Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0896

Besluit nr. 896/2011/EU van de Raad van 19 december 2011 tot wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief

OJ L 345, 29.12.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; stilzwijgende opheffing door 32014D0189

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/896/oj

29.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 345/18


BESLUIT Nr. 896/2011/EU VAN DE RAAD

van 19 december 2011

tot wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 349,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Handelend volgens een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2007/659/EG van de Raad van 9 oktober 2007 waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief op in de Franse overzeese departementen vervaardigde „traditionele” rum toe te passen (2) wordt Frankrijk gemachtigd in continentaal Frankrijk een verlaagd accijnstarief toe te passen op in de Franse overzeese departementen vervaardigde „traditionele” rum dat lager kan zijn dan het minimumtarief voor alcohol dat is vastgesteld bij Richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (3), maar niet meer dan 50 % lager dan het normale nationale accijnstarief voor alcohol. De „traditionele” rum waarop het verlaagde accijnstarief van toepassing is, wordt thans omschreven in bijlage II, punt 1, onder f), van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (4). Het verlaagde accijnstarief is beperkt tot een jaarlijks contingent van 108 000 hl zuivere alcohol. De afwijking loopt af op 31 december 2012.

(2)

Om de bepalingen van Beschikking 2007/659/EG aan te passen aan artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en indachtig het feit dat „traditionele” rum alleen vervaardigd wordt op Guadeloupe, in Frans-Guyana, op Martinique en op Réunion, moet in dit wijzigingsbesluit een verwijzing worden opgenomen naar uitsluitend deze vier ultraperifere gebieden.

(3)

De Franse autoriteiten hebben de Commissie op 29 juni 2010 het in artikel 4 van Beschikking 2007/659/EG bedoelde rapport gestuurd. Het rapport bevat twee verzoeken. De Franse autoriteiten vragen enerzijds het jaarlijkse contingent van 108 000 hl naar 125 000 hl zuivere alcohol (hza) te verhogen in het licht van de ontwikkeling van de EU-markt voor rum. Anderzijds vragen zij de toepassingsduur van Beschikking 2007/659/EG met een jaar te verlengen tot en met 31 december 2013 zodat het verstrijken ervan samenvalt met het verstrijken van de geldigheid van de staatssteunmaatregel over hetzelfde onderwerp die op 27 juni 2007 door de Commissie is genomen (5) (hierna „besluit staatssteun”).

(4)

Uit de informatie van de Franse autoriteiten blijkt dat de hoeveelheden „traditionele” rum die met een verlaagd accijnstarief op de markt worden gebracht, sinds de vaststelling van Beschikking 2007/659/EG zijn gestegen, namelijk van 96 100 hza in 2007 naar 105 700 hza in 2010, wat overeenkomt met een jaarlijkse stijging van 3,2 %. Als deze ontwikkeling in dit tempo doorgaat, zullen de hoeveelheden op de markt gebrachte „traditionele” rum in 2011 ongeveer 109 100 hza, in 2012 112 600 hza en in 2013 116 200 hza zijn, en daarmee het bij Beschikking 2007/659/EG vastgestelde contingent van 108 000 hza overschrijden.

(5)

In overweging 9 van Beschikking 2007/659/EG wordt onderstreept dat aangezien de concurrentiepositie van „traditionele” rum uit de overzeese departementen (DOM) op de markt van continentaal Frankrijk moet worden ondersteund om de bedrijvigheid van de sector rietsuiker-suiker-rum in deze departementen in stand te houden, het tijd is voor een herziening van de hoeveelheden traditionele rum uit de DOM die tegen een verlaagd accijnstarief in de handel mogen worden gebracht. Het bij Beschikking 2007/659/EG vastgestelde jaarlijkse contingent van 108 000 hl dient derhalve naar 120 000 hl te worden verhoogd, en deze verhoging dient, gelet op de voor 2011 voorspelde stijging, met het oog op de continuïteit reeds dit jaar in te gaan. Een dusdanige verhoging kan een jaarlijkse stijging van 4,3 % van de hoeveelheden op de markt gebrachte rum dekken, wat iets meer is dan de geconstateerde 3,2 % stijging in de periode 2007-2010.

(6)

Het is ook nodig de toepassingsduur van Beschikking 2007/659/EG met een jaar te verlengen, zodat de geldigheid van deze beschikking op hetzelfde tijdstip verstrijkt als de geldigheid van eerdergenoemde staatssteunmaatregel.

(7)

Beschikking 2007/659/EG moet dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2007/659/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

De titel wordt vervangen door:

2)

Artikel 1 wordt vervangen door:

„Artikel 1

In afwijking van artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie wordt Frankrijk gemachtigd in continentaal Frankrijk een accijnstarief te blijven toepassen op de op Guadeloupe, in Frans-Guyana, op Martinique of op Réunion vervaardigde „traditionele” rum dat lager is dan het normale in artikel 3 van Richtlijn 92/84/EEG voor alcohol vastgestelde accijnstarief.”.

3)

Artikel 2 wordt vervangen door:

„Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde afwijking beperkt zich tot rum, als omschreven in bijlage II, punt 1, onder f), van Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2008 betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (6), en vervaardigd op Guadeloupe, in Frans-Guyana, op Martinique of op Réunion van suikerriet dat is geoogst op de plaats van vervaardiging, met een gehalte aan andere vluchtige stoffen dan ethyl- en methylalcohol van ten minste 225 g per hectoliter zuivere alcohol en met een effectief alcoholgehalte van ten minste 40 % vol.

4)

In artikel 3 wordt lid 1 wordt vervangen door:

„1.   Het verlaagde accijnstarief dat van toepassing is op het in artikel 2 bedoelde product, is beperkt tot een jaarlijks contingent van 108 000 hl zuivere alcohol voor de periode tot en met 31 december 2010. Voor de periode tussen 1 januari 2011 en 31 december 2013 wordt het jaarlijkse contingent beperkt tot 120 000 hl.”.

5)

In artikel 5 wordt „31 december 2012” vervangen door „31 december 2013”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Franse Republiek.

Gedaan te Brussel, 19 december 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. KOROLEC


(1)  Advies van 1 december 2011 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB L 270 van 13.10.2007, blz. 12.

(3)  PB L 316 van 31.10.1992, blz. 29.

(4)  PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.

(5)  PB C 15 van 22.1.2008, blz. 1.

(6)  PB L 39 van 13.2.2008, blz. 16.”.


Top