verplaatst naar A.2/1.3

A.1/1.23

Tewaterlatingsmiddelen door middel van vrije val voor reddingsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/23,

Reg. III/33,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.24

Tewaterlatingsmiddelen voor reddingsvlotten

(Davits)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/12,

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.25

Tewaterlatingsmiddelen voor snelle hulpverleningsboten

(Davits)

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.26

Loskoppelmechanisme voor

a)

reddings- en hulpverleningsboten

b)

reddingsvlotten

met torenloper of -lopers te water gelaten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.27

Systemen voor evacuatie op zee

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/15,

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + F

G

A.1/1.28

Hulpverleningsmiddelen

Reg. III/4.

Reg. III/26,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.810.

B + D

B + F

A.1/1.29

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Inschepingsladders

Reg. III/4,

Reg. III/11,

Reg. X/3.

Reg. III/11,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO MSC.1/Circ.1285.

IMO Res. MSC.81(70),

ISO 5489 (2008).

B + D

B + F

A.1/1.30

Retroreflecterende materialen

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. A.658(16).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.31

VHF-radiotelefonietoestel voor reddingsvlot

Verplaatst naar A.1/5.17 en A.1/5.18

A.1/1.32

9 GHz SAR-transponder (SART)

Verplaatst naar A.1/4.18

A.1/1.33

Radarreflector voor reddingsboten en hulpverleningsboten

(passief)

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.164(78).

ISO 8729-1 (2010),

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

of

ISO 8729-1 (2010),

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.34

Kompas voor reddings- en hulpverleningsboten

Verplaatst naar A.1/4.23

A.1/1.35

Draagbare brandblusapparaten voor reddingsboten en hulpverleningsboten

Verplaatst naar A.1/3.38

A.1/1.36

Voortstuwingsmotor voor reddings-/hulpverleningsboot

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) IV, V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.37

Voortstuwingsbuitenboordmotor voor hulpverleningsboot

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) V.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.38

Zoeklichten voor gebruik in reddingsboten en hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

A.1/1.39

Open omkeerbare reddingsvlotten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8, bijlage 10,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8, bijlage 11.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) bijlage 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) bijlage 11.

B + D

B + F

A.1/1.40

Loodsstoeltje

Verplaatst naar A.1/4.48

A.1/1.41

Lieren voor reddingsvlotten en hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/16,

Reg. III/17,

Reg. III/23,

Reg. III/24,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, VI,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/1.42

Loodsladder

Verplaatst naar A.1/4.49

A.1/1.43

Zie noot c) van deze bijlage A.1

Vaste/opblaasbare hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3.

Reg. III/21,

Reg. III/31,

Reg. III/34,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.81(70),

IMO MSC/Circ.1006.

ISO 15372 (2000)

B + D

B + F

G

2.   Voorkoming van verontreiniging van de zee

Nr.

Benaming

Voorschrift MARPOL 73/78 indien „typegoedkeuring” is voorgeschreven

Toepasselijke voorschriften van MARPOL 73/78 en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeenstemming

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Oliefiltreersysteem (voor oliegehalte van de uitstromende vloeistof dat 15 ppm niet overschrijdt)

Bijlage I, Reg 14.

Bijlage I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.2

Detectoren van het olie-/waterscheidingsvlak

Bijlage I, Reg. 32.

Bijlage I, Reg. 32.

IMO Res. MEPC.5(XIII).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.3

Oliegehaltemeters

Bijlage I, Reg. 14.

Bijlage I, Reg. 14,

IMO MEPC.1/Circ.643.

IMO Res. MEPC.107(49),

IMO MEPC.1/Circ.643.

B + D

B + E

B + F

A.1/2.4

Oliefiltreersystemen voor koppeling aan een bestaande olie-/waterafscheider (voor oliegehalte van de uitstromende vloeistof dat de 15 ppm niet overschrijdt)

Doelbewust open gelaten

A.1/2.5

Bewakings- en regelsystemen voor olielozingen voor olietankers

Bijlage I, Reg. 31.

Bijlage I, Reg. 31.

IMO Res. MEPC.108(49).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.6

Afvoersystemen

Bijlage IV, Reg. 9.

Bijlage IV, Reg. 9.

IMO Res. MEPC.159(55).

B + D

B + E

B + F

A.1/2.7

Scheepsafvalverbranders

Bijlage VI, Reg. 16.

Bijlage VI, Reg.16.

