EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0234

2010/234/: Besluit van de Commissie van 26 april 2010 tot toekenning aan Luxemburg van een gedeeltelijke afwijking op Beschikking 2006/66/EG betreffende de technische specificaties voor interoperabiliteit inzake het subsysteem rollend materieel — geluidsemissies van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en op Beschikking 2006/861/EG betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem rollend materieel — goederenwagens van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem (Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2546)

OJ L 105, 27.4.2010, p. 112–113 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/234/oj

27.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 105/112


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 26 april 2010

tot toekenning aan Luxemburg van een gedeeltelijke afwijking op Beschikking 2006/66/EG betreffende de technische specificaties voor interoperabiliteit inzake het subsysteem „rollend materieel — geluidsemissies” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem en op Beschikking 2006/861/EG betreffende de technische specificaties inzake interoperabiliteit van het subsysteem „rollend materieel — goederenwagens” van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2010) 2546)

(Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

(2010/234/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gelet op Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (1), en met name op artikel 9,

Gezien het verzoek van Luxemburg van 23 september 2009,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder d), van Richtlijn 2008/57/EG heeft Luxemburg op 23 september 2009 een verzoek ingediend om een gedeeltelijke afwijking op Beschikking 2006/66/EG van de Commissie (2) (TSI geluidsemissies) en Beschikking 2006/861/EG van de Commissie (3) (TSI goederenwagens) voor wagens van de types NA en AFA van het bedrijf LOHR.

(2)

De gevraagde afwijking heeft betrekking op goederenwagens voor het vervoer van vrachtwagens en waarvan het ontwerp van voor de inwerkingtreding van de beide TSI’s dateert.

(3)

Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad (4) heeft het Europees Spoorwegbureau op 16 december 2009 een technisch advies uitgebracht over dit verzoek om een gedeeltelijke afwijking.

(4)

In zijn advies stelt het Bureau dat de bepalingen van zes punten van de TSI goederenwagens, namelijk inzake het trekwerk, het heffen en opvijzelen, de bevestiging van uitrusting, het kinematisch omgrenzingsprofiel, het dynamisch gedrag van het voertuig en de parkeerrem (respectievelijk de punten 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5, 4.2.3.1, 4.2.3.4 en 4.2.4.1.2.8), niet op de betrokken wagens kunnen worden toegepast vanwege de specifieke constructie van de wagens voor het vervoer van vrachtwagens. Met betrekking tot de TSI geluidsemissies, zijn deze wagens, teneinde de vereiste remprestaties te kunnen leveren, niet alleen uitgerust met composietremblokken, maar ook met luidere gietijzeren remblokken. Derhalve kan, zolang er geen stillere technologie beschikbaar is, niet worden voldaan aan de drempelwaarden voor passeergeluid (punt 4.2.1.1 van de TSI).

(5)

De totale kostprijs voor de toepassing van de twee TSI’s, en in het bijzonder de punten 4.2.3.1 en 4.2.3.4 van de TSI goederenwagens) op de wagens van de types NA en AFA van het bedrijf LOHR wordt op ongeveer 204 miljoen EUR geraamd. Samen met de andere eisen waaraan in het kader van de TSI’s moet worden voldaan, zou dit bedrag niet alleen de economische levensvatbaarheid van het project ernstig in het gedrang brengen maar ook de uitvoering daarvan ernstig vertragen of doen stilvallen.

(6)

De afwijking wordt toegekend voor een beperkte periode, tijdens dewelke Luxemburg wordt geacht de ontwikkeling van innoverende oplossingen die aan de geharmoniseerde specificaties en de betrokken TSI’s voldoen, te versnellen.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het overeenkomstig artikel 29 van Richtlijn 2008/57/EG ingestelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De door Luxemburg op 23 september 2009 overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder d), van Richtlijn 2008/57/EG gevraagde gedeeltelijke afwijking op de TSI geluidsemissies en de TSI goederenwagens voor LOHR-wagens van de types NA en AFA, wordt toegekend onder de volgende voorwaarden:

a)

de bepalingen van punt 4.2.1.1 van de TSI geluidsemissies zijn niet van toepassing zolang er geen technische oplossingen beschikbaar zijn waarmee aan de TSI kan worden voldaan;

b)

de bepalingen van de punten 4.2.2.1.2.2, 4.2.2.3.2.4, 4.2.2.3.2.5 (alleen type NA), 4.2.3.1, 4.2.3.4 en 4.2.4.1.2.8 van de TSI goederenwagens zijn niet van toepassing tot de herziene TSI goederenwagens van kracht wordt.

Deze gedeeltelijke afwijking is niet van toepassing op wagens van deze twee types die na 1 januari 2015 in gebruik worden genomen.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot het Groothertogdom Luxemburg.

Gedaan te Brussel, 26 april 2010.

Voor de Commissie

Siim KALLAS

Vicevoorzitter


(1)  PB L 191 van 18.7.2008, blz. 1.

(2)  PB L 37 van 8.2.2006, blz. 1.

(3)  PB L 344 van 8.12.2006, blz. 1.

(4)  PB L 164 van 30.4.2004, blz. 1.


Top