EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0131

2010/131/: Besluit van de Raad van 25 februari 2010 tot oprichting van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid

OJ L 52, 3.3.2010, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/131/oj

3.3.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 52/50


BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 februari 2010

tot oprichting van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid

(2010/131/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name op artikel 240, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Conform artikel 71 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie dient binnen de Raad een permanent comité te worden opgericht om ervoor te zorgen dat binnen de Unie de operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid wordt bevorderd en versterkt.

(2)

Derhalve moet een besluit worden aangenomen betreffende de oprichting en de taakstelling van dit comité,

BESLUIT:

Artikel 1

Het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid, (hierna „het Permanent Comité” genoemd), bedoeld in artikel 71 van het Verdrag, wordt hierbij in het kader van de Raad opgericht.

Artikel 2

Het Permanent Comité faciliteert, bevordert en versterkt de coördinatie van operationele acties van de autoriteiten van de lidstaten die voor binnenlandse veiligheid bevoegd zijn.

Artikel 3

1.   Onverminderd de mandaten van de in artikel 5 genoemde organen faciliteert en waarborgt het Permanent Comité een doeltreffende operationele samenwerking en coördinatie uit hoofde van titel V van het derde deel van het Verdrag, met name op gebieden die door de politiële en douanesamenwerking worden bestreken of onder de bevoegdheid van de voor de controle en bescherming van de buitengrenzen verantwoordelijke autoriteiten vallen. In voorkomend geval bestrijkt zijn bevoegdheid ook de justitiële samenwerking in strafzaken die verband houden met de operationele samenwerking op het gebied van de binnenlandse veiligheid.

2.   Tevens evalueert het Permanent Comité de algemene richting en doeltreffendheid van de operationele samenwerking; het wijst eventuele tekortkomingen of gebreken aan, en formuleert passende concrete aanbevelingen om die te verhelpen.

3.   Het Permanent Comité verleent de Raad bijstand overeenkomstig de bepalingen van artikel 222 van het Verdrag.

Artikel 4

1.   Het Permanent Comité wordt niet betrokken bij de uitvoering van operaties; zulks blijft de opdracht van de lidstaten.

2.   Het Permanent Comité wordt niet betrokken bij het opstellen van wetgevingsbesluiten.

Artikel 5

1.   Waar passend, worden vertegenwoordigers van Eurojust, Europol, het Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (Frontex) en andere betrokken organen als waarnemers uitgenodigd voor de bijeenkomsten van het Permanent Comité.

2.   Het Permanent Comité draagt bij tot de samenhang van het optreden van deze organen.

Artikel 6

1.   Het Permanent Comité legt de Raad regelmatig een verslag over zijn activiteiten voor.

2.   De Raad informeert het Europees Parlement en de nationale parlementen over de werkzaamheden van het Permanent Comité.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2010.

Voor de Raad

De voorzitter

A. PÉREZ RUBALCABA


Top