Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0059

Richtlijn 2009/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (Gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst )

OJ L 198, 30.7.2009, p. 9–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 198 - 203

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; opgeheven door 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/59/oj

30.7.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 198/9


RICHTLIJN 2009/59/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 13 juli 2009

betreffende de achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen

(Gecodificeerde versie)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 74/346/EEG van de Raad van 25 juni 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de achteruitkijkspiegels van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (3) is herhaaldelijk en ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze richtlijn te worden overgegaan.

(2)

Richtlijn 74/346/EEG is één van de bijzondere richtlijnen van het bij Richtlijn 74/150/EEG van de Raad van 4 maart 1974 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen geregelde EG-typegoedkeuringssysteem, thans geregeld in Richtlijn 2003/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de typegoedkeuring van landbouw- of bosbouwtrekkers en aanhangwagens, verwisselbare getrokken machines, systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan (5) en stelt de technische voorschriften vast betreffende het ontwerp en de constructie van landbouw- of bosbouwtrekkers met betrekking tot de achteruitkijkspiegels. Deze technische voorschriften beogen de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten, teneinde de uitvoering van de bij Richtlijn 2003/37/EG geregelde EG-goedkeuringsprocedure ten aanzien van elk type trekker mogelijk te maken. Derhalve zijn de bepalingen van Richtlijn 2003/37/EG betreffende land- of bosbouwtrekkers, aanhangwagens en verwisselbare getrokken machines, alsmede de systemen, onderdelen en technische eenheden daarvan op de onderhavige richtlijn van toepassing.

(3)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Onder trekker (landbouw- of bosbouwtrekker) wordt verstaan ieder motorvoertuig op wielen of rupsbanden met ten minste twee assen, voornamelijk bestemd voor tractiedoeleinden en in het bijzonder ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde werktuigen, machines of aanhangwagens die voor gebruik in de land- of bosbouw zijn bestemd. De trekker kan zijn ingericht voor het vervoer van een lading en van meerijders.

2.   Deze richtlijn geldt slechts voor de in lid 1 omschreven trekkers, gemonteerd op luchtbanden, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid die ligt tussen 6 en 40 km/h.

Artikel 2

1.   De lidstaten mogen de EG-goedkeuring, het afgeven van het document bedoeld in artikel 2, punt u), van Richtlijn 2003/37/EG of de nationale goedkeuring van een trekker niet weigeren om redenen die verband houden met de achteruitkijkspiegels, indien deze beantwoorden aan de in bijlage I vermelde voorschriften.

2.   Lidstaten mogen niet langer het document afgeven bedoeld in artikel 2, punt u), van Richtlijn 2003/37/EG voor een trekkertype dat niet voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn.

Lidstaten mogen de nationale goedkeuring weigeren van een trekkertype dat niet voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn.

Artikel 3

De lidstaten mogen noch de inschrijving weigeren noch de verkoop, het in het verkeer brengen of het gebruik van trekkers verbieden om redenen die verband houden met de achteruitkijkspiegels, indien deze beantwoorden aan de in bijlage I vermelde voorschriften.

Artikel 4

De wijzigingen die noodzakelijk zijn om de voorschriften van bijlage I aan te passen aan de technische vooruitgang, worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 20, lid 3, van Richtlijn 2003/37/EG bedoelde procedure.

Artikel 5

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 6

Richtlijn 74/346/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage II, deel A, genoemde richtlijnen, wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing van de aldaar genoemde richtlijnen.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

Artikel 7

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 juli 2009.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

H.-G. PÖTTERING

Voor de Raad

De voorzitter

E. ERLANDSSON


(1)  PB C 256 van 27.10.2007, blz. 31.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 25 september 2007 (PB C 219 E van 28.8.2008, blz. 67) en besluit van de Raad van 22 juni 2009.

(3)  PB L 191 van 15.7.1974, blz. 1.

(4)  Zie bijlage II, deel A.

