EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0966

2009/966/EG: Besluit van de Commissie van 30 november 2009 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad en houdende wijziging van de Besluiten 2000/657/EG, 2001/852/EG, 2003/508/EG, 2004/382/EG en 2005/416/EG van de Commissie

OJ L 341, 22.12.2009, p. 14–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 127 P. 3 - 35

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/966/oj

22.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 341/14


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 30 november 2009

tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad en houdende wijziging van de Besluiten 2000/657/EG, 2001/852/EG, 2003/508/EG, 2004/382/EG en 2005/416/EG van de Commissie

(2009/966/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 689/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (1), en met name op artikel 12, lid 1, tweede alinea,

Na raadpleging van het comité dat is ingesteld bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 689/2008 moet de Commissie voor elke aan de PIC-procedure (procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming) onderworpen chemische stof namens de Gemeenschap besluiten of de invoer daarvan in de Gemeenschap al dan niet wordt toegestaan.

(2)

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) en de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) zijn aangewezen voor de verzorging van het secretariaat voor het functioneren van de PIC-procedure die is vastgesteld bij het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure van voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC) voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel, dat door de Gemeenschap is goedgekeurd bij Besluit 2006/730/EG van de Raad van 25 september 2006 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel (3).

(3)

De Commissie, die optreedt als gemeenschappelijke aangewezen instantie, dient de invoerbesluiten over aan de PIC-procedure onderworpen chemische stoffen namens de Gemeenschap en haar lidstaten toe te zenden aan het secretariaat van het Verdrag van Rotterdam.

(4)

Eerdere invoerbesluiten voor de chemische stoffen ethyleenoxide, fluoraceetamide, HCH (mengsel van isomeren), lindaan, methamidofos, pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan, polybroombifenylen (PBB's), polychloorterfenylen (PCT's), stuifpoederformuleringen die een combinatie van benomyl, carbofuran en thiram bevatten en kwikverbindingen dienen in verband met de uitbreiding van de Gemeenschap op 1 januari 2007 en om rekening te houden met de ontwikkeling van de regelgeving in de Gemeenschap sinds die besluiten zijn vastgesteld, te worden herzien.

(5)

Het op de markt brengen en het gebruik van ethyleenoxide uit hoofde van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (4) worden krachtens Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG bedoelde tienjarige werkprogramma (5) tot bepaalde specifieke gebieden beperkt. Derhalve wordt de invoer alleen voor deze specifieke toepassingen toegestaan. De lidstaten kunnen beslissen voor welke van deze krachtens Richtlijn 98/8/EG toegestane toepassingen zij op hun grondgebied toestemming geven.

(6)

Fluoraceetamide en pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan zijn niet als werkzame stof opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (6) of in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG, zodat het gebruik van deze werkzame stoffen als pesticide verboden is. Derhalve is de invoer van fluoraceetamide en pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan voor gebruik als pesticide verboden.

(7)

Sinds 1 juli 2008 is methamidofos niet langer in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen, hetgeen betekent dat alle toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen die methamidofos bevatten door de lidstaten moesten worden ingetrokken en dat het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen die methamidofos bevatten, verboden is. Bovendien is methamidofos niet geïdentificeerd of aangemeld krachtens het communautaire programma voor de beoordeling van bestaande stoffen krachtens Richtlijn 98/8/EG en mag het derhalve niet voor gebruik als biocide op de markt worden gebracht.

(8)

De productie, het op de markt brengen en het gebruik van lindaan en HCH (mengsel van isomeren) zijn bij Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG (7) verboden en de krachtens deze verordening toegestane uitzondering is op 31 december 2007 verlopen. De invoer van deze chemische stoffen is derhalve met ingang van deze datum verboden.

(9)

De productie, het op de markt brengen en het gebruik van hexabroom-1,1'-bifenyl zijn verboden. Bovendien behoort deze chemische stof tot de PBB's, die als groep in bijlage III bij het Verdrag van Rotterdam zijn opgenomen en onder de PIC-procedure vallen.

(10)

Bulgarije en Roemenië zijn op 1 januari 2007 lidstaat van de Europese Unie geworden. Aangezien de lidstaten krachtens Verordening (EG) nr. 1907/2006 toestemming mogen geven voor specifieke toepassingen van PCT's op hun grondgebied, moet het invoerbesluit worden herzien om daarin rekening te houden met de nationale wetgeving in deze twee nieuwe lidstaten.

(11)

Derhalve dienen de invoerbesluiten voor ethyleenoxide, fluoraceetamide, HCH (mengsel van isomeren), lindaan, methamidofos, pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan, PBB's en PCT's in Besluit 2000/657/EG van de Commissie van 16 oktober 2000 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EEG) nr. 2455/92 van de Raad betreffende de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen (8), Besluit 2001/852/EG van de Commissie van 19 november 2001 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap krachtens Verordening (EEG) nr. 2455/92 van de Raad betreffende de in- en uitvoer van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en tot wijziging van Besluit 2000/657/EG (9), Besluit 2003/508/EG van de Commissie van 7 juli 2003 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Besluiten 2000/657/EG en 2001/852/EG van de Commissie (10) en Besluit 2005/416/EG van de Commissie van 19 mei 2005 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad en houdende wijziging van de Besluiten 2000/657/EG, 2001/852/EG en 2003/508/EG (11) te worden vervangen.

