Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
Richtlijn 2009/131/EG van de Commissie van 16 oktober 2009 tot wijziging van bijlage VII bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap (Voor de EER relevante tekst)
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

17.10.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 273/12


RICHTLIJN 2009/131/EG VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2009

tot wijziging van bijlage VII bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Gemeenschap

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem binnen de Gemeenschap (1), en met name op artikel 27, lid 4,

Gezien aanbeveling nr. ERA/REC/XA/01-2009 van het Europees Spoorwegbureau van 17 april 2009,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 9 ter, lid 2, van Verordening (EG) nr. 881/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 (2) dient het Europees Spoorwegbureau (hierna „het Bureau” genoemd) uiterlijk op 19 januari 2009 de lijst van parameters onder punt 1 van bijlage VII bij de spoorweginteroperabiliteitsrichtlijn opnieuw te bezien en de aanbevelingen die het noodzakelijk acht te doen aan de Commissie.

(2)

In de huidige lijst van parameters onder punt 1 van bijlage VII bij Richtlijn 2008/57/EG zijn ook parameters opgenomen die geen betrekking hebben op rollend materieel en die moeten worden verwijderd.

(3)

Punt 1 van die bijlage bevat ook parameters die in de eerste plaats uitsluitend betrekking hebben op het subsysteem rollend materieel van een voertuig. Alle voertuigparameters die in het kader van de vergunning voor indienststelling en de classificatie van nationale voorschriften dienen te worden gecontroleerd, moeten in de lijst van parameters zijn opgenomen. Parameters van andere subsystemen die deel uitmaken van het voertuig dienen derhalve in de lijst te worden opgenomen.

(4)

Richtlijn 2008/57/EG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het overeenkomstig artikel 29, lid 1, van Richtlijn 2008/57/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Punt 1 van bijlage VII bij Richtlijn 2008/57/EG wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 19 juli 2010 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 2009.

Voor de Commissie

Antonio TAJANI

Vicevoorzitter


(1)  PB L 191 van 18.7.2008, blz. 1.

(2)  PB L 164 van 30.4.2004, blz. 1.


BIJLAGE

„1.   Lijst van parameters

1.1.

Algemene documentatie

Algemene documentatie (waaronder de beschrijving van een nieuw, vernieuwd of aangepast voertuig en het beoogde gebruik daarvan, het ontwerp, de reparatie, informatie over exploitatie en onderhoud, het technisch dossier enz.).

1.2.

Structuur en mechanische onderdelen

Mechanische integriteit en interface tussen voertuigen (met inbegrip van buffers en tractieorganen, doorgangen), stevigheid van de voertuigstructuur en toebehoren (bv. stoelen), de laadcapaciteit, de passieve veiligheid (met inbegrip van de botsbestendigheid van de binnen- en buitenzijde).

1.3.

Wisselwerking voertuig-spoor en omgrenzingsprofiel

Mechanische interfaces met de infrastructuur (met inbegrip van statisch en dynamisch gedrag, spelingen en toleranties, het omgrenzingsprofiel, de tractieorganen enz.).

1.4.

Remsysteem

Aspecten in verband met het remsysteem (waaronder de antiblokkeerinrichting, remregeling en remprestaties in bedrijf, nood- en stilstandmodus).

1.5.

Passagiergerelateerde aspecten

Passagiersfaciliteiten en passagiersomgeving (met inbegrip van de passagiersramen en -deuren, eisen voor personen met beperkte mobiliteit enz.).

1.6.

Milieuvoorschriften en aerodynamische effecten

Impact van het milieu op het voertuig en impact van het voertuig op het milieu (met inbegrip van de aerodynamische aspecten en zowel de interface tussen het voertuig en het baangedeelte van het spoorwegsysteem als de interface met het externe milieu).

1.7.

Tyfoon, merking, functies en eisen inzake software-integriteit

Tyfoon, merking, functies en eisen inzake software-integriteit, bijvoorbeeld veiligheidsgerelateerde functies die het gedrag van de trein beïnvloeden, met inbegrip van de treinbus.

1.8.

Stroom- en besturingssystemen aan boord

Aandrijf-, stroom- en besturingssystemen aan boord, plus de interfaces van het voertuig met de infrastructuur voor stroomvoorziening en alle aspecten van elektromagnetische compatibiliteit.

1.9.

Faciliteiten voor het personeel, interfaces en omgeving

Faciliteiten aan boord, interfaces, arbeidsomstandigheden en omgeving voor het personeel (met inbegrip van de stuurcabine en de bestuurdersinterface).

1.10.

Brandveiligheid en ontruiming

1.11.

Onderhoudsbeurten

Faciliteiten aan boord en interfaces voor het onderhoud.

1.12.

Besturing en seingeving aan boord

Alle boorduitrusting die nodig is voor de veiligheid, de besturing en controle van de bewegingen van de treinen die op het net mogen rijden en de effecten daarvan op het baangedeelte van het spoorwegsysteem.

1.13.

Specifieke exploitatievereisten

Specifieke exploitatievereisten voor voertuigen (met inbegrip van de modi voor gestoord bedrijf, reparatie en wegslepen van het voertuig enz.).

1.14.

Goederengerelateerde aspecten

Specifieke voorschriften voor goederenvervoer en milieu (met inbegrip van de vereiste specifieke installaties voor gevaarlijke goederen).

De hierboven vermelde toelichting en de cursief gedrukte voorbeelden worden slechts ter informatie gegeven en vormen geen definities van de parameters.”.


Top