EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0679

Verordening (EG) nr. 679/2007 van de Commissie van 18 juni 2007 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2007/2008, van het steunbedrag voor perziken voor verwerking

OJ L 157, 19.6.2007, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/679/oj

19.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/12


VERORDENING (EG) Nr. 679/2007 VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 2007

tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 2007/2008, van het steunbedrag voor perziken voor verwerking

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op het Verdrag betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië,

Gelet op de Akte van toetreding van Bulgarije en Roemenië, en met name op artikel 41,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector verwerkte producten op basis van groenten en fruit (1), en met name op artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1535/2003 van de Commissie van 29 augustus 2003 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad wat de steunregeling voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit betreft (2) is bepaald dat de Commissie uiterlijk op 31 mei het steunbedrag voor perziken voor verwerking bekendmaakt.

(2)

Voor de lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 2006 wordt de inachtneming van de in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2201/96 bedoelde communautaire en nationale verwerkingsdrempels voor perziken beoordeeld op basis van de hoeveelheden waarvoor steun is verleend in de laatste drie verkoopseizoenen waarvoor voor alle betrokken lidstaten definitieve gegevens beschikbaar zijn.

(3)

Het gemiddelde van de hoeveelheden perziken die in de laatste drie verkoopseizoenen in het kader van de steunregeling zijn verwerkt, bedraagt minder dan de communautaire drempel. De in iedere lidstaat voor het verkoopseizoen 2007/2008 toe te passen steun moet derhalve het bij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 vastgestelde bedrag zijn.

(4)

De in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2201/96 bepaalde berekeningsmethode om te beoordelen of de nationale verwerkingsdrempels in acht zijn genomen, kan voor Bulgarije en Roemenië niet onmiddellijk worden toegepast. Daarom dienen uitvoeringsbepalingen te worden vastgesteld bij wijze van overgangsmaatregel. Voor het verkoopseizoen 2007/2008, waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn om te beoordelen of de communautaire en nationale verwerkingsdrempels voor perziken in acht zijn genomen, dient de steun uit voorzorg vooraf te worden verlaagd met een bedrag dat alsnog zal worden uitgekeerd mocht aan het einde van het verkoopseizoen blijken dat er geen overschrijding is geweest.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verwerkte producten op basis van groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Voor het verkoopseizoen 2007/2008 bedraagt de steun zoals bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2201/96, voor perziken 47,70 EUR/t voor de lidstaten van de Gemeenschap in haar samenstelling op 31 december 2006.

2.   Voor Bulgarije en Roemenië bedraagt de steun zoals bedoeld in artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2201/96, voor perziken 35,78 EUR/t.

Artikel 2

1.   Indien bij de berekening om voor het verkoopseizoen 2007/2008 te beoordelen of de drempel in acht is genomen, blijkt dat de communautaire drempel niet is overschreden, wordt na het verkoopseizoen 2007/2008 in Bulgarije en Roemenië een extra bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan 25 % van de bij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 vastgestelde steun.

2.   Indien de communautaire drempel is overschreden en de drempel in Bulgarije of Roemenië niet of met minder dan 25 % is overschreden, wordt na het verkoopseizoen 2007/2008 in die lidstaten een extra bedrag uitgekeerd.

Het in de eerste alinea bedoelde extra bedrag wordt vastgesteld op basis van de daadwerkelijke overschrijding van de betrokken nationale drempel, maar kan niet hoger zijn dan 25 % van de bij artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2201/96 vastgestelde steun.

3.   De berekening om voor het verkoopseizoen 2007/2008 te beoordelen of de nationale verwerkingsdrempels voor Bulgarije en Roemenië in acht zijn genomen, wordt gebaseerd op de hoeveelheden waarvoor in het verkoopseizoen 2007/2008 daadwerkelijk steun is verleend.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 386/2004 van de Commissie (PB L 64 van 2.3.2004, blz. 25).

(2)  PB L 218 van 30.08.2003, blz. 14. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1663/2005 (PB L 267 van 12.10.2005, blz. 22).


Top