Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0335

2007/335/EG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 2007 betreffende de steunregeling C 18/2006 (ex N 524/2005) die Italië voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van kleine en micro-ondernemingen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1175) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 128, 16.5.2007, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/335/oj

16.5.2007   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 128/43


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2007

betreffende de steunregeling C 18/2006 (ex N 524/2005) die Italië voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van kleine en micro-ondernemingen

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 1175)

(Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2007/335/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),

Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken (1),

Overwegende hetgeen volgt:

I.   PROCEDURE

(1)

Bij schrijven van 18 oktober 2005 hebben de Italiaanse autoriteiten de Commissie in kennis gesteld van bovenvermelde steunregeling. Aanvullende inlichtingen werden de Commissie verstrekt bij brieven van 20 december 2005, 13 maart 2006 en 27 maart 2006. De Commissie heeft om aanvullende inlichtingen verzocht bij brieven van 10 november 2005 en 8 februari 2006.

(2)

Bij schrijven van 16 mei 2006 heeft de Commissie Italië in kennis gesteld van haar besluit de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden ten aanzien van deze steunmaatregel.

(3)

Het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure is in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2) bekendgemaakt. De Commissie heeft de belanghebbenden uitgenodigd hun opmerkingen te maken.

(4)

Italië heeft bij brief van 23 juni 2006 opmerkingen gemaakt. In deze brief kondigde Italië zijn voornemen aan om verdere opmerkingen over een specifiek aspect kenbaar te maken.

(5)

De Commissie heeft tijdens de procedure geen opmerkingen ter zake ontvangen van andere belanghebbenden.

(6)

De Commissie verzocht om aanvullende inlichtingen bij brieven van 21 september 2006 en 10 januari 2007.

(7)

Bij brief van 30 januari 2007, geregistreerd op 2 februari 2007, stelde Italië de Commissie ervan in kennis dat de aangemelde maatregel werd ingetrokken.

II.   GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE MAATREGEL

(8)

De maatregel had tot doel de groei van kleine en micro-ondernemingen te bevorderen via een consolidatieproces (fusie met of overname van kleine en micro-ondernemingen), door toekenning van een belastingkrediet. Voor de aangemelde maatregel was voorzien in een budget van 120 miljoen EUR voor 2006, 242 miljoen EUR voor 2007, en 122 miljoen EUR voor 2008.

(9)

De rechtsgrondslag van de maatregel is artikel 2 van Decreto legge nr. 106 van 17 juni 2005, dat werd omgezet in wet nr. 156 van 31 juli 2005. De rechtsgrondslag behelst een standstill-clausule. De steunregeling werd niet ten uitvoer gelegd.

(10)

Italië had reeds in 2005 een analoge maatregel toegepast (3), in het kader van de groepsvrijstellingsverordening voor steun voor KMO’s (4). In die versie van de maatregel was het belastingkrediet beperkt tot 50 % van de kosten voor adviesverlening met betrekking tot het fusie- of overnameproces. De Italiaanse autoriteiten hebben aangegeven dat, gezien deze beperking, de maatregel slechts een middelmatig succes heeft gekend, met 132 aanvragen voor een belastingkrediet van in totaal 3 442 261 EUR. Slechts 46 aanvragen werden gehonoreerd voor een totaal bedrag van 415 306 EUR aan belastingkrediet.

III.   OPMERKINGEN VAN ITALIË

(11)

Bij brief van 30 januari 2007 stelden de Italiaanse autoriteiten de Commissie ervan in kennis dat het budget voor deze maatregel voor andere doeleinden was gebruikt, dat de aangemelde maatregel niet werd uitgevoerd en dat deze werd ingetrokken.

IV.   BEOORDELING

(12)

Aangezien de maatregel werd ingetrokken, is de procedure overbodig geworden.

V.   CONCLUSIE

(13)

Derhalve heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te beëindigen, daar deze overbodig is geworden na de intrekking van de maatregel door Italië.

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Gezien de intrekking van de aangemelde maatregel door Italië, is de procedure ter zake zonder voorwerp geworden. Derhalve heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te beëindigen.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Italiaanse Republiek.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2007.

Voor de Commissie

Neelie KROES

Lid van de Commissie


(1)  PB C 146 van 22.6.2006, blz. 18.

(2)  Zie voetnoot 1.

(3)  Op basis van artikel 9 van Decreto legge nr. 35/2005, omgezet in wet nr. 80/2005, geregistreerd bij de Commissie op 21.4.2005 met referentie XS 89/05.

(4)  Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33).


Top