EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0232

2010/232/GBVB: Besluit 2010/232/GBVB van de Raad van 26 april 2010 tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar

OJ L 105, 27.4.2010, p. 22–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 008 P. 146 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2013; opgeheven door 32013D0184 . Latest consolidated version: 26/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/232/oj

27.4.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 105/22


BESLUIT 2010/232/GBVB VAN DE RAAD

van 26 april 2010

tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 27 april 2006 Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar (1) vastgesteld. Die maatregelen vervingen de eerdere maatregelen, waarvan de eerste in 1996 waren aangenomen bij Gemeenschappelijk Standpunt 96/635/GBVB (2).

(2)

Bij Gemeenschappelijk Standpunt 2009/351/GBVB van 27 april 2009 (3) werd Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB tot en met 30 april 2010 verlengd.

(3)

Gezien de situatie in Birma/Myanmar, met name het uitblijven van verbetering in de mensenrechtensituatie en van aanzienlijke vorderingen met betrekking tot een inclusief democratiseringsproces, ondanks de afkondiging van een nieuwe kieswet en de aankondiging door de regering van Birma/Myanmar van in 2010 te organiseren meerpartijenverkiezingen, dienen de in Gemeenschappelijk Standpunt 2006/318/GBVB genoemde beperkende maatregelen opnieuw met twaalf maanden te worden verlengd.

(4)

De lijsten van personen en ondernemingen die onder de beperkende maatregelen vallen, dienen te worden gewijzigd om rekening te houden met wijzigingen in de regering, de veiligheidstroepen, de Staatsvrede- en ontwikkelingsraad en de overheidsdiensten in Birma/Myanmar, alsmede in de persoonlijke situatie van de betrokkenen, en om de lijst bij te werken van ondernemingen die eigendom zijn of onder controle staan van het bewind van Birma/Myanmar of van personen die banden hebben met het bewind.

(5)

Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is nieuw optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De verkoop, levering, overdracht of uitvoer van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, alsmede uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, aan Birma/Myanmar door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten — ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen — of met gebruik van schepen of vliegtuigen die hun vlag voeren, is verboden.

2.   Het volgende is verboden:

a)

het verlenen van technische bijstand, diensten als tussenhandelaar en andere aan militaire activiteiten gerelateerde diensten, en de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van wapens en alle soorten aanverwant materieel, met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, en van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, direct of indirect, aan natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Birma/Myanmar;

b)

het verstrekken van financieringsmiddelen of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van met name subsidies, leningen en exportkredietverzekering voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapens en aanverwante uitrusting, alsmede van uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, of voor het verlenen van aanverwante technische bijstand, diensten als tussenhandelaar en andere diensten, direct of indirect, aan personen, entiteiten of lichamen in, of voor gebruik in Birma/Myanmar;

c)

het bewust en opzettelijk deelnemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de in a) of b) bedoelde verbodsbepalingen worden omzeild.

Artikel 2

1.   Artikel 1 is niet van toepassing op:

a)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van niet-dodelijke militaire uitrusting, alsmede uitrusting die kan worden gebruikt voor binnenlandse repressie, die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de VN of de EU, of van materieel dat bedoeld is voor crisisbeheersingsoperaties van de EU of de VN;

b)

de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van mijnopruimingsuitrusting en materieel voor gebruik bij mijnopruimingsoperaties;

c)

het verstrekken van financieringsmiddelen of financiële bijstand in verband met dergelijke uitrusting of dergelijke programma's en operaties;

d)

het verstrekken van technische bijstand in verband met dergelijke uitrusting of dergelijke programma's en operaties,

mits deze uitvoer van tevoren door de terzake bevoegde autoriteit is goedgekeurd.

2.   Artikel 1 is niet van toepassing op beschermende kleding, met inbegrip van kogelvrije vesten en militaire helmen, die door personeel van de Verenigde Naties, personeel van de EU of haar lidstaten, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire en ontwikkelingsorganisaties en daarmee geassocieerd personeel, louter voor persoonlijk gebruik tijdelijk naar Birma/Myanmar wordt uitgevoerd.

Artikel 3

1.   De verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van uitrusting en technologie bestemd voor ondernemingen die actief zijn in de volgende sectoren in Birma/ Myanmar, door onderdanen van de lidstaten of vanaf het grondgebied van de lidstaten — ongeacht of de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen — of met gebruik van schepen of vliegtuigen waarover de lidstaten rechtsmacht uitoefenen, is verboden:

a)

houtkap en houtverwerking;

b)

winning van goud, tin, ijzer, koper, wolfraam, zilver, steenkool, lood, mangaan, nikkel en zink;

c)

winning en verwerking van edelstenen en halfedelstenen, met inbegrip van diamanten, robijnen, saffieren, jade en smaragden.

2.   Het is verboden:

a)

technische bijstand te verlenen of opleiding te verstrekken met betrekking tot uitrusting en technologie bestemd voor ondernemingen die actief zijn in de in lid 1 bedoelde sectoren in Birma/Myanmar;

b)

financieringsmiddelen of financiële bijstand te verstrekken voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van deze uitrusting of technologie bestemd voor de in bijlage I genoemde ondernemingen die actief zijn in de in lid 1 genoemde sectoren in Birma/Myanmar, of voor het verlenen of verstrekken van aanverwante technische bijstand of opleiding.

Artikel 4

Het is verboden de volgende producten aan te schaffen, in te voeren of te vervoeren vanuit Birma/Myanmar naar de Unie:

a)

rondhout, hout en houtproducten;

b)

goud, tin, ijzer, koper, wolfraam, zilver, steenkool, lood, mangaan, nikkel en zink;

c)

edelstenen en halfedelstenen, met inbegrip van diamanten, robijnen, saffieren, jade en smaragden.

Artikel 5

Het volgende is verboden:

a)

het verstrekken van een lening of van krediet aan de in bijlage I genoemde ondernemingen die actief zijn in de in artikel 3, lid 1, bedoelde sectoren in Birma/Myanmar;

b)

het verwerven of uitbreiden van een deelneming in de in bijlage I genoemde ondernemingen die actief zijn in de in artikel 3, lid 1, bedoelde sectoren in Birma/ Myanmar, inclusief de volledige verwerving van dergelijke ondernemingen en de verwerving van aandelen of participatieve effecten;

c)

het oprichten van een joint venture met de in bijlage I genoemde ondernemingen die actief zijn in de in artikel 3, lid 1, bedoelde sectoren in Birma/Myanmar, en met dochterondernemingen of filialen onder hun controle.

Artikel 6

1.   Het in artikel 3, lid 1, en in artikel 4 bedoelde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten voor goederen die vóór 19 november 2007 onderweg waren.

2.   Het in artikel 3 bedoelde verbod laat onverlet dat verplichtingen worden uitgevoerd die voortvloeien uit contracten die vóór 19 november 2007 zijn gesloten en die betrekking hebben op investeringen die voor die datum in Birma/Myanmar zijn gedaan door in de lidstaten gevestigde ondernemingen.

3.   Het in artikel 5, onder a), respectievelijk onder b) neergelegde verbod:

i)

laat onverlet de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten gesloten vóór de datum waarop de betrokken onderneming op de lijst werd geplaatst, zoals aangegeven in bijlage I;

ii)

geldt niet voor de uitbreiding van een deelneming in een van de in bijlage I genoemde ondernemingen als die uitbreiding voortvloeit uit een overeenkomst die met de betrokken onderneming is gesloten vóór de datum waarop zij op de lijst werd geplaatst, zoals aangegeven in bijlage I.

Artikel 7

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, bepalingen van de artikelen 3, 4 en 5 worden omzeild.

Artikel 8

Niet-humanitaire hulp of ontwikkelingsprogramma's worden opgeschort. Uitzonderingen worden gemaakt voor projecten en programma's ter ondersteuning van:

a)

mensenrechten, democratie, goed bestuur, conflictpreventie en capaciteitsopbouw van de civiele samenleving;

b)

gezondheidszorg en onderwijs, armoedebestrijding, en in het bijzonder het voorzien in de elementaire levensbehoeften van de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen;

c)

milieubescherming, met name programma's waarin het probleem van niet-duurzame, buitensporige houtkap resulterend in ontbossing wordt aangepakt.

De programma's en projecten moeten worden uitgevoerd via VN-organen, niet-gouvernementele organisaties en door middel van gedecentraliseerde samenwerking met plaatselijke civiele autoriteiten. In dit verband zal de Europese Unie de regering van Birma/Myanmar blijven aanspreken op haar verantwoordelijkheid meer inspanningen te leveren om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de VN te verwezenlijken.

De programma's en projecten moeten zoveel mogelijk worden vastgesteld, gecontroleerd, uitgevoerd en geëvalueerd in overleg met de civiele samenleving en met alle democratische groeperingen, waaronder de Nationale Liga voor Democratie.

Artikel 9

1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om binnenkomst op of doorreis via hun grondgebied te beletten van:

a)

hooggeplaatste leden van de Staatsvrede- en ontwikkelingsraad (SPDC), Birmese gezagsdragers uit de sector toerisme, hooggeplaatste leden van de strijdkrachten, van de regering of van de veiligheidstroepen die als beleidsmakers of uitvoerders verantwoordelijk zijn voor het beleid dat Birma/Myanmar belet een democratie te worden, of personen die van dit beleid profiteren, alsmede de familieleden van bovengenoemde personen, zijnde de natuurlijke personen die in bijlage II worden genoemd;

b)

hooggeplaatste leden van de Birmese strijdkrachten, alsmede hun familieleden, zijnde de natuurlijke personen die in bijlage II worden genoemd.

2.   Lid 1 houdt niet in dat de lidstaten verplicht zijn de binnenkomst op hun grondgebied van hun eigen onderdanen te beletten.

3.   Lid 1 laat de gevallen onverlet waarin lidstaten uit hoofde van het internationaal recht gebonden zijn, en wel:

a)

als gastland van een internationale intergouvernementele organisatie;

b)

als gastland van een internationale conferentie die is bijeengeroepen door, of plaatsvindt onder auspiciën van, de Verenigde Naties;

c)

krachtens een multilaterale overeenkomst die voorrechten en immuniteiten verleent; of

d)

krachtens het Concordaat (Verdrag van Lateranen) van 1929, dat werd gesloten tussen de Heilige Stoel (Staat Vaticaanstad) en Italië.

4.   Lid 3 wordt ook geacht van toepassing te zijn op gevallen waarin een lidstaat optreedt als gastland van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE).

5.   De Raad wordt naar behoren geïnformeerd over alle gevallen waarin een lidstaat krachtens lid 3 of lid 4 een ontheffing verleent.

6.   De lidstaten kunnen ontheffing van de krachtens lid 1 opgelegde maatregelen verlenen voor reizen die worden gemaakt om humanitaire redenen, of voor de bijwoning van intergouvernementele, met inbegrip van door de Europese Unie geïnitieerde, vergaderingen of vergaderingen waarvoor een lidstaat als fungerend Voorzitter van de OVSE als gastheer optreedt, waar een politieke dialoog plaatsvindt die direct bevorderlijk is voor democratie, mensenrechten en de rechtsstaat in Birma/Myanmar.

7.   Een lidstaat die de in lid 6 bedoelde vrijstellingen wil verlenen, brengt zulks schriftelijk ter kennis van de Raad. De vrijstelling wordt geacht te zijn toegestaan, tenzij één of meer leden van de Raad binnen twee werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de voorgestelde vrijstelling schriftelijk bezwaar maken bij de Raad. In dat geval besluit de Raad met gekwalificeerde meerderheid van stemmen om de voorgestelde ontheffing al dan niet toe te staan.

8.   In de gevallen waarin een lidstaat krachtens de leden 3, 4, 6 en 7 machtiging verleent tot binnenkomst op of doorreis via zijn grondgebied van de in bijlage II vermelde personen, geldt deze machtiging alleen voor het doel waarvoor ze is verleend en alleen voor de daarbij betrokken personen.

Artikel 10

1.   Alle tegoeden en economische middelen die gehouden worden door, in bezit zijn of onder zeggenschap staan van de individuele leden van de regering van Birma/ Myanmar en van de in bijlage II genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, die banden met hen hebben, worden bevroren.

2.   Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect aan of ten behoeve van de in bijlage II genoemde natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen ter beschikking gesteld.

