EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0540

2006/540/EG: Beschikking van de Commissie van 11 april 2006 betreffende de toewijzing van de hoeveelheden gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Gemeenschap in 2006 voor essentiële toepassingen is toegestaan krachtens Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1483) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 214, 4.8.2006, p. 35–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 1030–1044 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/540/oj

4.8.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 214/35


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 11 april 2006

betreffende de toewijzing van de hoeveelheden gereguleerde stoffen waarvan het gebruik in de Gemeenschap in 2006 voor essentiële toepassingen is toegestaan krachtens Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 1483)

(Slechts de tekst in de Deense, Duitse, Engelse, Estse, Finse, Franse, Italiaanse, Nederlandse, Sloveense, Spaanse en Zweedse taal is authentiek)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/540/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2037/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (1), en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Gemeenschap heeft reeds besloten de productie en het verbruik van chloorfluorkoolstoffen, andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, halonen, tetrachloorkoolstof, 1,1,1-trichloorethaan, broomfluorkoolwaterstoffen en broomchloormethaan uit te bannen.

(2)

Ieder jaar dient de Commissie te bepalen wat de essentiële toepassingen van deze gereguleerde stoffen zijn, welke hoeveelheden mogen worden gebruikt en welke bedrijven ze mogen gebruiken.

(3)

Besluit IV/25 van de partijen bij het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, hierna „het Protocol van Montreal” genoemd, bepaalt de criteria die door de Commissie bij de vaststelling van de essentiële toepassingen worden gehanteerd en geeft toestemming voor de productie en het verbruik van de hoeveelheden gereguleerde stoffen die nodig zijn om te voorzien in essentiële toepassingen van die stoffen op het grondgebied van elke partij.

(4)

Besluit XV/8 van de partijen bij het Protocol van Montreal staat de productie en het verbruik toe van de hoeveelheden in de bijlagen A, B en C (stoffen van de groepen II en III) van het Protocol van Montreal vermelde gereguleerde stoffen die nodig zijn om te voorzien in essentiële toepassingen van die stoffen in het kader van analytische en laboratoriumtoepassingen zoals opgesomd in bijlage IV van het verslag over de zevende vergadering der partijen, zulks onder de in bijlage II van het verslag over de zesde vergadering der partijen, Besluit VII/11, Besluit XI/15 en Besluit XV/5 van de partijen bij het Protocol van Montreal omschreven voorwaarden. In Besluit XVII/10 van de partijen bij het Protocol van Montreal worden de productie en het gebruik van de in bijlage E van het Protocol van Montreal vermelde gereguleerde stoffen die nodig zijn om te voorzien in analytische en laboratoriumtoepassingen van methylbromide, toegestaan.

(5)

Overeenkomstig punt 3 van Besluit XII/2 van de partijen bij het Protocol van Montreal betreffende maatregelen om de overgang naar dosisinhalatoren (MDI’s) zonder chloorfluorkoolstoffen te vergemakkelijken hebben alle lidstaten het UNEP (Milieuprogramma van de Verenigde Naties) ervan in kennis gesteld (2) dat het gebruik van chloorfluorkoolstoffen (CFK’s) niet langer essentieel is voor de vervaardiging van CFK-MDI’s voor salbutamol die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht.

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Griekenland, Hongarije, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Tsjechië hebben het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die werkzame bestanddelen bevatten die behoren tot de therapeutische categorie „kort werkende bronchodilatoire beta-agonisten”, meer in het bijzonder terbutaline (3), fenoterol, orciprenaline, reproterol, carbuterol, hexoprenaline, pirbuterol, clenbuterol, bitolterol en procaterol.

België, Duitsland, Estland, Hongarije, Letland, Nederland, Slovenië, Slowakije, Tsjechië en Zweden hebben het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die werkzame bestanddelen bevatten die behoren tot de therapeutische categorie „geïnhaleerde steroïden”, meer in het bijzonder beclomethason, dexamethason, flunisolide, fluticason, budesonide (4) en triamcinolon.

