EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0061

Richtlijn 2007/61/EG van de Raad van 26 september 2007 tot wijziging van Richtlijn 2001/114/EG inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk

OJ L 258, 4.10.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 218 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/61/oj

4.10.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 258/27


RICHTLIJN 2007/61/EG VAN DE RAAD

van 26 september 2007

tot wijziging van Richtlijn 2001/114/EG inzake bepaalde voor menselijke voeding bestemde, geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 37,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Met het oog op de toenemende behoefte aan harmonisatie in de internationale handel in melk en melkproducten moet worden bepaald dat het eiwitgehalte van bepaalde geheel of gedeeltelijk gedehydrateerde verduurzaamde melk mag worden gestandaardiseerd op een gehalte van minimaal 34 gewichtspercenten, uitgedrukt in vetvrije droge stof.

(2)

Terwijl standaardisering wordt toegestaan, moeten de grondstoffen die gebruikt worden voor de aanpassing van het eiwitgehalte, alsmede de samenstelling van die grondstoffen, worden vastgesteld.

(3)

In Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (2) wordt de toevoeging van dergelijke stoffen aan levensmiddelen geregeld en wordt de lijst vastgesteld van vitaminen en mineralen die aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd. Richtlijn 2001/114/EG van de Raad (3) moet derhalve worden gewijzigd om de toevoeging van vitaminen en mineralen als bepaald in Verordening (EG) nr. 1925/2006 mogelijk te maken.

(4)

Richtlijn 2001/114/EG dient dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtlijn 2001/114/EG wordt als volgt gewijzigd:

1.

Artikel 2 wordt geschrapt.

2.

Bijlage I wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk 31 augustus 2008 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een transponeringstabel waarin wordt aangegeven in welke nationale bepalingen de bepalingen van deze richtlijn zijn verwerkt.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in de bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van nationaal recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 september 2007.

Voor de Raad

De voorzitter

J. SILVA


(1)  Advies uitgebracht op 5 september 2007 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26.

(3)  PB L 15 van 17.1.2002, blz. 19. Richtlijn gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.


BIJLAGE

Bijlage I bij Richtlijn 2001/114/EG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 1 „Gedeeltelijk gedehydrateerde melk” wordt de eerste alinea vervangen door:

„Dit is het vloeibare, al dan niet gesuikerde product dat wordt verkregen door het gedeeltelijk onttrekken van water aan melk, aan geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk of aan een mengsel van deze producten, waaraan eventueel room, geheel gedehydrateerde melk of deze beide producten zijn toegevoegd, waarbij de hoeveelheid toegevoegde geheel gedehydrateerde melk in het eindproduct niet meer mag bedragen dan 25 % van het totale gehalte aan van melk afkomstige droge stof.”.

2)

In punt 2 „Geheel gedehydrateerde melk”, wordt de eerste alinea vervangen door:

„Dit is het poedervormige product dat wordt verkregen door het onttrekken van water aan melk, aan geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk, aan room of aan een mengsel van deze producten, waarbij het vochtgehalte van het eindproduct ten hoogste 5 gewichtspercenten bedraagt.”.

3)

Punt 3 „Behandelingen” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de inleidende zin van punt b) wordt vervangen door:

„Onverminderd het bepaalde in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1) wordt de verduurzaming van de in de punten 1 en 2 genoemde producten bereikt:

b)

het volgende punt c) wordt toegevoegd:

„c)

Onverminderd de vereisten inzake samenstelling van de punten 1 en 2 van deze bijlage, mag het eiwitgehalte van melk worden gewijzigd tot een minimumgehalte van 34 gewichtspercenten (uitgedrukt in vetvrije droge stof) door toevoeging en/of verwijdering van melkbestanddelen, mits de verhouding tussen wei-eiwit en caseïne in de gewijzigde melk niet wordt veranderd.”.

4)

Punt 4 „Toegestane toevoegingen” wordt vervangen door:

„4.   Toegestane toevoegingen en grondstoffen

a)

Vitaminen en mineralen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen (2).

b)

De in punt 3, onder c), bedoelde grondstoffen voor de wijziging van het eiwitgehalte die zijn toegestaan, zijn:

i)

melkretentaat

Melkretentaat is het product dat wordt verkregen door het concentreren van melkeiwit door ultrafiltratie van melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk;

ii)

melkpermeaat

Melkpermeaat is het product dat wordt verkregen door het verwijderen van melkeiwit en melkvet door ultrafiltratie van melk of geheel of gedeeltelijk afgeroomde melk; en tevens

iii)

Lactose

Lactose is een natuurlijk bestanddeel van melk dat normaal gesproken wordt verkregen uit wei, met een gehalte aan watervrije lactose van niet minder dan 99,0 % m/m op basis van de droge stof. De lactose kan watervrij zijn of één watermolecuul door kristallisatie bevatten of een mengsel van beide vormen zijn.


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55, gerectificeerd in PB L 226 van 25.6.2004, blz. 22.”;

(2)  PB L 404 van 30.12.2006, blz. 26.”.


Top