Help Print this page 

Document 32010D0409

Title and reference
2010/409/: Besluit van de Commissie van 19 juli 2010 inzake gemeenschappelijke veiligheidsdoelen, zoals vermeld in artikel 7 van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 4889) Voor de EER relevante tekst
OJ L 189, 22.7.2010, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/409/oj
Multilingual display
Text

22.7.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 189/19


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 19 juli 2010

inzake gemeenschappelijke veiligheidsdoelen, zoals vermeld in artikel 7 van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 4889)

(Voor de EER relevante tekst)

(2010/409/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen en tot wijziging van Richtlijn 95/18/EG van de Raad betreffende de verlening van vergunningen aan spoorwegondernemingen, en van Richtlijn 2001/14/EG van de Raad inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur alsmede inzake veiligheidscertificering („spoorwegveiligheidsrichtlijn”) (1), en met name op artikel 7,

Gezien de aanbeveling over de eerste reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen die het Europees Spoorwegbureau op 18 september 2009 aan de Commissie heeft uitgebracht,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Richtlijn 2004/49/EG moeten geleidelijk gemeenschappelijke veiligheidsdoelen (GVD) worden geïntroduceerd om een hoog veiligheidsniveau te handhaven en, indien nodig en redelijkerwijs uitvoerbaar, te verbeteren. Deze moeten hulpmiddelen aanreiken voor de beoordeling van het veiligheidsniveau en de prestaties van de exploitanten op het niveau van de Unie en in de lidstaten.

(2)

In artikel 3, onder e), van Richtlijn 2004/49/EG zijn, uitgedrukt in risicoaanvaardingscriteria, gemeenschappelijke veiligheidsdoelen gedefinieerd als de veiligheidsniveaus die ten minste moeten worden gehaald door de verschillende onderdelen van het spoorwegsysteem (zoals het conventionele spoorwegsysteem, het hogesnelheidsspoorwegsysteem, lange spoorwegtunnels of lijnen die uitsluitend voor goederenvervoer worden gebruikt) en door het systeem als geheel. In overweging 7 van Beschikking 2009/460/EG van de Commissie van 5 juni 2009 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke veiligheidsmethoden om te beoordelen of voldaan is aan de veiligheidsdoelen, als bedoeld in artikel 6 van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), is echter bepaald dat, vanwege het gebrek aan geharmoniseerde en betrouwbare gegevens over de veiligheidsprestaties van onderdelen van de in de verschillende lidstaten gebruikte spoorwegsystemen, de eerste reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen voor onderdelen van het spoorwegsysteem (zoals het conventionele spoorwegsysteem, het hogesnelheidsspoorwegsysteem, lange spoorwegtunnels of lijnen die uitsluitend voor goederenvervoer worden gebruikt) nog niet kan worden opgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Richtlijn 2004/49/EG moet de eerste reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen gebaseerd zijn op een onderzoek van de bestaande doelen en veiligheidsprestaties van de spoorwegsystemen in de lidstaten. Volgens de methode die is vastgesteld in Beschikking 2009/460/EG moet de eerste reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen gebaseerd zijn op nationale referentiewaarden (NRW’s). Voor de berekening is gebruikgemaakt van gegevens die gebaseerd zijn op Verordening (EG) nr. 91/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de statistieken van het spoorvervoer (3) en die op 6 maart 2009 door Eurostat ter beschikking zijn gesteld voor de periode 2004-2007. Voor elke spoorwegrisicocategorie is het maximaal aanvaardbare risiconiveau voor een lidstaat 1) de nationale referentiewaarde indien deze kleiner is dan of gelijk is aan het overeenkomstige gemeenschappelijke veiligheidsdoel, of 2) het gemeenschappelijke veiligheidsdoel indien de nationale referentiewaarde hoger is dan het gemeenschappelijke veiligheidsdoel, overeenkomstig deel 3 van de bijlage bij Beschikking 2009/460/EG.

(4)

De eerste reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen moet worden beschouwd als de eerste stap van een proces. Met deze eerste reeks wordt een geharmoniseerd en transparant kader gecreëerd voor een efficiënte bewaking en waarborging van de Europese veiligheidsprestaties van spoorwegen.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 27, lid 1, van Richtlijn 2004/49/EG vermelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp en definities

In dit besluit worden de waarden van de eerste reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen vastgesteld, gebaseerd op nationale referentiewaarden, overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Richtlijn 2004/49/EG en volgens de in Beschikking 2009/460/EG vastgestelde methode.

