Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0102

Richtlijn 2009/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 258, 1.10.2009, p. 20–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 164 - 169

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/102/oj

1.10.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 258/20


RICHTLIJN 2009/102/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 16 september 2009

inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

(gecodificeerde versie)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 44,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Twaalfde Richtlijn 89/667/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake het vennootschapsrecht betreffende eenpersoonsvennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (3) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.

(2)

Met het oog op het gelijkwaardig maken in de gehele Gemeenschap van bepaalde waarborgen die in de lidstaten van vennootschappen in de zin van artikel 48, tweede alinea, van het Verdrag worden verlangd, is het nodig deze waarborgen ter bescherming van de belangen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden te coördineren.

(3)

Op dit gebied zijn, enerzijds, de Eerste Richtlijn 68/151/EEG van de Raad van 9 maart 1968 strekkende tot het coördineren van de waarborgen, welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van de tweede alinea van artikel 58 van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (5), de Vierde Richtlijn 78/660/EEG van de Raad van 25 juli 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen (6), en de Zevende Richtlijn 83/349/EEG van de Raad van 13 juni 1983 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g) van het Verdrag betreffende de geconsolideerde jaarrekening (7), op het punt van de openbaarmaking, de rechtsgeldigheid van de verbintenissen en de nietigheid van de vennootschappen alsmede de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening op alle kapitaalvennootschappen van toepassing. Anderzijds zijn de Tweede Richtlijn 77/91/EEG van de Raad van 13 december 1976 strekkende tot het coördineren van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de vennootschappen in de zin van artikel 58, tweede alinea, van het Verdrag, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (8), de Derde Richtlijn 78/855/EEG van de Raad van 9 oktober 1978 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag betreffende fusies van naamloze vennootschappen (9), en de Zesde Richtlijn 82/891/EEG van de Raad van 17 december 1982 op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen (10) op het punt van onderscheidenlijk de oprichting en het kapitaal alsmede fusies en splitsingen alleen op de naamloze vennootschappen van toepassing.

(4)

Er is een rechtsinstrument nodig waardoor in de gehele Gemeenschap de aansprakelijkheid van de individuele ondernemer kan worden beperkt, onverminderd de wetgevingen van de lidstaten die, in uitzonderlijke gevallen, deze ondernemer voor de verbintenissen van de onderneming aansprakelijk stellen.

(5)

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid mag bij haar oprichting, alsmede wanneer alle aandelen in één hand worden verenigd, één enkele vennoot hebben. De lidstaten kunnen, tot een later tijdstip waarop een coördinatie heeft plaatsgevonden, een aantal bijzondere bepalingen of sancties vaststellen voor het geval dat een natuurlijke persoon de enige vennoot van verschillende vennootschappen is, dan wel een eenpersoonsvennootschap of enige andere rechtspersoon de enige vennoot van een vennootschap is. Deze bepaling heeft uitsluitend ten doel rekening te houden met bijzondere gevallen waarin sommige nationale wetgevingen voorzien. De lidstaten kunnen daartoe in specifieke gevallen beperkingen stellen aan de toegang tot de eenpersoonsvennootschap of een onbeperkte aansprakelijkheid van de enige vennoot voorschrijven. Het staat de lidstaten vrij voorschriften vast te stellen om de risico’s in te dekken die uit een eenpersoonsvennootschap kunnen voortvloeien vanwege het feit dat er slechts één vennoot is, met name om de storting van het geplaatste kapitaal te verzekeren.

(6)

Een vereniging van alle aandelen in één hand, alsmede de identiteit van de enige vennoot moeten openbaar worden gemaakt in een voor het publiek toegankelijk register.

(7)

Het is noodzakelijk de door de enige vennoot als algemene vergadering genomen besluiten schriftelijk vast te leggen.

(8)

Voor de tussen de enige vennoot en de vennootschap gesloten overeenkomst moet eveneens de schriftelijke vorm worden verlangd, voor zover deze overeenkomsten geen betrekking hebben op transacties onder normale omstandigheden.

(9)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bij deze richtlijn voorgeschreven coördinatiemaatregelen zijn van toepassing op de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die betrekking hebben op vennootschappen met de in bijlage I genoemde rechtsvormen.

Artikel 2

1.   De vennootschap mag één enkele vennoot hebben, bij de oprichting, alsmede wanneer alle aandelen in één hand worden verenigd (eenpersoonsvennootschap).

2.   Totdat op een later tijdstip een coördinatie op het gebied van het concernrecht heeft plaatsgevonden, kunnen de wetgevingen van de lidstaten voorzien in bijzondere bepalingen of sancties:

a)

wanneer een natuurlijke persoon de enige vennoot van verschillende vennootschappen is, of

b)

wanneer een eenpersoonsvennootschap of enige andere rechtspersoon de enige vennoot van een vennootschap is.