IMO Res. MEPC.76(40).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.8

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Boordsystemen voor NOx-bewaking en -registratie

Bijlage VI, Reg. 13,

NOx Technische code 2008,

IMO Res. MEPC.177(58).

Bijlage VI, Reg. 13,

NOx Technische code 2008,

IMO Res. MEPC.177(58),

IMO MEPC.1/Circ.638.

NOx Technische code 2008,

IMO Res. MEPC.177(58).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.9

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Andere technologische middelen voor SOx-emissiebeperking

Bijlage VI, Reg. 4.

Bijlage VI, Reg. 4.

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/2.10

ex A.2/2.2

Boordsystemen voor de reiniging van uitlaatgassen

Bijlage VI, Reg. 4.

Bijlage VI Reg. 4.

IMO Res. MEPC.184(59).

B + D

B + E

B + F

G

3.   Brandbeveiligingsapparatuur

Nr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 indien „typegoedkeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74 en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeenstemming

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Primaire dekbedekking

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/6,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code), bijlage 1, delen 2 en 6 of bijlage 2,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.2

Draagbare blustoestellen

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. II-2/18,

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC/Circ.1239,

IMO MSC/Circ.1275.

EN 3-7 (2004) met inbegrip van A.1 (2007),

EN 3-8 (2006) met inbegrip van AC (2007),

EN 3-9 (2006) met inbegrip van AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.3

Brandweeruitrusting: beschermende kleding (kleding voor brandbestrijding op korte afstand)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Beschermende kleding voor brandbestrijding:

EN 469 (2005) met inbegrip van A1 (2006) en AC (2006)

Beschermende kleding voor brandbestrijding – reflecterende kleding voor gespecialiseerde brandbestrijding:

EN 1486 (2007).

Beschermende kleding voor brandbestrijding – beschermende kleding met reflecterend buitenoppervlak:

ISO 15538 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.4

Brandweeruitrusting: laarzen

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 15090 (2006),

B + D

B + E

B + F

A.1/3.5

Brandweeruitrusting: handschoenen

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 659 (2003) met inbegrip van A1 (2008) en AC (2009)

B + D

B + E

B + F

A.1/3.6

Brandweeruitrusting: helm

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 443 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.7

Ademhalingstoestel zijnde een onafhankelijk werkend persluchttoestel

Noot: bij ongevallen waarbij gevaarlijke goederen zijn betrokken, moet een persluchtmasker worden gebruikt.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

EN 136 (1998) met inbegrip van AC (2003),

EN 137 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.8

Ademhalingsapparatuur met luchttoevoer via een luchtslang

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

Noot: deze apparatuur is alleen geschikt voor hogesnelheidsvaartuigen die gebouwd zijn volgens de bepalingen van de 1994 HSC Code.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7.

EN 14593-1 (2005),

EN 14593-2 (2005) met inbegrip van AC (2005),

EN 14594 (2005).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.9

Onderdelen voor sprinklersystemen voor verblijfsruimten, dienstruimten en controlestations, die gelijkwaardig zijn aan de in SOLAS 74, voorschrift II-2/12, vermelde systemen (beperkt tot straalpijpen en hun prestatie).

(Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen, voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC) vallen eveneens onder dit punt)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/9,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8.

IMO MSC/Circ.912.

IMO Res. A.800(19).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.10

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Straalpijpen voor vast aangebrachte sproei-installaties voor water onder druk in ruimten voor machines en ladingpompkamers

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165, aanhangsel A.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.11

Brandwerendheid van afscheidingen van klasse A en B

a)

afscheidingen van klasse A

b)

afscheidingen van klasse B

Klasse A:

Reg. II-2/3.2.

Klasse B:

Reg. II-2/3.4.

Reg.II-2/9, en,

Klasse A:

Reg. II-2/3.2.

Klasse B:

Reg. II-2/3.4.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 3 en bijlage 2,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.12

Inrichtingen om vlamdoorslag naar de ladingtanks in tankers te voorkomen

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/16.

Reg II-2/4,

Reg II-2/16.

EN 12874 (2001),

ISO 15364 (2007),

IMO MSC/Circ.677.

Voor apparatuur andere dan kleppen:

 

B + D

 

B + E

 

B + F

Voor kleppen:

B + F

A.1/3.13

Niet-brandbare materialen

Reg. II-2/3,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 1,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.14

Andere materialen dan staal voor buisleidingen die afscheidingen van klasse A of B doorboren

Opgenomen in A.1/3.26 en A.1/3.27

A.1/3.15

Andere materialen dan staal voor leidingen waardoor olie of brandstofolie wordt gevoerd

a)

buizen en fittingen,

b)

kleppen

c)

soepele buisleidingen.

