EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0035

Richtlijn 2007/35/EG van de Commissie van 18 juni 2007 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 157, 19.6.2007, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 93 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; stilzwijgende opheffing door 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/35/oj

19.6.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/14


RICHTLIJN 2007/35/EG VAN DE COMMISSIE

van 18 juni 2007

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van Richtlijn 76/756/EEG van de Raad betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 70/156/EEG van de Raad van 6 februari 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (1), en met name op artikel 13, lid 2, tweede streepje,

Gelet op Richtlijn 76/756/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (2), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 76/756/EEG is een van de bijzondere richtlijnen in het kader van de bij Richtlijn 70/156/EEG vastgestelde EG-typegoedkeuringsprocedure. De bepalingen van Richtlijn 70/156/EEG betreffende systemen, onderdelen en technische eenheden van voertuigen zijn daarom van toepassing op Richtlijn 76/756/EEG.

(2)

Teneinde de verkeersveiligheid te vergroten door grote vrachtwagens en hun aanhangwagens zichtbaarder te maken, moet de verplichting om retroflectoren op deze voertuigen aan te brengen, in Richtlijn 76/756/EEG worden opgenomen.

(3)

Om rekening te houden met bijkomende wijzigingen van VN/ECE-Reglement nr. 48 (3) waarover de Gemeenschap reeds heeft gestemd, moet Richtlijn 76/756/EEG aan de technische vooruitgang worden aangepast door haar in overeenstemming te brengen met de technische voorschriften van dit VN/ECE-reglement. Voor de duidelijkheid moet bijlage II bij Richtlijn 76/756/EEG worden vervangen.

(4)

Richtlijn 76/756/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Richtlijn 76/756/EEG wordt vervangen door de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

Met ingang van 10 juli 2011 beschouwen de lidstaten, om redenen die verband houden met de installatie van verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen, certificaten van overeenstemming die overeenkomstig Richtlijn 70/156/EEG nieuwe voertuigen vergezellen als niet meer geldig voor de toepassing van artikel 7, lid 1, van die richtlijn als niet aan de voorschriften van Richtlijn 76/756/EEG, zoals gewijzigd bij deze richtlijn, is voldaan.

Artikel 3

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 9 juli 2008 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 10 juli 2008.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 5

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2007.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter


(1)  PB L 42 van 23.2.1970, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/96/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 81).

(2)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/28/EG van de Commissie (PB L 171 van 30.6.1997, blz. 1).

(3)  PB L 137 van 30.5.2007, blz. 1.


BIJLAGE

„BIJLAGE II

1.

De technische voorschriften zijn die van de punten 2, 5 en 6 van VN/ECE-Reglement nr. 48 (1) en van de bijlagen 3 tot en met 9 bij dat reglement.

2.

Voor de toepassing van de in punt 1 bedoelde voorschriften geldt het volgende:

a)

onder „onbeladen voertuig” wordt verstaan: een voertuig waarvan de massa is beschreven in punt 2.6 van aanhangsel 1 van bijlage I bij deze richtlijn, zonder bestuurder;

b)

„het inlichtingenblad” betekent het typegoedkeuringscertificaat in aanhangsel 2 van bijlage I bij deze richtlijn;

c)

„Partijen bij de respectieve reglementen” betekent de lidstaten;

d)

de verwijzing naar Reglement nr. 3 wordt gelezen als een verwijzing naar Richtlijn 76/757/EEG;

e)

voetnoot 2 in punt 2.7.25 is niet van toepassing;

f)

voetnoot 8 in punt 6.19 is niet van toepassing;

g)

voetnoot 1 in bijlage 5 wordt gelezen als: „Voor een definitie van de voertuigcategorieën: zie bijlage II, deel A, bij Richtlijn 70/156/EEG.”.

3.

Onverminderd de voorschriften van artikel 8, lid 2, onder a) en c), en lid 3, van Richtlijn 70/156/EEG, de voorschriften van deze bijlage en de voorschriften van de bijzondere richtlijnen is het verboden andere dan de in punt 2.7 van VN/ECE-Reglement nr. 48 gedefinieerde verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen te installeren.


(1)  PB L 137 van 30.5.2007, blz. 1.”


Top