Voor de toepassing van dit besluit gelden de definities van Richtlijn 2004/49/EG, Verordening (EG) nr. 91/2003 en Beschikking 2009/460/EG.

Artikel 2

Nationale referentiewaarden

De nationale referentiewaarden voor de verschillende lidstaten en voor de verschillende risicocategorieën zijn vastgesteld in hoofdstuk 1, punten 1.1 tot en met 1.6, van de bijlage.

Artikel 3

Gemeenschappelijke veiligheidsdoelen

De eerste reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen voor de verschillende risicocategorieën is vastgesteld in hoofdstuk 2 van de bijlage.

Artikel 4

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 juli 2010.

Voor de Commissie

Siim KALLAS

Vicevoorzitter


(1)  PB L 164 van 30.4.2004, blz. 44.

(2)  PB L 150 van 13.6.2009, blz. 11.

(3)  PB L 14 van 21.1.2003, blz. 1.


BIJLAGE

1.   Nationale referentiewaarden

1.1.   NRW’s voor risico’s voor passagiers (NRW 1.1 en NRW 1.2)

Lidstaat

NRW 1.1 (× 10– 9) (1)

NRW 1.2 (× 10– 9) (2)

België (BE)

53,60

0,456

Bulgarije (BG)

250,00

2,01

Tsjechië (CZ)

40,60

0,688

Denemarken (DK)

7,55

0,0903

Duitsland (DE)

10,90

0,11

Estland (EE)

50,20

0,426

Ierland (IE)

6,22

0,0623

Griekenland (EL)

54,00

0,485

Spanje (ES)

40,90

0,391

Frankrijk (FR)

21,90

0,109

Italië (IT)

55,00

0,363

Letland (LV)

50,20

0,426

Litouwen (LT)

88,60

0,683

Luxemburg (LU)

28,80

0,225

Hongarije (HU)

250,00

2,01

Nederland (NL)

11,70

0,0941

Oostenrijk (AT)

29,00

0,335

Polen (PL)

127,00

0,939

Portugal (PT)

33,90

0,267

Roemenië (RO)

250,00

2,01

Slovenië (SI)

11,80

0,175

Slowakije (SK)

17,70

0,275

Finland (FI)

26,80

0,248

Zweden (SE)

5,70

0,0557

Verenigd Koninkrijk (UK)

6,22

0,0623

In () en () is SGEL gedefinieerd als in artikel 3, onder d), van Beschikking 2009/460/EG.

1.2.   NRW’s voor risico’s voor werknemers (NRW 2)

Lidstaat

NRW 2 (× 10– 9) (3)

België (BE)

21,10

Bulgarije (BG)

11,00

Tsjechië (CZ)

17,40

Denemarken (DK)

9,10

Duitsland (DE)

13,30

Estland (EE)

17,00

Ierland (IE)

8,33

Griekenland (EL)

77,90

Spanje (ES)

8,33

Frankrijk (FR)

6,68

Italië (IT)

22,50

Letland (LV)

55,10

Litouwen (LT)

36,90

Luxemburg (LU)

13,70

Hongarije (HU)

11,90

Nederland (NL)

6,69

Oostenrijk (AT)

25,40

Polen (PL)

18,60

Portugal (PT)

76,00

Roemenië (RO)

11,00

Slovenië (SI)

31,00

Slowakije (SK)

1,50

Finland (FI)

8,28

Zweden (SE)

3,76

Verenigd Koninkrijk (UK)

8,33

In dit geval is SGEL gedefinieerd als in artikel 3, onder d), van Beschikking 2009/460/EG.

1.3.   NRW’s voor risico’s voor gebruikers van overwegen (NRW 3.1 en NRW 3.2)

Lidstaat

NRW 3.1 (× 10– 9) (4)

NRW 3.2 (5)

België (BE)

143,0

n.a.

Bulgarije (BG)

124,0

n.a.

Tsjechië (CZ)

302,0

n.a.

Denemarken (DK)

55,9

n.a.

Duitsland (DE)

69,9

n.a.