Reg. II-2/4,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7, 10,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7, 10,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. A.753(18),

ISO 15540 (2001)

ISO 15541 (2001).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.16

Branddeuren

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 3,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1273,

IMO MSC.1/Circ.1319.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.17

Onderdelen voor bedieningssysteem voor branddeuren

Noot: het gebruik van de term „onderdelen van een systeem” in kolom 2 kan betekenen dat een afzonderlijk onderdeel, een groep onderdelen of het volledige systeem moet worden beproefd om vast te stellen of aan de internationale voorschriften is voldaan.

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 4.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.18

Bekledingsmaterialen en vloerbedekkingen met laag vlamspreidend vermogen

a)

decoratieve fineerlagen

b)

verfsystemen

c)

vloerbedekkingen

d)

isolerende bekleding van buisleidingen

e)

lijm die wordt gebruikt bij de constructie van afscheidingen van klasse A, B en C

f)

brandbare leidingdoorvoeren

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/6,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 2 en deel 5, of bijlage 2,

IMO MSC/Circ.1120,

ISO 1716 (2002).

Noot: indien het oppervlaktemateriaal een bepaalde maximale calorische waarde moet hebben, wordt deze gemeten volgens ISO 1716.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.19

Draperieën, gordijnen en andere hangende materialen en wandbekledingen van textiel

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 7,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.20

Bekleed meubilair

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

Reg.X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/5,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 8,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.21

Matrassen en beddengoed

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

Reg. X/3.

Reg. II-2/3,

Reg. II-2/9,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 9,

IMO MSC/Circ.1102,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.22

Brandkleppen

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 3,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.23

Niet-brandbare, afscheidingen van klasse A doorborende leidingen

Verplaatst naar A.1/3.26

A.1/3.24

Doorvoeren van elektrische kabels door afscheidingen van klasse A

Verplaatst naar A.1/3.26

A.1/3.25

Brandbestendige ramen en patrijspoorten van klasse A en B

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 3,

IMO MSC/Circ.1120,

IMO MSC.1/Circ.1203.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.26

Doorvoeren door afscheidingen van klasse A

a)

elektriciteitskabels

b)

buizen, leidingen, hoofdleidingen, enz.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 3,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.27

Doorvoeren door afscheidingen van klasse B

a)

elektriciteitskabels

b)

buizen, leidingen, hoofdleidingen, enz.

Reg. II-2/9.

Reg. II-2/9.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 3,

IMO MSC/Circ.1120.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.28

Sprinklersystemen (beperkt tot de sprinklerkoppen).

(Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen, voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC) vallen eveneens onder dit punt)

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/7,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.44(65),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 8,

IMO MSC/Circ.912.

ISO 6182-1 (2004).

of

EN 12259-1 (1999) met inbegrip van A1 (2001), A2 (2004) en A3 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.29

Brandslangen

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 14540 (2004) met inbegrip van A.1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.30

Draagbare zuurstofmeet- en gasdetectieapparatuur

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

en, indien van toepassing:

a)

Categorie 1: (veilig gebied):

EN 50104 (2002) met inbegrip van A.1 (2004) Zuurstof:

EN 60079-29-1 (2007).

b)

Categorie 2: (gasontploffingsgevaar)

EN 50104 (2002) met inbegrip van A.1 (2004) Zuurstof:

EN 60079-29-1 (2007),

IEC 60079-0 (2007),

IEC 60079-1 (2007) met inbegrip van IEC 60079-1 corrigendum 1 (2008).

IEC 60079-10-1 (2008),

IEC 60079-11 (2006),

IEC 60079-15 (2010),

IEC 60079-26 (2006).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.31

Straalpijpen voor vaste sprinklersystemen, voor hogesnelheidsvaartuigen (HSC)

Geschrapt omdat dit onder A.1/3.9 en A.1/3.28 valt

A.1/3.32

Vuurbestendige materialen (met uitzondering van meubilair) voor hogesnelheidsvaartuigen

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 10.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.33

Vuurbestendige materialen voor meubilair voor hogesnelheidsvaartuigen

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1: deel 1, deel 8 en deel 10

B + D

B + E

B + F

A.1/3.34

Vuurbestendige afscheidingen voor hogesnelheidsvaartuigen

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.35

Branddeuren op hogesnelheidsvaartuigen

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.36

Brandkleppen op hogesnelheidsvaartuigen

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO MSC/Circ.1102.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.37

Doorvoeren door vuurbestendige afscheidingen op hogesnelheidsvaartuigen

a)

elektriciteitskabels

b)

buizen, leidingen, hoofdleidingen, enz.

