EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0852

2011/852/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 15 december 2011 tot wijziging van Beschikking 2005/363/EG tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9248) Voor de EER relevante tekst

OJ L 335, 17.12.2011, p. 109–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 294 - 295

No longer in force, Date of end of validity: 28/03/2014; stilzwijgende opheffing door 32014D0178

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/852/oj

17.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 335/109


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2011

tot wijziging van Beschikking 2005/363/EG tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 9248)

(Voor de EER relevante tekst)

(2011/852/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 2005/363/EG van de Commissie van 2 mei 2005 tot vaststelling van maatregelen ter bescherming van de diergezondheid tegen Afrikaanse varkenspest op Sardinië, Italië (4), is vastgesteld in reactie op een ernstige nieuwe uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde en als huisdier gehouden varkens op het endemisch besmette eiland Sardinië, Italië.

(2)

Bij die beschikking is de verplaatsing van levende varkens, de verplaatsing van sperma, eicellen en embryo’s van varkens en de verzending van varkensvlees, varkensvleesproducten en alle andere producten die varkensvlees bevatten, van Sardinië verboden.

(3)

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van Richtlijn 2002/99/EG voorziet de beschikking echter in bepaalde afwijkingen voor de verzending van bepaalde varkensvleesproducten die afkomstig zijn van varkens van bedrijven buiten de in bijlage I bij de beschikking vastgestelde risicogebieden die aan specifieke bioveiligheidseisen voldoen.

(4)

De afgelopen weken heeft Italië de Commissie ervan in kennis gesteld dat het aantal gevallen van Afrikaanse varkenspest en het door deze ziekte getroffen gebied in zeven van de acht provincies van Sardinië aanzienlijk is uitgebreid, en dat hierbij ook grote commerciële varkenshouderijen betrokken zijn.

(5)

Het huidige verloop van de ziekte op Sardinië kan gezien de handel in varkensvlees, varkensvleesproducten en andere producten die varkensvlees bevatten, gevaar opleveren voor de varkensstapel in andere regio’s van Italië en in andere lidstaten. Daarom moeten de in bijlage I bij Beschikking 2005/363/EG opgenomen risicogebieden tot de hele regio Sardinië worden uitgebreid. Aangezien niet meer aan de voorwaarden in artikel 5, lid 2, onder b), van Beschikking 2005/363/EG kan worden voldaan, betekent dit dat de aan Italië verleende afwijking om de verzending van varkensvlees van Sardinië naar gebieden buiten Sardinië toe te staan, wordt geschorst. Hetzelfde geldt voor de bij artikel 6 van die beschikking verleende afwijking om de verzending van varkensvleesproducten en andere producten die varkensvlees bevatten van Sardinië naar gebieden buiten Sardinië toe te staan.

(6)

Beschikking 2005/363/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Beschikking 2005/363/EG wordt vervangen door de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 15 december 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4)  PB L 118 van 5.5.2005, blz. 39.


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Alle gebieden van Sardinië.”


Top