EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0569

Verordening (EG) nr. 569/2008 van de Raad van 12 juni 2008 tot wijziging van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden

OJ L 161, 20.6.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 112 - 112

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/569/oj

20.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 161/1


VERORDENING (EG) Nr. 569/2008 VAN DE RAAD

van 12 juni 2008

tot wijziging van Verordening nr. 11 ter uitvoering van artikel 79, lid 3, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de opheffing van discriminaties inzake vrachtprijzen en vervoervoorwaarden

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 75, lid 3,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Overwegende dat de communautaire voorschriften die uit hoofde van artikel 75 van het EG-Verdrag nodig zijn om bepaalde vormen van discriminatie bij het intracommunautaire vervoer over land op te heffen, zijn neergelegd in Verordening nr. 11 (2). Om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen, moet die verordening worden vereenvoudigd door de achterhaalde en overbodige voorschriften te schrappen, in het bijzonder het voorschrift om bepaalde informatie op papier te bewaren die tegenwoordig door de vooruitgang van de techniek in de boekhoudsystemen van de vervoerders is opgenomen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening nr. 11 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 5 wordt geschrapt.

2.

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 worden het vijfde en zesde streepje geschrapt;

b)

in lid 2 wordt de derde zin geschrapt;

c)

lid 3 wordt vervangen door:

„3.   Indien de bestaande documenten, zoals vrachtbrieven of andere vervoerdocumenten, alle in lid 1 vermelde gegevens bevatten en samen met het registratiesysteem en de boekhouding van de vervoerondernemer een volledige verificatie van de vrachtprijzen en vervoervoorwaarden mogelijk maken, waardoor de in artikel 75, lid 1, van het Verdrag bedoelde discriminaties kunnen worden opgeheven of voorkomen, zijn de vervoerondernemers niet verplicht nieuwe documenten in gebruik te nemen.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 12 juni 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

A. VIZJAK


(1)  PB C 175 van 27.7.2007, blz. 37.

(2)  PB 52 van 16.8.1960, blz. 1121/60. Verordening gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 3626/84 (PB L 335 van 22.12.1984, blz. 4).


Top