(5)  PB L 171 van 9.7.2003, blz. 1.


BIJLAGE I

1.   DEFINITIES

1.1.

Onder „achteruitkijkspiegel” wordt verstaan een inrichting welke ten doel heeft, binnen een in punt 2.5 geometrisch omschreven zichtveld een duidelijk zicht naar achteren te verschaffen, dat binnen redelijke grenzen niet wordt belemmerd door delen van de trekker of door de inzittenden van de trekker. Extra spiegels en extra achteruitkijkspiegels die zijn ontworpen om toezicht te houden op werktuigen tijdens het werk op het veld, behoeven niet noodzakelijk voor goedkeuring in aanmerking te komen, maar moeten overeenkomstig de montagevoorschriften van de punten 2.3.3 tot en met 2.3.5 zijn geplaatst.

1.2.

Onder „binnenspiegel” wordt verstaan een inrichting, als omschreven onder punt 1.1, die is aangebracht aan de binnenzijde van de opbouw.

1.3.

Onder „buitenspiegel” wordt verstaan een inrichting, als omschreven onder punt 1.1, die is aangebracht aan de buitenzijde van de trekker.

1.4.

Onder „klasse van achteruitkijkspiegels” worden verstaan alle achteruitkijkspiegels die één of meer gemeenschappelijke kenmerken of functies bezitten. Binnenspiegels worden ingedeeld in klasse I. Buitenspiegels worden ingedeeld in klasse II.

2.   VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVESTIGING

2.1.   Algemeen

2.1.1.

Op trekkers mogen slechts achteruitkijkspiegels van de klassen I en II worden gemonteerd die het EG-goedkeuringsmerk dragen, als bedoeld in Richtlijn 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de typegoedkeuring van inrichtingen voor indirect zicht en van voertuigen met deze inrichtingen, tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG en tot intrekking van Richtlijn 71/127/EEG (1).

2.1.2.

Elke achteruitkijkspiegel moet zodanig zijn bevestigd dat hij onder normale rijomstandigheden niet uit zijn stand wordt gebracht.

2.2.   Aantal

Elke trekker moet zijn uitgerust met ten minste één buitenspiegel, welke in lidstaten met rechts wegverkeer op de linkerzijde is aangebracht en in lidstaten met links wegverkeer op de rechterzijde.

2.3.   Plaatsing

2.3.1.

De buitenspiegel moet zodanig zijn aangebracht dat de bestuurder, in normale houding achter het stuur zittende, het gedeelte van de weg, aangegeven in punt 2.5, kan overzien.

2.3.2.

De buitenspiegel moet zichtbaar zijn door het deel van de voorruit dat door de ruitenwisser wordt bestreken of door de zijruiten, wanneer die er zijn.

2.3.3.

De buitenspiegel mag niet aanzienlijk verder buiten het profiel van de trekker of van de combinatie trekker plus aanhangwagen uitsteken dan noodzakelijk is om aan de in punt 2.5 voorgeschreven eis inzake het zichtveld te voldoen.

2.3.4.

Indien de onderkant van een buitenspiegel zich bij een beladen trekker op minder dan 2 m afstand van het wegdek bevindt, mag deze buitenspiegel niet verder dan 0,20 m uitsteken buiten de uiterste breedte die de trekker of de combinatie trekker plus aanhangwagen zou bezitten indien deze buitenspiegel niet was aangebracht.

2.3.5.

Onder de voorwaarden, bepaald in de punten 2.3.3 en 2.3.4 mogen de buitenspiegels uitsteken buiten de toegestane maximale breedte van de trekker.

2.4.   Verstelbaarheid

2.4.1.

De binnenspiegel moet door de bestuurder in normale rijhouding kunnen worden versteld.

2.4.2.

De bestuurder moet de buitenspiegel kunnen verstellen zonder de bestuurdersplaats te verlaten. De vergrendeling in een bepaalde stand kan van buitenaf geschieden.

2.4.3.

