EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0047

Richtlijn 2009/47/EG van de Raad van 5 mei 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft

OJ L 116, 9.5.2009, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 286 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/47/oj

9.5.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/18


RICHTLIJN 2009/47/EG VAN DE RAAD

van 5 mei 2009

tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat verlaagde btw-tarieven betreft

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 93,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (3) mogen de lidstaten een of twee verlaagde tarieven toepassen, die niet lager mogen zijn dan 5 % en die uitsluitend van toepassing zijn op een beperkte lijst van goederenleveringen en diensten.

(2)

In de mededeling over andere btw-tarieven dan de normale btw-tarieven die de Commissie in 2007 aan het Europees Parlement en de Raad heeft voorgelegd, wordt vastgesteld dat de toepassing van verlaagde btw-tarieven op lokale diensten geen echte bedreiging vormt voor de goede werking van de interne markt, en onder bepaalde voorwaarden gunstige effecten kan hebben op de werkgelegenheid en de bestrijding van de ondergrondse economie. Het is derhalve passend de lidstaten de mogelijkheid te bieden om verlaagde btw-tarieven toe te passen op arbeidsintensieve diensten die onder de tot eind 2010 geldende tijdelijke bepalingen vallen, en op restaurantdiensten, restauratie en cateringdiensten.

(3)

Aangezien het voor de levering van alcoholhoudende en/of niet-alcoholhoudende dranken in het kader van restaurantdiensten, restauratie en cateringdiensten gerechtvaardigd kan zijn te voorzien in een andere behandeling dan die voor de levering van levensmiddelen, dient uitdrukkelijk te worden bepaald dat een lidstaat de levering van alcoholhoudende en/of niet alcoholhoudende dranken al dan niet kan uitsluiten van de toepassing van een verlaagd tarief voor het verschaffen van restaurantdiensten, restauratie en cateringdiensten als bedoeld in bijlage III bij Richtlijn 2006/112/EG.

(4)

Bovendien dient Richtlijn 2006/112/EG zodanig te worden gewijzigd dat verlaagde tarieven respectievelijk een vrijstelling kunnen worden toegepast in een beperkt aantal specifieke situaties om sociale redenen of gezondheidsredenen, en dat inzake de verwijzing naar boeken in bijlage III bij die richtlijn duidelijkheid wordt gecreëerd en deze verwijzing de stand van de techniek volgt.

(5)

De inhoud van enkele bepalingen van Richtlijn 2006/112/EG inzake bestaande derogaties en de lijst in bijlage IV bij die richtlijn, valt onder de lijst van goederenleveringen en diensten waarvoor op basis van deze richtlijn een verlaagd tarief mag worden toegepast. Omwille van de duidelijkheid moeten deze bepalingen en bijlage IV bij Richtlijn 2006/112/EG worden geschrapt.

(6)

Overeenkomstig punt 34 van het Interinstitutioneel Akkoord „Beter wetgeven” (4) worden de lidstaten ertoe aangespoord voor zichzelf en in het belang van de Gemeenschap hun eigen tabellen op te stellen, die, voor zover mogelijk, het verband weergeven tussen de richtlijnen en de omzettingsmaatregelen, en deze openbaar te maken.

(7)

Derhalve moet Richtlijn 2006/112/EG dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2006/112/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 104 bis

Cyprus mag een van de twee in artikel 98 bedoelde verlaagde tarieven toepassen voor de levering van vloeibaar petroleumgas (LPG) in flessen.”.

2)

Artikel 105 wordt vervangen door:

„Artikel 105

1.   Portugal mag een van de twee in artikel 98 bedoelde verlaagde tarieven toepassen voor de tolheffing op bruggen rond Lissabon.

2.   Portugal mag op de handelingen in de autonome gebieden van de Azoren en Madeira en op de rechtstreekse invoer in deze gebieden lagere tarieven toepassen dan die welke op het vasteland gelden.”.

3)

Hoofdstuk 3 van titel VIII wordt geschrapt.

4)

Aan artikel 111 wordt het volgende punt toegevoegd dat op 1 januari 2011 van kracht wordt:

„c)

door Malta, met betrekking tot de levering van levensmiddelen voor menselijke consumptie en van geneesmiddelen.”.

5)

Artikel 114, lid 1, tweede alinea, wordt vervangen door:

„Voorts mogen de in de eerste alinea bedoelde lidstaten een dergelijk tarief hanteren voor kinderkleding en -schoeisel en huisvesting.”.

6)

Artikel 115 wordt vervangen door:

„Artikel 115

De lidstaten die op 1 januari 1991 een verlaagd tarief toepasten voor kinderkleding en -schoeisel of huisvesting, mogen op die goederenleveringen en diensten een verlaagd tarief blijven toepassen.”.

7)

Artikel 116 wordt geschrapt.

8)

In artikel 117 wordt lid 1 geschrapt.

9)

In artikel 125 wordt lid 2 geschrapt.

10)

Artikel 127 wordt op 1 januari 2011 geschrapt.

11)

In artikel 128 wordt lid 2 geschrapt.

12)

In artikel 129 wordt lid 1 geschrapt.

13)

Bijlage III wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

14)

Bijlage IV wordt geschrapt.

Artikel 2

De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die zij aannemen op het door deze richtlijn bestreken gebied.

Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 mei 2009.

Voor de Raad

De voorzitter

M. KALOUSEK


(1)  Advies van 19 februari 2009 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Advies van 25 februari 2009 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(3)  PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.

(4)  PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlage III bij Richtlijn 2006/112/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Punt 6 wordt vervangen door:

„6.

levering van boeken, op alle fysieke dragers, ook bij uitlening door bibliotheken (met inbegrip van brochures, folders en soortgelijk drukwerk, albums, platen-, teken- en kleurboeken voor kinderen, gedrukte of geschreven muziekpartituren, landkaarten en hydrografische en soortgelijke kaarten), kranten en tijdschriften, voor zover niet uitsluitend of hoofdzakelijk reclamemateriaal;”.

2)

De volgende punten worden ingevoegd:

„10 bis)

renovatie en herstel van particuliere woningen, met uitzondering van materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de waarde van de verstrekte diensten;

10 ter)

glazenwassen en schoonmaken van particuliere woningen;”.

3)

Het volgende punt wordt ingevoegd:

„12 bis)

restaurantdiensten, restauratie en cateringdiensten, waarbij het mogelijk is de levering van (alcoholhoudende en/of niet-alcoholhoudende) dranken uit te sluiten;”.

4)

De volgende punten worden toegevoegd:

„19.

kleine hersteldiensten met betrekking tot fietsen, schoeisel en lederwaren, kleding en huishoudlinnen (ook herstellen en vermaken);

20.

thuiszorg zoals hulp in de huishouding en zorg voor kinderen, ouderen, zieken of gehandicapten;

21.

kappersdiensten.”.


Top