Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1949

Verordening (EG) nr. 1949/2005 van de Commissie van 28 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1917/2000 wat bijzondere goederenbewegingen en de uitsluiting van goederenverkeer in verband met reparaties betreft

OJ L 312, 29.11.2005, p. 10–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 322M , 2.12.2008, p. 127–134 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 043 P. 196 - 203
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 49 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; stilzwijgende opheffing door 32010R0113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1949/oj

29.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 312/10


VERORDENING (EG) Nr. 1949/2005 VAN DE COMMISSIE

van 28 november 2005

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1917/2000 wat bijzondere goederenbewegingen en de uitsluiting van goederenverkeer in verband met reparaties betreft

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad van 22 mei 1995 betreffende de statistieken van het goederenverkeer van de Gemeenschap en haar lidstaten met derde landen (1), en met name op artikel 4, lid 1, artikel 6, lid 2, artikel 9, lid 1, artikel 10, lid 4, en artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1917/2000 van de Commissie van 7 september 2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad wat de statistiek van de buitenlandse handel betreft (2) is vastgelegd welke gegevens voor de statistiek van de buitenlandse handel moeten worden verzameld en welke goederen en bewegingen buiten beschouwing moeten blijven of waarvoor om methodologische redenen specifieke bepalingen moeten worden vastgesteld.

(2)

Voor zover mogelijk moeten voor gegevens betreffende het goederenverkeer tussen lidstaten en voor die betreffende het goederenverkeer met derde landen steeds gemeenschappelijke definities en begrippen worden gebruikt. Ingevolge Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad (3) zijn de regels voor de productie van de communautaire statistiek van het goederenverkeer tussen lidstaten herzien, zodat de uitvoeringsregels voor de statistiek van het goederenverkeer van de Gemeenschap en haar lidstaten met derde landen dienovereenkomstig moeten worden aangepast.

(3)

In overeenstemming met internationale aanbevelingen en de voor de communautaire statistiek van het goederenverkeer tussen lidstaten geldende bepalingen worden goederen die worden gerepareerd in de statistiek van het goederenverkeer buiten beschouwing gelaten. Deze goederen moeten dus ook in de statistiek van het goederenverkeer met derde landen buiten beschouwing blijven.

(4)

Met het oog op de vergelijkbaarheid van de gegevens over bijzondere goederenbewegingen binnen de Gemeenschap en die betreffende derde landen moeten de bepalingen inzake complete fabrieksinstallaties, schepen en luchtvaartuigen, boordproviand en bunkergoederen, deelzendingen, installaties op volle zee, ruimtevaartuigen, elektriciteit, gas en producten van de zee worden aangepast.

(5)

Er moeten aanvullende specificaties worden vastgesteld voor goederen voor tijdelijk gebruik, zodat deze in de communautaire statistiek van het goederenverkeer met derde landen steeds op dezelfde wijze buiten beschouwing blijven.

(6)

Het codesysteem dat wordt gebruikt om de aard van de transactie te beschrijven, moet worden aangepast aan de regels voor de statistiek van het goederenverkeer tussen lidstaten.

(7)

Verordening (EG) nr. 1917/2000 moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de statistiek van het goederenverkeer met derde landen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1917/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt vervangen door:

„Artikel 2

Ingevolge artikel 6, lid 2, van de basisverordening worden niet onder de statistieken van de buitenlandse handel die aan de Europese Commissie worden toegezonden begrepen de goederen:

Die in het vrije verkeer zijn gebracht na onder de douaneregeling actieve veredeling of behandeling onder douanetoezicht geplaatst te zijn geweest;

Die in de lijst van uitzonderingen in bijlage I zijn opgenomen.”.

2)

Aan artikel 15, lid 2, wordt het volgende punt toegevoegd:

„m)

elektriciteit en gas.”.

3)

In artikel 16 worden de leden 2 en 3 vervangen door:

„2.   De lidstaten mogen voor de registratie van de uitvoer van complete fabrieksinstallaties een vereenvoudigde aangifte indienen.

3.   De vereenvoudigde aangifte mag alleen worden gebruikt voor de uitvoer van complete fabrieksinstallaties waarvan de totale statistische waarde per installatie meer dan 3 miljoen EUR bedraagt, tenzij het complete fabrieksinstallaties voor hergebruik betreft; in dat geval delen de lidstaten de toegepaste criteria aan de Commissie mee.

De totale statistische waarde van een complete fabrieksinstallatie is gelijk aan de som van de statistische waarden van de componenten en die van de in lid 1, tweede alinea, bedoelde goederen.”.

4)

Artikel 17 wordt vervangen door:

„Artikel 17

1.   Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden componenten die onder een bepaald hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur vallen, in de desbetreffende verzamelrubriek voor complete fabrieksinstallaties van hoofdstuk 98 van die nomenclatuur ingedeeld.

2.   Wanneer een lidstaat geen vereenvoudigde aangifte voor de registratie van componenten van complete fabrieksinstallaties in de verzamelrubrieken van hoofdstuk 98 toestaat, worden de goederen ingedeeld in de desbetreffende onderverdelingen van de andere hoofdstukken van de gecombineerde nomenclatuur.”.

5)

Artikel 18 wordt vervangen door:

„Artikel 18

De codenummers van de verzamelrubrieken voor complete fabrieksinstallaties worden overeenkomstig de gecombineerde nomenclatuur volgens onderstaande regels samengesteld:

a)

de code bestaat uit acht cijfers;

b)

de eerste vier cijfers zijn 9880;

c)

het vijfde en zesde cijfer komen overeen met het hoofdstuk van de gecombineerde nomenclatuur waartoe de goederen van de component behoren;

d)

het zevende en achtste cijfer zijn 0.”.