Denemarken (beclomethason, fluticason), Ierland (beclomethason, fluticason), Finland (beclomethason, fluticason), Frankrijk (beclomethason, fluticason), Italië (beclomethason, fluticason, budesonide), Malta (fluticason, budesonide), Portugal (fluticason, budesonide), Slovenië (beclomethason, fluticason, budesonide), Spanje (beclomethason, fluticason) en het Verenigd Koninkrijk (fluticason) hebben het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die werkzame bestanddelen bevatten die behoren tot de therapeutische categorie „geïnhaleerde steroïden”, meer in het bijzonder degene die achter de naam van elke lidstaat tussen haakjes worden vermeld.

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Letland, Nederland, Slovenië, Slowakije en Tsjechië hebben het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die werkzame bestanddelen bevatten die behoren tot de therapeutische categorie „niet-steroïdale anti-inflammatoire stoffen”, meer in het bijzonder cromoglicinezuur en nedocromil.

Portugal heeft het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die het werkzame bestanddeel cromoglicinezuur bevatten. Spanje heeft het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die het werkzame bestanddeel nedocromil bevatten.

België, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Malta, Nederland, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden hebben het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die werkzame bestanddelen bevatten die behoren tot de therapeutische categorie „anticholinerge bronchodilatoren”, meer in het bijzonder ipratropiumbromide en oxitropiumbromide.

Portugal heeft het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die het werkzame bestanddeel ipratropiumbromide bevatten.

Duitsland heeft het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die werkzame bestanddelen bevatten die behoren tot de therapeutische categorie „lang werkende bronchodilatoire beta-agonisten”, meer in het bijzonder formoterol en salmeterol.

Italië heeft het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die het werkzame bestanddeel formoterol bevatten.

Duitsland en Nederland hebben het UNEP ervan in kennis gesteld dat het gebruik van CFK’s niet essentieel wordt geacht voor de vervaardiging van MDI’s die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, die combinaties van werkzame bestanddelen bevatten.

Krachtens artikel 4, lid 4, onder i), punt b), van Verordening (EG) nr. 2037/2000 mogen CFK’s niet worden gebruikt en niet op de markt worden gebracht, tenzij ze onder de in artikel 3, lid 1, van die verordening beschreven voorwaarden als essentieel worden beschouwd. Doordat deze landen bepaald hebben dat CFK’s in deze gevallen niet essentieel zijn, is de vraag naar CFK’s die worden gebruikt in MDI's die in de Europese Gemeenschap op de markt worden gebracht, afgenomen. Bovendien wordt in artikel 4, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2037/2000 bepaald dat CFK-MDI’s niet mogen worden ingevoerd of op de markt mogen worden gebracht, tenzij de CFK’s in deze producten onder de in artikel 3, lid 1, beschreven voorwaarden als essentieel worden beschouwd.

(6)

De Commissie heeft op 8 juli 2005 een kennisgeving (5) gepubliceerd die gericht was tot de in de Gemeenschap van 25 lidstaten gevestigde bedrijven die van de Commissie toestemming wensen te krijgen voor het gebruik in 2006 van in de Gemeenschap gereguleerde stoffen voor essentiële toepassingen en zij heeft verklaringen ontvangen met betrekking tot geplande essentiële toepassingen van gereguleerde stoffen in 2006.

(7)

Om ervoor te zorgen dat geïnteresseerde bedrijven en exploitanten tijdig van het vergunningenstelsel gebruik kunnen blijven maken, dient de onderhavige beschikking met ingang van 1 januari 2006 van toepassing te zijn.

(8)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het krachtens artikel 18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2037/2000 ingestelde beheerscomité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

1.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep I (chloorfluorkoolstoffen 11, 12, 113, 114 en 115) die in 2006 in de Gemeenschap voor essentiële medische toepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 539 000,00 ODP (6)-kg.

2.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep I (chloorfluorkoolstoffen 11, 12, 113, 114 en 115) en groep II (andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen) die in 2006 in de Gemeenschap voor essentiële laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 256 761,86 ODP-kg.

3.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep III (halonen) die in 2006 in de Gemeenschap voor essentiële laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 482,70 ODP-kg.

4.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep IV (tetrachloorkoolstof) die in 2006 in de Gemeenschap voor essentiële laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 149 641,536 ODP-kg.

5.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep V (1,1,1-trichloorethaan) die in 2006 in de Gemeenschap voor essentiële laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 754,00 ODP-kg.

