Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1228

Verordening (EU) nr. 1228/2010 van de Commissie van 15 december 2010 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

OJ L 336, 21.12.2010, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 113 - 115

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1228/oj

21.12.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 336/17


VERORDENING (EU) Nr. 1228/2010 VAN DE COMMISSIE

van 15 december 2010

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is de gecombineerde nomenclatuur (GN) vastgesteld om te voldoen aan de eisen van het gemeenschappelijk douanetarief, de statistieken van de buitenlandse handel van de Unie en ander Uniebeleid op het gebied van de in- en uitvoer van goederen.

(2)

Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad van 16 november 2009 betreffende de instelling van een communautaire regeling inzake douanevrijstellingen (2) is van toepassing op gevallen waarin het niet gerechtvaardigd is belasting te heffen.

(3)

In bepaalde omstandigheden lijkt het passend, gelet op het bijzondere karakter van een aantal van de in Verordening (EG) nr. 1186/2009 genoemde gevallen waarin goederen worden overgebracht, de administratieve lasten te verlagen wanneer aangifte van een dergelijke overbrenging wordt gedaan, door daarvoor een specifieke GN-code vast te stellen. Dit is met name het geval wanneer, met het oog op de opstelling van de douaneaangifte, de indeling naar soort over te brengen goederen tot onevenredige werklast en kosten zou leiden.

(4)

Krachtens Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft (3), alsook Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92 (4) mogen de lidstaten een vereenvoudigd systeem gebruiken voor de codering van bepaalde goederen in de statistieken van de buitenlandse handel en van de handel binnen de EU.

(5)

Krachtens deze verordeningen kunnen in bijzondere omstandigheden specifieke goederencodes worden gebruikt. Met het oog op transparantie alsook ter informatie moeten deze codes in de GN worden opgenomen.

(6)

Om deze redenen is het passend hoofdstuk 99 in de GN in te voegen.

(7)

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte bepalingen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 december 2010.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 324 van 10.12.2009, blz. 23.

(3)  PB L 37 van 10.2.2010, blz. 1.

(4)  PB L 343 van 19.11.2004, blz. 3.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de inhoudsopgave wordt in het tweede deel, afdeling XXI, hoofdstuk 99, de vermelding „(Gereserveerd voor gebruik in bijzondere gevallen door de bevoegde autoriteiten)” vervangen door: „Bijzondere codes van de gecombineerde nomenclatuur”.

2)

In het tweede deel, afdeling XXI, wordt tussen het einde van hoofdstuk 98 en het derde deel het volgende „hoofdstuk 99” ingevoegd:

HOOFDSTUK 99

BIJZONDERE CODES VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR

Onderdeel I

Codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederen

(in- of uitvoer)

Aanvullende aantekeningen (GN):

1.

De bepalingen van dit onderdeel zijn uitsluitend van toepassing op overbrengingen van in dit onderdeel genoemde goederen.

Deze goederen worden aangegeven onder de toepasselijke onderverdeling indien is voldaan aan de voorwaarden en vereisten van die onderverdeling alsook aan alle toepasselijke voorschriften. De omschrijving van de goederen moet voldoende nauwkeurig zijn om de goederen te kunnen identificeren.

De lidstaten kunnen de bepalingen van dit onderdeel evenwel buiten toepassing laten voor zover sprake is van rechten bij invoer of andere heffingen.

2.

De bepalingen van dit onderdeel zijn niet van toepassing op het goederenverkeer tussen de lidstaten.

3.

Ingevoerde en uitgevoerde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 waarvoor geen vrijstelling van rechten bij invoer of uitvoer werd verleend, zijn uitgesloten van dit onderdeel.

Overbrengingen van goederen ten aanzien waarvan een verbod of beperking geldt, zijn eveneens van dit onderdeel uitgesloten.

GN-code

Omschrijving

Opmerking

1

2

3

 

Bepaalde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 (invoer en uitvoer):

 

9905 00 00

persoonlijke goederen van natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats overbrengen

 (1)

9919 00 00

de volgende goederen, andere dan die welke hierboven zijn vermeld:

 

huwelijksuitzetten en inboedel die toebehoren aan een persoon die zijn normale verblijfplaats overbrengt ter gelegenheid van zijn huwelijk; persoonlijke goederen, verkregen in het kader van een erfopvolging

 (1)

uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren en studenten

 (1)

lijkkisten die het stoffelijk overschot en lijkurnen die de as van overledenen bevatten alsmede grafornamenten

 (1)

goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter en goederen ten bate van slachtoffers van rampen

 (1)

Onderdeel II

Statistische codes voor bepaalde specifieke overbrengingen van goederen

Aanvullende aantekeningen (GN):

1.

Krachtens Verordening (EU) nr. 113/2010 van de Commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft (2), en Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92 (3) mogen de lidstaten een vereenvoudigd systeem gebruiken voor de codering van een aantal goederen in de statistieken van de buitenlandse handel en van de handel binnen de EU.

2.

De in dit onderdeel vastgestelde codes zijn onderworpen aan de in Verordening (EU) nr. 113/2010 en Verordening (EG) nr. 1982/2004 vastgestelde voorwaarden.

Code

Omschrijving

1

2

9930

Aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen:

9930 24 00

goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN

9930 27 00

goederen van hoofdstuk 27 van de GN

9930 99 00

elders ingedeelde goederen

9931

Goederen die zijn geleverd voor de op de installatie op volle zee werkzame personen of voor de werking van de motoren, machines en andere toestellen op deze installaties:

9931 24 00

goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN

9931 27 00

goederen van hoofdstuk 27 van de GN

9931 99 00

elders ingedeelde goederen

9950 00 00

Code die uitsluitend in het goederenverkeer tussen lidstaten wordt gebruikt voor afzonderlijke transacties met een waarde van minder dan 200 EUR en voor de aangifte van restgoederen in sommige gevallen


(1)  Bij invoer worden de indeling onder deze onderverdeling en de vrijstelling van de rechten bij invoer afhankelijk gesteld van de in Verordening (EG) nr. 1186/2009 vastgestelde voorwaarden.

(2)  PB L 37 van 10.2.2010, blz. 1.

(3)  PB L 343 van 19.11.2004, blz. 3.


Top