EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1798

Verordening (EG) nr. 1798/2006 van de Commissie van 6 december 2006 tot opening, voor 2007, van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

OJ L 341, 7.12.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 404–405 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 106 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1798/oj

7.12.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 341/24


VERORDENING (EG) Nr. 1798/2006 VAN DE COMMISSIE

van 6 december 2006

tot opening, voor 2007, van tariefcontingenten voor de invoer in de Europese Gemeenschap van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen, die zijn verkregen door verwerking van in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad bedoelde landbouwproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (1), en met name op artikel 7, lid 2,

Gelet op Besluit 2004/859/EG van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen (2), en met name op artikel 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen over protocol nr. 2 bij de bilaterale vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen voorziet onder punt III in jaarlijkse tariefcontingenten voor de invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Noorwegen. Deze contingenten moeten worden geopend voor 2007.

(2)

Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (3) bevat voorschriften voor het beheer van tariefcontingenten. De bij deze verordening geopende tariefcontingenten moeten overeenkomstig deze voorschriften worden beheerd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor horizontale vraagstukken inzake verwerkte landbouwproducten die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage genoemde communautaire tariefcontingenten voor goederen van oorsprong uit Noorwegen worden geopend voor het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december 2007.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde communautaire tariefcontingenten worden door de Commissie beheerd overeenkomstig de artikelen 308 bis, 308 ter en 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2007.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 december 2006.

Voor de Commissie

Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter


(1)  PB L 318 van 20.12.1993, blz. 18. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2580/2000 (PB L 298 van 25.11.2000, blz. 5).

(2)  PB L 370 van 17.12.2004, blz. 70.

(3)  PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 402/2006 (PB L 70 van 9.3.2006, blz. 35).


BIJLAGE

Jaarlijkse tariefcontingenten die van toepassing zijn op de invoer in de Gemeenschap van goederen van oorsprong uit Noorwegen

Volgnummer

GN-code

Omschrijving van het product

Omvang van het jaarlijkse contingent vanaf 1.1.2007

Recht dat van toepassing is binnen het contingent

09.0765

1517 10 90

Margarine, andere dan vloeibare margarine, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van niet meer dan 10 gewichtsprocenten

2 470 ton

Vrij

09.0771

ex 2207 10 00

(Taric-code 90)

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van 80 % vol. of meer, andere dan die welke is verkregen uit in bijlage I bij het EG- Verdrag genoemde landbouwproducten

164 000 hectoliter

Vrij

09.0772

ex 2207 20 00

(Taric-code 90)

Ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte, andere dan die welke zijn verkregen uit in bijlage I bij het EG-Verdrag genoemde landbouwproducten

14 340 hectoliter

Vrij

09.0774

2403 10

Rooktabak, ook indien tabakssurrogaten bevattend, ongeacht in welke verhouding

370 ton

Vrij


Top