EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0199

Verordening (EG) nr. 199/2009 van de Commissie van 13 maart 2009 tot vaststelling van een overgangsmaatregel in afwijking van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden van koppels slachtkuikens en kalkoenen afgeleid vers vlees (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 70, 14.3.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/04/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/199/oj

14.3.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 70/9


VERORDENING (EG) Nr. 199/2009 VAN DE COMMISSIE

van 13 maart 2009

tot vaststelling van een overgangsmaatregel in afwijking van Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de rechtstreekse levering van kleine hoeveelheden van koppels slachtkuikens en kalkoenen afgeleid vers vlees

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2160/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake de bestrijding van salmonella en andere specifieke door voedsel overgedragen zoönoseverwekkers (1), en met name op artikel 13,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2160/2003 beoogt adequate en doeltreffende maatregelen te waarborgen voor de detectie en de bestrijding van salmonella en andere zoönoseverwekkers in alle stadia van productie, verwerking en distributie, en met name in het stadium van de primaire productie, om de prevalentie en het risico ervan voor de volksgezondheid te verminderen.

(2)

Verordening (EG) nr. 2160/2003 is niet van toepassing op primaire productie die voor particulier huishoudelijk gebruik bestemd is of leidt tot rechtstreekse levering, door de producent, van kleine hoeveelheden primaire producten aan de eindverbruiker of plaatselijke detailhandelszaken die de producten rechtstreeks aan de verbruiker leveren. Krachtens die verordening gelden voor rechtstreekse levering nationale regels die de verwezenlijking van de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 2160/2003 waarborgen.

(3)

Krachtens Verordening (EG) nr. 2160/2003 moet een communautaire doelstelling worden vastgesteld inzake het verminderen van de prevalentie van alle voor de volksgezondheid significante salmonella-serotypen bij slachtkuikens en kalkoenen in het stadium van de primaire productie. De verordening bepaalt ook dat de communautaire doelstelling de definitie moet omvatten van de testschema's die nodig zijn om na te gaan of de doelstelling is verwezenlijkt.

(4)

Verordening (EG) nr. 646/2007 van de Commissie (2) voert Verordening (EG) nr. 2160/2003 uit wat betreft een communautaire doelstelling voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde salmonella bij slachtkuikens in het stadium van de primaire productie. De verordening beschrijft ook het testschema dat nodig is om na te gaan of de communautaire doelstelling is verwezenlijkt. Dat testschema moet op 1 januari 2009 van toepassing worden.

(5)

Verordening (EG) nr. 584/2008 van de Commissie (3) voert Verordening (EG) nr. 2160/2003 uit wat betreft een communautaire doelstelling voor het verminderen van de prevalentie van bepaalde salmonella bij kalkoenen in het stadium van de primaire productie. De verordening beschrijft ook het testschema dat nodig is om na te gaan of de communautaire doelstelling is verwezenlijkt. Dat testschema moet op 1 januari 2010 van toepassing worden.

(6)

Verordening (EG) nr. 2160/2003 geldt niet voor bepaalde primaire productie. De verordening geldt echter wel voor koppels slachtkuikens en kalkoenen wanneer de producent van plan is kleine hoeveelheden van dergelijke koppels afgeleid vers vlees te leveren aan de eindverbruiker of aan plaatselijke detailhandelszaken die het verse vlees rechtstreeks aan de eindverbruiker leveren. Bijgevolg moet dergelijk pluimvee krachtens de in Verordening (EG) nr. 646/2007 en Verordening (EG) nr. 584/2008 beschreven testschema's verplicht worden getest voordat het wordt geslacht.

(7)

Het testen van dergelijke koppels slachtkuikens en kalkoenen levert praktische problemen op voor producenten met zeer kleine aantallen dieren, aangezien er voortdurend tests vóór het slachten zouden moeten worden uitgevoerd. Met name de verkoop zou onderbroken kunnen worden omdat de testresultaten vóór het slachten bekend moeten zijn.

(8)

Om te vermijden dat een afwijking van de verplichting dergelijke koppels voortdurend te testen tot een verhoogd risico voor de volksgezondheid leidt, moeten de lidstaten nationale regels voor de levering van het verse vlees door de producent opstellen om ervoor te zorgen dat de doelstelling van Verordening (EG) nr. 2160/2003 wordt verwezenlijkt.

(9)

Daarom moeten koppels slachtkuikens en kalkoenen bij wijze van overgangsmaatregel van de werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 2160/2003 worden uitgesloten, wanneer de producent van plan is kleine hoeveelheden van dergelijke koppels afgeleid vers vlees te leveren aan de eindverbruiker of aan plaatselijke detailhandelszaken die het verse vlees rechtstreeks aan de eindverbruiker leveren.

(10)

Dergelijke leveringen zijn zeldzaam tijdens de winter en daarom geldt de overgangsmaatregel pas vanaf de lente van 2009.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   In afwijking van artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2160/2003 is die verordening niet van toepassing op koppels slachtkuikens en kalkoenen wanneer de producent alleen van plan is kleine hoeveelheden van dergelijke koppels afgeleid vers vlees — zoals gedefinieerd in punt 1.10 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad (4) — te leveren aan:

a)

de eindverbruiker; of

b)

plaatselijke detailhandelszaken die het verse vlees rechtstreeks aan de eindverbruiker leveren.

2.   De lidstaten stellen nationale regels op voor de levering van het verse vlees door de producent — zoals bedoeld in lid 1 — om ervoor te zorgen dat de doelstelling van Verordening (EG) nr. 2160/2003 wordt verwezenlijkt.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is gedurende drie jaar van toepassing.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2009.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 325 van 12.12.2003, blz. 1.

(2)  PB L 151 van 13.6.2007, blz. 21.

(3)  PB L 162 van 21.6.2008, blz. 3.

(4)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55; gerectificeerfd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.


Top