(12)

Benomyl is niet als werkzame stof opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG of in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG, zodat het gebruik van deze werkzame stof als pesticide verboden is. Derhalve zijn het op de markt brengen en het gebruik als pesticide van stuifpoederformuleringen die een combinatie van benomyl, carbofuran en thiram bevatten, verboden. Derhalve dient het invoerbesluit voor stuifpoederformuleringen die een combinatie van benomyl, carbofuran en thiram bevatten, in Besluit 2004/382/EG van de Commissie van 26 april 2004 tot vaststelling van invoerbesluiten van de Gemeenschap voor bepaalde chemische stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad (12) te worden vervangen.

(13)

Krachtens Richtlijn 79/117/EEG van de Raad van 21 december 1978 houdende verbod van het op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen (13) is het verboden gewasbeschermingsmiddelen die kwikverbindingen als werkzame stof bevatten, op de markt te brengen of te gebruiken. Daarnaast is het krachtens Richtlijn 98/8/EG niet toegestaan biociden die kwikverbindingen bevatten, op de markt te brengen of te gebruiken. Het in PIC-circulaire X gepubliceerde invoerbesluit voor kwikverbindingen dient derhalve te worden vervangen.

(14)

De Besluiten 2000/657/EG, 2001/852/EG, 2003/508/EG, 2004/382/EG en 2005/416/EG dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

BESLUIT:

Artikel 1

De besluiten over de invoer van lindaan, methamidofos en pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan, zoals opgenomen in de bijlage bij Besluit 2000/657/EG, worden vervangen door de invoerbesluiten in de formulieren voor het antwoord van het land van invoer in bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2

Het besluit over de invoer van ethyleenoxide, zoals opgenomen in bijlage I bij Besluit 2001/852/EG, wordt vervangen door het invoerbesluit in het formulier voor het antwoord van het land van invoer in bijlage II bij dit besluit.

Artikel 3

Het besluit over de invoer van polybroombifenylen (PBB's), zoals opgenomen in bijlage III bij Besluit 2003/508/EG, wordt vervangen door het invoerbesluit in het formulier voor het antwoord van het land van invoer in bijlage III bij dit besluit.

Artikel 4

De besluiten over de invoer van fluoraceetamide, HCH (mengsel van isomeren) en polychloorterfenylen (PCT's), zoals opgenomen in bijlage I bij Besluit 2005/416/EG, worden vervangen door de invoerbesluiten in de formulieren voor het antwoord van het land van invoer in bijlage IV bij dit besluit.

Artikel 5

Het voorlopige besluit over de invoer van stuifpoederformuleringen die een combinatie van benomyl, carbofuran en thiram bevatten, zoals opgenomen in bijlage III bij Besluit 2004/382/EG, wordt vervangen door het invoerbesluit in het formulier voor het antwoord van het land van invoer in bijlage V bij dit besluit.

Artikel 6

Het in PIC-circulaire X gepubliceerde besluit over de invoer van kwikverbindingen wordt vervangen door het invoerbesluit in het formulier voor het antwoord van het land van invoer in bijlage VI bij dit besluit.

Gedaan te Brussel, 30 november 2009.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 204 van 31.7.2008, blz. 1.

(2)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(3)  PB L 299 van 28.10.2006, blz. 23.

(4)  PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1.

(5)  PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3.

(6)  PB L 230 van 19.8.1991, blz. 1.

(7)  PB L 158 van 30.4.2004, blz. 7.

(8)  PB L 275 van 27.10.2000, blz. 44.

(9)  PB L 318 van 4.12.2001, blz. 28.

(10)  PB L 174 van 12.7.2003, blz. 10.

(11)  PB L 147 van 10.6.2005, blz. 1.

(12)  PB L 144 van 30.4.2004, blz. 13.

(13)  PB L 33 van 8.2.1979, blz. 36.


BIJLAGE I

Herziene invoerbesluiten voor lindaan, methamidofos en pentachloorfenol en de zouten en esters daarvan ter vervanging van de invoerbesluiten in Besluit 2000/657/EG

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE II

Herzien invoerbesluit voor ethyleenoxide ter vervanging van het invoerbesluit in Besluit 2001/852/EG

Image

Image

Image


BIJLAGE III

Herzien invoerbesluit voor polybroombifenylen (PBB's) ter vervanging van het invoerbesluit in Besluit 2003/508/EG

Image

Image

Image


BIJLAGE IV

Herziene invoerbesluiten voor fluoraceetamide, HCH (mengsel van isomeren) en polychloorterfenylen (PCT's) ter vervanging van de invoerbesluiten in Besluit 2005/416/EG

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE V

Herzien invoerbesluit voor stuifpoederformuleringen die een combinatie van benomyl, carbofuran en thiram bevatten, ter vervanging van het invoerbesluit in Besluit 2004/382/EG

Image

Image

Image


BIJLAGE VI

Herzien invoerbesluit voor kwikverbindingen ter vervanging van het in PIC-circulaire X gepubliceerde invoerbesluit

Image

Image

Image


Top