EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0431

Verordening (EG) nr. 431/2009 van de Raad van 18 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 332/2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten

OJ L 128, 27.5.2009, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 187 - 188

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/431/oj

27.5.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 128/1


VERORDENING (EG) Nr. 431/2009 VAN DE RAAD

van 18 mei 2009

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 332/2002 houdende instelling van een mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn van de betalingsbalansen van de lidstaten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 308,

Gezien het voorstel van de Commissie, ingediend na raadpleging van het Economisch en Financieel Comité,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De reikwijdte en intensiteit van de internationale financiële crisis zijn van invloed op de potentiële vraag naar communautaire financiële ondersteuning op middellange termijn in de lidstaten buiten het eurogebied en vereisen dan ook een aanzienlijke verhoging van 25 miljard EUR tot 50 miljard EUR van het in Verordening (EG) nr. 332/2002 (3) vastgestelde maximum voor het aan hoofdsom uitstaande bedrag van de leningen die aan de betrokken lidstaten kunnen worden toegekend.

(2)

In het licht van de recente ervaring die met de werking van het mechanisme voor financiële ondersteuning op middellange termijn is opgedaan, dient duidelijkheid te worden verschaft over de taken en verantwoordelijkheden van de Commissie en de betrokken lidstaten bij de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 332/2002. Voorts dienen de voorwaarden voor de verlening van financiële ondersteuning te worden gepreciseerd in een memorandum van overeenstemming tussen de Commissie en de betrokken lidstaat.

(3)

De regels voor sommige aspecten van het financiële beheer van de communautaire financiële ondersteuning dienen te worden verduidelijkt. Om operationele redenen dient van de betrokken lidstaat te worden verlangd dat hij de ontvangen financiële ondersteuning op een speciale rekening bij de nationale centrale bank zet en de verschuldigde bedragen enkele dagen vóór hun respectieve vervaldata op een rekening bij de Europese Centrale Bank stort.

(4)

Het is van essentieel belang dat de ontvangen communautaire financiële ondersteuning goed wordt beheerd. Daarom dient deze verordening te voorzien in de mogelijkheid voor de Europese Rekenkamer en het Europees Bureau voor fraudebestrijding, onverminderd artikel 27 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, om controles uit te voeren in de lidstaat die communautaire financiële ondersteuning op middellange termijn ontvangt, wanneer zij dat noodzakelijk achten; dit is reeds opgenomen in de bestaande leningsovereenkomsten.

(5)

Verordening (EG) nr. 332/2002 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Deze verordening dient onmiddellijk van toepassing te zijn op alle nieuwe leningsovereenkomsten en op de bestaande leningsovereenkomsten als deze worden herzien,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 332/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1, lid 1, tweede alinea, komt als volgt te luiden:

„Het aan hoofdsom uitstaande bedrag van de leningen die uit hoofde van dit mechanisme aan de lidstaten kunnen worden toegekend, is beperkt tot 50 miljard EUR.”.

2)

Artikel 3, lid 2, komt als volgt te luiden:

„2.   De betrokken lidstaat maakt in overleg met de Commissie een beoordeling van zijn financiële behoeften en legt aan de Commissie en het Economisch en Financieel Comité een ontwerp-herstelprogramma over. Na onderzoek van de situatie van de lidstaat die op de financiële ondersteuning op middellange termijn een beroep wenst te doen en van het herstelprogramma dat hij ter staving van zijn verzoek indient, besluit de Raad, in beginsel op dezelfde vergadering, over:

a)

de toekenning van een lening of een passende financieringsfaciliteit, het bedrag en de gemiddelde looptijd;

b)

de voorwaarden inzake economische politiek die aan de financiële ondersteuning op middellange termijn worden verbonden teneinde een houdbare betalingsbalanssituatie te herstellen of te verzekeren;

c)

de voorwaarden van de lening of financieringsfaciliteit, welke in beginsel in achtereenvolgende gedeelten wordt uitgekeerd of opgenomen, waarbij elk gedeelte pas wordt vrijgegeven nadat is nagegaan in hoeverre de doelstellingen van het programma zijn bereikt.”.

3)

Het volgende artikel 3 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 3 bis

De Commissie en de betrokken lidstaat sluiten een memorandum van overeenstemming waarin de door de Raad gestelde voorwaarden overeenkomstig lid 3 worden gepreciseerd. De Commissie stelt het Europees Parlement en de Raad in kennis van het memorandum van overeenstemming.”.

4)

Artikel 5 komt als volgt te luiden:

„Artikel 5

De Commissie neemt de nodige maatregelen om in samenwerking met het Economisch en Financieel Comité op gezette tijden na te gaan of de economische politiek van de lidstaat die een lening van de Gemeenschap heeft ontvangen, voldoet aan het herstelprogramma, aan de eventuele andere voorwaarden die de Raad op grond van artikel 3 heeft gesteld en aan het in artikel 3 bis genoemde memorandum van overeenstemming. Daartoe stelt de lidstaat alle nodige gegevens ter beschikking van de Commissie en verleent hij deze zijn volledige medewerking. Op grond van de resultaten van deze controle besluit de Commissie op advies van het Economisch en Financieel Comité over de uitbetaling van de achtereenvolgende gedeelten.

De Raad besluit over de eventuele wijzigingen die in de oorspronkelijk vastgestelde voorwaarden inzake economische politiek moeten worden aangebracht.”.

5)

Aan artikel 7 wordt het volgende lid 5 toegevoegd:

„5.   De betrokken lidstaat opent een speciale rekening bij zijn nationale centrale bank voor het beheer van de ontvangen communautaire financiële ondersteuning op middellange termijn. Zeven TARGET2 (4) -werkdagen vóór de overeenkomstige vervaldata stort de betrokken lidstaat eveneens de uit hoofde van de lening verschuldigde aflossingen en rentebetalingen op een rekening bij de Europese Centrale Bank.

6)

Het volgende artikel 9 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 9 bis

Onverminderd artikel 27 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en de Europese Centrale Bank heeft de Europese Rekenkamer het recht alle financiële controles of audits in de lidstaat die communautaire financiële ondersteuning op middellange termijn ontvangt uit te voeren die zij in verband met het beheer van deze ondersteuning noodzakelijk acht. De Commissie, met inbegrip van het Europees Bureau voor fraudebestrijding, heeft derhalve het recht eigen controleurs of gemachtigde vertegenwoordigers te sturen om alle technische of financiële controles of audits uit te voeren die zij noodzakelijk acht in lidstaten die communautaire financiële ondersteuning op middellange termijn ontvangen, in verband met die ondersteuning.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 mei 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

J. KOHOUT


(1)  Advies van 24 april 2009 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Advies van 20 april 2009 (PB C 106 van 8.5.2009, blz. 1).

(3)  PB L 53 van 23.2.2002, blz. 1.

(4)  Als omschreven in Richtsnoer ECB/2007/2 van de Europese Centrale Bank van 26 april 2007 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) (PB L 237 van 8.9.2007, blz. 1).”.


Top