6.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep VI (methylbromide) die in 2006 in de Gemeenschap voor analytische en laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 300,00 ODP-kg.

7.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep VII (broomfluorkoolwaterstoffen) die in 2006 in de Gemeenschap voor essentiële laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 4,49 ODP-kg.

8.   De hoeveelheid onder Verordening (EG) nr. 2037/2000 vallende gereguleerde stoffen van groep IX (broomchloormethaan) die in 2006 in de Gemeenschap voor essentiële laboratoriumtoepassingen mag worden gebruikt, wordt vastgesteld op 13,308 ODP-kg.

Artikel 2

De in bijlage I vermelde chloorfluorkoolstof-houdende dosisinhalatoren mogen niet op de markt worden gebracht, wanneer de bevoegde instantie heeft bepaald dat chloorfluorkoolstoffen voor dosisinhalatoren op deze markt niet essentieel zijn.

Artikel 3

Gedurende het tijdvak van 1 januari tot en met 31 december 2006 gelden de volgende bepalingen:

1)

De quota voor essentiële medische toepassingen van de chloorfluorkoolstoffen 11, 12, 113, 114 en 115 worden toegewezen aan de in bijlage II vermelde ondernemingen.

2)

De quota voor essentiële laboratoriumtoepassingen van de chloorfluorkoolstoffen 11, 12, 113, 114 en 115 en andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen worden toegewezen aan de in bijlage III vermelde ondernemingen.

3)

De quota voor essentiële laboratoriumtoepassingen van halonen worden toegewezen aan de in bijlage IV vermelde ondernemingen.

4)

De quota voor essentiële laboratoriumtoepassingen van tetrachloorkoolstof worden toegewezen aan de in bijlage V vermelde ondernemingen.

5)

De quota voor essentiële laboratoriumtoepassingen van 1,1,1-trichloorethaan worden toegewezen aan de in bijlage VI vermelde ondernemingen.

6)

De quota voor kritische analytische en laboratoriumtoepassingen van methylbromide worden toegewezen aan de in bijlage VII vermelde ondernemingen.

7)

De quota voor essentiële laboratoriumtoepassingen van broomfluorkoolwaterstoffen worden toegewezen aan de in bijlage VIII vermelde ondernemingen.

8)

De quota voor essentiële laboratoriumtoepassingen van broomchloormethaan worden toegewezen aan de in bijlage IX vermelde ondernemingen.

9)

De quota voor essentiële toepassingen van de chloorfluorkoolstoffen 11, 12, 113, 114 en 115, andere volledig gehalogeneerde chloorfluorkoolstoffen, tetrachloorkoolstof, 1,1,1-trichloorethaan, broomfluorkoolwaterstoffen en broomchloormethaan worden vermeld in bijlage X.

Artikel 4

Deze beschikking is van toepassing van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de volgende ondernemingen:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

namens Boehringer Ingelheim (Frankrijk)

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo, 26/A

I-43100 Parma

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR SpA

Via Terrazzano, 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

I-23854 Olginate (LC)

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3o

B-2440 Geel

 

Airbus France

route de Bayonne 316

F-31300 Toulouse

 

Biosolove B.V.

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Roedovre

 

Carlo Erba Reactifs-SDS

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides

Université Paris, 7 Denis Diderot & Paris

6 Pierre et Marie Curie

F-75251 Paris Cedex 5

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Fluorine Products Europe

Kempenweg 90

P.O. Box 264

6000 AG Weert

Nederland

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KgaA

Frankfurter Straße 250

D-64271 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Lackova 78

SLO-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNL Navy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Química SA

Riera de Sant Cugat 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SLO-1000 Ljubljana

 

Sigma Aldrich Logistik GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'isle-d'abeau Chesnes

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Tazzetti Fluids S.r.l.

Corso Europa, 600/a

I-10088 Volpiano (TO)

 

University of Technology Vienna

Institut of Industrial Electronics&Material Science

Gusshausstraße 27-29

A-1040 Wien

 

VWR I.S.A.S.

201, rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Gedaan te Brussel, 11 april 2006.