3.   De bevoegde autoriteit kan op door haar passend geachte voorwaarden toestemming geven voor het vrijgeven van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of voor het ter beschikking stellen van bepaalde tegoeden of economische middelen nadat zij heeft vastgesteld dat die tegoeden of andere economische middelen:

a)

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in bijlage II genoemde personen en de leden van hun gezin die van hen afhankelijk zijn; zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en openbare voorzieningen;

b)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c)

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het routinematig houden of bewaren van bevroren tegoeden of economische middelen;

d)

noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de bevoegde autoriteit de andere bevoegde autoriteiten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming geeft, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden gegeven.

4.   Lid 2 is niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:

a)

rente of andere inkomsten uit deze rekeningen; of

b)

betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de beperkende maatregelen op deze rekeningen van toepassing werden,

op voorwaarde dat alle eventuele rente, overige inkomsten en betalingen onder de toepassing van lid 1 blijven vallen.

5.   Het volgende is verboden:

a)

het verstrekken van een lening of van krediet aan de in bijlage III genoemde ondernemingen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het regime of personen of entiteiten die daar banden mee hebben, of het verwerven van obligaties, depositocertificaten, warrants of schuldbewijzen van deze ondernemingen;

b)

het verwerven of uitbreiden van een deelneming in de in bijlage III genoemde ondernemingen die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het regime of personen of entiteiten die daar banden mee hebben, inclusief de volledige verwerving van dergelijke ondernemingen en de verwerving van aandelen en participatieve effecten;

c)

het oprichten van een joint venture met de in bijlage III genoemde ondernemingen, en met dochterondernemingen of filialen onder hun controle.

6.   Het bepaalde in lid 5, onder a), laat onverlet de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten gesloten vóór de datum waarop de betrokken onderneming op de lijst werd geplaatst, zoals aangegeven in bijlage III.

7.   Het verbod in lid 5, onder b), geldt niet voor de uitbreiding van een deelneming in een van de in bijlage III genoemde ondernemingen als die uitbreiding voortvloeit uit een overeenkomst die met de betrokken onderneming is gesloten vóór de datum waarop zij op de lijst werd geplaatst, zoals aangegeven in bijlage III.

Artikel 11

Bilaterale bezoeken van hoge regeringsfunctionarissen (ministers en ambtenaren op het niveau van politiek directeur en hoger) aan Birma/Myanmar blijven opgeschort. De Raad kan in uitzonderlijke omstandigheden afwijkingen van deze regel toestaan.

Artikel 12

De lidstaten geven geen toestemming voor het toevoegen van militair personeel aan de diplomatieke vertegenwoordigingen van Birma/Myanmar in de lidstaten. Alle militair personeel dat verbonden is aan de diplomatieke vertegenwoordigingen van de lidstaten in Birma/Myanmar blijft teruggetrokken.

Artikel 13

De Raad besluit, op voorstel van een lidstaat of de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, tot de nodige wijzigingen van de lijst in de bijlage II.

Artikel 14

Dit besluit wordt voortdurend getoetst. Het wordt naargelang het geval verlengd of gewijzigd, in het bijzonder wat betreft de in de bijlagen I en III genoemde ondernemingen, indien de Raad oordeelt dat de doelstellingen ervan niet zijn bereikt.

Artikel 15

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing tot en met 30 april 2011.

Gedaan te Brussel, 26 april 2010.

Voor de Raad

De voorzitster

C. ASHTON


(1)  PB L 116 van 29.4.2006, blz. 77.

(2)  PB L 287 van 8.11.1996, blz. 1.

(3)  PB L 108 van 29.4.2009, blz. 54.


BIJLAGE I

Lijst van ondernemingen bedoeld in artikel 3, lid 2, punt b), en de artikelen 5 en 14

 

HOUT & ZAAGHOUT

 

Naam

Datum plaatsing op de lijst

19.11.2007

1.

Alkemal Representative Office,

142 A Dharmazedi Rd, Bahan, Yangon

 

2.

Asia Wood Co Ltd

24 Myawaddy Min Gyi St, Industrial Zone (4) Hlaing Tha Yar, Yangon

 

3.

Aung Chanthar

1018 Myittar St, Ward 9, SOKAA, Yangon

 

4.

Aung Gonyi

9B Ngwe Kyar Yan Yeithka, SOKAA, Yangon

 

5.

Aung Khant Phyo Coop Ltd

144A Kyaikwine Pagoda Rd, Ward 3, MYGNN, Yangon

 

6.

Aung Khin & Sons

1-3, Thikhwa Pan St, Cor of Zaygyi St, KMDGG, Yangon

 

7.

Aung Kyin

11 Mani MaybKhalar St, KMDGG, Yangon

 

8.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

9.

Aung Zeya

33 Seikkan Industrial Zone, HLTAA, Yangon

 

10.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

11.

Aye Myittar

1820/21-22 P. Moe Nin St, HLTAA, Yangon

 

12.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Room 5, Maha Bandoola St, Cor of 46th St, BTHHGG, Yangon

 

13.

C.D. Industries & Construction Co Ltd

105(b) Parami Road, Mayangon, Yangon

 

14.

Century Dragon Co Ltd

3-5 Min Gyi Maha Min Gaung St, Industrial Zone (2), Hlaing Tha Yar, Yangon

 

15.

Chantha

Rm 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA, Yangon

 

16.

Coffer Manufacturing Co Ltd

Rm (803), 8th floor, Myaing Hay Wun Condo, Kyaik Wine Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

17.

Dagon Timber Ltd,

262-264, Rm A03-01, Dagon Centtre, Pyay RD, Myayangone, Sanchaung, Yangon

 

18.

Diamond Mercury Co Ltd

Bldg 2, Rm 21/22, Pyay Rd, 8th mile junction, Mayangon, Yangon

 

19.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethmu 6th St, Industrial Zone, (1), SPTAA, Yangon

 

20.

Family

798, 10th St, Myothit Ward (B), Insein, Yangon

 

21.

Flying Tiger Wood Industry Ltd,

171-173, 51st St, Pazundaung, Yangon

 

22.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

23.

Friend

300 A-B, Yarzardirit St, Ward 72, SDGNN, Yangon

 

24.

Fudak Enterprise Co Ltd

120 De Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

25.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60-B Aung Myay Thasi Ave, Kamayut, Yangon

 

26.

Green Gold Industrial Co Ltd

209 Than Thu Mar Rd, 23 Ward, Thingankyunm, Yangon

 

27.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

216/222 Rm 7B, Maha Bandoola St, Bo Myet Hu Housing, Pazundaung, Yangon

 

28.

Hla Shwe, U & Family

18/19 64 Ward, Industrial Zone 2, South Dagon, Yangon

 

29.

Hong Kong Nu San International Co Ltd

120 (twin-B), Waizayanda Housing Complex, Waizayanda Rd, TGKNN, Yangon

 

30.

Htay

145 Kanaung Lane (7) NOKAA, Yangon

 

31.

Htoo Furniture, aka Htoo Wood Products, aka Htoo Wood based Industry,

aka Htoo Wood

21 Thukha Waddy Rd, Yankin Township, Yangon

 

32.

Htoo Trading Co Ltd

5 Pyay Rd, Hlaing, Yangon

 

33.

Khaing Su Thu Trading and Inustrial Co Ltd

205 Myin Wun U Aung Thu St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

34.

Khine Industries

42 Ba Maw Ah in Wun St, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

35.

Khine International Co Ltd

116/8 15th St, LMDWW, Yangon

 

36.

Kyi Kyi Saw Mill & Wood Trading

55 Thameinbayan RD, Tamwe, Yangon

 

37.

Lay Pyay Hnyin Manufacturing co Ltd168 Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1

Shwe Pyi Tha, Yangon

 

38.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

39.

Lin Win Co Ltd

89 Hnin Si Kone Rd, Ahlone, Yangon

 

40.

Maha Nandar Co Ltd

90 Thudhamar St, NOKAA, Yangon

 

41.

Master Timber Excel Ltd

146a pyay Rd, 9th mile, Mayangon, Yangon

 

42.

Master Timber Exel Ltd (KLN Group)

282, Room 8, 1st floor, Seikkantha St, KTDAA, Yangon

 

43.

Miba Gon Shein

709, Cor of Hlawga St, Ward 21 SDGNN, Yangon

 

44.

Mingala Family

107 Thumana St, South Ward 2, TKAA, Yangon

 

45.

Myanmar Channel Quest International Co Ltd

42-242 Kanaung Myinthar Gyi 4th St, Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

46.

Myanmar Forest Timber Association

504-506, Merchant St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

47.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co Ltd

288-290, 0905 MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

48.

Myanmar Shwe Hintha International Co Ltd

226, Blk 18, Bo Tayza St, shwe Paukkan Ind Zone, NOKAA, Yangon

 

49.

Myanmar Singh Ltd

18-20 Botahtaung Lane (4), Botahtaung, Yangon

 

50.

Myanmar Touchwood Ltd

805, 37 La Pyat Wun Plaza, Alan Pya Pagoda Rd, Dagon, Yangon

 

51.

Myanmar WoodMart Co Ltd

Room 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St, MTNTT, Yangon

 

52.

Myitmakha International Trading Ltd

19-20 Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd, LMDWW, Yangon

 

53.

Myo Nwe Thit Trading Co Ltd

147 (G/F), 47th St, Botahtaung, Yangon

 

54.

Myotaw

492-493 Sethmu Zone Patt St, Ind Zone 2, Ward 64, SDGNN, Yangon

 

55.

Nay Chi Tun Family

4 Thumingalar RD, TGKNN, Yangon

 

56.

Nay Chi Tun Family,

729 Laydauntkan St, TGKNN, Yangon

 

57.

New Brothers Co Ltd

302a Set Hmu 1st Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha Yangon

 

58.

New Telesonic Co Ltd

94 Than Chat Wun U Nyunt St, Dagon Port Ind City, Zone 1, SPTAA, Yangon

 

59.

New Telesonic Wood & General Trading

218 (B) 36th St, KTDAA, Yangon

 

60.

Ngwe Zaw,

728 Ayarwaddy St, Ind Zone 2, SDGNN, Yangon

 

61.

Nightingale Co Ltd

221 Botahtung Pagoda Rd, Pazundaung, Yangon

 

62.

Nilar

118 Waizayadanar Rd, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

63.

Phan Nay Wun Co Ltd

47, Room 8-8 Sawbwagyigon, Insein, Yangon

 

64.

Premio Int’l Co Ltd

60/75 Corner of Inwa Street & Bo Tay Za St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa, Yangon

 

65.

RCC Co Ltd

65 Upper Pazundaing RD, Pazundaing, Yangon

 

66.

San Family

1349-1351 Ind Zone 2nd St, SDGNN, Yangon

 

67.

San Family

790 Pyinma Myaing Rd, Ward A, TGKNN, Yangon

 

68.

Scantrade Co Ltd

422-426 4th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung, Yangon

 

69.

Sein Mandaing

1155-1156 Thudhamar St, Ward 2 NOKAA, Yangon

 

70.

Shwe Chain Trading co Ltd

Rm 619 6th floor, Nyaung Pin Lay Zay Plaza, Lanmadaw, Yangon

 

71.

Shwe Hlaing Bwar

462-463 Yaw A Twinn Wun U Pho HlaingSt, HLTAA, Yangon

 

72.

Shwe Wel Htay

6 Thmar Deikdi St, Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

73.

Shwe Yi Oo

113C 4th St, Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

74.

Soe Than Brothers Co Ltd

189 b/2 Seikkantha St, Industrial Zone 1, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

75.

Star Tek Co Ltd (Woodworking Machine)

74, 5th St, LMDWW, Yangon

 

76.

Swe Myo

86 Yadanar St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

77.

Swe Thadar

78 Innwa St, Shwe Pauk Kan Ind Zone, Ward 18, NOKAA, Yangon

 

78.

Taw Win Family Co Ltd

355 U Wisara Rd, Sauchaung, Yangon

Name of director: Ko Ko Htwe

 

79.

Teak Farm Co Ltd

Bldg 1, Rm 404, Mingalar Sin Min Housing, Strand Road, Ahlone, Yangon

 

80.

Teak Farm Industries Co ltd

122a Da Pae Yin Wun Htauk U Mye St, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

81.

Teakteam Ltd

50A Seikkantha Street, Industrial Zone 3, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

82.

Toenayar Co Ltd

91 (1st floor) MyanmaGonyi St, Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

83.

