Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0065

Richtlijn 2008/65/EG van de Commissie van 27 juni 2008 tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs

OJ L 168, 28.6.2008, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 112 - 113

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2013; stilzwijgende opheffing door 32006L0126

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/65/oj

28.6.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 168/36


RICHTLIJN 2008/65/EG VAN DE COMMISSIE

van 27 juni 2008

tot wijziging van Richtlijn 91/439/EEG betreffende het rijbewijs

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/439/EEG van de Raad van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs (1), en met name op artikel 7 bis, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De in bijlage I en I bis bij Richtlijn 91/439/EEG beschreven lijst van codes moet worden aangepast.

(2)

Communautaire code 78, die inhoudt dat de houder van een rijbewijs van deze categorie alleen voertuigen met automatische schakeling mag besturen, moet worden gewijzigd in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang op dit gebied.

(3)

De minimumeisen voor voertuigen die tijdens rijexamens worden gebruikt, zoals vastgesteld in bijlage II bij Richtlijn 91/439/EEG, moeten in overeenstemming worden gebracht met de wijziging van de definitie van communautaire code 78.

(4)

De minimumeisen voor theoretische en praktische examens, zoals vastgesteld in bijlage II bij Richtlijn 91/439/EEG, moeten worden herzien teneinde de examenvereisten in overeenstemming te brengen met de eisen van het dagelijkse verkeer wat het gebruik van tunnels betreft, en aldus de verkeersveiligheid van deze delen van de weginfrastructuur te verbeteren.

(5)

De in de punten 5.2 en 6.2.5 van bijlage II bij Richtlijn 91/439/EEG vastgestelde termijnen zijn te kort gebleken om de nodige maatregelen op bevredigende wijze ten uitvoer te kunnen leggen. Er dient een aanvullende termijn te worden toegekend.

(6)

Richtlijn 91/439/EEG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De maatregelen van deze richtlijn zijn in overeenstemming met het advies van het comité voor het rijbewijs,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 91/439/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1.

In bijlage I, punt 2, bladzijde 4 van het rijbewijs, en in bijlage I bis, punt 2, bladzijde 2 van het rijbewijs, onder a), rubriek 12, wordt communautaire code 10.02 vervangen door:

„10.02.

Voertuigen zonder koppelingspedaal (of handbediende hendel, voor categorie A of A1)”;

2.

In bijlage I, punt 2, betreffende bladzijde 4 van het rijbewijs en in bijlage I bis, punt 2, betreffende bladzijde 2 van het rijbewijs, onder a), rubriek 12, wordt communautaire code 78 vervangen door:

78.   Alleen geldig voor voertuigen zonder koppelingspedaal (of handbediende hendel, voor categorie A of A1)”;

3.

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan punt 2.1.3 wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

veilig rijden in tunnels”;

b)

punt 5.1, tweede en derde alinea, worden vervangen door:

„Indien de kandidaat het examen inzake rijvaardigheid en rijgedrag aflegt in een voertuig zonder koppelingspedaal (of handbediende hendel, voor categorie A of A1), dient dit in het op grond van een dergelijk examen afgegeven rijbewijs te worden vermeld. Rijbewijzen waarin die vermelding is opgenomen, gelden uitsluitend voor het besturen van voertuigen zonder koppelingspedaal (of handbediende hendel, voor categorie A of A1).

Onder „voertuig met automatische schakeling” wordt een voertuig zonder koppelingspedaal verstaan (of handbediende hendel, voor categorie A of A1).”

c)

de laatste alinea van punt 5.2 wordt vervangen door:

„Examenvoertuigen van de categorieën B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1 en D1+E die niet voldoen aan de bovenstaande minimumnormen maar die wel vóór of op de in artikel 3 van Richtlijn 2008/65/EG van de Commissie gespecificeerde datum (2) werden gebruikt, mogen nog worden gebruikt tot 30 september 2013. De vereisten inzake de lading die met deze voertuigen mag worden vervoerd, mogen tot 30 september 2013 door de lidstaten worden toegepast.

d)

in de tweede alinea van punt 6.2.5 wordt „vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn” vervangen door „uiterlijk 30 september 2008”;

e)

in de punten 6.3.8, 7.4.8 en 8.3.8 wordt het woord „tunnels” toegevoegd aan de lijst van speciale verkeerselementen.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 september 2008 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis. Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden door de lidstaten vastgesteld.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijke bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 juni 2008.

Voor de Commissie

Antonio TAJANI

Vicevoorzitter


(1)  PB L 237 van 24.8.1991, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/103/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 344).

(2)  PB L 168 van 28.6.2008, blz. 36.”


Top