EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0628

Verordening (EG) nr. 628/2008 van de Commissie van 2 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

OJ L 173, 3.7.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 13 - 15

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2014; opgeheven door 32014R0664

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/628/oj

3.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 173/3


VERORDENING (EG) Nr. 628/2008 VAN DE COMMISSIE

van 2 juli 2008

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 16, onder g),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1898/2006 van de Commissie (2) is bepaald hoe de communautaire symbolen die mogen worden aangebracht op het etiket of de verpakking van producten waarvan de benaming is geregistreerd als beschermde geografische aanduiding of beschermde oorsprongsbenaming, moeten worden weergegeven.

(2)

Deze communautaire symbolen zetten de beschermde geografische aanduidingen en beschermde oorsprongsbenamingen extra kracht bij en zorgen ervoor dat de consumenten bepaalde producten waarvan de kenmerken met de oorsprong verband houden, als zodanig kunnen herkennen.

(3)

Momenteel worden de symbolen voor beschermde oorsprongsbenamingen en die voor beschermde geografische aanduidingen qua vorm, kleur en motief op dezelfde manier weergegeven. Het enige wat ze onderscheidt, is de tekst in het symbool.

(4)

In het licht van de ervaring die sinds de vaststelling van de symbolen is opgedaan en om het gebruik ervan aan te moedigen blijkt het wenselijk om ten behoeve van de consument een duidelijker onderscheid te maken tussen beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen. Het verdient dan ook de voorkeur om de symbolen voor die twee vermeldingen in verschillende kleuren weer te geven.

(5)

Om te voorkomen dat de wijziging van de kleur van de communautaire symbolen de betrokken producenten en marktdeelnemers economische schade toebrengt, moet een overgangsperiode worden toegestaan waarin de communautaire symbolen nog mogen worden gebruikt overeenkomstig de bepalingen die van toepassing waren vóór de inwerkingtreding van de onderhavige verordening.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1898/2006 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Verpakkingen of etiketten waarop communautaire symbolen zijn aangebracht die in overeenstemming zijn met bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1898/2006 in de versie die van toepassing was vóór de inwerkingtreding van de onderhavige verordening, mogen evenwel nog tot 1 mei 2010 worden gebruikt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 juli 2008.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 510/2008 van de Commissie (PB L 149 van 7.6.2008, blz. 61).

(2)  PB L 369 van 23.12.2006, blz. 1.


BIJLAGE

In bijlage V bij Verordening (EG) nr. 1898/2006 worden de punten 1, 2 en 3 vervangen door:

„1.   COMMUNAUTAIRE SYMBOLEN IN KLEUR OF IN ZWART-WIT

Wanneer voor de symbolen kleuren worden gebruikt, kunnen rechtstreeks de juiste kleuren (Pantone) worden aangebracht of kan vierkleurendruk worden toegepast. De referentiekleuren zijn hierna aangegeven.

Het communautaire symbool voor „beschermde oorsprongsbenaming” in pantone:

Image

Image

Het communautaire symbool voor „beschermde geografische aanduiding” in pantone:

Image

Image


Communautaire symbolen in vierkleurendruk

Het communautaire symbool voor „beschermde oorsprongsbenaming” in vierkleurendruk:

Image

Image

Het communautaire symbool voor „beschermde geografische aanduiding” in vierkleurendruk:

Image

Image

Communautaire symbolen in zwart-wit:

Image

2.   COMMUNAUTAIRE SYMBOLEN IN NEGATIEFDRUK

Als de achtergrondkleur van de verpakking of het etiket donker is, kunnen de symbolen in negatiefdruk worden weergegeven met gebruikmaking van de achtergrondkleur van de verpakking of het etiket.

Image

3.   CONTRAST MET ACHTERGRONDKLEUREN

Als een symbool in kleur wordt gebruikt tegen een gekleurde achtergrond die het symbool moeilijk zichtbaar maakt, kan aan de buitenzijde rond het symbool een begrenzende cirkel worden aangebracht om het contrast met de achtergrondkleuren te verbeteren.

Het communautaire symbool voor „beschermde oorsprongsbenaming”:

Image

Het communautaire symbool voor „beschermde geografische aanduiding”:

Image


Top