United Int’l Group Co Ltd

58a/b Setmu Zone Street Industrial Zone 1, South Dagon, Yangon

 

84.

United Internation Group (UIG)

Cor of West Race Course Rd & Sayasan Rd, Kyaikksan Ward, Yankin, Yangon

 

85.

VES Group Co Ltd

83, 50th St, Pazundaung, Yangon

 

86.

Win

383 Hla Theingi St, HLTAA, Yangon

 

87.

Win Enterprise Ltd

66 Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

88.

Win Kabar International Timber Trading

Top of 6th St, Ward 8, SOKAA, Yangon

 

89.

Win & Win Co Ltd

6 Pyay Rd, 6th mile, Hlaing, Yangon

 

90.

Wood Technology Industries

247d, Hlay Thin Ah Twin Wun U Chein Street, Industrial Zone 2, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

91.

Yangon Wood Industries Ltd

Next to Plywood Factory no 2, Bayint Naung Rd, Ward 4, Hlaing, Yangon

 

92.

Yee Shin Co Ltd

63/64 Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

93.

Ye Yint Aung

156 Waizayanda St, Ward 11, SOKAA, Yangon

 

94.

Yin Mar Myat Noe Co Ltd

120a Set Hmu 10th Street, Industrial Zone 1, Shwe Pyi Tha, Yangon

 

95.

YN Co Ltd

120A Ind Zone, 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

96.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379 Bo Sun Pat St, Pabedan, Yangon

 

97.

Shwe Chain Manufacturing Co Ltd

168, 62nd St, Ind Zone 1, Mandalay

 

HOUTINDUSTRIEËN

98.

Aung Chan Tha Services Co Ltd

708 Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd, SCHGG, Yangon

 

99.

Aung Myanmar,

42/145 Ind Zone 5th St Ind Zone SPTAA, Yangon

 

100.

Hau Hau Parquet & Wood Based Industries Pte Ltd

135, 1st floor, 41st St, BTHGG, Yangon

 

101.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor U Shwe Bin St & Phan Chat Wun U Shwe Ohn St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

102.

Hi-Tech Forest Industrial Co Ltd

216-222, B7, 8th floor, Yuzana Building, Bo Myat Tun Rd, Pazundaung, Yangon

 

103.

Laural Ltd,

Room 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, Cor of 54th St, Pazundaung, Yangon

 

104.

Lin Shing Co (Myanmar) Ltd

42-93 Khayay St, Cor of Sethmu 6th St, Ind Zone 1, SPTAA, Yangon

 

105.

Myanmar Yunnan Wood Ind Col Ltd

238 Thityar Pin St, Thuwanna, TGKNN, Yangon

 

106.

Myanmar-Nc WoodWork Co Ltd

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, Insein, Yangon

 

107.

Myint Soe (U)

42/280 Kanaung St, SPTAA, Yangon

 

108.

National Wood Industry Ltd

113 Waizayandar Rd, Ward 16/2, TGKNN, Yangon

 

109.

New Brothers Ltd,

42/302A, Ind Zone, 1st St, Ind Zone 1 SPTAA, Yangon

Noble

DSRH (500 beds) Compound, Pyay Rd, MDNN, Yangon

 

110.

Scansia Myanmar Ltd

Blk 42/300-301, Sethmu 1 St, Ind Zone, SPTAA, Yangon

 

111.

Super Chen Co Ltd

88A, 3rd floor, AnawrahtaRd, KTDAA, Yangon

 

112.

Teak World Co Ltd

110 Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St, TGKNN, Yangon

 

113.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426 Botahtaung Pagoda Road, Cor of Strand Rd, Botahtaung, Yangon

 

114.

Unite of Myanmar Forest Products Joint Venture

10 Kwethit St, Pazundaung, Yangon

 

115.

Win Kabar International Timber Trading

89 Waizayanda 3rd St, SOKAA, Yangon

 

116.

Win Yadanar

58, A-B, Loikaw St, Ind Zone 1, SDGNN, Yangon

 

117.

Wood Rich Manufacturing

349A Zeyar Kaymar St, 8 Mile, MYGNN, Yangon

 

118.

YN Co Ltd

120A Ind Zone 10th St, Ind Ward, SPTAA, Yangon

 

119.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

A 1-2, 62nd St Sethmu, Mandalay

 

120.

Myanmar Yunnan Wood Industries Co Ltd

137-138 Cor of Pho Yazar St & 62nd St, Ind Zone 1, Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

121.

National Wood Industry Ltd

Pyinmana Tsp, Mandalay

 

122.

Taiho

124, 78th St Bet 36 & 37th St, Mandalay

 

123.

Myat Zaw & Young Brothers

52/13 Bogyoke Aung San Rd & Chindwin St, Monywa

 

124.

Banner Wood Based Industry

17A Padamyar Industrial Zone

Sagaing Division

 

HOUTBEWERKINGSMACHINES

125.

East Union Woodworking Machinery Co Ltd

288/290, Room (906), Shwedagon Pagoda Road, MWEA Tower, Dagon, Yangon

 

126.

Everest W Trading Co Ltd

43 Parami Road, 6 Ward, Yankin, Yangon

 

127.

Hardware World

111 Shwedagon Pagoda Road, Latha, Yangon

 

128.

I.S. Tin Win

44, 27th Street, Pabdan Yangon

 

129.

Khin Maung Nyunt Trading Co Ltd

506/508 Mogok Street, Industrial Zoner 1, South Dagon, Yangon

 

130.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5, Bayint Naung Road, Shwe Padak Yeik Mon, Mamayut, Yangon

 

131.

Star Trek Co Ltd

74, 5th Street, Lamasaw, Yangon

 

132.

Wel Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola Street, Botahtaung, Yangon

 


 

EXPORTEURS VAN CONSTRUCTIEHOUT

 

Naam

Datum plaatsing op de lijst

19.11.2007

133.

A1 Construction & Trading Co,. Ltd

41 Nawaday St, Dagon,

Yangon

 

134.

Concorde Commodities Pte Ltd

339, Rm (1203), Level (12), Bogyoke Aung Sun St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

135.

Dagon Timber Ltd

262/264 Dagon Centre, Block (A), Pyay Rd, Sanchaung,

Yangon

 

136.

Diamond Mercury Co., Ltd.

Bldg (2), Rm (21/22), Pyay Rd, 8 Mile Junction,

Mayangon

Yangon

 

137.

Forest Products Joint Venture Corporation Ltd

422-426 Strand Road, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

138.

Green Gold Industrial Co., Ltd

209, Than Thu Mar Rod, (23) Ward, Thingankyun

Yangon

 

139.

Green Hardwood Enterprise Ltd

422-426 8th floor, Strand Rd, FJV Commercial Centre, Botahtaung

Yangon

 

140.

Hi-Tech Forest Industries Co., Ltd.

216/222, Rm (7/B), Maha Bandoola St., Bo Myat Htun Housing, Pazundaung,

Yangon

 

141.

Kappa International Timber Trading Ltd.

288/290, Rm (103), 1st floor, Shwedagon Pagoda Road, M.W.E.A. Tower, Dagon

Yangon

 

142.

Khine Int’l Ltd

116/8, 1st floor, 15th Street, Lanmadaw,

Yangon

 

143.

Khine Shwe Win Co., Ltd.

102(A), Inya Rd, Kamayut,

Yangon

 

144.

Lin Win Co., Ltd

89, Hnisi Go St, Ahlone,

Yangon

 

145.

Master Timber Excel Ltd

146(a) Pyay Rd, 9th mile, Mayangon

Yangon

 

146.

Mayar (H.K) Ltd.

37, Rm (703/4), Level (7), Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

147.

Myanmar Goodwood Trading Co., Ltd

189/195, Rm (4), 4th floor, Pansodan St, Pansodan Tower, Kyauktada,

Yangon

 

148.

Myanmar May Kaung Wood Based Industry Co., Ltd.

288/290 Rm (905), Shwedagon Pagoda Rd, MWEA Tower, Dagon

Yangon

 

149.

Myanmar Touchwood Ltd

37, Rm (805), Level 8, Alanpya Pagoda Rd, La Pyayt Wun Plaza, Dagon,

Yangon

 

150.

New Telesonic Co., Ltd

218 (b), 36th Street, Kyauktada

Yangon

 

151.

New Wave Co Ltd

81(c), New University Avenue Rd, Bahan

Yangon

 

152.

Searock Int’l Ltd

339, (0904), Level 9, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada,

Yangon

 

153.

Sein Yadanar Wut Hmon Co Ltd

16 Bahosi Housing, Lanmadaw

Yangon

 

154.

Shivah Sawa Shoji

339, Rm 1004, Level 10, Bogyoke Aung San St, Sakura Tower, Kyauktada

Yangon

 

155.

Taw Win Family Co Ltd

355, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

339, U Wisara Road, Sanchaung, Yangon

 

156.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, Room 11, 1st Floor, Maha Bandoola Garden St, Kyauktada,

Yangon

 

157.

Timber World Ltd

173, 31st Street, Pabdean,

Yangon

 

158.

Well Wisher Trading Co Ltd

307 Maha Bandoola St, Botahtaung

Yangon

 

159.

Yangon Wood Industries Ltd

4th Quarter, Bayint Naung Rd, Hlaing

Yangon

 

160.

Zambu Yadana Co Ltd

377/379, Bo Sun Pat Road, Pabedan

Yangon

 

161.

Zar Ni Zaw Co Ltd

72, 51st St, Pazundaung

Yangon

 

CONSTRUCTIEHOUT

162.

AAA

6TH Street, (8) ward, South Okkalapa,

Yangon

 

163.

AAA 90

No 4 Main Road, Pann Chan Su SPTAA

Yangon

 

164.

Academy

108 Htar Nar Street, Makyeedan (north East) Ward, KMDGG,

Yangon

 

165.

Alkemal Rerentative Office

142(a) Dhamazaydi Rd, BHNN,

Yangon

 

166.

Andaman International Traders Limited (Ext. 37)

Bldg. 21/22, Rm# B-1, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

167.

Arkar San

336, No 4 Main Road, SPTAA,

Yangon

 

168.

Asia Win Mfrg Co Ltd

170-176, #704 (7th floor), MGW Centre, Bo Aung Kyaw St, BTHGG,

Yangon

 

169.

Aung Aye (u) & Sons

4-5 Anawrahta Rd, Ind Zone (5), HLTAA,

Yangon

 

170.

Aung Bawga

91(B) 3rd Street, Industrial Zone, (8) ward, South Okkalapa

Yangon

 

171.

Aung Chan Tha Construction & Services Co., Ltd.

Rm# 708, Kyuntaw Zay Condo, Bargayar Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

172.

Aung Cha Tha

1018 Myittar St, (9) Ward, South Okkalappa

Yangon

 

173.

Aung Chan Tha

72(B), 1st Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

174.

Aung Chan Tha

10 Hlaw Kar St, (55) Ward, South Dagon,

Yangon

 

175.

Aung Family

118, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

176.

Aung Family

15, 139th Street, Tamwe,

Yangon

 

177.

Aung Gabar Timber

79, 6th Lane, Ward (8), SOKAA,

Yangon

 

178.

Aung Htet

72, Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

179.

Aung Kabar

79, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

180.

Aung Khant Phyo

25, Kyaik Waing Pagoda Road, (3) Ward, Mayangon

Yangon

 

181.

Aung Khant Phyo Co-op Ltd

144(a) Kyaikwine Pagoda Road, Ward (3), MYGNN,

Yangon

 

182.

Aung Khin & Sons

1-3 ThikhwaPan St, KMDGG, Yangon

 

183.

Aung Kyaw Thein

15(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

184.

Aung Kyam Thein

57(a), 4th Street, Industrial Zone, 8 Ward, South Okkalapa

Yangon

 

185.

Aung Kyaw Thein

229 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

186.

Aung Kyin

11 Mani May Khalar Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

187.

Aung Si

828 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

 

188.

Aung Su Pan

43, 4th Street, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

189.

Aung Theikdi

996 Myittar Street (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

190.

Aung Theikdi

13, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

191.

Aung Thein Bo Manufacturing Co Ltd

30 Salin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

192.

Aung Thit Tun

46, Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

193.

Aung Thitsar

991 Myittar Street, South Okkalapa

Yangon

 

194.

Aung Thukha

41 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

195.

Aung Thukha (1)

70/70(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

196.

Aung Thukha (2)

124/125 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

197.

Aung Thukha (3)

123/126 3rd Street, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

198.