Voor de Commissie

Stavros DIMAS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 244 van 29.9.2000, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 29/2006 van de Commissie (PB L 6 van 11.1.2006, blz. 27).

(2)  www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp

(3)  Behalve Denemarken.

(4)  Behalve Zweden.

(5)  PB C 168 van 8.7.2005, blz. 20.

(6)  Ozone depleting potential.


BIJLAGE I

Overeenkomstig punt 3 van Besluit XII/2 van de twaalfde vergadering der partijen bij het Protocol van Montreal betreffende maatregelen om de overgang naar dosisinhalatoren (MDI’s) zonder chloorfluorkoolstoffen te vergemakkelijken hebben de volgende landen bepaald dat CFK’s, vanwege de beschikbaarheid van geschikte MDI’s zonder CFK’s, in combinatie met de volgende werkzame bestanddelen niet langer als „essentieel” krachtens het Protocol kunnen worden aangemerkt:

Tabel 1

Land

Kort werkende bronchodilatoire beta-agonisten

Salbutamol

Terbutaline

Fenoterol

Orciprenaline

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenaline

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

België

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cyprus

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denemarken

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Duitsland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Estland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Finland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frankrijk

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Griekenland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hongarije

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ierland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italië

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Litouwen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Luxemburg

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Noorwegen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Oostenrijk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Polen

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slovenië

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Slowakije

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Spanje

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsjechië

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Verenigd Koninkrijk

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweden

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 2

Land

Geïnhaleerde steroïden

Beclomethason

Dexamethason

Flunisolide

Fluticason

Budesonide

Triamcinolon

België

X

X

X

X

X

X

Cyprus

 

 

 

 

 

 

Denemarken

X

 

 

X

 

 

Duitsland

X

X

X

X

X

X

Estland

X

X

X

X

X

X

Finland

X

 

 

X

 

 

Frankrijk

X

 

 

X

 

 

Griekenland

 

 

 

 

 

 

Hongarije

X

X

X

X

X

X

Ierland

X

 

 

X

 

 

Italië

X

 

 

X

X

 

Letland

X

X

X

X

X

X

Litouwen

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

X

X

 

Nederland

X

X

X

X

X

X

Noorwegen

 

 

 

 

 

 

Oostenrijk

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

X

X

 

Slovenië

X

X

X

X

X

X

Slowakije

X

X

X

X

X

X

Spanje

X

 

 

X

 

 

Tsjechië

X

X

X

X

X

X

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

X

 

 

Zweden

X

X

X

X

 

X

Bron: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 3

Land

Niet-steroïdale anti-inflammatoire stoffen

Cromoglicinezuur

Nedocromil

 

 

 

 

België

X

X

 

 

 

 

Cyprus

 

 

 

 

 

 

Denemarken

X

X

 

 

 

 

Duitsland

X

X

 

 

 

 

Estland

X

X

 

 

 

 

Finland

X

X

 

 

 

 

Frankrijk

X

X

 

 

 

 

Griekenland

X

X

 

 

 

 

Hongarije

 

 

 

 

 

 

Ierland

 

 

 

 

 

 

Italië

 

 

 

 

 

 

Letland

X

X

 

 

 

 

Litouwen

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nederland

X

X

 

 

 

 

Noorwegen

 

 

 

 

 

 

Oostenrijk

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Slovenië

X

X

 

 

 

 

Slowakije

X

X

 

 

 

 

Spanje

 

X

 

 

 

 

Tsjechië

X

X

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

Zweden

 

 

 

 

 

 

Bron: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 4

Land

Anticholinerge bronchodilatoren

Ipratropiumbromide

Oxitropiumbromide

 

 

 

 

België

X

X

 

 

 

 

Cyprus

X

X

 

 

 

 

Denemarken

X

X

 

 

 

 

Duitsland

X

X

 

 

 

 

Estland

X

X

 

 

 

 

Finland

X

X

 

 

 

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

Griekenland

X

X

 

 

 

 

Hongarije

X

X

 

 

 

 

Ierland

X

X

 

 

 

 

Italië

 

 

 

 

 

 

Letland

 

 

 

 

 

 

Litouwen

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

X

X

 

 

 

 

Nederland

X

X

 

 

 

 

Noorwegen

 

 

 

 

 

 

Oostenrijk

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

X

 

