EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0001

Richtlijn 2006/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 33, 4.2.2006, p. 82–85 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 106 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 106 - 109
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 007 P. 108 - 111

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/06/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/1/oj

4.2.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 33/82


RICHTLIJN 2006/1/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 18 januari 2006

betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

(gecodificeerde versie)

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 71,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 84/647/EEG van de Raad van 19 december 1984 betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (3) is ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van deze verordening te worden overgegaan.

(2)

Macro-economisch gezien, gaat het gebruik van gehuurde voertuigen in bepaalde omstandigheden de verspilling van productiefactoren tegen en maakt het aldus een optimale allocatie van de middelen mogelijk.

(3)

Micro-economisch gezien, verleent deze mogelijkheid de organisatie van het goederenvervoer een zekere soepelheid en verhoogt zij op die manier de productiviteit van de ondernemingen.

(4)

Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B, vervatte termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde richtlijnen onverlet te laten,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan onder:

a)

„voertuig”: een motorvoertuig, aanhangwagen, oplegger of samenstel van voertuigen, uitsluitend bestemd voor het goederenvervoer;

b)

„gehuurd voertuig”: elk voertuig dat, ingevolge de overeenkomst met het bedrijf dat het voertuig beschikbaar stelt, tegen vergoeding en voor een bepaalde tijd ter beschikking is gesteld van een onderneming die voor rekening van derden of voor eigen rekening goederenvervoer over de weg verricht.

Artikel 2

1.   Elke lidstaat staat op zijn grondgebied, voor het vervoer tussen lidstaten, het gebruik toe van voertuigen die zijn gehuurd door op het grondgebied van een andere lidstaat gevestigde ondernemingen, op voorwaarde dat:

a)

het voertuig overeenkomstig de wetgeving in laatstgenoemde lidstaat is ingeschreven of in het verkeer is gebracht;

b)

de overeenkomst alleen betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van een voertuig zonder bestuurder en niet vergezeld gaat van een arbeidsovereenkomst, gesloten met hetzelfde bedrijf inzake een bestuurder of een bijrijder;

c)

het gehuurde voertuig voor de duur van de huurovereenkomst uitsluitend ter beschikking staat van de onderneming die het voertuig gebruikt;

d)

het gehuurde voertuig wordt bestuurd door personeel van de onderneming die het voertuig gebruikt.

2.   Aan de hand van de onderstaande bewijsstukken, die in het voertuig aanwezig moeten zijn, moet worden aangetoond dat aan de in lid 1, onder a) tot en met d), genoemde voorwaarden is voldaan:

a)

de huurovereenkomst, of een voor eensluidend gewaarmerkt uittreksel daaruit, met onder meer de naam van de verhuurder, de naam van de huurder, de datum en de duur van de overeenkomst, alsmede de identificatie van het voertuig;

b)

indien de huurder niet zelf de bestuurder is, de arbeidsovereenkomst van de bestuurder, of een voor eensluidend gewaarmerkt uittreksel daaruit, met onder meer de naam van de werkgever, de naam van de werknemer, de datum en de duur van de arbeidsovereenkomst, dan wel een recent loonstrookje.

In voorkomend geval mogen de onder a) en b) genoemde bewijsstukken worden vervangen door een gelijkwaardig document, dat door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat wordt afgegeven.

Artikel 3

1.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat hun ondernemingen, voor het goederenvervoer over de weg, gehuurde voertuigen die overeenkomstig de wetgeving in hun land zijn ingeschreven of in het verkeer zijn gebracht, onder dezelfde voorwaarden kunnen gebruiken als voertuigen die hun eigendom zijn, mits aan de in artikel 2 gestelde voorwaarden is voldaan.

2.   De lidstaten kunnen het vervoer voor eigen rekening dat wordt verricht door voertuigen met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 6 ton, van de bepalingen van lid 1 uitsluiten.

Artikel 4

Deze richtlijn laat onverlet de voorschriften van een lidstaat die voor het gebruik van gehuurde voertuigen minder beperkende voorwaarden behelzen dan de in artikel 2 en 3 genoemde.

Artikel 5

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2 en 3 doet deze richtlijn geen afbreuk aan de toepassing van de regels inzake:

a)

de marktordening voor het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden en voor eigen rekening, met name de regels inzake de toegang tot de markt en de contingentering van de vervoerscapaciteit;

b)

de vervoerprijzen en -voorwaarden in de sector goederenvervoer over de weg;

c)

de huurprijsvorming;

d)

de invoer van voertuigen;

e)

de voorwaarden voor de toegang tot de werkzaamheid of het beroep van verhuurder van wegvoertuigen.

Artikel 6

Richtlijn 84/647/EEG wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage I, deel B, genoemde termijnen voor de omzetting in nationaal recht.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 7

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 8

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Straatsburg, 18 januari 2006.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

J. BORRELL FONTELLES

Voor de Raad

De voorzitter

H. WINKLER


(1)  PB C 108 E van 30.4.2004, blz. 56.

(2)  Advies van het Europees Parlement van 10 februari 2004 (PB C 97 E van 22.4.2004, blz. 66) en besluit van de Raad van 8 december 2005.

(3)  PB L 335 van 22.12.1984, blz. 72. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 90/398/EEG (PB L 202 van 31.7.1990, blz. 46).

(4)  Zie bijlage I, deel A.


BIJLAGE I

Deel A

Ingetrokken richtlijn met de wijziging ervan

(bedoeld in artikel 6)

Richtlijn 84/647/EEG van de Raad

(PB L 335 van 22.12.1984, blz. 72)

Richtlijn 90/398/EEG van de Raad

(PB L 202 van 31.7.1990, blz. 46)

Deel B

Termijnen voor omzetting in nationaal recht

(bedoeld in artikel 6)

Richtlijn

Omzettingstermijn

Richtlijn 84/647/EEG

30 juni 1986

Richtlijn 90/398/EEG

31 december 1990


BIJLAGE II

Concordantietabel

Richtlijn 84/647/EEG

De onderhavige richtlijn

Artikel 1, aanhef

Artikel 1, aanhef

Artikel 1, eerste streepje

Artikel 1, onder a)

Artikel 1, tweede streepje

Artikel 1, onder b)

Artikel 2, aanhef

Artikel 2, lid 1, aanhef

Artikel 2, punten 1 tot en met 4

Artikel 2, lid 1, onder a) tot en met d)

Artikel 2, punt 5, eerste alinea, aanhef

Artikel 2, lid 2, eerste alinea, aanhef

Artikel 2, punt 5, eerste alinea, onder a) en b)

Artikel 2, lid 2, eerste alinea, onder a) en b)

Artikel 2, punt 5, tweede alinea

Artikel 2, lid 2, tweede alinea

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, lid 1

Artikel 4

Artikel 5, aanhef

Artikel 5, aanhef

Artikel 5, eerste streepje

Artikel 5, onder a)

Artikel 5, tweede streepje

Artikel 5, onder b)

Artikel 5, derde streepje

Artikel 5, onder c)

Artikel 5, vierde streepje

Artikel 5, onder d)

Artikel 5, vijfde streepje

Artikel 5, onder e)

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8

Bijlage I

Bijlage II


Top