Aung Thukha

71-B/72(a) 1st Street, South Okkalapa

Yangon

 

199.

Aung Wood Working Enterprise Ltd.

Bldg. 3, Rm# 004, (G/F), Waizayanta Rd., Thingangyun Tsp,

Yangon

 

200.

Aung Zeya

33 SeikkanIndustrial Zone, HLTAA,

Yangon

 

201.

Ayarwun

123 Waizayantar Rd, (11) Ward, South Okkalapa,

Yangon

 

202.

Aye Gabar Group

151-170 Bogyoke Aung San Road, BTHGG, Yangon

 

203.

Aye Gabar Group

282 cor of 81st and 23rd Street, Mandalay

 

204.

Aye Myittar

67 Theingyi St, KMDGG, Yangon

 

205.

Aye Myittar

1820/21-22, P Moe Nin St, HLTAA,

Yangon

 

206.

Aye Myittar

115, 37th St, KTDAA, Yangon

 

207.

Aye, U & Sons

351, Bo Tuay Za St, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

208.

Aye, U & Sons

481 Waibargi Rd, Ward L, NOKAA

Yangon

 

209.

Aye, U & Sons

126 Than Chat Wun U Nyunt St, Industrial Zone, SPTAA

Yangon

 

210.

Aye’s Family Ltd

92 (A-C-D), AFL Building, Kaba Aye Pagoda Road, BHNN,

Yangon

 

211.

Bamaw Veneer & Timber Products Co Ltd

44 Mya Taung Wun Gyi U Hmo Street, Industrial Zone 3, SPTAA,

Yangon

 

212.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

136, (1st Floor), 36th St., Kyauktada Tsp,

Yangon

 

213.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17(A) Padamyar Ind Zone, Sagaing

 

214.

Bawga Mandaing

41, 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

215.

BDS Moe Wood Industries Co Ltd

196 Bogyoke Aung San Road, BHNN,

Yangon

 

216.

Beautiful Wood Industry Co Ltd

251, Rm 5, Maha Bandoola Street, Botahtaung,

Yangon

 

217.

BLLB Development Co Ltd

159-161 Myanma Gonyi St, MTNTT

 

218.

Chan Nyein Ko

899, Lay Daunk Kan Road, Nga Moe Yeik, Ward

Yangon

 

219.

Chan Tha Aung

72 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

220.

Chantha

90(A/B) 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

221.

Chantha

Rm, 3, Cor of Waizayandar Rd & Thitsar Rd, SOKAA

Yangon

 

222.

Chantha Gyi

72, Bo Thura St, Zaygi (East Ward), KMDGG,

Yangon

 

223.

Chanthar

90 (A-B), 6th St, Cor of 2nd Street, Ward 8, SOKAA,

Yangon

 

224.

Cheung Hing Timber Co

106-108, Hnin Zin Gon Road, Ahlone Tsp.,

Yangon

Name of director: P C Chun

 

225.

China Hope Holding

18 Bo Yar Njunt St, DGNN

Yangon

 

226.

Coffer Manufacturing Co Ltd

803, 8th floor, Myaing Hay Wun, Condominium, Junction 8,

Yangon

 

227.

Conqueror Trading Co Ltd

C-04-03 Building, 262/264, 4th floor, Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

228.

Dagon International Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

229.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A04-01/02/03 Dagon Centre, Pyay Rd,

Yangon

 

230.

Dagon Timber Ltd

121 F, Sule Pagoda Road, KTDAA,

Yangon

 

231.

Dagon Timber Ltd

262-264 Rm A03-01 Dagon Centre, Pyay Rd, Myaynigone,

Yangon

 

232.

Dana Theikdi

985(a), Thu Mingalar St, Thingankyun

Yangon

 

233.

Dana Thiri Co Ltd

139 G/F Bogalay Zay St, BTHGG, Yangon

 

234.

Diamond Mercury Wood Products Ltd

Plot 42-98, Sethrmu 6th Street, Industrial Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

235.

Doh Bamar

23-27 Nat Sin Street, Cor of Salin Street, KMDGG,

Yangon

 

236.

Doh Lokehar

514 Zabu Thiri 1st Street, Ward (6/west)TKAA,

Yangon

 

237.

Doh Myanmar

23/27, Corner of Salin Street and Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

238.

Ever Green Wood Int'l Co., Ltd.

Public Construction Compound, Myittar St., Ward (14/1), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

239.

Family (1)

1011 Thudamar Street, (2) Wtard, North Okkalapa

Yangon

 

240.

Farlin Timbers

Rm 704 (7th floor) 170-6 MGW Tower, Bo Aung Kyaw Street, BTHGG,

Yangon

 

241.

Five Oceans Co Ltd

Bldg 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Road, LMDWW,

Yangon

 

242.

Flying Tiger Wood Industry Ltd

171-173, 51st Street, PZDGG,

Yangon

 

243.

Forest Product JV Branch (Upper Myanmar)

37b 26th b St between 64th and 65th,

Mandalay

 

244.

Friend

200 A-B, Yaarzardinit St, Ward (72), SDGNN,

Yangon

 

245.

GIG Japan Co Ltd

25 Golden Valley, BHNN,

Yangon

 

246.

Golden Door

354/347 Bo Tay Za Street, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okklalapa

Yangon

 

247.

Golden Hawks Int'l Ltd.

158, Bogyoke Aung San Rd., Pazundaung Tsp,

Yangon

 

248.

Gold Wood Co Ltd (Kaung Shwe)

42(A)/103(A-B) Mahawgari Street, cor of Sethmu 3rd St, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

249.

Golden Hook Co Ltd

7 Sitha St, Oh Bo St.

Mandalay

 

250.

Good Myanmar Trading Co Ltd

60B Aung Myay Thasi Ave, KMYTT,

Yangon

 

251.

Great Jupiter International Co Ltd

81 1st floor Bogyoke Aung San Road, PZDGG,

Yangon

 

252.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

615-C/2, Malar Lane, Kamayut Tsp,

Yangon

 

253.

Great Summit Int'l Service Co., Ltd.

176-178, Banyardala Rd., Mingalar Taung Nyunt Tsp,

Yangon

 

254.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

178-180 50th St, PZDGG,

Yangon

 

255.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

209 Thanthumar Road, Ward 23, Thwunna, TGKNN,

Yangon

 

256.

Green Gold Industrial Co., Ltd.

109, Waizayandar Rd., Ward (3/B), South Okkalapa Tsp,

Yangon

 

257.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

102-A, Kha Yay Pin Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

258.

Greenline Myanmar Group Co., Ltd. (GMG)

202, U Wisara Rd., Dagon Tsp,

Yangon

 

259.

Green Treasure Wood Co Ltd

8-6 River View Housing, Ahlone Kannar Road, AHLNN,

Yangon

 

260.

Green Treasure Wood Co Ltd

Plot 42, 287-289 Sethmu 6th Street, Ind Zone 1 SPTAA,

Yangon

 

261.

Hayman Trading Co., Ltd.

7, Shan Rd., Sanchaung Tsp,

Yangon

 

262.

Hein

24 Kyaung Gyi Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

263.

Hein Htet Aung

188a Waizayander Rd, Qtr, 11, SOKAA

Yangon

 

264.

Hein Soe Co Ltd

54 Cor of U Shwe Bin St and Phan Chat Wun U Shwe Oh St, Ind Zone 3, SPTAA, Yangon

 

265.

Hein Soe Co Ltd

23 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayint Naung Road, KMYTT,

Yangon

 

266.

Hi-Tech Forest Industries Co Ltd

23, 64th Street between 26th and 27th Street,

Mandalay

 

267.

Hla Kyi, U Family

356 Bo Tay Za Street, Shwe Park Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

268.

Hla Kyi, U & Family

452 Mya Yadanar Street (Kha) Ward, North Okkalapa

Yangon

 

269.

Hla Shwe, U

18-19 Ward (64), Ind Zone (2), SDGNN, Yangon

 

270.

Hla Shwe, U & Family

223 Banyadala Road, Tamwe

Yangon

 

271.

Hlaing

71 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

272.

Hlaing Family

8-A Myittar St, Ward 11, SOKAA,

Yangon

Yangon

 

273.

Hmine (U) & Sons

248-249 Makkhayar Minthargyi St, NOKAA,

Yangon

 

274.

Htate Tan Aung

2734 Pyi Daung Su Road, (63) Ward, Injdustrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

275.

Htay

145 Kanaung Lane 7, NOKAA,

Yangon

 

276.

Htet

989 Myittar Street, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

277.

Htet Htet Aung

430 Thitsar Road, Ward 10 SOKAA

Yangon

 

278.

Htun Htun Tauk

13B, Mingalar St, Nant-tha Gone Ward, ISNN

Yangon

 

279.

Htun Thit Sa

44 Nat Sin Street, Kyeemyindaing

Yangon

 

280.

Hundred Smiles Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp,

Yangon

 

281.

Imperial Builders Co Ltd

46 Eaingyi Street, PZDGG,

Yangon

 

282.

K.T. Nine

817 Waizayantar Road, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

283.

Kama Gasifier Power Plant

167, Bayint Naung Main Rd., Hlaing Tsp,

Yangon

 

284.

Kaung Thant

62 Nat Sin St, KMDGG,

Yangon

 

285.

Kaw-Lin – Kathar

1058 Zay Street, Ward 7, TKAA,

Yangon

 

286.

Kha Yae Nan Int'l Co., Ltd

Bldg. 61, Rm# 3-4, Sawbwagyigon Warehouse, Insein Tsp,

Yangon

 

287.

Khin Hninsi (Daw)

33 Hantharwaddy Street, KMYTT,

Yangon

 

288.

Khin Maung Latt, U & Family

37/4, 53rd Street, Botahtaung,

Yangon

 

289.

Khin Myanmar Trading

865 Myittar Street, SOKAA, Yangon

 

290.

Khine International Co Ltd

116/8, 15th Street, LMDWW, Yangon

 

291.

KKK

106, Si Pin St, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

292.

Kyan Taing Aung

30, Thamine Station Street, Mayangon

Yangon

 

293.

Kyan Taing Aung

Waizanyantar Road, (9) Ward South Okkapala,

Yangon

 

294.

Kyaw

209, Banyadala Road, Tamwe,

Yangon

 

295.

Kyaw Family

2886/2887 Pat St, Industrial Zone (2), South Dagon,

Yangon

 

296.

Kyaw Soe San

819 Waizayantar Rd, Ward (9), South Okkalapa,

Yangon

 

297.

Kyaw Than Construction Co. Ltd

139 (G/F), Bogalay Zay Street, BTHGG,

Yangon

 

298.

Kyi Kyi

55 Thamein Bayan Road, Tamwe,

Yangon

 

299.

Kyi Kyi

2 Laeyar Shwe Myay, Myittar Nyunt Ward, TMWEE,

Yangon

 

300.

Kyun Shwe Wah

74 Nat Sin St, Kyeemyindaing

Yangon

 

301.

La Yaung Lin Co Ltd

25-29 Yadanar Road, Ward 16-2, TGKNN,

Yangon

 

302.

Lal Way (1)

3-4 P. Moe Nin St, Ward 5, HLTAA,

Yangon

 

303.

Lal Way (2)

3-147 Anawrahta Road, Industrial Zone 5, HLTAA,

Yangon

 

304.

Laural Ltd

Rm 37, Bldg 233, Anawrahta Rd, cor of 54th Street, PZDGG,

Yangon

 

305.

Laural Ltd

27, 13th Street, LMDWW,

Yangon

 

306.

Lay Pyay Hnyin Trading co Ltd

168 (A_B), Sethmu 1st Street, Ind Zone 1, SPTAA,

Yangon

 

307.

Light World Co., Ltd.

619, (Right) 6th Flr., Blk-A, Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp,

Yangon

 

308.

Light World Co., Ltd.

Field No (H-167, H-168), Ward 1, Industrial Zone1 Pye Gyi, Tagun., Tsp, Mandalay

 

309.

Lin Shing Co Ltd (Myanmar)

42-93 Khayay Street, Cor of Sethmu, 6th Street, Ind Zone 1, SPTAA

Yangon

 

310.

Lin Win Co Ltd

89 Hninsigon St, AHLNN,

Yangon

 

311.

Lucky Hand Co Ltd

13 148th Street, MTNTT,

Yangon

 

312.

Maesod Forestry Ltd

69 Sule Pagoda Road, PBDNN, Yangon

 

313.

