Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0684

2011/684/GBVB: Besluit 2011/684/GBVB van de Raad van 13 oktober 2011 houdende wijziging van Besluit 2011/273/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

OJ L 269, 14.10.2011, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; opgeheven door 32011D0782

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/684/oj

14.10.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 269/33


BESLUIT 2011/684/GBVB VAN DE RAAD

van 13 oktober 2011

houdende wijziging van Besluit 2011/273/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 9 mei 2011 Besluit 2011/273/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië vastgesteld (1).

(2)

Gezien de ernst van de situatie in Syrië moet een bijkomende entiteit onder de beperkende maatregelen van Besluit 2011/273/GBVB komen te vallen, teneinde te beletten dat tegoeden of economische middelen die momenteel toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van deze entiteit door haar worden gebruikt om economische steun aan het Syrische regime te verlenen, waarbij evenwel op tijdelijke basis moet worden toegestaan dat bevroren tegoeden of economische middelen die deze entiteit vervolgens heeft ontvangen, worden gebruikt in verband met de financiering van handelstransacties met personen en entiteiten die niet op die lijst staan.

(3)

Besluit 2011/273/GBVB dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2011/273/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

i)

lid 1 wordt vervangen door:

„1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van de op de lijst in bijlage I vermelde personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, personen die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen die banden met hen hebben.”;

ii)

lid 8 wordt vervangen door:

„8.   Wanneer een lidstaat krachtens de leden 3, 4, 5, 6 en 7 een machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de op de lijst in bijlage I vermelde personen, dan geldt deze machtiging uitsluitend voor het doel waarvoor ze is verleend en voor de daarbij betrokken persoon.”.

2)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de leden 1 en 2 worden vervangen door:

„1.   Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn van, in bezit zijn van of onder zeggenschap staan van personen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige repressie tegen de burgerbevolking in Syrië, personen en entiteiten die baat hebben bij of steun verlenen aan het regime en personen en entiteiten die banden met hen hebben, zoals vermeld op de lijsten in de bijlagen I en II, worden bevroren.

2.   Er worden geen tegoeden of economische middelen rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de op de lijsten in de bijlagen I en II vermelde natuurlijke of rechtspersonen of entiteiten.”;

ii)

in lid 3 wordt punt a) vervangen door:

„a)

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de op de lijsten in de bijlagen I en II vermelde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of geneeskundige behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;”;

iii)

in lid 4, wordt punt a) vervangen door:

„a)

de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een gerechtelijk, administratief of arbitraal retentierecht dat is vastgesteld vóór de datum waarop de natuurlijke of rechtspersoon of de entiteit, bedoeld in artikel 4, lid 1, op de lijsten in de bijlagen I en II werd geplaatst, of van een gerechtelijke, administratieve of arbitrale beslissing die vóór die datum is gegeven;”;

iv)

in lid 4 wordt punt c), vervangen door:

„c)

het retentierecht of de beslissing komt niet ten goede aan een op de lijsten in de bijlagen I en II vermelde natuurlijke of rechtspersoon of entiteit; en”;

v)

het volgende lid wordt toegevoegd:

„5 bis.   Lid 1 belet niet dat een op de lijst in bijlage II vermelde entiteit, gedurende een tijdsbestek van twee maanden na de datum waarop zij op de lijst is geplaatst, uit bevroren tegoeden of economische middelen die zij heeft ontvangen nadat zij op die lijst is geplaatst een betaling verricht die verschuldigd is uit hoofde van een overeenkomst in verband met de financiering van handelstransacties mits de lidstaat in kwestie heeft vastgesteld dat de betaling niet rechtstreeks of onrechtstreeks wordt ontvangen door een in lid 1 bedoelde persoon of entiteit.”.

3)

Artikel 4 bis wordt vervangen door:

„Artikel 4 bis

Geen schadeloosstelling of enige soortgelijke vergoeding, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking of van een garantie, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk wordt getroffen door onder dit besluit vallende maatregelen, wordt toegekend aan de op de lijsten in de bijlagen I en II vermelde personen en entiteiten, aan een andere persoon of entiteit in Syrië, de regering van Syrië daaronder begrepen, of aan een persoon of entiteit die met behulp van of ten behoeve van de bedoelde personen en entiteiten optreedt.”.

4)

Artikel 5, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De Raad stelt op voorstel van een lidstaat of van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de in de bijlagen I en II opgenomen lijsten en eventuele wijzigingen daarin vast.”.

5)

Artikel 6 wordt vervangen door:

„Artikel 6

1.   In de bijlagen I en II worden de gronden voor opneming van de betrokken personen en entiteiten in de lijsten vermeld.

2.   De bijlagen I en II bevatten ook de informatie, indien beschikbaar, die nodig is voor het identificeren van de betrokken personen en entiteiten. Met betrekking tot personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres indien bekend en functie of beroep. Met betrekking tot entiteiten kan die informatie namen, plaats en datum van registerinschrijving, registratienummer en de plaats van vestiging omvatten.”.

Artikel 2

De bijlage bij Besluit 2011/273/GBVB wordt bijlage I.

Artikel 3

De bijlage bij dit besluit wordt als bijlage II bij Besluit 2011/273/GBVB gevoegd.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 13 oktober 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

M. DOWGIELEWICZ


(1)  PB L 121 van 10.5.2011, blz. 11.


BIJLAGE

„BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 4, lid 1, bedoelde entiteiten

Entiteiten

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van opneming op de lijst

1.

Commercial Bank of Syria

Filiaal Damascus, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syrië;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syrië;

Filiaal Aleppo, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syrië;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; alle filialen [NPWMD]

Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

directie: dir.cbs@mail.sy

Overheidsbank die het regime financiert.

13.10.2011”


Top