EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0532

Verordening (EG) nr. 532/2007 van de Commissie van 14 mei 2007 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1282/2006 tot vaststelling van specifieke bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten en van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

OJ L 125, 15.5.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2009; opgeheven door 32009R1187

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/532/oj

15.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 125/7


VERORDENING (EG) Nr. 532/2007 VAN DE COMMISSIE

van 14 mei 2007

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1282/2006 tot vaststelling van specifieke bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten en van Verordening (EEG) nr. 3846/87 tot vaststelling van de landbouwproductennomenclatuur voor de uitvoerrestituties

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten (1), en met name op artikel 31, lid 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Ter voorkoming van overschrijding van de bij de tijdens de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde gesloten Overeenkomst inzake de landbouw (2) vastgestelde maximumhoeveelheden die worden uitgevoerd met een uitvoerrestitutie, is in artikel 16, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1282/2006 (3) bepaald dat voor het sacharose-element van zuivelproducten met toegevoegde suiker geen restituties worden toegekend als de restitutie voor de melkbestanddelen van deze producten niet of op nul is vastgesteld. Toen deze bepaling werd ingevoerd, bestond er een reëel risico van overschrijding van deze maximumhoeveelheden, wat nu niet langer het geval is.

(2)

Bij Verordening (EG) nr. 61/2007 van de Commissie van 25 januari 2007 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten (4) zijn de restituties voor vollemelkpoeder en gecondenseerde melk afgeschaft, waardoor artikel 16, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1282/2006 van toepassing wordt. De afschaffing van restituties voor melk en sacharose-elementen kan leiden tot een verlies van aanzienlijke marktaandelen voor zuivelproducten met toegevoegde suiker. Het is derhalve dienstig opnieuw uitvoerrestituties voor het sacharose-element van zuivelproducten met toegevoegde suiker in te voeren.

(3)

In artikel 24, lid 1, tweede alinea, van Verordening (EG) nr. 1282/2006 is bepaald dat bij de uitvoer van kaas naar de Verenigde Staten in het kader van de in artikel 23 van die verordening bedoelde contingenten in vak 16 van het uitvoercertificaat de productcode van acht cijfers van de gecombineerde nomenclatuur moet worden vermeld. De ervaring heeft getoond dat importeurs uit de Verenigde Staten na de afgifte van de uitvoercertificaten kunnen verzoeken om levering van een andere kaassoort van dezelfde productgroep. Teneinde een dergelijke flexibiliteit mogelijk te maken, is het dienstig artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1282/2006 dienovereenkomstig aan te passen.

(4)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 522/2006 van de Commissie van 30 maart 2006 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten (5) worden alle uitvoerrestituties met ingang van 31 maart 2006 in EUR per 100 kg vastgesteld. De formulering van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 1282/2006 en van sector 9 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 (6) van de Commissie moet dienovereenkomstig te worden aangepast.

(5)

De Verordeningen (EEG) nr. 3846/87 en (EG) nr. 1282/2006 moeten dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1282/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 2 wordt vervangen door:

„2.   Het in lid 1, onder a) bedoelde element wordt berekend door vermenigvuldiging van het vaste bedrag van de restitutie met het percentage van het gehalte aan zuivelproducten van het gehele product.”;

b)

lid 3, tweede alinea, wordt geschrapt.

2)

Aan artikel 24, lid 1, tweede alinea, wordt de volgende zin toegevoegd:

„De certificaten zijn evenwel ook geldig voor alle andere onder GN-code 0406 vallende codes.”.

Artikel 2

In sector 9 van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 3846/87 worden de eerste zinnen van de punten a) van voetnoten 4 en 14, vervangen door:

„het aangegeven bedrag per 100 kg vermenigvuldigd met het percentage van het melkgedeelte in 100 kg product.”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punt 2, geldt voor uitvoercertificaten die zijn afgegeven voor het contingentjaar 2007 en later.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2007.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1913/2005 (PB L 307 van 25.11.2005, blz. 2).

(2)  PB L 336 van 23.12.1994, blz. 22.

(3)  PB L 234 van 29.8.2006, blz. 4. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1919/2006 (PB L 380 van 28.12.2006, blz. 1).

(4)  PB L 19 van 26.1.2007, blz. 8.

(5)  PB L 93 van 31.3.2006, blz. 45.

(6)  PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1854/2006 (PB L 361 van 19.12.2006, blz. 1).


Top