Reg. X/3.

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 11.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.38

Draagbare brandblusapparaten voor reddingsboten en hulpverleningsboten

Reg. III/4,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4.

Reg. III/34,

IMO Res. A.951(23),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 8,

IMO Res. MSC.48(66)-(LSA Code) I, IV, V,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 8.

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 4,

IMO MSC.1/Circ.1313.

EN 3-7 (2004) met inbegrip van A1 (2007),

EN 3-8 (2006) met inbegrip van AC (2007),

EN 3-9 (2006) met inbegrip van AC (2007),

EN 3-10 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.39

Straalpijpen voor equivalente brandblusinstallaties met waternevel als blusmiddel voor machinekamers en ladingpompkamers

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC/Circ.1165.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.40

In de vloer aangebrachte verlichtingssystemen (uitsluitend onderdelen)

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 11.

IMO Res. A.752(18).

of

ISO 15370 (2010).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.41

Ademhalingstoestellen voor noodevacuatie (EEBD).

Reg. II-2/13.

Reg. II-2/13,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3,

IMO MSC/Circ.849.

ISO 23269-1 (2008) en als alternatief:

Voor een onafhankelijk werkend ademhalingstoestel met perslucht met volgelaatsmasker of mondstuk voor evacuatie:

EN 402(2003).

Voor een onafhankelijk werkend ademhalingstoestel met perslucht met een kap voor evacuatie:

EN 1146(2005).

Voor onafhankelijk werkende gesloten ademhalingstoestellen met perslucht

EN 13794(2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.42

Onderdelen voor systemen met inert gas als blusmiddel

Reg. II-2/4.

Reg. II-2/4,

IMO Res. A.567(14),

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15,

IMO MSC/Circ.353,

IMO MSC/Circ.387,

IMO MSC/Circ.485,

IMO MSC/Circ.450 Rev.1,

IMO MSC/Circ.731,

IMO MSC/Circ.1120.

IMO MSC/Circ.353.

B + D

B + E

B + F

G

A.1/3.43

Straalpijpen voor brandblusinstallaties (automatisch of manueel bediend) voor frituurtoestellen

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/1,

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

ISO 15371 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.44

Brandweeruitrusting — Reddingslijn

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

IMO Res. MSC.61(67)-(FTP Code) bijlage 1, deel 1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 3.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.45

Onderdelen voor equivalente vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel (blusmiddel, kleppen en straalpijpen) voor machinekamers en ladingpompkamers

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1313,

IMO MSC.1/Circ.1316,

IMO MSC.1/Circ.1317.

IMO MSC/Circ.848,

IMO MSC.1/Circ.1317.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.46

Equivalente vast aangebrachte brandblusinstallaties met gas als blusmiddel voor machinekamers (aerosolsystemen)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 5,

IMO MSC.1/Circ.1270,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1270.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.47

Concentraat voor vast aangebrachte schuimblusinstallaties met hoge expansie voor machinekamers en ladingpompkamers

Noot: vast aangebrachte schuimblusinstallaties met hoge expansie (inclusief „inside air”-systemen) voor machinekamers en ladingpompkamers dienen nog steeds tot tevredenheid van de administratie te worden getest met het goedgekeurde concentraat.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6.

IMO MSC/Circ.670.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.48

Vast aangebrachte brandblusinstallaties met water als blusmiddel voor lokale toepassing in machinekamers van categorie A

(Tests van straalpijpen en prestatie)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

IMO MSC/Circ.913,

IMO MSC.1/Circ.1276.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.49

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Straalpijpen voor vast aangebrachte watergebaseerde vuurbestrijdingssystemen voor ro-ro-ruimten en ruimten van speciale categorieën die gelijkwaardig zijn aan die waarnaar wordt verwezen in resolutie A.123(V)

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

Reg. II-2/19,

Reg. II-2/20,

IMO Res. A.123(V),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7.

IMO MSC.1/Circ.1272.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.50

Beschermende kleding die bestand is tegen de inwerking van chemische stoffen

Verplaatst naar A.2/3.9

A.1/3.51

Onderdelen voor vast aangebrachte branddetectie- en brandalarm-installaties in controlestations, dienstruimten, verblijfsruimten, cabinebalkons, bemande en onbemande machinekamers

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1242,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Brandmeldcentrales. Elektrische installaties in schepen:

EN 54-2 (1997) met inbegrip van AC(1999) en A1(2006).

