EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0028(01)

2011/22/EU: Besluit van de Europese Centrale Bank van 13 december 2010 betreffende de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied (ECB/2010/28)

OJ L 11, 15.1.2011, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; opgeheven door 32013D0020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/22(1)/oj

15.1.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/56


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 13 december 2010

betreffende de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied

(ECB/2010/28)

(2011/22/EU)

DE ALGEMENE RAAD VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid artikel 47,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 47 van de ESCB-statuten bepaalt dat de centrale banken van de lidstaten met een derogatie (hierna „NCB’s van buiten het eurogebied”) het kapitaal waarop zij hebben ingeschreven niet storten, tenzij de Algemene Raad met een gekwalificeerde meerderheid die ten minste twee derde van het geplaatste kapitaal van de ECB en ten minste de helft van de aandeelhouders vertegenwoordigt, besluit dat een minimaal percentage moet worden gestort als bijdrage aan de bedrijfskosten van de ECB.

(2)

Artikel 1 van Besluit ECB/2008/28 van 15 december 2008 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (1) bepaalt dat NCB’s van buiten het eurogebied met ingang van 1 januari 2009 7 % van hun inschrijving op het kapitaal van de ECB storten.

(3)

Besluit ECB/2008/23 van 12 december 2008 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (2), stelt overeenkomstig artikel 29.3 van de ESCB-statuten de sleutel voor inschrijving op het kapitaal van de ECB vast en legt met ingang van 1 januari 2009 de aan elke nationale centrale bank toegewezen weging in de kapitaalverdeelsleutel vast (hierna de „wegingen in de kapitaalverdeelsleutel” te noemen).

(4)

Krachtens artikel 1 van Besluit ECB/2010/26 van 13 december 2010 betreffende de verhoging van het kapitaal van de Europese Centrale Bank (3), is het kapitaal van de Europese Centrale Bank met ingang van 29 december 2010 met 5 000 miljoen EUR verhoogd van 5 760 652 402,58 EUR tot 10 760 652 402,58 EUR.

(5)

De verhoging van het kapitaal van de ECB zou vereisen dat de centrale banken van buiten het eurogebied 7 % van hun respectieve aandeel in het verhoogde kapitaal storten, ook al rechtvaardigen de bedrijfskosten van de ECB een verhoging in absolute termen niet. Om deze verhoogde bijdrage aan de bedrijfskosten van de ECB door de NCB’s van buiten het eurogebied te vermijden, is vereist dat het door de centrale banken van buiten het eurogebied te storten percentage wordt verlaagd, opdat de te storten bedragen op een vergelijkbaar niveau blijven,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Mate en vorm van het geplaatste en gestorte kapitaal

Elke NCB van buiten het eurogebied stort met ingang van 29 december 2010 3,75 % van haar aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB. Rekening houdend met de wegingen in de kapitaalverdeelsleutel zoals vastgelegd in artikel 2 van Besluit ECB/2008/23, gelden voor elke NCB van buiten het eurogebied inzake het geplaatste en gestorte kapitaal de naast haar naam in de volgende tabel vermelde bedragen:

NCB van buiten het eurogebied

Aandeel in het geplaatste kapitaal per 29 december 2010

(in EUR)

Aandeel in het gestorte kapitaal per 29 december 2010

(in EUR)

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

93 467 026,77

3 505 013,50

Česká národní banka

155 728 161,57

5 839 806,06

Danmarks Nationalbank

159 634 278,39

5 986 285,44

Eesti Pank

19 261 567,80

722 308,79

Latvijas Banka

30 527 970,87

1 144 798,91

Lietuvos bankas

45 797 336,63

1 717 400,12

Magyar Nemzeti Bank

149 099 599,69

5 591 234,99

Narodowy Bank Polski

526 776 977,72

19 754 136,66

Banca Națională a României

265 196 278,46

9 944 860,44

Sveriges Riksbank

242 997 052,56

9 112 389,47

Bank of England

1 562 145 430,59

58 580 453,65

Artikel 2

Aanpassing van het gestorte kapitaal

1.   Aangezien iedere NCB van buiten het eurogebied reeds 7 % van haar aandeel in het geplaatste kapitaal van de ECB heeft gestort, zoals van toepassing op 28 december 2010 krachtens Besluit ECB/2008/28, stort ieder van hen het in de hiernavolgende tabel vermelde bedrag dat het verschil is tussen het in artikel 1 vermelde gestorte kapitaal en het eerder gestorte bedrag:

NCB van buiten het eurogebied

(in EUR)

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

2 421,63

Česká národní banka

4 034,75

Danmarks Nationalbank

4 135,95

Eesti Pank

499,04

Latvijas Banka

790,95

Lietuvos bankas

1 186,56

Magyar Nemzeti Bank

3 863,01

Narodowy Bank Polski

13 648,22

Banca Națională a României

6 870,95

Sveriges Riksbank

6 295,79

Bank of England

40 473,51

2.   NCB’s van buiten het eurogebied betalen op 29 december 2010 de in lid 1 vermelde bedragen aan de ECB middels een aparte overboeking via het geautomatiseerde trans-Europees „real-time” brutovereveningssysteem (Target2).

3.   Indien een NCB van buiten het eurogebied geen toegang heeft tot Target2, worden de in lid 1 omschreven bedragen overgeboekt door de creditering van een bankrekening die de ECB of NCB van buiten het eurogebied te zijner tijd bekend zal maken.

Artikel 3

Slotbepalingen

1.   Dit besluit treedt in werking op 29 december 2010.

2.   Bij dezen wordt Besluit ECB/2008/28 met ingang van 29 december 2010 ingetrokken.

3.   Verwijzingen naar Besluit ECB/2008/28 gelden als verwijzingen naar dit besluit.

Gedaan te Frankfurt am Main, 13 december 2010.

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 21 van 24.1.2009, blz. 81.

(2)  PB L 21 van 24.1.2009, blz. 66.

(3)  Zie bladzijde 53 van dit Publicatieblad.


Top