Maha Engineering Co. Ltd.

20-251, Seikkantha St. KTDAA, Yangon

 

314.

Maha Nandar Co. Ltd

90, Thudhamar St. NOKAA, Yangon

 

315.

Maha New

29, Ind. Zone (2), Cor. Of Ind. Zone St. and Inn Taw St, SDGNN, Yangon

 

316.

Maha Thit Min Co. Ltd.

51 (B), Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

317.

Maha Kyaw Mahar Co. Ltd.

50, 46th Street, BTHGG, Yangon

 

318.

Mandalar Win Sawmill Co. Ltd.

262-264, C (10-1), Dagon Centre, Pyay Road, SCHGG, Yangon

 

319.

Market System Trading (MST Co. Ltd)

501 (C), Dagon Centre, SCHGG, Yangon

 

320.

Master Timber Excel Ltd,

282, Rm 8, (1st Floor) Seikkantha Street, KTDAA, Yangon

 

321.

MGJ Group Co-op Ltd,

125, 1st Floor, Anawrahta Road, PZDGG, Yangon

 

322.

Miba Gon Shein

709, Cor. Of Hlawga Str, Ward (21) SDGNN, Yangon

 

323.

Miba Myittar

115/116 2nd Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

324.

Miba Myittar

110/111 2nd Street, Industrial Zone (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

325.

Mingala Family

107, Thumana St. South Ward (2), TKAA, Yangon

 

326.

Mingalar

28 (B), Zaygyi St. KMDGG, Yangon

 

327.

Minn Wun Industries Co. Ltd

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

328.

Moe Int’l Co. Ltd.

196, Bogyoke Aung San Rd, BTHGG, Yangon

 

329.

Momentum Trading Co. Ltd.

21-A, Cor. Of U Phoe Hlaing St. and Hla Theingi St. Ind. Zone (3), SPTAA, Yangon

 

330.

Multi World Trade Centre

183, Anawrahta St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

331.

Multi World Trade Co., Ltd.

359-363, Bogyoke Aung San St., Pabedan Tsp, Yangon.

 

332.

Mya Gabar Co. Ltd.

106-108, Sint-oh-dan St. LTAA, Yangon

 

333.

Myan Aung Myin Int’l Co. Ltd

O-140, FMI City, Golden Orchid 4th St. HLTAA, Yangon

 

334.

Myanma Htate Tan Co. Ltd

61, (4th Flr), Kaing Dan St. LMDWW, Yangon

 

335.

Myanma Marble Co. Ltd.

Bldg. 63-64 (B), Bahosi Housing, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

336.

Myanmar Automobile Group Co., Ltd.

K-38/39, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

337.

Myanmar Channel Quest Int’l Co. Ltd.

42-242, Kanaung Minthar Gyi 4th St. Ind Zone (1), SPTAA, Yangon

 

338.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd.

422-426, Strand Road, Cor. Of Botahtaung Pagoda Rd. BTHGG, Yangon

 

339.

Myanmar China Hardwood Products Co. Ltd

Ward (22), SDGNN, Yangon

 

340.

Myanmar Chinlax Trading Co., Ltd.

382, Inya Myaing Lane (4), Thuwunna, Thingankyun Tsp, Yangon.

 

341.

Myanmar Development Int’l Co. Ltd.

53-61, Strand Road, Cor. Of Theinbyu Rd, BTHGG, Yangon

 

342.

Myanmar Guan Soon Ltd

106-108, Sint-oh-dan St, LTAA, Yangon

 

343.

Myanmar May Kaung Wood Based Ind. Co.

288-290, #0906 (9th floor), MWEA Tower, Shwedagon Pagoda Road, DGNN, Yangon

 

344.

Myanmar Shin Poong Daewoo Pharma Co.

22, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

345.

Myanmar Shwehintha Int'l Co., Ltd.

226, Botayza St., Blk. No. (18), Shwe Paukkan Ind. Zone, North Okkalapa Tsp, Yangon

 

346.

Myanmar Singh Ltd.

18-20 Botahtaung Lane (4), BTHGG, Yangon

 

347.

Myanmar Technologies Industry Co. Ltd.

1389-1391, Hlaing River Road, Ind. Zone (2), Ward (63), SDGNN, Yangon

 

348.

Myanmar Timber Enterprise

Myanma Timber Enterprise Head Office, Ahlone, Yangon

 

349.

Myanmar Timber Enterprise

504-506, Merchant Road, KTDAA, Yangon

 

350.

Myanmar Wood Mart Co. Ltd, (Ext 1504)

Rm# 504, Bldg 29, Shine Tower II, Gyo Phyu St. MTNTT, Yangon

 

351.

Myanmar-NC Wood Work Co. Ltd.

Steel Mill Compound, West Ywama Ward, ISNN, Yangon

 

352.

Myint

970, Yadanar St, SOKAA, Yangon

 

353.

Myitmakha Engineering Co., Ltd.

206-207, Dhamma Thukha Kyaung St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

354.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

19-20, Bahosi Ward, Bogyoke Aung San St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

355.

Myitmakha International Trading Co., Ltd.

1, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

356.

Myitmakha Int’l Trading Ltd.

55-64 Mingalardon Garden, Yangon Ind, MDNN, Yangon

 

357.

Myo Nwe Thit Trading Co. Ltd.

147, (G/F) 47th St. BTHGG, Yangon

 

358.

Myodaw Eain Yar

1080, Shukhintha Rd. East Ward 6, TKAA, Yangon

 

359.

Myotaw

492-493, Sethmu Zone Patt St. Ind. Zone (2), Ward (64), SDGNN, Yangon

 

360.

Myo Taw

495 Min Nadar St, Dawbon

Yangon

 

361.

Naing Lay (U)

7, 139th St. TMWEE, Yangon

 

362.

Nay Chi Tun Family,

4, Thumingalar Rd. TGKNN, Yangon

 

363.

Nay Chi Tun

729 Lay Daunk Kan Road

Yangon

 

364.

New Telesonic Co. Ltd

94, Yhan Chat Wun U Nyunt St. Dagon Port Ind. City, Zone (1), SPTAA, Yangon

 

365.

New Telesonic Wood and General Trading

218 (B), 36th St. KTDAA, Yangon

 

366.

Ngwe Nan Taw

119-120, 3rd St. Ward (8), Ind. Zone, SOKAA, Yangon

 

367.

Ngwe San Eain

22-23 (A), U Wisara Rd. NDGNN, Yangon

 

368.

Ngwe Zaw

728, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

369.

Nifty Int’l Co. Ltd.

Rm #7, Bldg 30-A, Yaw Min Gyi Rd. DGNN, Yangon

 

370.

Nightingale Co. Ltd.

221, Botahtaung Pagoda Rd. PZDGG, Yangon

 

371.

Nilar

118, Waizayandar Rd. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

372.

Nitco Industrial Co. Ltd.

175, (G/F), 47th St. BTHGG, Yangon

 

373.

Nyein Chan Aung

122 Waizayantar Road, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

374.

Nyo (Daw) Family

113/8, Oakkyin Station St. HLGG, Yangon

 

375.

OAC

289, Rm #10, East Yankin, YKNN, Yangon

 

376.

Ohn Kywe & Co. Ltd.

81, Harkhar St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

377.

One Star General Trading Co. Ltd.

87, (2nd Flr), Bogyoke Aung San Rd, Cor. of 49th St. and 50th St. PZDGG, Yangon

 

378.

Pacific Rim Asia Co. Ltd. (PRA)

145 (E), Thiri Mingalar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

379.

Padamyar Construction and Woodworks Co.

19-20, Bahosi Complex, Bogyoke Aung San Rd. LMDWW, Yangon

 

380.

Pale Shwe Wah Timber Co., Ltd.

B-156/158, 34th St., Kyauktada Tsp, Yangon

 

381.

Phan Nay Wun Co. Ltd.

47, Rm # 8-9, Sawbwagyigon, ISNN, Yangon

 

382.

Phyo Mauk

106 Nat Sin, Kyeemyindaing

Yangon

 

383.

Pioneer Venture Ltd.

7-8, Bahosi Housing, Bogyoke Aung San St. LMDWW, Yangon

 

384.

Pyi See Pwar Ltd,

45, Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

385.

R.C.C Co., Ltd. (Chitosan)

65, Upper Pazundaung Rd., Pazundaung Tsp, Yangon

 

386.

Red Sea Brothers Co. Ltd.

43, (2nd Flr), 43rd St. BTHGG, Yangon

 

387.

San & Family

790 Pyinma Myaing Street, (a) ward, Thingankyun,

Yangon

 

388.

San Aye (U),

531-B, Myittar St. Cor. of Thihathu St. SOKAA, Yangon

 

389.

San Myint & Family

189, Waizayantar Rd, (16) ward, South Okkalapa, Yangon

 

390.

San Myint, U Family

9, 139th Street, Tamwe

Yangon

 

391.

Sanfoco Wood Industries Ltd.

1B, Plot-22, Pinma Thit Seik St, SDGNN, Yangon

 

392.

Sarmi, U & Family

12, 53rd St, Botahtaung

Yangon

 

393.

Se Than

E(1/2), U Wisara Street, Economic Development Zone North Dagon

Yangon

 

394.

Sein Family

9, 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

395.

Sein Htay Han

812, Waisayamtar Rd, (9) Ward South Okkalapa

Yangon

 

396.

Sein Mandaing

1155-1156, Thudhamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

397.

Sein Pan Myaing

1019, Rm (2), Waizayantar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

398.

Shadow

990, Myittar St. Ward (9), SOKAA, Yangon

 

399.

Shwe Chain Manufacturing Co., Ltd.

619 (R), 6th Flr., Blk. (A), Nyaung Pin Lay Plaza, Lanmadaw Tsp, Yangon

 

400.

Shwe Gon Thar Trading

Suite 297, Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp, Yangon

 

401.

Shwe Hinthar

70 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

402.

Shwe Hlaing Bwar

462-463, Yaw A-twinn-wun U Pho Hlaing St. HLTAA, Yangon

 

403.

Shwe Me Co. Ltd.

785-787, (11th Flr), Maha Bandoola Rd. Cor of 13th St. LMDWW, Yangon

 

404.

Shwe Me Industry Ltd.

51-52, Cor. Panle Wun U Shwe Bin St. & Twin Thin Tke Wun U Tun Nyo St. SPTAA, Yangon

 

405.

Shwe Nandaw

F-306, Pauk Pagoda St. Ward (6), 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

406.

Shwe Ni Timber Co. Ltd.

12, 14th St. LMDWW, Yangon

 

407.

Shwe Nyaung Pin

109, Arthawka St., Ward (13), Hlaing Tsp, Yangon

 

408.

Shwe Nyaung Pin

71, Bago River St. Ward (58), DGSKNN, Yangon

 

409.

Shwe Pearl Ngwe Pearl

730-731, Ayarwaddy St. Ind. Zone (2), SDGNN, Yangon

 

410.

Shwe Tagon

813, Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

411.

Shwe Takhar

347-354, Bo Tayza St. Shwe Paukkan Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

412.

Shwe Tha Min

816 Waisayanter Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

413.

Shwe Tha Pyay Co. Ltd.

5 (B-3), Yankin Centre, YKNN, Yangon

 

414.

Shwe Thit

5(a), 6th Street Industrial Zone, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

415.

Shwe Twin Wah

46, Bo Hmu Ba Htoo St. NDGNN, Yangon

 

416.

Shwe Wah Tun

26/27 Chin Dwin Street, Industrial Zone (2), South Dagon

Yangon

 

417.

Shwe Wel Htay

6, Thmar Deikdi St. Kyauk Myaung, TMWEE, Yangon

 

418.

Shwe Yi Oo

113(C), 4th St. Panchansu Ward, SPTAA, Yangon

 

419.

Shwe Yi Moe

227(a) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

420.

Silver Born Trading Ltd

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

421.

Silver Valley Wood Industry Ltd.

65, Konzaydan St. PBDNN, Yangon

 

422.

SK Wood Industries Ltd.

82-C, Pyay Rd. 7 ½ Mile, MYGNN, Yangon

 

423.

Soe

Junction of Thitsar St. & Station Rd., Near Moe Kaung Pagoda Rd., Kanbe, Yankin Tsp, Yangon

 

424.

Soe

453, Top of Nga-mo-Yeik 5th St., Thingankyun Tsp, Yangon

 

425.

