EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

Verordening (EG) nr. 1498/2007 van de Commissie van 18 december 2007 betreffende de specifieke voorwaarden voor de afgifte van invoercertificaten voor suiker en mengsels van suiker en cacao met oorsprongscumulatie ACS/LGO of EG/LGO

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 333/6


VERORDENING (EG) Nr. 1498/2007 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2007

betreffende de specifieke voorwaarden voor de afgifte van invoercertificaten voor suiker en mengsels van suiker en cacao met oorsprongscumulatie ACS/LGO of EG/LGO

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Gemeenschap („LGO-besluit”) (1), en met name op bijlage III, artikel 6, lid 4, vijfde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Besluit 2001/822/EG is oorsprongscumulatie ACS/LGO of EG/LGO voor de in dat besluit genoemde hoeveelheden toegestaan voor de producten van hoofdstuk 17 van de gecombineerde nomenclatuur en van de GN-codes 1806 10 30 en 1806 10 90.

(2)

Voor deze producten zijn de specifieke voorwaarden voor de afgifte van invoercertificaten met het oog op de nodige controles bij invoer van de in Besluit 2001/822/EG vastgestelde hoeveelheden vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 192/2002 van de Commissie van 31 januari 2002 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor suiker en mengsels van suiker en cacao met oorsprongscumulatie ACS/LGO of EG/LGO (2).

(3)

Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (3) is van toepassing op invoercertificaten voor de invoertariefcontingentperioden die op of na 1 januari 2007 beginnen. Bij Verordening (EG) nr. 1301/2006 zijn met name de voorschriften inzake de invoercertificaataanvragen, de kwaliteit van de aanvrager en de afgifte van de certificaten vastgesteld. Bij die verordening is bepaald dat de certificaten geldig zijn tot en met de laatste dag van de tariefcontingentperiode. Verordening (EG) nr. 1301/2006 is van toepassing, onverminderd de in de onderhavige verordening vastgestelde aanvullende voorwaarden.

(4)

De bij die verordening vastgestelde regels moeten derhalve worden toegepast op Verordening (EG) nr. 192/2002. Niettemin moeten bepaalde regels worden aangepast om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de handel waarop Verordening (EG) nr. 192/2002 betrekking heeft. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst moet Verordening (EG) nr. 192/2002 worden ingetrokken en vervangen door een nieuwe verordening.

(5)

Verordening (EG) nr. 1291/2000 van de Commissie van 9 juni 2000 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwproducten (4) is eveneens van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening specifieke bepalingen zijn vastgesteld.

(6)

Om een overzichtelijk beheer te garanderen, speculatie te voorkomen en efficiënte controle mogelijk te maken, moet worden bepaald hoe een certificaataanvraag moet worden ingediend en welke documenten de belanghebbenden moeten overleggen. In dit verband moeten de beginselen van Verordening (EG) nr. 1301/2006 worden toegepast.

(7)

De specifieke aspecten van het formulier waarmee het invoercertificaat voor de betrokken producten wordt aangevraagd, moeten nader worden aangegeven en, om deze invoer strikt te beheren, moet worden bepaald dat de rechten die uit de certificaten voortvloeien, niet kunnen worden overgedragen.

(8)

Ook moeten regels worden vastgesteld ten aanzien van de termijnen voor de indiening van de certificaataanvragen en voor de afgifte van de certificaten door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De Verordeningen (EG) nr. 1291/2000 en (EG) nr. 1301/2006 zijn van toepassing op de invoer tegen nulrecht van de producten van hoofdstuk 17 van de gecombineerde nomenclatuur en van de GN-codes 1806 10 30 en 1806 10 90 van oorsprong uit de LGO in geval van cumulatie met suiker van oorsprong uit de ACS of de EG, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

2.   Het volgnummer van de op grond van deze verordening afgegeven invoercertificaten is 09.4652.

Artikel 2

Voor de toepassing van deze verordening gelden de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de regelingen voor administratieve samenwerking die zijn vastgesteld in bijlage III bij Besluit 2001/822/EG.

Artikel 3

1.   De invoercertificaataanvraag heeft betrekking op ten minste 25 ton.

2.   De invoercertificaataanvraag gaat vergezeld van de volgende documenten:

a)

het door de LGO-autoriteiten afgegeven uitvoercertificaat dat is opgesteld volgens het modelformulier in bijlage I, en afgegeven door de voor de afgifte van EUR 1-certificaten bevoegde instanties;

b)

het bewijs dat de aanvrager een zekerheid van 12 EUR per 100 kilogram heeft gesteld.

Artikel 4

De invoercertificaataanvraag en het invoercertificaat bevatten de volgende vermeldingen:

a)

in vak 7, het LGO van herkomst en een kruisje bij de vermelding „ja”;

b)

in vak 8, het LGO van oorsprong en een kruisje bij de vermelding „ja”;

c)

in vak 20 van het certificaat, één van de in bijlage II opgenomen vermeldingen.

Artikel 5

In afwijking van het bepaalde in artikel 9 van Verordening (EG) nr. 1291/2000 zijn de uit het invoercertificaat voortvloeiende rechten niet overdraagbaar.

Artikel 6

1.   In afwijking van het bepaalde in artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 worden de certificaataanvragen in de loop van de eerste zeven dagen van januari, april, juli en oktober van elk jaar ingediend.

Een aanvrager mag slechts één certificaat indienen per maand waarin een aanvraag kan worden ingediend. Wanneer een aanvrager in de loop van een bepaalde maand meer dan één aanvraag indient, worden alle aanvragen die hij in de loop van die maand heeft ingediend, afgewezen, en worden de zekerheden die bij de indiening van de aanvragen zijn gesteld, verbeurd ten gunste van de betrokken lidstaat.

2.   De mededelingen betreffende de certificaataanvragen vinden uiterlijk plaats op de twaalfde van de maand waarin die aanvragen zijn ingediend, en worden naar achtcijferige GN-code en naar LGO van oorsprong uitgesplitst.

3.   De invoercertificaten worden door de lidstaten afgegeven van de vijfentwintigste tot en met de dertigste van de maand waarin de aanvragen zijn ingediend.

Artikel 7

De invoercertificaten zijn geldig vanaf de dag van de daadwerkelijke afgifte ervan in de zin van artikel 23, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1291/2000.

Artikel 8

Verordening (EG) nr. 192/2002 wordt ingetrokken.

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 314 van 30.11.2001, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij Besluit 2007/249/EG (PB L 109 van 26.4.2007, blz. 33).

(2)  PB L 31 van 1.2.2002, blz. 55. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2031/2006 (PB L 414 van 30.12.2006, blz. 43).

(3)  PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 289/2007 (PB L 78 van 17.3.2007, blz. 17).

(4)  PB L 152 van 24.6.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1423/2007 (PB L 317 van 5.12.2007, blz. 36).


BIJLAGE I

Model voor het uitvoercertificaat als bedoeld in artikel 3, lid 2, onder a)

Image


BIJLAGE II

De in artikel 4, onder c), bedoelde vermeldingen:

:

In het Bulgaars

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

In het Spaans

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

In het Tsjechisch

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

In het Deens

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

In het Duits

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

In het Ests

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

In het Grieks

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

In het Engels

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

In het Frans

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

In het Italiaans

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

In het Lets

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

In het Litouws

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

In het Hongaars

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

In het Maltees

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

In het Nederlands

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

In het Pools

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

In het Portugees

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

In het Roemeens

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

In het Slowaaks

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

In het Sloveens

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

In het Fins

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

In het Zweeds

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top