EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0004

Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 7 april 2006 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (ECB/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; opgeheven door 32018O0014 . Latest consolidated version: 24/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/54


RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 7 april 2006

betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties

(ECB/2006/4)

(2006/294/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 12.1, artikel 14.3 en artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtsnoer ECB/2004/13 van 1 juli 2004 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en derde landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties (1) dient te worden gewijzigd vanwege de gewijzigde definitie van „reserves” en het wegnemen van de drempel, beneden welke geen vergoeding wordt geboden voor overnight-credit saldo’s die worden aangehouden als cash-/beleggingsdiensten. Richtsnoer ECB/2004/13 is reeds enmaal gewijzigd en dient derhalve om redenen van duidelijkheid en transparantie opnieuw te worden geordend.

(2)

Krachtens artikel 23, in samenhang met artikel 43.4 van de statuten, mogen de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro hebben aangenomen (hierna „de NCB’s van de deelnemende lidstaten” te noemen) betrekkingen aangaan met centrale banken in andere landen en, waar passend, met internationale organisaties en tevens alle soorten bancaire transacties verrichten in hun betrekkingen met derde landen en internationale organisaties.

(3)

De Raad van bestuur is van mening dat het Eurosysteem als één geheel dient op treden, als het aan voornoemde klanten reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verleent, afgezien van het lid van het Eurosysteem via welke de dienstverlening plaatsvindt. Te dien einde acht de Raad van bestuur de vaststelling van dit richtsnoer noodzakelijk, om onder meer de gestandaardiseerde verlening van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem volgens geharmoniseerde modaliteiten en voorwaarden te verzekeren, om te verzekeren dat de ECB omtrent deze diensten adequate informatie ontvangt, en om te verzekeren dat gemeenschappelijke basiskenmerken voor contractuele regelingen met klanten worden vastgesteld.

(4)

De Raad van bestuur acht het noodzakelijk het vertrouwelijke karakter te bevestigen van alle informatie, gegevens en documenten die leden van het Eurosysteem opstellen en/of onderling binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem uitwisselen en voorts dat artikel 38 van de statuten op die informatie, gegevens en documenten van toepassing is.

(5)

Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de statuten, vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend onderdeel van de communautaire wetgeving,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit richtsnoer wordt verstaan onder:

„alle soorten bancaire transacties”: omvat het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan buiten het eurogebied gelegen centrale banken en landen en aan internationale organisaties in verband met het beheer van de reserves van die centrale banken, landen en internationale organisaties,

„bevoegd ECB-personeel”: bij de ECB werkzame personen die de directie van tijd tot tijd aanwijst als zijnde bevoegd voor het verzenden en ontvangen van de informatie die binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verstrekt dient te worden,

„centrale banken”: omvatten monetaire autoriteiten,

„klant”: enig buiten het eurogebied gelegen land (waaronder enige overheid of overheidsinstantie), enige buiten het eurogebied gelegen centrale bank of monetaire autoriteit, of enige internationale organisatie waaraan een lid van het Eurosysteem reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verleent,

„reservebeheersdiensten van het Eurosysteem”: de in artikel 2 genoemde reservebeheersdiensten die leden van het Eurosysteem aan klanten kunnen verlenen, waardoor klanten hun reserves via één lid van het Eurosysteem globaal kunnen beheren,

„Eurosysteem dienstverlener” („Eurosystem Service Provider”) (ESP): een lid van het Eurosysteem dat zich ertoe verbindt de volledige reeks reservebeheersdiensten van het Eurosysteem te verlenen,

„Individuele dienstverlener” („Individual Service Provider”) (ISP): een lid van het Eurosysteem dat zich er niet toe verbindt de volledige reeks reservebeheersdiensten van het Eurosysteem te verlenen,

„Internationale organisatie”: enige organisatie, behalve communautaire instellingen en organen, opgericht bij of krachtens een internationaal verdrag,

„reserves”: de beleenbare in euro luidende activa van de klant, i.e. cash en alle effecten die in aanmerking komen als „lijst-1 activa” van de database van het Eurosysteem inzake beleenbare activa, die dagelijks op de website van de ECB wordt gepubliceerd en bijgewerkt, met uitzondering van: i) zowel de effecten die vallen binnen de categorie „emittentengroep 3”, alsook, voor de overige emittentengroepen, de effecten die vallen binnen de „liquiditeitscategorie IV”; ii) activa die uitsluitend worden gehouden voor het nakomen van pensioen- en aanverwante verplichtingen van de klant ten behoeve van voormalige of huidige personeelsleden; iii) specifieke rekeningen die een klant bij een lid van het Eurosysteem heeft geopend voor het herschikken van overheidsschuld binnen het kader van internationale overeenkomsten; en iv) die categorieën in euro luidende activa, zoals van tijd tot tijd vastgesteld door de Raad van bestuur.

