EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0031(01)

2011/15/EU: Besluit van de Europese Centrale Bank van 20 december 2010 betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben (ECB/2010/31)

OJ L 10, 14.1.2011, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 285 - 286

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/11/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/15(1)/oj

14.1.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 10/7


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 20 december 2010

betreffende de opening van rekeningen voor het verwerken van betalingen in verband met de EFSF-leningen aan lidstaten die de euro als munt hebben

(ECB/2010/31)

(2011/15/EU)

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 17 en artikel 21,

Overwegende:

(1)

Teneinde haar werkzaamheden te kunnen verrichten, is de Europese Centrale Bank (ECB) ingevolge artikel 17 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”) gerechtigd rekeningen te openen ten behoeve van kredietinstellingen, openbare lichamen en andere marktpartijen.

(2)

Ingevolge artikel 21.1 en artikel 21.2 van de ESCB-statuten mag de ECB optreden als fiscaal agent ten behoeve van instellingen, organen of instanties van de Unie, centrale overheden, regionale, lokale of andere overheden, overheidsinstanties, andere publiekrechtelijke lichamen of openbare bedrijven van de lidstaten.

(3)

Ingevolge artikel 1, lid 2 van Besluit ECB/2007/7 van 24 juli 2007 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (1), is de ECB gerechtigd centrale banken als klanten te aanvaarden.

(4)

Verwezen zij naar de EFSF-kaderovereenkomst tussen de lidstaten die de euro als munt hebben en de European Financial Stability Facility, Société Anonyme (EFSF), een naar Luxemburgs recht opgerichte naamloze vennootschap, waarvan de lidstaten die de euro als munt hebben aandeelhouders zijn. De EFSF-kaderovereenkomst is op 4 augustus in werking getreden en bindend geworden.

(5)

Ingevolge de EFSF-kaderovereenkomst en overeenkomstig de EFSF-statuten, verschaft EFSF financiering in de vorm van leningsovereenkomsten (hierna de „Leningsovereenkomsten”) aan de lidstaten die de euro als munt hebben, wanneer die lidstaten in financiële problemen verkeren en een memorandum van overeenstemming hebben gesloten met de Commissie aangaande de beleidsvoorwaarden.

(6)

Artikel 3, lid 5 van de EFSF-kaderovereenkomst bepaalt dat de uitbetaling van de lening die EFSF ter beschikking stelde aan een lidstaat die de euro als munt heeft, loopt via de bij de ECB voor de Leningsovereenkomsten geopende rekeningen van EFSF en de betrokken lenende lidstaat. Besluit ECB/2010/2015 van 21 september 2010 betreffende het beheer van EFSF-leningen aan lidstaten die de euro hebben aangenomen (2) stelt bepalingen vast betreffende het openen van een kasrekening op naam van EFSF bij de ECB voor het uitvoeren van de Leningsovereenkomsten.

(7)

De terugbetaling uit hoofde van de Leningsovereenkomsten loopt via de kasrekeningen die bij de ECB zijn geopend op naam van de nationale centrale bank (NCB) van de betrokken lenende lidstaat.

(8)

Het is noodzakelijk bepalingen vast te stellen inzake de kasrekeningen die bij de ECB op naam van de NCB van de betrokken lenende lidstaat dienen te worden geopend voor het uitvoeren van de Leningsovereenkomsten.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Openen van kasrekeningen

De ECB kan op verzoek van de NCB van de betrokken lenende lidstaat kasrekeningen openen op naam van die NCB voor het verwerken van betalingen in verband met de Leningsovereenkomst (hierna een „NCB-kasrekening”).

Artikel 2

Aanvaarding van stortingen op de kasrekeningen

Een NCB-kasrekening wordt alleen aangewend voor het verwerken van betalingen in verband met de Leningsovereenkomst.

Artikel 3

Aanvaarding van instructies

Aangaande een NCB-kasrekening aanvaardt de ECB slechts instructies van de NCB die de rekening aanhoudt.

Artikel 4

Kasrekeningsaldo

Nimmer vertoont een NCB-kasrekening een debetsaldo. Derhalve worden slechts betalingen verricht van die rekeningen ten belope van het bedrag op de creditzijde van deze rekeningen.

Artikel 5

Vergoeding

De ECB betaalt rente op het overnight batig saldo van een NCB-kasrekening ten belope van een bedrag dat gelijk is aan de toepasselijke ECB-depositorente op een werkelijk aantal dagen/360-basis.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 20 december 2010.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 237 van 8.9.2007, blz. 71.

(2)  PB L 253 van 28.9.2010, blz. 58.


Top