Soe Thiha

Pa(50), Pyi Daung Su Rd, (38) Ward, North Dagon,

Yangon

 

426.

Soe Thiri Co., Ltd.

808, Kyaw Thu St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

427.

Southern Myanmar Timber Co. Ltd.

4 (A-2), Padaethar St. Myaynigon, SCHGG, Yangon

 

428.

Special

53, Kyuntaw St., Sanchaung Tsp, Yangon

 

429.

Star Tek Co. Ltd. (Woodworking Machine)

74, 5th Street, LMDWW, Yangon

 

430.

Sun Myint & Association

70 (K), Ngwe Wut Hmon Ward, BHNN, Yangon

 

431.

Swe Myo

86 Yadanar St, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

432.

Swe Thahar

78, Innwa St. Shwe Pauk Kan Ind. Zone, Ward (18), NOKAA, Yangon

 

433.

Taw Win Family Co. Ltd.

355 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

339 U Wisara Rd, Saunchaung, Yangon

 

434.

T&M Group Decoration Centre

5, Lion City Food Centre, Bayint Naung Rd. KMYTT, Yangon

 

435.

TKK Int'l Ltd.

127, (G/F), 51st St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

436.

Teak Farm Industries Co. Ltd.

122 (A), Depeyinn Wun Htauk U Myel St. Ind. Zone (2), HLTAA, Yangon

 

437.

Teak World Co. Ltd.

110, Waizayanda Garden Housing, Yeiktha 4th St. TGKNN, Yangon

 

438.

Than Hlaing (U)

105, Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

439.

Than Hlaing (U)

55(A), Arthawka St. Ward (13), HLGG, Yangon

 

440.

Than Than Sein & Sein Hinthar

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

441.

Than Tun

1055, 7th Zay St. Ward (6), TKAA, Yangon

 

442.

Theik Nan Shin Co., Ltd.

27, 13th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

443.

Thein Industry Dvpt. Ent. Ltd.

23 (A), Pyihtaungsu St. TGKNN, Yangon

 

444.

Thiha

4 Than Thu Mar Road, Bo Tayze Ward, Thangankyun

Yangon

 

445.

Thiri Khit Tayar

68 (B), Waizayandar Rd. Ward (11), SOKAA, Yangon

 

446.

Thiri Yadanar Myint

61, 27th St. PBDNN, Yangon

 

447.

Thu Htet Thar

52, Nat Sin St. KMDGG, Yangon

 

448.

Timber Land Int’l Ltd

158/168, (1st Floor), Maha Bandoola Garden St. KTDAA, Yangon

 

449.

Tin Aung (U)-Tun Hla (Daw)

280-C, Cor. of Waizayanda Rd. & Byamaso Rd. SOKAA, Yangon

 

450.

Tin Oo (U) Brothers

No 18 & 29, 5th St. Ward (5), Ind. Zone SOKAA, Yangon

 

451.

Tin Shwe U & Brothers

112(C ) Arthawka St, (15) Ward, Hiaing

Yangon

 

452.

Tin Win Tun Co

Tin Win Tun Int'l Trading Co., Ltd

Bldg. C-1, Rm 002, Strand Rd., Thiri Mingalar Garden Housing,

Loot Latt Yay Ward, Ahlone Tsp, Yangon

Name of director: (Monywa) Tin Win

 

453.

Toenayar Co. Ltd.

91, (1st Floor), Myanma Gonyi St. Kandawgalay, MTNTT, Yangon

 

454.

Top Winner

26 (B-3), Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

455.

TPS Garden Furniture

22/2 (B), Khattar St. SCHGG, Yangon

 

456.

Traditions

24, Inya Myaing Rd., Golden Valley, Bahan Tsp, Yangon

 

457.

Tri Vadana Enterprise

99, 3-D, U Aung Kain Lane, Than Lwin St. BHNN, Yangon

 

458.

Tricer Company Limited

78, Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

459.

Tun Family

1030/1031 Thu Mingstar (Thumingalar) St, (16/1) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

460.

Tun Kyi, U & Sons

44 Waizayanatar Rd, (9) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

461.

Tun Nay Lin

Rm #003, Bldg B-2, 215 Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

462.

Tun Nay Lin Family

6, 139th St, Ma-U-Gone, Tamwe

Yangon

 

463.

Tun Pwar

1055-1056, Maung Makan Kanthar St. Ward (19), SDGNN, Yangon

 

464.

U Chit

B (1/08-9) Banyadala Rd, Tamwe

Yangon

 

465.

Uni Brothers Co. Ltd.

28, 49th St. BTHGG, Yangon

 

466.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

10, Kwetthit St. PZDGG, Yangon

 

467.

United Myanmar Forest Products Joint Venture

422-426, Botahtaung Pagoda Rd. Cor. of Strand Rd. BTHGG, Yangon

 

468.

United Internation Group (U.I.G)

Cor. of West Race Course Rd. & Saya San Rd. Kyaikkasan, YKNN, Yangon

 

469.

VES Group Co. Ltd.

83, 50th St. PZDGG, Yangon

 

470.

Vivid Media

27, Wardan St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

471.

Win

59-60, Cor. of Khaymarthi Rd. & A-ma-rar St. Ind. Zone, NOKAA, Yangon

 

472.

Win

91, Cor. of Zizawa St. & Thudamar St. Ward (2), NOKAA, Yangon

 

473.

Win

383, Hla Theingi St. HLTAA, Yangon

 

474.

Win Enterprise

158, Rm# (6-C), Kyaikkasan Rd. TMWEE, Yangon

 

475.

Win Enterprise Co. Ltd.

166, Ahlon Rd, AHLNN, Yangon

 

476.

Win Kabar Int’l Timber Trading

89 Waizayantar (3) St, (8) Ward, South Okkalapa, Yangon

 

477.

Win Kabar Int’l Timber Trading

Top of 6th St, Ward (8), SOKAA, Yangon

 

478.

Win Kabar Trading Co. Ltd

146, Sint-oh-dan St. Ward (4), LTAA, Yangon

 

479.

Win Kyaw Thu

6/8(b) Botahtaung (4)th Street, Botahtaung

Yangon

 

480.

Win Marlar Aung Trading Co., Ltd.

Bldg. 5, Rm# 202, Thiri Mingalar Housing, Ahlone Tsp, Yangon

No (G-5), A/C, Hpoyarzar Street, Pyigyitagun Township, Industrial Zone (12),

Mandalay

Name of director: Win Ko

 

481.

Win Yadanar Ent. Co. Ltd.

Saya San Rd. Cor. of West Race Course Rd., Kyaikkasan Ward, YKNN, Yangon

 

482.

Wint Wint

345 Kanaung Min Tha Gyi St, Shwe Pauk Kan Industrial Zone, North Okkalapa

Yangon

 

483.

Wood Industry (Myanmar) Ltd.

71, Rm# 11, Bo Yar Nyunt St. DGNN, Yangon

 

484.

Wood Rich Co. Ltd.

223, Kyaington St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

485.

Wood Working Machinery Co. Ltd.

4, Baya Theikdi St. HLGG, Yangon

 

486.

Wood World Trading Ent. Ltd.

19, Myay Nu St. SCHGG, Yangon

 

487.

Wunna

144/148 Hlaw Kar Street, (55) Ward, South Dagon

Yangon

 

488.

Yadanar Moe Co Ltd

502 Olympic Tower (3), Lay DaunkKan Rd, Thingankyun

Yangon

 

489.

Yadanar Moe Co Ltd

Pa-50, Blk 38 (Extension), Pyihtaungsu Main Rd. NDGNN, Yangon

 

490.

Yadanar Shwe Sin Min Co Ltd

349-A, Zeyar Kaymar St. 8th Mile, MYGNN, Yangon

 

491.

Yaung Ni Oo

164/5 Yadana St (16/1) Ward, Thingankun

Yangon

 

492.

Yee Shin Co., Ltd.

25-26, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

493.

Yee Shin Co., Ltd.

63-64, Bahosi Housing, Lanmadaw, Yangon

 

494.

Ye Yint Aung

156 Waisayanter Rd, (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

495.

Yinmar Co. Ltd.

45 (A), Yaw Min Gyi Rd, DGNN, Yangon

 

496.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

120-A, Ind. Zone, SPTAA, Yangon

 

497.

Yinmar Myat Noe Co. Ltd

73 (A), Unversity Ave Rd. BHNN, Yangon

 

498.

YN Co. Ltd.

120(A), Ind. Zone 10th St. Ind. Ward, SPTAA, Yangon

 

499.

Yoma

5(b) Myittar Street (11) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

500.

Yoma

351, Myittar St. Ward (17), SOKAA, Yangon

 

501.

Yoma Timber Trading

1010, Myittar St., Ward (9), South Okkalapa Tsp, Yangon

 

502.

Yoma Timber Trading

110-B, 2nd St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

503.

Yoma Timber Trading

12, 6th St., Ward (8), Ind. Zone, South Okklapa Tsp, Yangon

 

504.

Ywat Hla

3 (Ka), 6th St, Railway Myay 6th St. Zone, SOKAA, Yangon

 

505.

Ywet Hla

3(A) 6th Street, Industrial Zone, (8) Ward, South Okkalapa

Yangon

 

506.

Zabu Yadanar Co. Ltd.

521, Mogok St. Ind. Zone (1), SDGNN, Yangon

 

507.

Zambu Yadanar Co. Ltd.

377-379, Rm# 3, Bo Sun Pat St. PBDNN, Yangon

 

508.

Zaw

87, Yadanar St. Ward (8), SOKAA, Yangon

 

509.

Zaw Enterprise Ltd.

9-11 54th St. BTHGG, Yangon

 

510.

Zenith Myanmar Advantage (ZMA)

50, Latha St. LTAA, Yangon

 

511.

Zin Yaw

132/133, No. 4 Main Road, SPTAA, Yangon

 

Mandalay

512.

Ayegabar Timber Co. Ltd.

282, Cor. of 81st and 23rd St, Mandalay

 

513.

Forest Product J.V. Branch (Upper Myanmar)

37 (B), 26th (B) St. Bet. 64th St. and 65th St. Mandalay

 

514.

Golden Hook Co. Ltd.

7, Sitha St, Oh Bo St. Mandalay

 

515.

Hi-Tech Forest Industries Co. Ltd.

23, 64th St. Bet. 26th St. and 27th St. Mandalay

 

516.

Myanmar Teak Wood Ind. Co. Ltd.

No 2 Sawmill, Amarapura Tsp. Mandalay

 

517.

Myanmar Timber Enterprise

A.D.B. (1), At the foot of Mandalay Hill, Mandalay

 

518.

Shwe Chain Mfrg. Co. Ltd.

168, 62nd St. Ind. Zone (1), Mandalay

 

519.

Upper Myanmar Wood and Lumber Co-op (Branch)

37 (B), 27th (B) St, Bet 64th St. and 65th St. Mandalay

 

520.

Light World Co., Ltd.

155, 30th St., Bet. 82nd St. & 83rd St., Chan Aye Thar San Tsp., Mandalay

 

521.

Pyi See Pwar Ltd.

71-Hta, 10th St., Bet. 74th St. & 75th St., Oo Boketaw Qtr., Mandalay

 

522.

Win Malar Aung Trading Co., Ltd.

G-5 (A), Industrial Zone (1), Pyi Gyi Dagun Tsp, Mandalay

 

523.

Yee Shin Co., Ltd.

287, 82nd St., Bet. 27th & 28th St., Mandalay

 

524.

Tun Family

105-106, Bogyoke Nay Win St. Thanlyin

 

525.

Mahar Kyaw Mahar Co. Ltd

5, Nayapati Sithu St. Salin Tsp, Magway

 

526.

Thiri Khit Tayar

106, 7th St. Mingalar Ward, Pyinmana

 

527.

Banner Wood Based Industry Co., Ltd.

17-A, Padamyar Ind. Zone, Sagaing Division

 


 

IJZER- & STAALGIETERIJEN

 

Naam

Datum plaatsing op de lijst

19.11.2007

528.

111 (Triple One),

111, 2nd St., Industrial Zone, Okkalapa (South) Tsp, Yangon

 

529.

Aung Chanthar,

1, Cor. of Nanmatu 1st St., & Zaung Tu St., Zone (3), Dagon Myothit (South) Tsp, Yangon

 

530.

Excellence Mineral Casting Co., Ltd.

Plot No 142, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4), Hlaing Tharya Tsp, Yangon

 

531.

