EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1346

Verordening (EG) nr. 1346/2008 van de Commissie van 23 december 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 950/2006 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer en de raffinage van suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

OJ L 348, 24.12.2008, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; stilzwijgende opheffing door 32009R0891

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1346/oj

24.12.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 348/79


VERORDENING (EG) Nr. 1346/2008 VAN DE COMMISSIE

van 23 december 2008

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 950/2006 tot vaststelling, voor de verkoopseizoenen 2006/2007, 2007/2008 en 2008/2009, van de uitvoeringsbepalingen voor de invoer en de raffinage van suikerproducten in het kader van bepaalde tariefcontingenten en preferentiële overeenkomsten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”) (1), en met name op artikel 148, lid 1, juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Cuba uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (2), die is goedgekeurd bij Beschikking 2008/870/EG van de Raad (3), heeft de Gemeenschap zich ertoe verbonden om, voor het verkoopseizoen 2008/2009, een toewijzing voor Cuba van 20 000 ton ruwe rietsuiker bestemd om te worden geraffineerd, aan het huidige volume toe te voegen tegen een recht van 98 EUR per ton.

(2)

Dit contingent dient overeenkomstig Verordening (EG) nr. 950/2006 van de Commissie (4) te worden geopend en beheerd als „suiker CXL-concessies”.

(3)

Om speculatie met betrekking tot invoercertificaten voor aan een land toegewezen invoercontingenten te voorkomen, moet worden bepaald dat invoercertificaten alleen kunnen worden aangevraagd door marktdeelnemers die een door een bevoegde autoriteit van het land van uitvoer afgegeven uitvoercertificaat kunnen overleggen.

(4)

Verordening (EG) nr. 950/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 950/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In artikel 24 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

„1.   Voor het verkoopseizoen 2008/2009 worden tariefcontingenten geopend voor in totaal 126 925 ton voor raffinage bestemde ruwe rietsuiker van GN-code 1701 11 10, die als suiker CXL-concessies wordt ingevoerd tegen een recht van 98 EUR per ton.

2.   De in lid 1 bedoelde hoeveelheden worden als volgt verdeeld naar land van oorsprong:

Cuba

78 969 ton,

Brazilië

34 054 ton,

Australië

9 925 ton,

andere derde landen

3 977 ton.”.

2.

Aan artikel 25 wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Invoercertificaataanvragen met betrekking tot Cuba, Brazilië en Australië gaan vergezeld van het origineel van het uitvoercertificaat volgens het in bijlage II opgenomen model dat door de bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer is afgegeven voor een hoeveelheid die gelijk is aan die in de certificaataanvraag.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 december 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 308 van 19.11.2008, blz. 29.

(3)  PB L 308 van 19.11.2008, blz. 27.

(4)  PB L 178 van 1.7.2006, blz. 1.


Top