Artikel 3

Wanneer de vennootschap door de vereniging van al haar aandelen in één hand een eenpersoonsvennootschap wordt, moet dit feit, alsmede de identiteit van de enige vennoot, hetzij worden opgenomen in het dossier, onderscheidenlijk worden ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 3, leden 1 en 2, van Richtlijn 68/151/EEG, hetzij worden ingeschreven in een voor het publiek toegankelijk register dat bij de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 4

1.   De enige vennoot oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit.

2.   De door een enige vennoot op het in lid 1 bedoelde gebied genomen besluiten worden in een proces-verbaal opgenomen of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 5

1.   De tussen de enige vennoot en de door hem vertegenwoordigde vennootschap gesloten overeenkomsten worden in een proces-verbaal opgenomen of schriftelijk aangegaan.

2.   De lidstaten hebben de mogelijkheid lid 1 niet toe te passen op courante transacties die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

Artikel 6

Wanneer een lidstaat de eenpersoonsvennootschap in de zin van artikel 2, lid 1, eveneens voor de naamloze vennootschap toestaat, is deze richtlijn van toepassing.

Artikel 7

Een lidstaat is bevoegd de eenpersoonsvennootschap niet toe te laten wanneer zijn wetgeving ten behoeve van de individuele ondernemers voorziet in de mogelijkheid van de oprichting van een onderneming met beperkte aansprakelijkheid met een voor een bepaalde activiteit bestemd vermogen, mits met betrekking tot deze ondernemingen waarborgen zijn voorzien welke gelijkwaardig zijn aan die welke bij deze richtlijn en de overige communautaire bepalingen die op de in artikel 1 bedoelde vennootschappen van toepassing zijn, verplicht zijn gesteld.

Artikel 8

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 9

Richtlijn 89/667/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage II, deel A, genoemde besluiten, wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing van de aldaar genoemde richtlijnen.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Artikel 10

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 11

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 16 september 2009.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. BUZEK

Voor de Raad

De voorzitster

C. MALMSTRÖM


(1)  PB C 77 van 31.3.2009, blz. 42.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 18 november 2008 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 13 juli 2009.

(3)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 40.

(4)  Zie bijlage II, deel A.

(5)  PB L 65 van 14.3.1968, blz. 8.

(6)  PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.

(7)  PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1.

(8)  PB L 26 van 31.1.1977, blz. 1.

(9)  PB L 295 van 20.10.1978, blz. 36.

(10)  PB L 378 van 31.12.1982, blz. 47.


BIJLAGE I

In artikel 1 bedoelde rechtsvormen van vennootschappen

België:

„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid/société privée à responsabilité limitée”;

Bulgarije:

„дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество”;

Tsjechië:

„společnost s ručením omezeným”;

Denemarken:

„anpartsselskaber”;

Duitsland:

„Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;

Estland:

„aktsiaselts, osaühing”;

Ierland:

„private company limited by shares or by guarantee”;

Griekenland:

„εταιρεία περιορισμένης ευθύνης”;

Spanje:

„sociedad de responsabilidad limitada”;

Frankrijk:

„société à responsabilité limitée”;

Italië:

„società a responsabilità limitata”;

Cyprus:

„ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση”;

Letland:

„sabiedrība ar ierobežotu atbildību”;

Litouwen:

„uždaroji akcinė bendrovė”;

Luxemburg:

„société à responsabilité limitée”;

Hongarije:

„korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság”;

Malta:

„kumpannija private/private limited liability company”;

Nederland:

„besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid”;

Oostenrijk:

„Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung”;

Polen:

„spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

Portugal:

„sociedade por quotas”;

Roemenië:

„societate cu răspundere limitată”;

Slovenië:

„družba z omejeno odgovornostjo”;

Slowakije:

„spoločnosť s ručením obmedzeným”;

Finland:

„osakeyhtiö/aktiebolag”;

Zweden:

„aktiebolag”;

Verenigd Koninkrijk:

„private company limited by shares or by guarantee”.


BIJLAGE II

DEEL A

Ingetrokken richtlijn met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

(bedoeld in artikel 9)

Richtlijn 89/667/EEG van de Raad

(PB L 395 van 30.12.1989, blz. 40)

 

Punt XI.A van bijlage I bij de Toetredingsakte van 1994

(PB C 241 van 29.8.1994, blz. 194)

 

Punt 4.A van bijlage II bij de Toetredingsakte van 2003

(PB L 236 van 23.9.2003, blz. 338)

 

Richtlijn 2006/99/EG van de Raad

(PB L 363 van 20.12.2006, blz. 137)

uitsluitend punt A.4 van de bijlage

DEEL B

Termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing

(bedoeld in artikel 9)

Richtlijn

Omzettingstermijn

Toepassingsdatum

89/667/EEG

31 december 1991

1 januari 1993 ten aanzien van op 1 januari 1992 reeds bestaande vennootschappen

2006/99/EG

van 1 januari 2007

 


BIJLAGE III

CONCORDANTIETABEL

Richtlijn 89/667/EEG

De onderhavige richtlijn

Artikel 1, aanhef

Artikel 1

Artikel 1, eerste tot en met zevenentwintigste streepje

Bijlage I

Artikelen 2 tot en met 7

Artikelen 2 tot en met 7

Artikel 8, lid 1

Artikel 8, lid 2

Artikel 8, lid 3

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 9

Artikel 11

Bijlage I

Bijlage II

Bijlage III


Top