MET Co-op Ltd.

42-49, Industrial Rd., Ind. Zone, Shwepyitha Tsp, Yangon

 

532.

Sein Win & Bros (U)

45, 55th St., (2) Ward, Pazundaung Tsp, Yangon

 

533.

Win (U) & Sons

19 (B), Yadana Theingi St., Zone (3), South Dagon Tsp, Yangon

 

534.

Aung Naing Thu

I/H-171, Cor. of 61st St & Awarat St., Industrial Zone, Mandalay

 

535.

Aung Naing Thu

Cor. 41st St., & Sein Pan Rd., Near No. (3) Bus Stop, Mandalay

 

536.

Aung Naing Thu

Plot-589, D/13-16, Yangon Main Rd., May Zin Thein St.,

Htein Kone Ward, Zone (1), Mandalay

 

MIJNBOUWONDERNEMINGEN

537.

Asia Guiding Star Services

Rm 21, Bldg 207, Anawratha Rd, Pabedan, Yangon

 

538.

Boom Tip Private Co Ltd

001-C (G/F), Shwegon Plaza, Shwegondaing Rd, Bahan, Yangon

 

539.

Chit Thein Mining Joint Venture

556, 6th Street, East Gyogone, Insein, Yangon

 

540.

Concordia International

B-2, R-5, Myanmar Info-Tech, Hlaing, Yangon

 

541.

Concordia International

3rd-5th Floor, Shwegon Plaza Office Tower, Kaba Aye Pagoda Rd, Bahan, Yangon

 

542.

Delco Ltd

5D Thurein Yeikmon, Bayint Naung Road, Hlaing, Yangon

 

543.

East Asia Gold Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

544.

East One Mining Co Ltd

56 Aung Thabyay St, Kyuntaw South Ward, Sanchaung, Yangon

 

545.

East One Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

546.

Explorers Consulting Ltd

Bldg 4, Room 4, Bayint Naung St, Saunh Hay Man Housing, North Dagon, Yangon

 

547.

Future Engineering & Gold Mining Co Ltd

274B, Myawaddy St, Myaynigon, Sanchaung, Yangon

 

548.

Haw Khan Co Ltd

37 (tha-2), Sibintharyar St, Parami, Myayagon, Yangon

 

549.

Htarwara mining company

Name of director: Maung Ko

 

550.

Ivanhoe Myanmar Holdings Ltd

88 Room 302 Pyay Road, Int’l Business Centre, Hlaing, Yangon

 

551.

Jinghpaw Academy Co Ltd

D2-A Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Qtr, South Okkalapa Tsp, Yangon

 

552.

KTM Mineral Prod Coop Society

Nya-73, Yuzana St, Bayint Naung Warehouse, MYGNN, Yangon

 

553.

Kang Long Gold Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

554.

Kang Long Gem Co Ltd

7-D (7th floor) Nyaung Pin Lay, LMDWW, Yangon

 

555.

Kayah Golden Gate Mining Co Ltd

233/235 3rd floor, 32nd Street, Pabedan, Yangon

 

556.

KTM Enterprise Ltd

30A University Avenue Road, Bahan, Yangon

 

557.

Kwan Lon Regional Development Co Ltd

30, Room 1, Yaw Min Gyi Rd, Dagon, Yangon

 

558.

Lamintayar Mining Co Ltd

124 (G/F) 52nd St, Pazundaung, Yangon

 

559.

Maha Dana Mining Co Ltd

5 Hospital Street, Bauk Htaw, Pyithaya, Yankin, Yangon

 

560.

Ma Naw Ahla

112A Phone Gyi Street, Lanmadaw, Yangon

 

561.

May Flower Mining Enterprise Ltd,

159-161 Myanmar Gongyi St, MTNTT, Yangon

 

562.

MGJ Group Coop Ltd

125, 1st Floor, Anawratha Rd, Pazundaung, Yangon

 

563.

Mining Enterprise no 1

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

564.

Mining enterprise no 2

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

565.

Mining enterprise no 3

90 Kanbe Road, Yankin, Yangon

 

566.

Moon Co Ltd

70-K, Ngwe Wut Hmon Yeiktha, Shwe Taung Gyar, Bahan, Yangon

 

567.

Myanmar Austino Resources Ltd

03-04 Sedona Hotel, Kaba Aye Pagoda Rd, Yankin, Yangon

 

568.

Myanmar BPL Resources Ltd,

189 Bo Myat Tun Rd, Pazunaung, Yangon

 

569.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

1 Shwe Li Street, Bahan, Yangon

 

570.

Myanmar First Dynasty Mines Ltd

88, Unit b302, IBC Compund, Pyay Rd, 6.5 mile, Hlaing, Yangon

 

571.

Myanmar Ivanhoe Copper Trading Co Ltd

70(I), Bo Chein Lane, Pyay Road, 6th Mile, Hlaing, Yangon

 

572.

Myanmar Shwe Kone Lone Mining Co

14 Wut Kyaung St, Pazundaung, Yangon

 

573.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

7 Thiri Yadanar Yeiktha, Michaungkan Bk 3, WAizayandar RD,TGKNN, Yangon

 

574.

Myanmar Soon Pacific Co Ltd

100/101A Pale Myothit, 3 Main Rd, Cor of Baydar Lane (2), MDNN, Yangon

 

575.

Myanmar Tin/Tungsten Co Ltd

171, 28th St, Pabedan, Yangon

 

576.

Nan Cherry International Co Ltd

10, 001, Near Bayint Naung Tower, Bayint Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

577.

Oil & Gas Services Co Ltd

23 Thukha St, Yankin, Yangon

 

578.

Panthu Geological Services Co-operative Ltd

262/264, Room (B/03-04), 3rd floor, Dagon Centre, Pyay Road, Sanchaung, Yangon

 

579.

Sandi Mining Co Ltd

170/176 Room 201, 2nd floor, Bo Aung Kyaw Street, MGW Centre, Bohahtaung, Yangon

 

580.

Sea Sun Star Mining Prod. & Marketing Co

16A, Room 17 (3rd floor), Ma Kyee Kyee St, Sanchaung, Yangon

 

581.

Shan Yoma Nagar Co Ltd

19 Shwe Pone Nyet Yeikmon, Bayintt Naung Rd, Kamayut, Yangon

 

582.

Shwe Moung Taan Trading & Mining Co

117 (1st floor) 42nd St, BTHGG, Yangon

 

583.

Shwe Thanlwin Co Ltd

61-W, Bayint Naung Rd, Hlsing, Yangon

 

584.

Smart Technical Services Co Ltd

5th Floor, Banyadala Road, City Bank Bldg, Mingala Taung, Nyunt, Yangon

 

585.

Thein Than Mining Co Ltd

266 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

586.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

293 (1st floor) Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

587.

Vantage Co Ltd

80, 50th Street, Pazundaung, Yangon

 

588.

Wa Regional Development General Trading Co Ltd

8 Kan St, 6 Mile, Hlaing, Yangon

 

589.

Yadanar Win Co Ltd

117, 1st floor, 42nd St, BTHGG, Yangon

 

590.

Zarli Group of Companies

18 Inya Road, Kamayut, Yangon

 

591.

Concordia International

5 (GF) SY Bldg, Bet 77 & 78th St, Chan Aye Thazan Tsp, Mandalay

 

592.

Future Engineering and Gold Mining Co Ltd

197, 32nd St bet 79 and 80th St, Mandalay

 

593.

Shwe Thanlwin Co Ltd,

78th St, opposite 42nd St, Maha Aung Myay Tsp, Mandalay

 

594.

Theingi Shwe Sin Co Ltd

1-F, Cor of 27 & 78th St, Mandalay

 

595.

Myanmar ECI Joint Venture Co Ltd

Barite Powdering Plant, Thazi

 

596.

Myanmar Ivanhoe Copper Ltd

Salingyi/Salingyi Tsp, Monywa

 

597.

Sea Sun Star Mining Prod & Marketing Co Ltd

432 Yuzana Ward, Myitkyina

 

598.

May Flower Mining Ent Ltd,

Inbyin, Kalaw

 

599.

Kayah Golden Gate Mining Co

Da-5, Padauk St, Dhamaryon Ward, Loikaw

 

UITRUSTING EN BENODIGDHEDEN VOOR DE MIJNBOUW

Mijnbouw en mijnbouwuitrusting

600.

Diethelm Technology

400/406 Merchant Street, Botahtaung, Yangon

 

601.

Geocomp Myanmar Ltd

360 Pyay Rd, Sanchaung, Yangon

 

602.

Jinghpaw Academy Co., Ltd.

D2 (A), Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, (14/3) Qtr.,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

603.

Lamintayar Co., Ltd.

124, (G/F), 52nd St., Pazundaung Tsp, Yangon

Tel. (01) 203531, 293055, (09) 5006900

 

604.

M-Ways Ltd

274A Rm 1 (1st floor) Pyay RD, SCHGG, Yangon

 

605.

Ma Naw Ahla

112 (A), Phone Gyi St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

606.

Ma Naw Ahla

D2-A, Cherry Garden Housing, Cherry 3rd Lane, 14/3 Quarter,

South Okkalapa Tsp, Yangon

 

607.

Mantra Machinery & Trading Co Ltd

17 Pan Chan Street, Sanchaung, Yangon

 

608.

MSP Ltd

7 Waizayanatar Rd, Thiriyadana Yeiktha, Thingankyan, Yangon

 

609.

Myanmar JPN Equipment Trading Co., Ltd.

Blk. No. (2), Ywama Curve, Bayint Naung Rd., Hlaing Tsp, Yangon

 

610.

Myanmar Tractors Ltd

16 Mya Martar St, Industrial Zone, Thaketa, Yangon

 

611.

Phan Nay Wun Co Ltd

B5 Shwe Padauk Yeik Mon, Shwe Yinmar St, Kamayut, Yangon

 

612.

SAKAMOTO International Co., Ltd.

33-A, Pyay Rd., 7 1/2 Mile, Mayangon Tsp, Yangon

 

613.

Shwe Kywe

101-102 Bldg B, Laydauntkan Rd, Thumingalar Ward, TGKNN, Yangon

 

614.

Sum Cheong (Myanmar) Limited

8-A, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

615.

Sum Cheong (Myanmar) Ltd.

Thaketa Ind. Ward, Ayeyarwun Rd., Thaketa Tsp, Yangon

 

616.

Supreme Enterprise Limited.

73 (Nya), Yuzana St., Bayint Naung, Mayangon Tsp, Yangon

 

617.

Techno Marketing Ltd

50 Thumingalar Housing Estate, Laydauntkan Rd, TGKNN, Yangon

 

618.

Thein Than Mining Co., Ltd.

266, Shwe Bon Thar St., Pabedan Tsp, Yangon

 

619.

Tractors World Co Ltd

Room 88, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan, Yangon

 

620.

Tractors World Co., Ltd. (Ingersollrand)

Rm# No. 7-B & 8-B, Dagon Tower, Shwegondine Junction, Bahan Tsp, Yangon

 

621.

TWP Co Ltd

1B, Ind. Zone, Ward 23, SDGNN, Yangon

 

622.

United Machinery Co Ltd

1947b Bogyoke Lane, Yangon Pathein Highway Road, Hlaing Tha Yar, Yangon

 

623.

Kyin Lon

234, 83rd Street (Bet 27th and 28th Streets), Mandalay

 

624.

Myanmar Tractors Ltd

30, 27th Street, (between 68th and 69th St), Mandalay

 

625.

Myanmar Tractors & Trading Co., Ltd.

Mashikahtaung Qtr., Pharkant-Sittaung Rd.,

 

626.

United Machinery Co., Ltd.

G-16, Kywee-se-kan 8th St., Pyi Gyi Tagun Tsp, Mandalay

 

627.

United Machinery Co., Ltd.

Yumar (2) Ward, Pharkant Sethmu Rd., Pharkant

 

ZINKBEDRIJVEN

628.

Ko Nyein Maung

167 U Chit Maung Rd, Bahan, Yangon

 

629.

Lucky Sunday

Shed (59) Rm (4) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

630.

Maung Maung Thein & Sons

475 Baho Rd, West Gyo Gon, Insein, Yangon

 

631.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

632.

Tint Lwin, KO & Brothers

1 (B) East Race Course Ed, Tamwe, Yangon

 

ZINK

633.

Aung Soe Moe

123, 36th Street, Kyauktada, Yangon

 

634.

