EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0596

2006/596/EG: Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2006 tot vaststelling van de lijst van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2007-2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3479)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 28–29 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 136 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 28 - 29

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/596/oj

6.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 243/47


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 augustus 2006

tot vaststelling van de lijst van de lidstaten die in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2007-2013

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3479)

(2006/596/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (1), en met name op artikel 5, lid 3, en artikel 8, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 1, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad tot oprichting van het Cohesiefonds draagt het Cohesiefonds bij aan de versterking van de economische en sociale cohesie van de Gemeenschap, om aldus de duurzame ontwikkeling te bevorderen.

(2)

Overeenkomstig artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zijn de lidstaten die in aanmerking komen voor steun uit het Cohesiefonds de lidstaten met een bruto nationaal inkomen (BNI) per inwoner, uitgedrukt in koopkrachtpariteit en berekend aan de hand van de communautaire gegevens voor de periode 2001-2003, dat lager is dan 90 % van het gemiddelde BNI van de EU 25.

(3)

Overeenkomstig artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 komen de lidstaten die in 2006 voor financiering uit het Cohesiefonds in aanmerking komen en daarvoor in aanmerking zouden blijven komen indien de subsidiabiliteitsdrempel op 90 % van het gemiddelde BNI van de EU 15 zou zijn gehandhaafd, doch niet langer in aanmerking komen omdat hun nominaal BNI per inwoner meer zal bedragen dan 90 % van het gemiddelde BNI van de EU 25, gemeten en berekend overeenkomstig artikel 5, lid 2, van die verordening, bij wijze van specifieke overgangsmaatregel in aanmerking voor financiering uit het Cohesiefonds.

(4)

De lijsten van de voor financiering in aanmerking komende lidstaten moeten dienovereenkomstig worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Op 1 januari 2007 komen voor financiering uit het Cohesiefonds de lidstaten in aanmerking die zijn opgenomen in bijlage I.

Artikel 2

Voor financiering uit het Cohesiefonds komen bij wijze van specifieke overgangsmaatregel, als bedoeld in artikel 8, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1083/2006, de lidstaten in aanmerking die zijn opgenomen in bijlage II.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2006.

Voor de Commissie

Danuta HÜBNER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.


BIJLAGE I

Lijst van de lidstaten die op 1 januari 2007 in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds

 

Tsjechië

 

Estland

 

Griekenland

 

Cyprus

 

Letland

 

Litouwen

 

Hongarije

 

Malta

 

Polen

 

Portugal

 

Slovenië

 

Slowakije


BIJLAGE II

Lijst van de lidstaten die bij wijze van specifieke overgangsmaatregel in aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013

Spanje


Top