Help Print this page 

Document 32010D0691

Title and reference
2010/691/EU: Besluit van de Commissie van 15 november 2010 tot toekenning aan de Tsjechische Republiek van een afwijking op de toepassing van Beschikking 2006/679/EG betreffende de technische specificaties van het subsysteem besturing en seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem voor de lijn Strančice–České Budějovice (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7789)
OJ L 298, 16.11.2010, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/691/oj
Multilingual display
Text

16.11.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 298/85


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 15 november 2010

tot toekenning aan de Tsjechische Republiek van een afwijking op de toepassing van Beschikking 2006/679/EG betreffende de technische specificaties van het subsysteem besturing en seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem voor de lijn Strančice–České Budějovice

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 7789)

(Slechts de tekst in de Tsjechische taal is authentiek)

(2010/691/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Beschikking 2006/679/EG van de Commissie van 28 maart 2006 betreffende de technische specificaties van het subsysteem besturing en seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (1), en met name deel 7.1.3 van de bijlage,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2009/561/EG van de Commissie (2) tot wijziging van Beschikking 2006/679/EG zijn de regels vastgesteld voor de toepassing van de technische specificatie inzake interoperabiliteit voor het subsysteem besturing en seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem.

(2)

Overeenkomstig deel 7.1.3 van de technische specificatie inzake interoperabiliteit betreffende het subsysteem besturing en seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem is de installatie van ERTMS/ETCS verplicht bij een nieuwe installatie of de verbetering van het treinbeveiligingsdeel van een bestaand systeem voor besturing en seingeving bij infrastructuurprojecten waarvoor financiële bijstand wordt verleend uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en/of het Cohesiefonds.

(3)

Wanneer op korte (minder dan 150 km) niet-aaneengesloten baanvakken van een lijn de seinapparatuur wordt vernieuwd, kan de Commissie een tijdelijke afwijking op deze regel toestaan op voorwaarde dat de lidstaat een dossier indient bij de Commissie. Dat dossier dient een economische analyse te bevatten waaruit blijkt dat de installatie van ERTMS tegen een latere uitrustingsdatum in plaats van tijdens de uitvoering van het door de EU gefinancierde project aanzienlijke economische en/of technische voordelen biedt.

(4)

De Commissie analyseert het door de lidstaat ingediende dossier en de door hem voorgestelde maatregelen en stelt het in artikel 29 van Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) bedoelde comité in kennis van de resultaten van die analyse. De lidstaat waaraan een afwijking wordt toegestaan, dient ervoor te zorgen dat ERTMS binnen vijf jaar na de voltooiing van het project en zodra het betrokken baanvak wordt verbonden met een andere lijn die met ERTMS is uitgerust, wordt geïnstalleerd.

(5)

De lijn Strančice–České Budějovice wordt tegen 2016 geleidelijk gemoderniseerd en voor sommige baanvakken wordt financiële bijstand verleend door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en/of het Cohesiefonds.

(6)

De lijn Strančice–České Budějovice is korter dan 150 km en niet verbonden met een lijn die reeds met ERTMS is uitgerust. Op 24 januari 2010 hebben de Tsjechische autoriteiten een verzoek om een afwijking ingediend bij de Commissie, samen met een dossier waaruit blijkt dat de invoering van ERTMS tegen eind 2018 aanzienlijke economische en/of technische voordelen oplevert tegenover de installatie tijdens de uitvoering van het door de EU gefinancierde project.

(7)

Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad (4) heeft het Europees Spoorwegbureau op 20 mei 2010 een technisch advies uitgebracht over dit verzoek om een afwijking.

(8)

In dat advies wordt vermeld dat het ingediende dossier de nodige elementen bevat om een afwijking toe te staan, maar wordt voorgesteld om de Tsjechische autoriteiten te laten bevestigen dat bij de aanbesteding wordt voorzien in een optie om de lijn met ERTMS uit te rusten.

(9)

De Tsjechische autoriteiten hebben op 7 juni 2010 bevestigd dat in de aanbesteding voor het laatste deel een duidelijke optie voor de installatie van ERTMS op de lijn wordt opgenomen.

(10)

De Commissie heeft het bij artikel 29 van Richtlijn 2008/57/EG ingestelde comité in kennis gesteld van de resultaten van haar analyse,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESLTELD:

Artikel 1

Overeenkomstig het verzoek van de Tsjechische Republiek wordt hierbij een afwijking toegestaan op de verplichting om de TSI besturing en seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem toe te passen voor de lijn Strančice–České Budějovice.

Deze afwijking geldt tot en met 31 december 2018.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Tsjechische Republiek.

Gedaan te Brussel, 15 november 2010.

Voor de Commissie

Siim KALLAS

Vicevoorzitter


(1)  PB L 284 van 16.10.2006, blz. 1.

(2)  PB L 194 van 25.7.2009, blz. 60.

(3)  PB L 191 van 18.7.2008, blz. 1.

(4)  PB L 164 van 30.4.2004, blz. 1.


Top