EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1019

Verordening (EG) nr. 1019/2008 van de Commissie van 17 oktober 2008 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne (Voor de EER relevante tekst)

PB L 277 van 18.10.2008, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1019/oj

18.10.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 277/7


VERORDENING (EG) Nr. 1019/2008 VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2008

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad inzake levensmiddelenhygiëne

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne (1), en met name op artikel 13, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 852/2004 stelt de algemene voorschriften voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven inzake levensmiddelenhygiëne vast. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven die zich bezighouden met enigerlei stadium van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen dat volgt op het stadium van de primaire productie moeten zich houden aan de algemene hygiënevoorschriften van bijlage II bij die verordening.

(2)

Wat de watervoorziening betreft, wordt in hoofdstuk VII van die bijlage bepaald dat drinkwater moet worden gebruikt wanneer moet worden gewaarborgd dat de levensmiddelen niet worden verontreinigd en dat voor visserijproducten in gehele staat gebruik mag worden gemaakt van schoon water. Er wordt ook in bepaald dat voor levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen gebruik mag worden gemaakt van schoon zeewater en dat voor het uitwendig wassen daarvan schoon water mag worden gebruikt.

(3)

Het gebruik van schoon water voor visserijproducten in gehele staat en voor het uitwendig wassen van levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen vormt geen risico voor de volksgezondheid, als door de exploitanten van levensmiddelenbedrijven op met name de HACCP-beginselen gebaseerde controleprocedures worden ontwikkeld en toegepast om ervoor te zorgen dat het water geen bron van verontreiniging vormt.

(4)

Verordening (EG) nr. 852/2004 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk VII van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 852/2004 wordt punt 1, onder b), vervangen door:

„b)

Voor visserijproducten in gehele staat mag gebruik worden gemaakt van schoon water.

Voor levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen mag gebruik worden gemaakt van schoon zeewater. Ook voor uitwendig wassen mag schoon water worden gebruikt.

Wanneer schoon water wordt gebruikt, dienen er toereikende faciliteiten en procedures voor de aanvoer ervan beschikbaar te zijn om ervoor te zorgen dat dit gebruik geen bron van verontreiniging voor het levensmiddel vormt.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de tiende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2008.

Voor de Commissie

Androulla VASSILIOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 1; gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 3.


Top