EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0005(01)

2010/281/: Besluit van de Europese Centrale Bank van 14 mei 2010 houdende vaststelling van een programma voor de effectenmarkten (ECB/2010/5)

OJ L 124, 20.5.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 005 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/281/oj

20.5.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 124/8


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 14 mei 2010

houdende vaststelling van een programma voor de effectenmarkten

(ECB/2010/5)

(2010/281/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid op het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna de „ESCB-statuten”), inzonderheid op de tweede alinea van artikel 12.1, artikel 3.1 en artikel 18.1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 18.1 van de ESCB-statuten, mogen de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro aangenomen hebben (hierna de „NCB’s van het eurogebied”) en de Europese Centrale Bank (ECB) (hierna gezamenlijk „de centrale banken van het Eurosysteem”) in de financiële markten opereren door o.a. de onvoorwaardelijke aan- en verkoop van verhandelbaar papier.

(2)

Op 9 mei 2010 maakte de Raad van bestuur haar besluit publiekelijk bekend dat een tijdelijk programma voor de effectenmarkten (hierna het „programma”) diende te worden geïnitieerd, gezien de buitengewone omstandigheden op de financiële markten, gekenmerkt door ernstige spanningen in bepaalde marktsegmenten die de doorwerking van het monetaire beleid, en daardoor de effectieve uitvoering van het monetaire beleid dat gericht is op prijsstabiliteit op middellange termijn, belemmeren. Uit hoofde van het programma kunnen de NCB’s van het eurogebied in overeenstemming met hun procentuele aandeel in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB, en de ECB in direct contact met tegenpartijen, tot onvoorwaardelijke interventies overgaan op de markten van het eurogebied voor publieke en particuliere schuldbewijzen.

(3)

Het programma maakt deel uit van het gemeenschappelijke monetaire beleid van het Eurosysteem en is tijdelijk van toepassing. Het programma beoogt de slecht werkende effectenmarkten te addresseren en de goede doorwerking van het monetaire beleid te herstellen.

(4)

De Raad van bestuur besluit over de reikwijdte van de interventies. De Raad van bestuur heeft er nota van genomen, dat de regeringen van de lidstaten van het eurogebied hebben verklaard dat zij „overeenkomstig de procedure bij buitensporige tekorten alle noodzakelijke maatregelen zullen nemen om hun fiscale doelstellingen van dit jaar en de komende jaren te halen”, en tevens van de precieze aanvullende verplichtingen die een aantal regeringen van de lidstaten van het eurogebied op zich hebben genomen om de fiscale consolidatie te versnellen en duurzame overheidsfinanciën te verzekeren.

(5)

Als onderdeel van het gemeenschappelijke monetaire beleid van het Eurosysteem dient de onvoorwaardelijke aankoop van beleenbare verhandelbare schuldbewijzen door de centrale banken van het Eurosysteem uit hoofde van dit programma overeenkomstig de voorwaarden van dit besluit te worden uitgevoerd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Vaststelling van het programma voor de effectenmarkten

Luidens de voorwaarden van dit besluit kunnen de centrale banken van het Eurosysteem het volgende aankopen: a) op de secundaire markt, beleenbare verhandelbare schuldbewijzen die zijn uitgegeven door centrale overheden of openbare lichamen van de lidstaten die de euro hebben aangenomen; en b) op de primaire en secundaire markten door in het eurogebied gevestigde particuliere entiteiten uitgegeven beleenbare verhandelbare schuldbewijzen.

Artikel 2

Beleenbaarheidscriteria voor schuldbewijzen

Verhandelbare schuldbewijzen komen in aanmerking voor onvoorwaardelijke aankoop uit hoofde van het programma indien zij aan de hiernavolgende kenmerken voldoen: a) luiden in euro; en b) zijn hetzij i) uitgegeven door centrale overheden of openbare lichamen van de lidstaten die de euro hebben aangenomen, of ii) uitgegeven door andere in het eurogebied gevestigde entiteiten en voldoen aan de beleenbaarheidscriteria voor activa zoals vastgelegd in hoofdstuk 6 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2000/7 van 31 augustus 2000 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en procedures van het Eurosysteem (1).

Artikel 3

In aanmerking komende tegenpartijen

Komen in aanmerking als tegenpartijen voor het programma: a) tegenpartijen die in aanmerking komen voor de monetairebeleidstransacties van het Eurosysteem zoals omschreven in afdeling 2.1 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2000/7; en b) andere tegenpartijen die een centrale bank van het Eurosysteem gebruikt voor de investeringen van haar in euro luidende beleggingsportefeuilles.

Artikel 4

Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking op de website van de ECB.

Gedaan te Frankfurt am Main, 14 mei 2010.

De president van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 310 van 11.12.2000, blz. 1.


Top