Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0879

2011/879/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 21 december 2011 tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Richtlijn 2009/158/EG van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9518) Voor de EER relevante tekst

OJ L 343, 23.12.2011, p. 105–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 276 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/879/oj

23.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 343/105


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 21 december 2011

tot wijziging van de bijlagen II en IV bij Richtlijn 2009/158/EG van de Raad tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9518)

(Voor de EER relevante tekst)

(2011/879/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2009/158/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (1), en met name artikel 34,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn 2009/158/EG van de Raad worden veterinairrechtelijke voorschriften vastgesteld voor het handelsverkeer in de Unie en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren. Bijlage II bij die richtlijn stelt de voorschriften vast voor de erkenning van de inrichtingen voor het handelsverkeer in de Unie van die goederen en de voor bepaalde ziekten bij de verschillende pluimveesoorten uit te voeren programma’s voor gezondheidscontrole. Bijlage IV bij Richtlijn 2009/158/EG stelt de veterinaire modelcertificaten voor het handelsverkeer in de Unie voor de onder die richtlijn vallende pluimveeproducten vast.

(2)

Bijlage II bij Richtlijn 2009/158/EG, als gewijzigd bij Besluit 2011/214/EU van de Commissie (2), stelt de diagnoseprocedures voor salmonella en mycoplasma vast.

(3)

Hoofdstuk III van bijlage II bij Richtlijn 2009/158/EG stelt de minimumvoorschriften voor de programma’s voor gezondheidscontrole op ziekten vast. Dat hoofdstuk bevat een beschrijving van de testprocedures voor Salmonella Pullorum en Salmonella Gallinarum. Er moeten echter bepaalde aanvullende specifieke bijzonderheden worden vastgesteld wat de tests op Salmonella arizonae betreft.

(4)

Bovendien bevat vak I.31 in deel I van het veterinair modelcertificaat voor eendagskuikens, als vastgesteld in bijlage IV bij Richtlijn 2009/158/EG, een voorschrift om gedetailleerde informatie te verstrekken over de identificatie van de daaronder vallende goederen.

(5)

Dat voorschrift verstrekt waardevolle informatie over de gezondheidsstatus van het(de) ouderkoppel(s) waaruit de eendagskuikens afkomstig zijn, met name wat de tests op bepaalde salmonellaserotypen betreft. Sommige van die gegevensvoorschriften blijken de exploitanten van bedrijven echter onnodige administratieve lasten op te leggen, met name wat de onvoorspelbaarheid van de uitkomst betreft. Bovendien moeten bepaalde in dat vak in te vullen gegevens ook in andere delen van het certificaat worden ingevuld.

(6)

Die gegevens moeten daarom worden geschrapt in vak 1.31 in de veterinaire modelcertificaten voor broedeieren, eendagskuikens en fok- en gebruikspluimvee en worden vervangen door de vermelding „Erkenningsnummer”, die duidelijkere informatie over de herkomst van de respectieve goederen verstrekt. Deel I van de opmerkingen in deel II van die modelcertificaten moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

Bijlage IX bij Verordening (EG) nr. 798/2008 van de Commissie van 8 augustus 2008 tot vaststelling van een lijst van derde landen, gebieden, zones of compartimenten waaruit pluimvee en pluimveeproducten mogen worden ingevoerd in en doorgevoerd door de Gemeenschap, en van de voorschriften inzake veterinaire certificering (3) bevat de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de invoer van fok- en gebruiksloopvogels en broedeieren en eendagskuikens daarvan.

(8)

Punt 3 van deel II van die bijlage, als gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1380/2011 van de Commissie (4), bepaalt dat, wanneer de eendagskuikens niet worden opgefokt in de lidstaat die de broedeieren heeft ingevoerd, zij rechtstreeks naar de eindbestemming moeten worden vervoerd en daar ten minste drie weken na de datum waarop zij zijn uitgekomen, moeten worden gehouden. Dat voorschrift moet worden weerspiegeld in het relevante veterinaire modelcertificaat voor eendagskuikens, als vastgesteld in bijlage IV bij Richtlijn 2009/158/EG. Dat modelcertificaat moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Richtlijn 2009/158/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en IV bij Richtlijn 2009/158/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 februari 2012.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 december 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 74.

(2)  PB L 90 van 6.4.2011, blz. 27.

(3)  PB L 226 van 23.8.2008, blz. 1.

(4)  Zie blz. 25 van dit Publicatieblad.


BIJLAGE

De bijlagen II en IV bij Richtlijn 2009/158/EG worden als volgt gewijzigd:

1.

In bijlage II wordt hoofdstuk III, punt A.2, als volgt gewijzigd:

a)

noot (**) wordt vervangen door:

„(**)

Milieumonsters zijn in de regel niet geschikt om Salmonella Pullorum en Salmonella Gallinarum op betrouwbare wijze op te sporen, maar zijn wel geschikt voor Salmonella arizonae.”;

b)

noot (****) wordt vervangen door:

„(****)

Salmonella Pullorum en Salmonella Gallinarum groeien niet goed in het gemodificeerde semisolide Rappaport-Vassiliadis-medium (MSRV) dat voor de bewaking van zoönotische Salmonella spp. in de Unie wordt gebruikt, maar dat wel geschikt is voor Salmonella arizonae.”

2.

In bijlage IV worden de modellen 1, 2 en 3 vervangen door:

„MODEL 1

Image

Image

Image

MODEL 2

Image

Image

Image

MODEL 3

Image

Image

Image


Top