EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0790

2011/790/EU: Besluit van de Raad van 14 november 2011 inzake de ondertekening van een Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT)

PB L 320 van 3.12.2011, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/790/oj

3.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 320/2


BESLUIT VAN DE RAAD

van 14 november 2011

inzake de ondertekening van een Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT)

(2011/790/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 3, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In mei 2003 heeft de Commissie een mededeling aan het Europees Parlement en de Raad goedgekeurd met als titel „Wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT): voorstel voor een EU-actieplan”, waarin werd opgeroepen tot maatregelen ter bestrijding van illegale houtkap door middel van vrijwillige partnerschapsovereenkomsten met houtproducerende landen. In oktober 2003 heeft de Raad conclusies over het actieplan vastgesteld (1) en op 11 juli 2005 heeft het Europees Parlement een resolutie over dit onderwerp aangenomen (2).

(2)

Op 5 december 2005 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om onderhandelingen te openen over partnerschapsovereenkomsten om het EU-actieplan met betrekking tot FLEGT ten uitvoer te leggen.

(3)

Op 20 december 2005 heeft de Raad Verordening (EG) nr. 2173/2005 vastgesteld (3), waarbij een FLEGT-vergunningenstelsel wordt ingesteld voor de invoer van hout in de Europese Unie uit landen waarmee een vrijwillige partnerschapsovereenkomst is gesloten.

(4)

De onderhandelingen met de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn afgerond en de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT) (hierna „de overeenkomst” genoemd) is op 21 december 2010 geparafeerd.

(5)

De overeenkomst dient te worden ondertekend onder voorbehoud van de sluiting ervan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ondertekening, namens de Europese Unie, van de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Centraal-Afrikaanse Republiek inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van hout en houtproducten in de Europese Unie (FLEGT) (hierna „de overeenkomst” genoemd) wordt toegestaan, onder voorbehoud van sluiting van de overeenkomst (4).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de overeenkomst namens de Unie te ondertekenen, onder voorbehoud van sluiting.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 14 november 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. SAWICKI


(1)  PB C 268 van 7.11.2003, blz. 1.

(2)  PB C 157 E van 6.7.2006, blz. 482.

(3)  PB L 347 van 30.12.2005, blz. 1.

(4)  De tekst van de overeenkomst wordt tegelijk met het besluit tot sluiting bekendgemaakt.


Top