EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0035

Richtlijn 2006/35/EG van de Commissie van 24 maart 2006 tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

OJ L 88, 25.3.2006, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 300–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 79 - 82
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 79 - 82
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 111 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/35/oj

25.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 88/9


RICHTLIJN 2006/35/EG VAN DE COMMISSIE

van 24 maart 2006

tot wijziging van de bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 2000/29/EG van de Raad betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met name op artikel 14, tweede alinea, onder c),

In overleg met de betrokken lidstaten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2000/29/EG voorziet in bepaalde maatregelen tegen het binnenbrengen op het grondgebied van de lidstaten van voor planten of plantaardige producten schadelijke organismen uit andere lidstaten of derde landen. Er wordt ook voorzien in de erkenning van bepaalde gebieden als beschermd gebied.

(2)

Uit door Portugal verstrekte informatie blijkt dat Bemisia tabaci Genn. (Europese populaties) is geconstateerd in de regio Alentejo en in sommige gemeenten van de regio Ribatejo e Oeste. Daarom kunnen deze delen van het Portugese grondgebied niet langer als beschermd gebied ten aanzien van dat schadelijke organisme worden erkend.

(3)

Uit door Slovenië verstrekte informatie blijkt dat Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. is geconstateerd in de regio’s Gorenjska en Maribor. Deze regio’s kunnen niet langer worden erkend als beschermd gebied ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(4)

Uit door Slowakije verstrekte informatie blijkt dat Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. is geconstateerd in bepaalde gemeenten van de districten Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava en Trebišov. Deze gemeenten kunnen niet langer worden erkend als beschermd gebied ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(5)

Italië heeft informatie verstrekt waaruit blijkt dat Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. in sommige delen van zijn grondgebied is geconstateerd. Deze delen van het Italiaanse grondgebied kunnen daarom niet langer worden erkend als beschermd gebied ten aanzien van Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

(6)

Litouwen heeft informatie verstrekt waaruit blijkt dat het „beet necrotic yellow vein virus” op zijn grondgebied is geconstateerd. Daarom kan Litouwen niet langer als beschermd gebied ten aanzien van het „beet necrotic yellow vein virus” worden erkend.

(7)

De desbetreffende bijlagen bij Richtlijn 2000/29/EG moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Plantenziektekundig Comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 2000/29/EG worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 30 april 2006 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 mei 2006.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 24 maart 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2006/14/EG van de Commissie (PB L 34 van 7.2.2006, blz. 24).


BIJLAGE

De bijlagen I tot en met IV bij Richtlijn 2000/29/EG worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage I wordt deel B als volgt gewijzigd:

a)

onder a), in punt 1, worden de woorden tussen haakjes na „P” vervangen door:

„Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (gemeenten Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche en Torres Vedras) en Trás-os-Montes”;

b)

onder b), in punt 1, wordt „LT” geschrapt.

2)

In bijlage II wordt deel B als volgt gewijzigd:

onder b), in de derde kolom van punt 2:

a)

worden de woorden „(met uitzondering van het provinciegebied ten noorden van rijksweg nr. 9 — Via Emilia)” toegevoegd na elk van de woorden „Forli-Cesena” en „Rimini”;

b)

worden de woorden „Trentino-Alto Adige: de autonome provincie Trento;” geschrapt;

c)

worden na het woord „SI” de volgende woorden ingevoegd: „(met uitzondering van de regio’s Gorenjska en Maribor)”;

d)

worden na het woord „SK” de volgende woorden ingevoegd: „(met uitzondering van de gemeenten Blahová, Horné Mýto en Okoč (district Dunajská Streda), Hronovce en Hronské Kľačany (district Levice), Veľké Ripňany (district Topoľčany), Málinec (district Poltár), Hrhov (district Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše en Zatín (district Trebišov))”.

3)

In bijlage III wordt deel B als volgt gewijzigd:

in de tweede kolom van de punten 1 en 2:

a)

worden de woorden „(met uitzondering van het provinciegebied ten noorden van rijksweg nr. 9 — Via Emilia)” toegevoegd na elk van de woorden „Forli-Cesena” en „Rimini”;

b)

worden de woorden „Trentino-Alto Adige: de autonome provincie Trento;” geschrapt;

c)

worden na het woord „SI” de volgende woorden ingevoegd: „(met uitzondering van de regio’s Gorenjska en Maribor)”;

d)

worden na het woord „SK” de volgende woorden ingevoegd: „(met uitzondering van de gemeenten Blahová, Horné Mýto en Okoč (district Dunajská Streda), Hronovce en Hronské Kľačany (district Levice), Veľké Ripňany (district Topoľčany), Málinec (district Poltár), Hrhov (district Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše en Zatín (district Trebišov))”.

4)

In bijlage IV wordt deel B als volgt gewijzigd:

a)

in de derde kolom van punt 20.1 wordt „LT” geschrapt;

b)

in de derde kolom van punt 20.2 wordt „LT” geschrapt;

c)

in de derde kolom van punt 21 worden de woorden „Trentino-Alto Adige: de autonome provincie Trento;” geschrapt;

d)

in de derde kolom van de punten 21 en 21.3:

1.

worden de woorden „(met uitzondering van het provinciegebied ten noorden van rijksweg nr. 9 — Via Emilia)” toegevoegd na elk van de woorden „Forli-Cesena” en „Rimini”;

2.

worden na het woord „SI” de volgende woorden ingevoegd: „(met uitzondering van de regio’s Gorenjska en Maribor)”;

3.

worden na het woord „SK” de volgende woorden ingevoegd: „(met uitzondering van de gemeenten Blahová, Horné Mýto en Okoč (district Dunajská Streda), Hronovce en Hronské Kľačany (district Levice), Veľké Ripňany (district Topoľčany), Málinec (district Poltár), Hrhov (district Rožňava), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše en Zatín (district Trebišov))”;

e)

in de derde kolom van punt 22 wordt „LT” geschrapt;

f)

in de derde kolom van punt 23 wordt „LT” geschrapt;

g)

in de derde kolom van de punten 24.1, 24.2 en 24.3:

worden de woorden tussen haakjes na „P” vervangen door de volgende woorden: „Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (gemeenten Alcobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhã, Nazaré, Obidos, Peniche en Torres Vedras) en Trás-os-Montes”;

h)

in de derde kolom van punt 25 wordt „LT” geschrapt;

i)

in de derde kolom van punt 26 wordt „LT” geschrapt;

j)

in de derde kolom van punt 27.1 wordt „LT” geschrapt;

k)

in de derde kolom van punt 27.2 wordt „LT” geschrapt;

l)

in de derde kolom van punt 30 wordt „LT” geschrapt.


Top