Artikel 2

Lijst van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

Reservebeheersdiensten van het Eurosysteem bestaan uit:

1)

Bewaarnemingsrekeningen voor de reserves;

2)

Bewaarnemingsdiensten:

a)

bewaarnemingsafschriften aan het einde van de maand, maar op verzoek van de klant eveneens op andere tijdstippen;

b)

verzenden van afschriften via SWIFT aan alle klanten die via SWIFT afschriften kunnen ontvangen, dan wel anderszins passend voor niet-SWIFT klanten;

c)

kennisgeving van beheersdaden („corporate actions”) van de onderneming (bijv. couponbetalingen en aflossingen) in verband met aangehouden effecten van klanten;

d)

verwerken van corporate actions voor klanten;

e)

het onder bepaalde voorwaarden bevorderen van regelingen tussen klanten en derde-gevolmachtigden, in verband met de exploitatie van geautomatiseerde programma's voor effectenleningstransacties;

3)

Afwikkelingsdiensten:

a)

afwikkelingsdiensten franco levering/levering tegen betaling voor alle in euro luidende effecten waarvoor bewaarnemingsrekeningen beschikbaar zijn;

b)

afwikkelingsbevestiging van alle transacties via SWIFT (dan wel anderszins passend voor niet-SWIFT klanten);

4)

Cash-/beleggingsdiensten:

a)

deviezen aan-/verkopen voor rekening van klanten als lastgever, met minimaal dekking van de contante aan-/verkoop van euro's tegen niet uit het eurogebied afkomstige G10 valuta;

b)

termijndeposito-diensten als lasthebber;

c)

saldo’s overnight credit:

lijst 1 — automatische belegging van een beperkt vast bedrag per klant als lastgever,

lijst 2 — mogelijke belegging van fondsen bij marktdeelnemers als lasthebber;

d)

uitvoering van beleggingen voor klanten overeenkomstig vaste instructies en overeenkomstig de reeks van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem;

e)

uitvoering van klantenorders voor aan-/verkoop van effecten op de secundaire markt.

Artikel 3

Dienstverlening door ESP's en ISP's

1.   Binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem, wordt een onderscheid gemaakt tussen ESP- en ISP-leden van het Eurosysteem.

2.   Naast de in artikel 2 genoemde diensten, mag elke ESP ook andere reservebeheersdiensten aan klanten aanbieden. Een ESP bepaalt die niet aan dit richtsnoer onderworpen diensten van geval tot geval.

3.   Een ISP is aan dit richtsnoer en aan de vereisten van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem onderworpen inzake één of meerdere reservebeheersdiensten van het Eurosysteem, dan wel enig deel daarvan, die een ISP verleent en die deel uitmaakt van de volledige reeks reservebeheersdiensten van het Eurosysteem. Voorts mag elke ISP ook andere reservebeheersdiensten aan klanten aanbieden en bepaalt die diensten van geval tot geval. Die diensten zijn niet aan dit richtsnoer onderworpen.

Artikel 4

Informatie met betrekking tot reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

1.   Leden van het Eurosysteem verstrekken het bevoegde ECB-personeel elke relevante informatie inzake het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan nieuwe en huidige klanten en lichten het bevoegde ECB-personeel in, wanneer een potentiële klant hen benadert.

2.   Vooraleer leden van het Eurosysteem de identiteit van een huidige, nieuwe of potentiële klant onthullen, trachten zij daarvoor de instemming van de klant te verkrijgen.

3.   Indien de instemming niet wordt verleend, verstrekt het betrokken lid van het Eurosysteem het bevoegde ECB-personeel de vereiste informatie zonder de identiteit van de klant te onthullen.

Artikel 5

Verbod en opschorting van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

1.   Ter raadpleging door leden van het Eurosysteem zal de ECB een lijst bijhouden van huidige, nieuwe of potentiële klanten wier reserves worden getroffen door bevriezing of een soortgelijke maatregel die hetzij één van de EU lidstaten oplegt op basis van een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, dan wel de Europese Unie.

