EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0006(01)

2011/342/EU: Besluit van de Europese Centrale Bank van 9 mei 2011 tot wijziging van Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank (ECB/2011/6)

OJ L 158, 16.6.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 004 P. 303 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/342/oj

16.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 158/37


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 9 mei 2011

tot wijziging van Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank

(ECB/2011/6)

(2011/342/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 12.3,

Gezien Besluit ECB/2004/2 van 19 februari 2004 houdende goedkeuring van het Reglement van orde van de Europese Centrale Bank (1), inzonderheid artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 127, lid 6 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, kan de Raad aan de Europese Centrale Bank (ECB) specifieke taken opdragen betreffende het beleid op het gebied van het bedrijfseconomisch toezicht op kredietinstellingen en andere financiële instellingen, met uitzondering van verzekeringsondernemingen. De Raad heeft deze optie uitgeoefend en aan de ECB, op grond van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (2), de taak opgedragen te zorgen voor het secretariaat van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) en het ESRB hierbij analytische, statistische, logistieke en administratieve ondersteuning te verlenen. In deze context zal de ECB ook documenten opstellen en onder zich houden betreffende haar met het ESRB verband houdende activiteiten en betreffende beleid of besluiten dienaangaande die als ECB-documenten zullen worden gekwalificeerd in de zin van Besluit ECB/2004/3 van 4 maart 2004 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank (3).

(2)

Terwijl het secretariaat van het ESRB, op grond van artikel 7, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1096/2010, erop toeziet dat Besluit ECB/2004/3 inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Europese Centrale Bank wordt toegepast, welk besluit de voorwaarden en beperkingen vastlegt waaronder het ESRB toegang moet verlenen tot documenten van het ESRB, dient de ECB Besluit ECB/2004/3 aan te passen om uitdrukking te geven aan het feit dat de ECB documenten zal opstellen en onder zich houden betreffende haar met het ESRB verband houdende activiteiten en betreffende beleid of besluiten dienaangaande die als ECB-documenten zullen worden gekwalificeerd in de zin van Besluit ECB/2004/3.

(3)

Het is nodig te verzekeren dat de ECB de toegang kan weigeren tot documenten aangaande haar activiteiten en beleid of besluiten op grond van artikel 127, lid 5 en 6 van het Verdrag die zij opstelt of onder zich houdt op het gebied van financiële stabiliteit, met inbegrip van die in verband met haar ondersteuning aan het ESRB, indien openbaarmaking ervan de bescherming van het openbaar belang betreffende de stabiliteit van het financiële stelsel in de Unie zou ondermijnen.

(4)

Wijzigingen van Besluit ECB/2004/3 zijn ook noodzakelijk om veranderingen in terminologie en een hernummering van artikelen weer te geven na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit ECB/2004/3 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 4, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt a) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

de stabiliteit van het financiële stelsel in de Unie of in een lidstaat;”;

b)

het woord „Gemeenschap” wordt vervangen door „Unie”.

2.

In artikel 4, lid 4, wordt de volgende zin toegevoegd:

„Op verzoeken voor toegang tot documenten van het Europees Comité voor systeemrisico's is Besluit ESRB/2011/5 van het Europees Comité voor systeemrisico's van 3 juni 2011 inzake toegang van het publiek tot documenten van het Europees Comité voor systeemrisico's (4), vastgesteld op basis van artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1096/2010 van de Raad van 17 november 2010 tot toewijzing aan de Europese Centrale Bank van specifieke taken betreffende de werking van het Europees Comité voor systeemrisico's (5), van toepassing.

3.

In artikel 8 worden de verwijzingen naar artikel 230 vervangen door verwijzingen naar artikel 263 en verwijzingen naar artikel 195 door verwijzingen naar artikel 228 van het Verdrag.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 18 juni 2011.

Gedaan te Frankfurt am Main, 9 mei 2011.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 80 van 18.3.2004, blz. 33.

(2)  PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162.

(3)  PB L 80 van 18.3.2004, blz. 42.

(4)  PB C 176 van 16.6.2011, blz. 3.

(5)  PB L 331 van 15.12.2010, blz. 162.”.


Top