EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0756

Verordening (EG) nr. 756/2007 van de Commissie van 29 juni 2007 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3223/94 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit

OJ L 172, 30.6.2007, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; stilzwijgende opheffing door 32007R1580

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/756/oj

30.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 172/41


VERORDENING (EG) Nr. 756/2007 VAN DE COMMISSIE

van 29 juni 2007

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3223/94 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit (1), en met name op artikel 32, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van 21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling voor groenten en fruit (2) bevat kruisverwijzingen naar een aantal bepalingen van de artikelen 173 tot en met 176 van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3).

(2)

Deze bepalingen zijn evenwel geschrapt uit hoofde van Verordening (EG) nr. 215/2006 van de Commissie van 8 februari 2006 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2454/93 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2286/2003 (4).

(3)

Omwille van de rechtszekerheid en met het oog op de goede werking van Verordening (EG) nr. 3223/94 dient derhalve een aantal wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 3223/94 te worden aangebracht.

(4)

Gezien de snel veranderende groenten- en fruitprijzen en rekening houdend met de wijzigingen van Verordening (EEG) nr. 2454/93, moet worden uitgesloten dat in het kader van de regeling inzake invoerprijzen nog langer wordt gebruikgemaakt van verouderde eenheidsprijzen.

(5)

Aangezien de wijzigingen aan Verordening (EEG) nr. 2454/93 met ingang van 19 mei 2006 van toepassing zijn geworden, is de rechtszekerheid ermee gediend dat de wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 3223/94 eveneens op die datum van toepassing worden.

(6)

Artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 3223/94 bevat een lijst van representatieve markten. De representatieve markten in Bulgarije en Roemenië moeten aan die lijst worden toegevoegd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 3223/94 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 2, lid 2, worden de tweede en de derde alinea vervangen door:

„De prijzen worden verminderd met de volgende bedragen:

a)

een handelsmarge van 15 % voor de handelscentra Londen, Milaan en Rungis en van 8 % voor de andere handelscentra, en

b)

de kosten van vervoer en verzekering binnen het douanegebied.

Voor de overeenkomstig de derde alinea in mindering te brengen vervoers- en verzekeringskosten kunnen de lidstaten forfaitaire bedragen vaststellen. Deze forfaitaire bedragen, alsmede de wijze waarop zij zijn berekend, worden onverwijld ter kennis van de Commissie gebracht.”.

2)

Artikel 3, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De volgende markten worden als representatief beschouwd:

België en Luxemburg: Brussel,

Bulgarije: Sofia,

Tsjechië: Praag,

Denemarken: Kopenhagen,

Duitsland: Hamburg, München, Frankfurt, Keulen, Berlijn,

Estland: Tallinn,

Ierland: Dublin,

Griekenland: Athene, Thessaloniki,

Spanje: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Zaragoza, Valencia,

Frankrijk: Parijs-Rungis, Marseille, Rouen, Dieppe, Perpignan, Nantes, Bordeaux, Lyon, Toulouse,

Italië: Milaan,

Cyprus: Nicosia,

Letland: Riga,

Litouwen: Vilnius,

Hongarije: Boedapest,

Malta: Attard,

Nederland: Rotterdam,

Oostenrijk: Wenen-Inzersdorf,

Polen: Ozarów Mazowiecki-Bronisze, Poznan,

Portugal: Lissabon, Porto,

Roemenië: Boekarest, Constanța

Slovenië: Ljubljana,

Slowakije: Bratislava,

Finland: Helsinki,

Zweden: Helsingborg, Stockholm,

Verenigd Koninkrijk: Londen.”.

3)

Artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:

„2.   Voor zover voor de producten en gedurende de toepassingsperioden die in de bijlage, deel A, zijn vermeld, overeenkomstig deze verordening een forfaitaire waarde wordt vastgesteld, geldt de eenheidswaarde in de zin van artikel 152, lid 1, onder a bis), van Verordening (EEG) nr. 2454/93 niet. In de plaats daarvan komt dan de in lid 1 bedoelde forfaitaire invoerwaarde.”.

4)

Artikel 4, lid 5, wordt vervangen door:

„5.   Wanneer geen forfaitaire invoerwaarde kon worden berekend, is, in afwijking van het bepaalde in lid 1, vanaf de eerste dag van de in de bijlage, deel A, vermelde toepassingsperioden geen forfaitaire invoerwaarde van toepassing.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

De punten 1, 3 en 4 van artikel 1 zijn van toepassing met ingang van 19 mei 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juni 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (PB L 7 van 11.1.2003, blz. 64).

(2)  PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2005 (PB L 62 van 9.3.2005, blz. 3).

(3)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 214/2007 (PB L 62 van 1.3.2007, blz. 6).

(4)  PB L 38 van 9.2.2006, blz. 11.


Top