2.   Indien een lid van het Eurosysteem of de lidstaat van vestiging van het lid van het Eurosysteem op basis van een om redenen van nationaal beleid of nationaal belang aangenomen maatregel of besluit, dat niet behoort tot de in lid 1 genoemde, het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan huidige klanten opschort, dan wel weigert die diensten aan een nieuwe klant te verlenen, stelt dat lid het bevoegde ECB-personeel daarvan onverwijld in kennis. Het bevoegde ECB-personeel stelt de overige leden van het Eurosysteem daarvan onverwijld in kennis. Enige maatregel of besluit van dien aard belet niet, dat de overige leden van het Eurosysteem die klanten reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verlenen.

3.   Artikel 4, lid 2 en artikel 4, lid 3 betreffen elke onthulling van de identiteit van een huidige, nieuwe of potentiële klant overeenkomstig lid 2.

Artikel 6

Verantwoordelijkheid voor reservebeheersdiensten van het Eurosysteem

1.   Elk lid van het Eurosysteem is verantwoordelijk voor de uitvoering van enige naar zijn mening voor het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem passende contractuele regeling met zijn klanten.

2.   Elk lid van het Eurosysteem dat aan zijn klanten reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verleent, dan wel enig deel daarvan, is aansprakelijk voor de door hem te verlenen diensten, zulks behoudens enige specifieke op een lid toepasselijke dan wel door een lid van het Eurosysteem overeengekomen bepaling.

Artikel 7

Aanvullende gemeenschappelijke basiskenmerken in contractuele regelingen met klanten

Leden van het Eurosysteem verzekeren dat hun contractuele regelingen met klanten stroken met dit richtsnoer en met de hiernavolgende aanvullende gemeenschappelijke basiskenmerken. De contractuele regelingen:

a)

vermelden dat de tegenpartij van de klant het lid van het Eurosysteem is met wie die klant een regeling overeengekomen is voor het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem, dan wel enig deel daarvan, en dat die regeling op zich voor de klant ten overstaan van enig ander lid van het Eurosysteem rechten noch aanspraken in het leven roept. Deze bepaling belet niet dat een klant een regeling heeft met verscheidene leden van het Eurosysteem;

b)

vermelden de koppelingen die kunnen worden gebruikt voor de afwikkeling van effecten die tegenpartijen van klanten houden en vermelden tevens de betrokken risico’s van het gebruik van koppelingen die niet kunnen worden gebruikt voor monetaire beleidstransacites;

c)

vermelden dat bepaalde transacties binnen het kader van de reservebeheersdiensten van het Eurosysteem als een inspanningsverplichting worden uitgevoerd;

d)

vermelden dat het lid van het Eurosysteem klanten voorstellen kan doen inzake tijdstip en uitvoering van een transactie, ter vermijding van conflicten met het monetair- en wisselkoersbeleid van het Eurosysteem, en dat het lid niet aansprakelijk is voor mogelijke gevolgen van die voorstellen voor de klant;

e)

vermelden dat het tarief dat leden van het Eurosysteem hun klanten in rekening brengen voor het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem, is onderworpen aan beoordeling door het Eurosysteem en dat de klanten, conform de toepasselijke wetgeving, gebonden zijn aan de eventueel uit dergelijke beoordelingen voortvloeiende tariefherzieningen.

Artikel 8

Rol van de ECB

De ECB coördineert het algemene verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem en het daarmee samenhangende informatiekader. Elk lid van het Eurosysteem dat een ESP wordt of dat zijn ESP-status beëindigt, stelt de ECB daarvan in kennis.

Artikel 9

Slotbepalingen

1.   Dit richtsnoer is gericht tot de NCB’s van de deelnemende lidstaten.

2.   Richtsnoer ECB/2004/13 wordt ingetrokken. Verwijzingen naar het ingetrokken richtsnoer worden opgevat als verwijzingen naar dit richtsnoer.

3.   Dit richtsnoer treedt op 12 april 2006 in werking. Het is vanaf 1 juli 2006 van toepassing.

Gedaan te Frankfurt am Main, 7 april 2006.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  PB L 241 van 13.7.2004, blz. 68. Richtsnoer zoals gewijzigd bij Richtsnoer ECB/2004/20 (PB L 385 van 29.12.2004, blz. 85).


Top