Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0593

2006/593/EG: Beschikking van de Commissie van 4 augustus 2006 tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de doelstelling regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid voor de periode 2007-2013 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3472)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/593/oj

6.9.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 243/32


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 4 augustus 2006

tot vaststelling van een indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de doelstelling „regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” voor de periode 2007-2013

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3472)

(2006/593/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999 (1), en met name op artikel 18, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt met de doelstelling „regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” beoogd het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van de regio’s te vergroten.

(2)

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1083/2006 dragen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds bij tot de verwezenlijking van de in artikel 3, lid 2, onder b), van die verordening genoemde doelstellingen. Overeenkomstig artikel 4, lid 2, treedt het Cohesiefonds ook op in regio’s die niet in aanmerking komen voor steun uit hoofde van de convergentiedoelstelling, maar wel gelegen zijn in een lidstaat die in aanmerking komt voor steun uit dat fonds.

(3)

Overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt 15,95 % van de middelen die beschikbaar zijn voor de vastleggingen ten laste van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds (hierna „de Fondsen” genoemd) voor de periode 2007-2013 aan de doelstelling „regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” toegewezen, waarvan 21,14 % voor de in artikel 8, lid 2, van die verordening bedoelde specifieke overgangssteun.

(4)

De middelen die aan de doelstelling „regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” worden toegewezen, moeten indicatief over de lidstaten worden verdeeld. Overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 geschiedt dit volgens de in bijlage II bij die verordening beschreven criteria en methode.

(5)

In punt 4 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt de methode vastgesteld voor de toewijzing van de beschikbare middelen aan de lidstaten en regio’s die overeenkomstig artikel 6 van die verordening in aanmerking komen voor steun.

(6)

In punt 6, onder b), van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt de methode vastgesteld voor de berekening van de toewijzingen in het kader van de in artikel 8, lid 2, van die verordening bedoelde overgangssteun.

(7)

In punt 7 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt het plafond voor overdrachten uit de Fondsen aan elke afzonderlijke lidstaat vastgesteld.

(8)

In de punten 12 tot en met 31 van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 worden de bedragen voor de periode 2007-2013 voor een aantal specifieke gevallen vastgesteld.

(9)

Overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 gaat 0,25 % van de middelen die beschikbaar zijn voor de vastleggingen ten laste van de Fondsen voor de periode 2007-2013 naar technische bijstand op initiatief van de Commissie; de indicatieve verdeling over de lidstaten moet dus exclusief het bedrag voor technische bijstand worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De indicatieve bedragen per lidstaat van de vastleggingskredieten voor de regio’s die overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 in aanmerking komen voor steun uit de Structuurfondsen uit hoofde van de doelstelling „regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”, inclusief de in bijlage II bij die verordening vastgestelde extra bedragen, worden vastgesteld in tabel 1 van bijlage I.

De verdeling van de in de vorige alinea bedoelde vastleggingskredieten per lidstaat en per jaar wordt vastgesteld in tabel 2 van bijlage I.

Artikel 2

De indicatieve bedragen per lidstaat van de vastleggingskredieten voor de in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 bedoelde specifieke overgangssteun uit de Structuurfondsen uit hoofde van de doelstelling „regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”, inclusief de in bijlage II van die verordening vastgestelde extra bedragen, worden vastgesteld in tabel 1 van bijlage II.

De verdeling van de in de vorige alinea bedoelde vastleggingskredieten per lidstaat en per jaar wordt vastgesteld in tabel 2 van bijlage II.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 4 augustus 2006.

Voor de Commissie

Danuta HÜBNER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 210 van 31.7.2006, blz. 25.


BIJLAGE I

Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de regio’s die in aanmerking komen voor steun uit de Structuurfondsen uit hoofde van de doelstelling „regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013

(EUR)

Lidstaat

TABEL 1 —

Bedrag aan kredieten (prijzen van 2004)

Regio’s die in aanmerking komen voor de doelstelling „regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”

Extra steun als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, in punt:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Lidstaat

TABEL 2 —

Verdeling van de kredieten per jaar (prijzen van 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Totaal

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


BIJLAGE II

Indicatieve verdeling over de lidstaten van de vastleggingskredieten voor de regio’s die bij wijze van specifieke overgangsmaatregel in aanmerking komen voor steun uit de Structuurfondsen uit hoofde van de doelstelling „regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid” voor de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2013

(EUR)

Lidstaat

TABEL 1 —

Bedrag aan kredieten (prijzen van 2004)

Regio’s die bij wijze van overgangsmaatregel in aanmerking komen voor de doelstelling „regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”

Extra steun als bedoeld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad, in punt:

15

19

20

26

27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarorszag

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Totaal

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Lidstaat

TABEL 2 —

Verdeling van de kredieten per jaar (prijzen van 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarorszag

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Totaal

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


Top