Energievoorziening:

EN 54-4 (1997) met inbegrip van AC(1999), A1(2002) en A2(2006).

Thermische melders – Puntmelders:

EN 54-5 (2000) met inbegrip van A1 (2002).

Rookmelders – Puntmelders werkend volgens het strooilicht-, verduisterings- of ionisatieprincipe:

EN 54-7 (2000) met inbegrip van A1(2002) en A2(2006).

Vlamdetectoren — Puntmelders:

EN 54-10 (2002) met inbegrip van A1 (2005).

Handbrandmelders:

EN 54-11 (2001) met inbegrip van A1 (2005).

En, in voorkomend geval, elektrische en elektronische installaties in schepen:

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.52

Niet-draagbare en draagbare brandblussers

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/4,

Reg. II-2/10,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 1866-1 (2007).

of

ISO 11601 (2008).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.53

Brandalarmerings-apparatuur — Akoestische signaalgevers

Reg. II-2/7,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9.

Reg. II-2/7,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 9,

IMO MSC.1/Circ.1313.

Akoestische signaalgevers

EN 54-3 (2001) met inbegrip van A1(2002) en A2(2006),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.54

Vaste zuurstofmeet- en gasdetectieapparatuur

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3.

Reg. II-2/4,

Reg. VI/3,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 15.

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008) of IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008),

IEC 60092-504 (2001),

IEC 60533 (1999),

en, indien van toepassing:

a)

Categorie 4: (veilig gebied)

EN 50104 (2002) met inbegrip van A.1 2004 Zuurstof.

b)

Categorie 3: (gasontploffingsgevaar)

EN 50104 (2002) met inbegrip van A.1 2004 Zuurstof:

EN 60079-29-1 (2007).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.55

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Straalpijpen waarmee kan worden gesproeid of gespoten

(spray/jet)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

Niet vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik combinatie straalpijpen PN16:

EN 15182-1 (2007) met inbegrip van A1 (2009),

7-EN 15182-2 (200/7) met inbegrip van A1 (2009).

Niet vast opgestelde straalpijpen voor brandweergebruik straalpijpen PN 16 met volstraal en/of één vast ingestelde straalhoek

EN 15182-1 (2007) met inbegrip van A1 (2009),

EN 15182-3 (200/7) met inbegrip van A1 (2009).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.56

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Brandslangen (op haspel)

Reg. II-2/10,

Reg. X/3.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 7,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 7.

EN 671-1 (2001) met inbegrip van AC (2002).

B + D

B + E

B + F

A.1/3.57

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Onderdelen voor schuimblusinstallaties met gemiddelde expansie — Vast dekschuimsysteem op tankschepen

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.8.1,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276.

IMO MSC/Circ.798.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.58

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Onderdelen voor vast aangebrachte schuimblusinstallaties met lage expansie voor machinekamers en voor dekbeveiliging op tankschepen.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 6, 14,

IMO MSC.1/Circ.1239,

IMO MSC.1/Circ.1276,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.59

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Geëxpandeerd schuim voor vast aangebrachte brandblusinstallaties op chemicaliëntankers

Reg. II-2/1,

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code).

IMO Res. MSC.4(48)-(IBC Code),

IMO MSC/Circ.553.

IMO MSC.1/Circ.1312.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.60

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Straalpijpen voor vast aangebrachte sproei-installaties voor water onder druk voor cabinebalkons

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10,

IMO Res. MSC.98(73)-(FSS Code) 7,

IMO MSC.1/Circ.1313.

IMO MSC.1/Circ.1268.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.61

Zie noot b) van deze bijlage A.1

„Inside air”-schuiminstallaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers

Noot:„Inside air”-schuimblusinstallaties met hoge expansie voor de bescherming van machinekamers en ladingpompkamers dienen nog steeds tot tevredenheid van de administratie te worden getest met het goedgekeurde concentraat.

Reg. II-2/10.

Reg. II-2/10.

IMO MSC.1/Circ.1271.

B + D

B + E

B + F

A.1/3.62

Ex. A.2/3.32

Blusinstallaties op basis van droog chemisch poeder

Reg. II-2/1.

Reg. II-2/1,

Internationale code voor de bouw en uitrusting van schepen die vloeibaar gas in bulk vervoeren: hoofdstuk 11.