 

 

 

 

Slovenië

 

 

 

 

 

 

Slowakije

X

X

 

 

 

 

Spanje

X

X

 

 

 

 

Tsjechië

X

X

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

X

X

 

 

 

 

Zweden

X

X

 

 

 

 

Bron: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 5

Land

Lang werkende bronchodilatoire beta-agonisten

Formoterol

Salmeterol

 

 

 

 

België

 

 

 

 

 

 

Cyprus

 

 

 

 

 

 

Denemarken

 

 

 

 

 

 

Duitsland

X

X

 

 

 

 

Estland

 

 

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

 

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

Griekenland

 

 

 

 

 

 

Hongarije

 

 

 

 

 

 

Ierland

 

 

 

 

 

 

Italië

X

 

 

 

 

 

Letland

 

 

 

 

 

 

Litouwen

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

 

 

 

Noorwegen

 

 

 

 

 

 

Oostenrijk

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Slovenië

 

 

 

 

 

 

Slowakije

 

 

 

 

 

 

Spanje

 

 

 

 

 

 

Tsjechië

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

Zweden

 

 

 

 

 

 

Bron: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


Tabel 6

Land

Combinaties van werkzame bestanddelen in één MDI

België

 

 

 

 

 

 

Cyprus

 

 

 

 

 

 

Denemarken

 

 

 

 

 

 

Duitsland

X

 

 

 

 

 

Estland

 

 

 

 

 

 

Finland

 

 

 

 

 

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

Griekenland

 

 

 

 

 

 

Hongarije

 

 

 

 

 

 

Ierland

 

 

 

 

 

 

Italië

 

 

 

 

 

 

Letland

 

 

 

 

 

 

Litouwen

 

 

 

 

 

 

Luxemburg

 

 

 

 

 

 

Malta

 

 

 

 

 

 

Nederland

 

 

 

 

 

 

Noorwegen

 

 

 

 

 

 

Oostenrijk

 

 

 

 

 

 

Polen

 

 

 

 

 

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

Slovenië

 

 

 

 

 

 

Slowakije

 

 

 

 

 

 

Spanje

 

 

 

 

 

 

Tsjechië

 

 

 

 

 

 

Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

 

Zweden

 

 

 

 

 

 

Bron: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


BIJLAGE II

ESSENTIËLE MEDISCHE TOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep I die mogen worden gebruikt bij de productie van dosisinhalatoren (MDI’s) voor de behandeling van astma en andere chronische obstructieve longaandoeningen (COPD), worden toegewezen aan:

 

3M Health Care (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE) namens Boehringer Ingelheim France

 

Chiesi (IT)

 

IVAX (IE)

 

Lab Aldo-Union (ES)

 

Sicor (IT)

 

Valeas (IT)

 

V.A.R.I. (IT)


BIJLAGE III

ESSENTIËLE LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van de groepen I en II die mogen worden gebruikt voor analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Acros organics bvba (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

CNRS — Groupe de Physique des Solides (FR)

 

Honeywell Fluorine Products Europe (NL)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

Tazzetti Fluids (IT)

 

University of Technology Vienna (AT)


BIJLAGE IV

ESSENTIËLE LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep III die mogen worden gebruikt voor analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Airbus France (FR)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)


BIJLAGE V

ESSENTIËLE LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep IV die mogen worden gebruikt voor analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carlo Erba Reactifs-SDS (FR)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BIJLAGE VI

ESSENTIËLE LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep V die mogen worden gebruikt voor analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Logistik (DE)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BIJLAGE VII

KRITISCHE ANALYTISCHE EN LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep VI die mogen worden gebruikt voor kritische analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


BIJLAGE VIII

ESSENTIËLE LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep VII die mogen worden gebruikt voor analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


BIJLAGE IX

ESSENTIËLE LABORATORIUMTOEPASSINGEN

Quota gereguleerde stoffen van groep IX die mogen worden gebruikt voor analytische en laboratoriumtoepassingen, worden toegewezen aan:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Sigma Aldrich Logistik (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


BIJLAGE X

[Deze bijlage wordt niet gepubliceerd omdat zij vertrouwelijke commerciële informatie bevat.]


Top