EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1976

Verordening (EG) nr. 1976/2006 van de Commissie van 20 december 2006 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 en (EG) nr. 68/2001, wat de verlenging van de geldigheidsduur betreft (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 368, 23.12.2006, p. 85–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 801–804 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 005 P. 94 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 005 P. 94 - 95

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1976/oj

23.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 368/85


VERORDENING (EG) Nr. 1976/2006 VAN DE COMMISSIE

van 20 december 2006

tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 en (EG) nr. 68/2001, wat de verlenging van de geldigheidsduur betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (1), en met name op artikel 1, lid 1, onder a), i), ii), iv), en onder b),

Na bekendmaking van de ontwerp-verordening,

Na raadpleging van het Adviescomité inzake overheidssteun,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie van 12 december 2002 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op werkgelegenheidssteun (2), Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (3) en Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (4) verstrijken op 31 december 2006. In haar Actieplan staatssteun (5) heeft de Commissie voorgesteld deze verordeningen te bundelen in één groepsvrijstellingsverordening en daar ook eventueel andere gebieden zoals vermeld in de artikelen 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 994/98 in te integreren.

(2)

De inhoud van de toekomstige groepsvrijstellingsverordening hangt in het bijzonder af van de resultaten van de openbare raadplegingen die werden opgezet in het kader van het Actieplan staatssteun — Minder en beter gerichte staatssteun: een routekaart voor de hervorming van het staatssteunbeleid (2005-2009) en Raadplegingsdocument inzake staatssteun voor innovatie (6). Besprekingen met de vertegenwoordigers van de lidstaten zijn eveneens noodzakelijk om de steuncategorieën vast te stellen die als verenigbaar met het Verdrag kunnen worden beschouwd. Teneinde de lopende raadplegingen voort te zetten en de resultaten daarvan te kunnen analyseren, dient de geldigheidsduur van de Verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 en (EG) nr. 68/2001 te worden verlengd tot 30 juni 2008.

(3)

Verordeningen (EG) nr. 2204/2002, (EG) nr. 70/2001 en (EG) nr. 68/2001 dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(4)

Voorts dient van de lidstaten niet te worden verlangd dat zij een nieuwe samenvatting van de informatie toezenden voor maatregelen die krachtens deze verordening worden verlengd zonder dat de inhoud ervan wordt gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 11, lid 1, tweede volzin, van Verordening (EG) nr. 2204/2002 komt als volgt te luiden:

„Zij blijft van kracht tot en met 30 juni 2008”.

Artikel 2

Artikel 10, lid 1, tweede volzin, van Verordening (EG) nr. 70/2001 komt als volgt te luiden:

„Zij blijft van kracht tot en met 30 juni 2008”.

Artikel 3

Artikel 8, lid 1, tweede volzin, van Verordening (EG) nr. 68/2001 komt als volgt te luiden:

„Zij blijft van kracht tot en met 30 juni 2008”.

Artikel 4

De verplichting om overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 68/2001, artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 70/2001 en artikel 10, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2204/2002, een samenvatting van de informatie betreffende de ten uitvoer gelegde maatregelen toe te zenden, geldt niet voor staatssteunmaatregelen waarbij bestaande maatregelen krachtens onderhavige verordening worden verlengd, op voorwaarde dat deze maatregelen niet aanzienlijk werden gewijzigd en dat bij de tenuitvoerlegging van deze maatregelen naar behoren een samenvatting van de informatie werd overgelegd.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2006.

Voor de Commissie

Neelie KROES

Lid van de Commissie


(1)  PB L 142 van 14.5.1998, blz. 1.

(2)  PB L 337 van 13.12.2002, blz. 3. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1040/2006 (PB L 187 van 8.7.2006, blz. 8).

(3)  PB L 10 van 13.1.2001, blz. 33. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1040/2006.

(4)  PB L 10 van 13.1.2001, blz. 20. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1040/2006.

(5)  COM(2005) 107 definitief.

(6)  COM(2005) 436 definitief.


Top