Ayeyarwaddy

Shed (25), Rm (10) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

635.

Chit Meik Swe

Shed (56) Rm (2/3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

636.

Golden Egg

33, 27th Street, Pabedan, Yangon

 

637.

Golden Egg

Shed (11), Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

638.

Hla Thu Kha

Shed (57), Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

639.

Kaung Set Lin

Shed (70A), Rm (1/2) Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

640.

Mawlamyaing

Shed (68) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

641.

Moe Myittar

Shed (56) Rm (4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

642.

Mogok Family

Shed (94) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

643.

Myat Noe Khin

Shed (8) Rm (1), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

644.

New Hein

Shed (55) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

645.

New Light

Shed (59) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

646.

New Seven

Shed (56) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

647.

Oriental

Shed (8) Rm (3), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

648.

R S Hla Myint Aung

Shed (75A) Rm (1), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

649.

San Thit

Shed (55) Rm (7), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

650.

Shwe Htoo Myat

Shed (57) Rm (8), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

651.

Shwe Maw Li

Shed (8) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

652.

Taw Win Tha Zin

Shed (17) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

653.

Yadanabon

Shed (58) Rm (9), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

654.

Zaw Myint & Brothers

Shed (56) Rm (10), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

655.

Zaw Win

Shed (107) Rm (6), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

656.

Zaw Win

Shed (108) Rm (3/4), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 

657.

Zaw Win

10 Bayint Naung Rd, Mayangon, Yangon

 

658.

Zaw Win (2)

Shed (107) Rm (5), Saw Bwa Gyi Gon, Insein, Yangon

 


 

EDELSTENEN

 

Naam

Datum plaatsing op de lijst

19.11.2007

659.

Ayawaddy Mandalay

330A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangon, Yangon

 

660.

Deal Export and Import Enterprise

216, Bo Aung Kyaw Street, Batahtaung, Yangon

 

661.

Gold Uni Investment Co., Ltd.

54, Pyay Road, Hlaing Tsp, Yangon

 

662.

Hta Wa Ra Gems

Shop (1008), Kaba Aye Pagoda Road, Sedona Hotel, Yankin, Yangon

 

663.

Jade Land Jewellery Co., Ltd.

263, Thinbyu Road, Botahtaung Yangon

 

664.

Manawmaya Gems and Jewellery

527, New University Avenue Road, Bahan Yangon

 

665.

Myanmar ruby enterprise co Ltd

22/24 Sule Pagoda Road,

Kyauktada Township, Yangon

 

666.

Myanmar gems enterprise

Ministry of Mines,

Head office Building 19, Naypyitaw

 

667.

Myanmar pearl enterprise

Ministry of Mines, Head office Building 19, Naypyitaw

 

668.

Nandawun Souvenir Shop

55, Baho Road, Ahlone Tsp, Yangon

 

669.

Ruby Dragon Jade and Gem Co., Ltd.

39A, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon

 

670.

Sunny Gems

379, Bogyoke Aung San St., Pabedan, Yangon

 

671.

The Rich Gems

303, U Wisara Road, Sanchaung Tsp, Yangon

 

GOUDHANDELAREN/GOUDSMEDEN & GOUDWINKELS

672.

Ah Choon

181 Bogyoke Aung San Market, East Wing, Pabedan, Yangon

 

673.

AK

01-05, Lanamdaw Plaza, Maha Bandoola St., Lanmadaw Tsp

 

674.

Alunkhant Jewel Art

41, Zaya Waddy St., Baho Rd., Sanchaung Tsp, Yangon

 

675.

Ar-tiar Silver Smith & Gold Plating

522, 28th St., Maha Bandoola Rd., Pabadan Tsp., Yangon

 

676.

Arkar (Ko) (Thar Gyi)

22, Innwa St., Kyauk Myaung, Tamwe, Yangon

 

677.

Aung

77/70 Upper Pazundaung Road, Pazundaung, Yangon

 

678.

Aung Chantha

Rm 48, Shed 1, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

679.

Aung Naing Win

28 (G/F), Seiktha Thukha St., Kyauk Myaung, Tamwe Yangon

 

680.

Aung Nay Lin

14, Kanna Zay, Pann Pin Gyi St., Kyi Myin Daing Tsp, Yangon

 

681.

Aung Nilar

Super World Hall 1, Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp. Yangon

 

682.

Aung Soe Hla

84, 29th St., Pabedan Pabedan Tsp, Yangon

 

683.

Aung Thamardi (Nagani)

35 (G/F), Shwebontha Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

684.

Aung Thitsar Gold & Jewellery Shop

643 & 629, Maha Bandoola St., Bet. 21st St., & 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

685.

Aung Thitsar Oo

119 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

686.

Aung Yadanar

238, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

687.

Aung Zabu

61 Thamein Bayan Rd, Tamwe, Yangon

 

688.

Awarat

3 A, Kyaik Waing Pagoda Rd, 3 Ward, Mayangon, Yangon

 

689.

Aye Kyi Thar Jewellery & Gold Shop

61, Eain Gyi St., Yaykyaw, Pazundaung Tsp, Yangon

 

690.

Bangkok

631 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

691.

Banhoe

663, maha Bandoola Road, Corner of 20th St & Latha St., Latha Tsp, Yangon

 

692.

Bhone Han Gyaw

196, Bogyoke Aung San Market (East Wing), Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

693.

Boe Yadanar Co., Ltd.

45, Tay Nu Yin St., 7 1/2 Mile, Pyay Rd., Mayangon Tsp, Yangon

 

694.

Cartia Diamond House

137 Shewbontha St, Pabedan, Yangon

 

695.

Chaung Ho

719, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

696.

Chaung Kyin

635 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

697.

Chein Hauk (Chein Hawt)

183 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

698.

Chein Kinn

199, Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

699.

Chein San (Chain San)

639 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

700.

Chein Sweet (Chain Sweet)

537/541 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

701.

Chein Win

675B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

702.

Chin Yi

707, Maha Bandoola Road, Between 18th St. and Sin Oh Dan St., Latha Tsp, Yangon

 

703.

Chitti (Chit Tee)

Bldg 1, Rm 001, Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

704.

Chone Whar

647 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

705.

Chong Li

641, Maha Bandoola Road, Latha Tsp, Yangon

 

706.

City Love

C-14, Super World (1), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

707.

Crown (Tharaphu)

212, Shwebontha St., Pabedan Tsp, Yangon

 

708.

Daung Sandar

117A, Lay Daunk Kan Rd, Thingankyun, Yangon

 

709.

Diamond Crown

78 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

710.

Diamond Glory

(B-1) Super World (1), Bogyoke Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

711.

Diamond Mart

Bogyoke Aung San Market (North Wing), Pabedan Tsp, Yangon

 

712.

Diamond Palace

665 Maha Bandoola St, Pabedan, Yangon

 

713.

Diamond Queen

75, U.T.C Compound, Inya Road, Ward (9), Kamayut Tsp, Yangon

 

714.

Doh A-Myo-Thar

65, Upper Pazundaung St., Pazundaung Tsp, Yangon

 

715.

Double Dragon

75/77 Top Floor, Wadan St, Lanmadaw, Yangon

 

716.

Ei Shwe Sin

537 (G/F) Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

539, Maha Bandoola St, Padeban, Yangon

 

717.

Ever

96/97, Yangon-Insein Road, (3) Qtr., Hlaing Tsp, Yangon

 

718.

Everest Gold Shop

3-A, Kyaikwine Pagoda Road, (3) Qtr, Hlaing Tsp, Yangon

 

719.

Flying Elephant

516, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

720.

Emperor Jewellery

127-C2, Old Yaydashay Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

721.

Emperor Jewellery,

22, West Shed (C), Bogyoke Aung San Market, Pabedan Tsp, Yangon

 

722.

Forever

A 2/005 Banyadala Rd, Tamwe, Yangon

 

723.

Fun Fun Gems, Jewellery & Souvenir

9-2, Khabaung St., Hlaing Tsp, Yangon

 

724.

Gems Jade Carving & Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Rd., Mayangone Tsp, Yangon

 

725.

Gold 1000

573, Maha Bandoola Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

726.

Gold 2000 Goldsmiths & Jewellery

711, Maha Bandoola St., Bet. 18th St., & Sin-oh-dan St., Latha Tsp, Yangon

 

727.

Gold & Emerald Co., Ltd.

134, Shwebontha Road, Pabedan Tsp, Yangon

 

728.

Gold Fish

144 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

729.

Golden Banner

709 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

730.

Golden Bell Jewellery

66, Kaba Aye Pagoda Road, Mayangone Tsp, Yangon

 

731.

Golden Crown

725, Maha Bandoola St., Cor. of 17th St., Infront of Than Zay, Latha Tsp, Yangon

 

732.

Golden Crown

77, 44th St., Botahtaung Tsp, Yangon

104, 50th St., Pazundaung Tsp, Yangon

30, Dawna Road, Pazundaung Tsp, Yangon

 

733.

Golden Crown - Tai Inn

725, Mahabandoola Rd., Top of 17th St., Latha Tsp, Yangon

633, maha Bandoola Road, Latha Township, Yangon

 

734.

Golden Lion World

56, 29th St., Upper Block, Pabedan Tsp, Yangon

 

735.

Golden Palace

701/703 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

736.

Golden Palace

743 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

737.

Golden Pearl

136, Bogyoke Market (West Wing) Bogyoke Aung San Road, Pabedan Tsp, Yangon.

25, 1st Fl., FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

738.

Golden Shawl

22, 29th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

739.

Golden Tiger

635, Maha Bandoola St., Cor. of 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

740.

Hall Mark Gems & Jewellery

16, Front Wing, Bogyoke Aung San Market, Bogyoke Aung San Rd., Pabedan Tsp. Yangon

 

741.

Hanthawaddy

77/70 Upper Pazundaung Rd, Pazundaung, Yangon

 

742.

Hein

120, 29th Street, Pabedan, Yangon

16, 46th Street, Bothataung Tsp, Yangon

 

743.

Hein Sin

81(B), 22nd St., Latha Tsp, Yangon

 

744.

Hla Hla Maw

66, Shed 3, Insein Market, Insein Tsp, Yangon

 

745.

Hla Myint Mo

136 Shwebontha St, Pabedan, Yangon

 

746.

Hla Thida

Station Road, Corner of Mya Yadanar Zay, Mayanggone Tsp, Yangon

 

747.

Hla Tun (U) & Than Win (Daw)

20, Aung Tayza Byine0Yay0Oh-Sin Ward, Tamwe Tsp, Yangon

 

748.

Hlaing Htate Htar

65, Saya San Road, Bahan Tsp, Yangon

W(18/19) (G/F), Yuzana Plaza, Banyar Dala Road, Mingala Taung Nyunt Tsp, Yangon

 

749.

Hlyan Hlyan Wai

Rm. 5/500 (G/F), Aung Chanthat Housing, Shwegondaing Rd., Bahan Tsp, Yangon

 

750.

Ho Saan

653B Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

751.

Hong Kong

515/B, Rm. 9, Maha Bandoola Road, Between Shwebontha St and 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

752.

Hong Le (Hone Lee)

677A Matha Bandoola St, Latha, Yangon

 

753.

Hon Sein

62, 24th St., Between 83rd St., and 84th St., Aung Myay Thazan Tsp, Yangon

 

754.

Htate Tan Aung Yadanar

10, Kyauk Myaung (Face Raw), Kyaikasan Rd., Tamwe Tsp, Yangon

 

755.

Htate Tan Construction

83, 12th St., Lanmadaw Tsp, Yangon

 

756.

Htate Tann

683, Maha Bandoola St., Cor. of 19th St., Latha Tsp, Yangon

10/11, Mingaladon Market, Mingalardon Tsp, Yangon

 

757.

Htay

911C Pyay Rd, 10th Mile, Insein, Yangon

 

758.

Htay Aung

Bldg 5, Rm. 3, Infornt of Pazundaung Market, Pazundaung St (Upper), Yangon

 

759.

Htay Htay (Daw)

364, Maydarwi Road, Norht Okkalar Tsp, Yangon

 

760.

Hton (U)

Rm5, (G/F), Lanmadaw Plaza, Lanmadaw St., Lanmadaw Tsp, Yangon.

528, Maha Bandoola Rd. Between 27th & 28th St., Pabedan Tsp, Yangon

 

761.

Htoo

537 Maha Bandoola St, Latha, Yangon

 

762.