Estland (EE)

168,0

n.a.

Ierland (IE)

31,4

n.a.

Griekenland (EL)

743,0

n.a.

Spanje (ES)

131,0

n.a.

Frankrijk (FR)

78,9

n.a.

Italië (IT)

50,7

n.a.

Letland (LV)

240,0

n.a.

Litouwen (LT)

530,0

n.a.

Luxemburg (LU)

97,3

n.a.

Hongarije (HU)

244,0

n.a.

Nederland (NL)

128,0

n.a.

Oostenrijk (AT)

181,0

n.a.

Polen (PL)

264,0

n.a.

Portugal (PT)

508,0

n.a.

Roemenië (RO)

124,0

n.a.

Slovenië (SI)

365,0

n.a.

Slowakije (SK)

249,0

n.a.

Finland (FI)

151,0

n.a.

Zweden (SE)

74,2

n.a.

Verenigd Koninkrijk (UK)

23,0

n.a.

In () en () is SGEL gedefinieerd als in artikel 3, onder d), van Beschikking 2009/460/EG.

1.4.   NRW’s voor risico’s voor personen die gerubriceerd zijn als „anderen” (NRW 4)

Lidstaat

NRW 4 (× 10– 9) (6)

België (BE)

1,90

Bulgarije (BG)

6,45

Tsjechië (CZ)

5,28

Denemarken (DK)

10,30

Duitsland (DE)

4,41

Estland (EE)

18,50

Ierland (IE)

6,98

Griekenland (EL)

6,45

Spanje (ES)

4,93

Frankrijk (FR)

6,98

Italië (IT)

6,98

Letland (LV)

18,50

Litouwen (LT)

18,50

Luxemburg (LU)

4,43

Hongarije (HU)

6,45

Nederland (NL)

3,16

Oostenrijk (AT)

14,20

Polen (PL)

18,50

Portugal (PT)

4,93

Roemenië (RO)

6,45

Slovenië (SI)

7,14

Slowakije (SK)

5,28

Finland (FI)

10,30

Zweden (SE)

10,30

Verenigd Koninkrijk (UK)

6,98

1.5.   NRW’s voor risico’s voor onbevoegde personen op spoorwegterreinen (NRW 5)

Lidstaat

NRW 5 (× 10– 9) (7)

België (BE)

75,5

Bulgarije (BG)

190,0

Tsjechië (CZ)

657,0

Denemarken (DK)

134,0

Duitsland (DE)

106,0

Estland (EE)

1 850,0

Ierland (IE)

94,7

Griekenland (EL)

906,0

Spanje (ES)

184,0

Frankrijk (FR)

69,7

Italië (IT)

122,0

Letland (LV)

1 520,0

Litouwen (LT)

2 030,0

Luxemburg (LU)

83,7

Hongarije (HU)

534,0

Nederland (NL)

28,2

Oostenrijk (AT)

117,0

Polen (PL)

1 110,0

Portugal (PT)

948,0

Roemenië (RO)

190,0

Slovenië (SI)

273,0

Slowakije (SK)

477,0

Finland (FI)

294,0

Zweden (SE)

98,1

Verenigd Koninkrijk (UK)

94,7

1.6.   NRW’s voor maatschappelijke risico’s (NRW 6)

Lidstaat

NRW 6 (× 10– 9) (8)

België (BE)

273,0

Bulgarije (BG)

364,0

Tsjechië (CZ)

1 010,0

Denemarken (DK)

218,0

Duitsland (DE)

206,0

Estland (EE)

2 320,0

Ierland (IE)

131,0

Griekenland (EL)

1 820,0

Spanje (ES)

351,0

Frankrijk (FR)

179,0

Italië (IT)

235,0

Letland (LV)

1 850,0

Litouwen (LT)

2 510,0

Luxemburg (LU)

219,0

Hongarije (HU)

1 000,0

Nederland (NL)

166,0

Oostenrijk (AT)

354,0

Polen (PL)

1 530,0

Portugal (PT)

1 510,0

Roemenië (RO)

364,0

Slovenië (SI)

697,0

Slowakije (SK)

740,0

Finland (FI)

461,0

Zweden (SE)

188,0

Verenigd Koninkrijk (UK)

131,0

Totaal aantal SGEL betekent hier de som van alle SGEL die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van alle andere NRW’s.