IMO MSC.1/Circ.1315.

B + D

B + E

B + F

4.   Navigatieapparatuur

Noten betreffende deel 4: Navigatieapparatuur

Kolom 5: Telkens wanneer wordt verwezen naar de EN 61162-reeks of de IEC 61162-reeks, wordt rekening gehouden met het voorgenomen ontwerp van het item om te bepalen welke norm van de EN 61162-reeks of de IEC 61162-reeks van toepassing is.

Nr.

Benaming

Voorschrift SOLAS 74 indien „typegoedkeuring” is voorgeschreven

Geldende voorschriften van SOLAS 74 en de desbetreffende resoluties en circulaires van de IMO

Beproevingsnormen

Modules voor beoordeling van de overeenstemming

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Magnetisch kompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.382(X),

IMO Res. A.694(17).

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

of

ISO 1069 (1973),

ISO 25862 (2009),

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.2

Zendend koersinstrument (Transmitting Heading Device — THD) (magnetische methode)

Reg. V/18,

Reg. V/19,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.116(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

EN 61162 reeks;

ISO 22090-2 (2004), met inbegrip van corrigendum 2005,

EN 62288 (2008).

of

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

IEC 61162 reeks.

ISO 22090-2 (2004), met inbegrip van corrigendum 2005,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.3

Gyrokompas

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.424(XI),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 8728 (1998),

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

EN 61162 reeks,

EN 62288 (2008).

of

ISO 8728 (1997),

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

IEC 61162 reeks,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.4

Radarapparatuur

Verplaatst naar A.1/4.34, A.1/4.35 en A.1/4.36

A.1/4.5

Automatische radarplotapparatuur (ARPA)

Verplaatst naar A.1/4.34

A.1/4.6

Echoloodapparatuur

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.224(VII),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.74(69) bijlage 4,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN ISO 9875 (2001) met inbegrip van ISO Technisch corrigendum 1: 2006,

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

EN 61162 reeks,

EN 62288 (2008).

of

ISO 9875 (2000) met inbegrip van ISO Technisch corrigendum 1: 2006,

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

IEC 61162 reeks,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.7

Snelheids- en afstandsmeetapparatuur (SDME)

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.824(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.96(72),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

EN 61023 (2007),

EN 61162 reeks,

EN 62288 (2008).

of

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

IEC 61023 (2007),

IEC 61162 reeks,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.8

Roerstand-, rpm-, spoedindicator

Verplaatst naar A.1/4.20, A.1/4.21 en A.1/4.22

A.1/4.9

Zie noot b) van deze bijlage A.1

Bochtaanwijzer

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.526(13),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

EN 61162 reeks,

ISO 20672 (2007),

EN 62288 (2008).

of

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

IEC 61162 reeks,

ISO 20672 (2007),

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.10

Radiorichtingzoeker

Doelbewust open gelaten

A.1/4.11

Loran-C-apparatuur

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. A.818(19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

EN 61075 (1993),

EN 61162 reeks,

EN 62288 (2008).

of

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 reeks,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.12

Chayka-apparatuur

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694 (17),

IMO Res. A.818 (19),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

EN 61075 (1993),

EN 61162 reeks,

EN 62288 (2008).

of

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

IEC 61075 (1991),

IEC 61162 reeks,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.13

Decca-navigatieapparatuur

Doelbewust open gelaten

A.1/4.14

GPS-apparatuur

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code),

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code),

IMO Res. MSC.112(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

EN 61108-1 (2003),

EN 61162 reeks,

EN 62288 (2008).

of

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

IEC 61108-1 (2003),

IEC 61162 reeks,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.15

GLONASS-apparatuur

Reg. V/18,

Reg. X/3,

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13.

Reg. V/19,

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.36(63)-(1994 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.97(73)-(2000 HSC Code) 13,

IMO Res. MSC.113(73),

IMO Res. MSC.191(79).

EN 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

EN 61108-2 (1998),

EN 61162 reeks,

EN 62288 (2008).

of

IEC 60945 (2002) met inbegrip van IEC 60945 corrigendum 1 (2008).

IEC 61108-2 (1998),

IEC 61162 reeks,

IEC 62288 Ed.1.0(2008).

B + D

B + E

B + F

G

A.1/4.16

Koersautomaat (Heading Control System — HCS)

Reg. V/18.

Reg. V/19,

IMO Res. A.342(IX),

IMO Res. A.694(17),

IMO Res. MSC.64(67) bijlage 3,