Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0869

2007/869/EG: Beschikking van de Commissie van 21 december 2007 tot wijziging van Beschikking 2005/692/EG betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in verscheidene derde landen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6693) (Voor de EER relevante tekst )

OJ L 340, 22.12.2007, p. 104–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/869/oj

22.12.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 340/104


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 december 2007

tot wijziging van Beschikking 2005/692/EG betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in verscheidene derde landen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 6693)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/869/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (1), en met name op artikel 18, lid 7,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (2), en met name op artikel 22, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Naar aanleiding van de door een hoogpathogene H5N1-virusstam veroorzaakte uitbraak van aviaire influenza in Zuidoost-Azië in december 2003 heeft de Commissie een aantal beschermende maatregelen met betrekking tot aviaire influenza goedgekeurd. Die maatregelen omvatten met name Beschikking 2005/692/EG van de Commissie van 6 oktober 2005 betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in verscheidene derde landen (3).

(2)

Beschikking 2005/692/EG is van toepassing tot en met 31 december 2007. Aangezien in Zuidoost-Azië en China echter nog steeds uitbraken van de Aziatische variant van het aviaire-influenzavirus worden geconstateerd, moet de geldigheidsduur van die beschikking tot en met 31 december 2008 worden verlengd.

(3)

Beschikking 2005/692/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In Artikel 7 van Beschikking 2005/692/EG wordt de datum „31 december 2007” vervangen door „31 december 2008”.

Artikel 2

De lidstaten nemen onmiddellijk de nodige maatregelen om aan deze beschikking te voldoen en zij maken die maatregelen bekend. Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 december 2007.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 24.9.1991, blz. 56. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/104/EG (PB L 363 van 20.12.2006, blz. 352).

(2)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/104/EG.

(3)  PB L 263 van 8.10.2005, blz. 20. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2007/99/EG (PB L 43 van 15.2.2007, blz. 35).


Top