2.   Waarden die worden toegekend aan de eerste reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen (gvd)

Risicocategorie

GVD-waarde (× 10– 9)

Meeteenheden

Risico’s voor passagiers

GVD 1.1

250,0

Aantal SGEL bij passagiers per jaar door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal passagierstreinkilometers

GVD 1.2

2,01

Aantal SGEL bij passagiers per jaar door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal passagierskilometers

Risico’s voor werknemers

GVD 2

77,9

Aantal SGEL bij werknemers per jaar door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal treinkilometers

Risico’s voor gebruikers van overwegen

GVD 3.1

743,0

Aantal SGEL bij gebruikers van overwegen per jaar door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal treinkilometers

GVD 3.2

n.a. (9)

Aantal SGEL bij gebruikers van overwegen per jaar door ernstige ongevallen/[(Aantal treinkilometers per jaar × aantal overwegen)/spoorkilometers)]x

Risico’s voor „anderen”:

GVD 4

18,5

Jaarlijks aantal SGEL door ernstige ongevallen bij personen die behoren tot de categorie „anderen”/jaarlijks aantal treinkilometers

Risico’s voor onbevoegde personen op spoorwegterreinen

GVD 5

2 030,0

Aantal SGEL door ernstige ongevallen met onbevoegden die zich op spoorwegterreinen bevinden/jaarlijks aantal treinkilometers

Maatschappelijke risico’s

GVD 6

2 510,0

Totaal aantal SGEL per jaar door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal treinkilometers


(1)  NRW 1.1 uitgedrukt als: aantal slachtoffers en gewogen ernstige letsels (SGEL) per jaar door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal passagierstreinkilometers. Met passagierstreinkilometers wordt in dit geval de eenheid van verkeer bedoeld die alleen betrekking heeft op passagierstreinen.

(2)  NRW 1.2 uitgedrukt als: aantal SGEL bij passagiers per jaar door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal passagierskilometers.

In () en () is SGEL gedefinieerd als in artikel 3, onder d), van Beschikking 2009/460/EG.

(3)  NRW 2 uitgedrukt als: aantal SGEL bij werknemers per jaar door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal treinkilometers.

In dit geval is SGEL gedefinieerd als in artikel 3, onder d), van Beschikking 2009/460/EG.

(4)  NRW 3.1 uitgedrukt als: aantal SGEL bij gebruikers van overwegen per jaar door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal treinkilometers.

(5)  NRW 3.2 uitgedrukt als: aantal SGEL bij gebruikers van overwegen per jaar door ernstige ongevallen/[(Aantal treinkilometers per jaar × aantal overwegen)/spoorkilometers)]. De gegevens over het aantal overwegen en spoorkilometers waren op het ogenblik van de gegevensextractie onvoldoende betrouwbaar (de meeste lidstaten hebben lijnkilometers in plaats van spoorkilometers opgegeven).

In () en () is SGEL gedefinieerd als in artikel 3, onder d), van Beschikking 2009/460/EG.

(6)  NRW 4 uitgedrukt als: jaarlijks aantal SGEL door ernstige ongevallen bij personen die behoren tot de categorie „anderen”/het aantal treinkilometers per jaar. In dit geval is SGEL gedefinieerd als in artikel 3, onder d), van Beschikking 2009/460/EG.

(7)  NRW 5 uitgedrukt als: aantal SGEL bij onbevoegden die zich op spoorwegterreinen bevinden door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal treinkilometers. In dit geval is SGEL gedefinieerd als in artikel 3, onder d), van Beschikking 2009/460/EG.

(8)  NRW 6 uitgedrukt als: totaal aantal SGEL per jaar door ernstige ongevallen/jaarlijks aantal treinkilometers.

Totaal aantal SGEL betekent hier de som van alle SGEL die in aanmerking worden genomen voor het berekenen van alle andere NRW’s.

(9)  De gegevens over het aantal overwegen en spoorkilometers, die noodzakelijk zijn om dit GVD te berekenen, waren op het ogenblik van de gegevensextractie onvoldoende betrouwbaar (de meeste lidstaten hebben bijvoorbeeld lijnkilometers in plaats van spoorkilometers opgegeven enz.).


Top