Aan de voorschriften van punt 2.4.2 behoeft niet te worden voldaan door buitenspiegels die na door een duw omgeklapt te zijn automatisch in de vroegere stand terugkeren of daarin zonder gereedschap kunnen worden teruggebracht.

2.5.   Zichtveld

2.5.1.   Lidstaten met rechts wegverkeer

Het zichtveld van de linkerbuitenspiegel moet zodanig zijn dat de bestuurder ten minste een vlak weggedeelte van achteren tot de horizon kan overzien, welk gedeelte links is gelegen van het aan de lengteas evenwijdige verticale vlak door het meest linkse punt van de totale breedte van de trekker of van de trekker plus aanhangwagen.

2.5.2.   Lidstaten met links wegverkeer

Het zichtveld van de rechterbuitenspiegel moet zodanig zijn dat de bestuurder ten minste een vlak weggedeelte van achteren tot de horizon kan overzien, welk gedeelte rechts is gelegen van het aan de lengteas evenwijdige verticale vlak door het meest rechtse punt van de totale breedte van de trekker of van de trekker plus aanhangwagen.


(1)  PB L 25 van 29.1.2004, blz. 1.


BIJLAGE II

DEEL A

Ingetrokken richtlijn met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan

(bedoeld in artikel 6)

Richtlijn 74/346/EEG van de Raad

(PB L 191 van 15.7.1974, blz. 1)

 

Richtlijn 82/890/EEG van de Raad

(PB L 378 van 31.12.1982, blz. 45)

uitsluitend wat de verwijzing in artikel 1, lid 1, naar Richtlijn 74/346/EEG betreft

Richtlijn 97/54/EG van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 277 van 10.10.1997, blz. 24)

uitsluitend wat de verwijzing in artikel 1, eerste streepje, naar Richtlijn 74/346/EEG betreft

Richtlijn 98/40/EG van de Commissie

(PB L 171 van 17.6.1998, blz. 28)

 

DEEL B

Termijnen voor omzetting in nationaal recht en toepassing

(bedoeld in artikel 6)

Richtlijn

Omzettingstermijn

Toepassingsdatum

74/346/EEG

2 januari 1976

82/890/EEG

22 juni 1984

97/54/EG

22 september 1998

23 september 1998

98/40/EG

30 april 1999 (1)


(1)  Overeenkomstig artikel 2 van Richtlijn 98/40/EG:

„1.   Met ingang van 1 mei 1999 mogen de lidstaten:

voor een type trekker de EG-typegoedkeuring, de afgifte van het in artikel 10, lid 1, derde streepje, van Richtlijn 74/150/EEG bedoelde document of de nationale typegoedkeuring niet weigeren, noch

het voor de eerste maal in het verkeer brengen van trekkers verbieden, indien deze trekkers voldoen aan de voorschriften van Richtlijn 74/346/EEG, gewijzigd bij deze richtlijn.

2.   Met ingang van 1 oktober 1999 mogen de lidstaten:

niet langer het in artikel 10, lid 1, derde streepje, van Richtlijn 74/150/EEG bedoelde document afgeven voor een type trekker, indien dit niet voldoet aan de voorschriften van Richtlijn 74/346/EEG, gewijzigd bij deze richtlijn;

de nationale typegoedkeuring weigeren voor een type trekker, indien dit niet voldoet aan de voorschriften van Richtlijn 74/346/EEG, gewijzigd bij deze richtlijn.”.


BIJLAGE III

Concordantietabel

Richtlijn 74/346/EEG

Richtlijn 98/40/EG

De onderhavige richtlijn

Artikel 1

 

Artikel 1

 

Artikel 2

Artikel 2

Artikelen 3 en 4

 

Artikelen 3 en 4

Artikel 5, lid 1

 

Artikel 5, lid 2

 

Artikel 5

 

Artikel 6

 

Artikel 7

Artikel 6

 

Artikel 8

Bijlage

 

Bijlage I

 

Bijlage II

 

Bijlage III


Top