EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0844

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/844/GBVB van de Raad van 10 november 2008 houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus

OJ L 300, 11.11.2008, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/04/2009; opgeheven door 32009E0314

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/844/oj

11.11.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 300/56


GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/844/GBVB VAN DE RAAD

van 10 november 2008

houdende wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 10 april 2006 Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/661/GBVB vastgesteld (1).

(2)

Op 13 oktober 2008 is de Raad overeengekomen dat de bij Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB vastgestelde beperkende maatregelen met twaalf maanden moeten worden verlengd. De Raad is echter ook overeengekomen de verblijfsverboden, gericht tegen bepaalde verantwoordelijken in Belarus, gedurende een voor herziening vatbare periode van zes maanden niet toe te passen, met uitzondering van de verboden die gelden voor degenen die betrokken zijn bij de verdwijningen in 1999-2000 en voor de voorzitter van de centrale verkiezingscommissie, zulks om de dialoog met de Belarussische autoriteiten en het treffen van maatregelen ter versterking van de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten aan te moedigen.

(3)

Na afloop van bovengenoemde periode van zes maanden zal de Raad de situatie in Belarus opnieuw bekijken en beoordelen of de autoriteiten van Belarus vorderingen hebben gemaakt bij de hervorming van de kieswet teneinde deze in overeenstemming te brengen met de OVSE-richtsnoeren en andere internationale normen voor democratische verkiezingen. De Raad zal tevens elke andere concrete maatregel met het oog op versterking van de eerbiediging van de democratische waarden, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de media, de vrijheid van vergadering en politieke vereniging en de rechtsstaat beoordelen. De Raad kan besluiten om de verblijfsverboden zo nodig al vroeger toe te passen, in het licht van de acties van de autoriteiten van Belarus inzake democratie en mensenrechten.

(4)

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/288/GBVB van de Raad van 7 april 2008 houdende verlenging van de beperkende maatregelen tegen bepaalde functionarissen van Belarus tot en met 10 april 2009 moet worden ingetrokken,

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB wordt verlengd tot en met 13 oktober 2009.

Artikel 2

1.   De in artikel 1, lid 1, onder b), van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB bedoelde maatregelen, voor zover deze van toepassing zijn op de heer Joeri Nikolajevitsj Podobed, worden opgeschort tot en met 13 april 2009.

2.   De in artikel 1, lid 1, onder c), van Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB bedoelde maatregelen worden opgeschort tot en met 13 april 2009.

Artikel 3

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt voor 13 april 2009 herzien in het licht van de toestand in Belarus.

Artikel 4

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/288/GBVB wordt ingetrokken.

Artikel 5

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt van kracht op de dag waarop het wordt aangenomen.

Artikel 6

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 10 november 2008.

Voor de Raad

De voorzitter

B. KOUCHNER


(1)  PB L 101 van 11.4.2006, blz. 5.


Top