6)

Artikel 19, lid 3, wordt geschrapt.

7)

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

a)

punt c) wordt vervangen door:

„c)

„eigendom van een schip of een luchtvaartuig”, het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon als eigenaar van een schip of van een luchtvaartuig is geregistreerd.”;

b)

punt d) wordt geschrapt.

8)

Artikel 21 wordt vervangen door:

„Artikel 21

1.   De aan de Commissie toegezonden statistieken van de buitenlandse handel bestrijken de volgende transacties:

a)

de overdracht van de eigendom van een schip of van een luchtvaartuig van een in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon aan een in de meldende lidstaat gevestigde en in het nationale scheeps- of luchtvaartuigregister ingeschreven natuurlijke of rechtspersoon; deze transactie wordt behandeld als invoer;

b)

de overdracht van de eigendom van een schip of van een luchtvaartuig van een in de meldende lidstaat gevestigde en in het nationale scheeps- of luchtvaartuigregister ingeschreven natuurlijke of rechtspersoon aan een in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon; deze transactie wordt behandeld als uitvoer;

c)

het binnenkomen van een schip of luchtvaartuig in het statistische registratiegebied van de Gemeenschap of het vertrek ervan uit het statistische registratiegebied van de Gemeenschap wegens verrichtingen met het oog op of na loonveredeling.

Voor de toepassing van punt b) wordt de uitvoer van een nieuw schip of luchtvaartuig geregistreerd in de lidstaat waar het is gebouwd.

Voor de toepassing van punt c) worden alleen verrichtingen die ten doel hebben een nieuw of werkelijk verbeterd schip of luchtvaartuig te vervaardigen als veredeling beschouwd.

2.   De statistieken van de in lid 1 bedoelde transacties, die de lidstaten naar de Commissie zenden, omvatten de volgende gegevens:

a)

de code van de desbetreffende onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur;

b)

het statistische stelsel;

c)

het partnerland, te weten:

bij de in lid 1, onder a), bedoelde transacties, het derde land waar het schip of luchtvaartuig is gebouwd indien het om een nieuw schip of luchtvaartuig gaat; anders het derde land waar de natuurlijke of rechtspersoon die de eigendom van het schip of luchtvaartuig overdraagt, gevestigd is;

bij de in lid 1, onder b), bedoelde transacties, het derde land waar de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de eigendom van het schip of luchtvaartuig wordt overgedragen, gevestigd is;

bij de in lid 1, onder c), bedoelde transacties, het derde land van verzending voor schepen en luchtvaartuigen die het statistische registratiegebied van de Gemeenschap binnenkomen en het land van bestemming voor schepen en luchtvaartuigen die het statistische registratiegebied van de Gemeenschap verlaten;

d)

voor schepen, de hoeveelheid in aantal stuks en in de andere eventueel in de gecombineerde nomenclatuur genoemde bijzondere maatstaven, en voor luchtvaartuigen, de hoeveelheid in nettomassa en in bijzondere maatstaven;

e)

de statistische waarde, dat wil zeggen het totale bedrag dat bij verkoop of aankoop van het gehele schip of het gehele luchtvaartuig in rekening wordt gebracht, zonder de kosten voor vervoer en verzekering.

3.   De referentieperiode voor de in lid 1, onder a) en b), bedoelde transacties is de maand waarin de overdracht van de eigendom plaatsvindt en voor de in lid 1, onder c), bedoelde transacties de maand waarin de beweging plaatsvindt.”.

9)

Artikel 22 wordt vervangen door:

„Artikel 22

De lidstaten gebruiken naast de in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1172/95 vastgestelde gegevensbronnen ook andere gegevensbronnen, zoals het nationale scheeps- en luchtvaartuigregister, indien de hierin opgenomen informatie nodig mocht zijn om de overdracht van eigendom van de goederen vast te stellen.”.

10)

In artikel 24, lid 2, wordt punt b) vervangen door:

„b)

de landencode van het partnerland of de vereenvoudigde landencode QS;”.

11)

Artikel 25 wordt vervangen door:

„Artikel 25

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder „deelzendingen” verstaan de in- of uitvoer, in diverse zendingen, van de verschillende onderdelen van een compleet goed in niet-gemonteerde of gedemonteerde staat, om redenen die verband houden met commerciële of transportvereisten.”.

12)

In artikel 29 wordt lid 2 vervangen door:

„2.   De maandresultaten met betrekking tot de in lid 1 bedoelde transacties, die de lidstaten naar de Commissie zenden, omvatten de volgende gegevens:

a)

de code van de desbetreffende onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur;

b)

de landencode van het partnerland of de vereenvoudigde landencode QW;

c)

het statistische stelsel;

d)

de hoeveelheid in nettomassa;

e)

de statistische waarde.

Voor de toepassing van punt a) gebruiken de lidstaten voor goederen die zijn bestemd voor de op de installatie op volle zee werkzame personen of voor de werking van de motoren, machines en andere toestellen op deze installaties de volgende productcodes:

9931 24 00: voor goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de gecombineerde nomenclatuur;

9931 27 00: voor goederen van hoofdstuk 27 van de gecombineerde nomenclatuur;

9931 99 00: voor elders ingedeelde goederen.

Onverminderd de bepalingen van de douanewetgeving wordt bij goederen die afkomstig zijn van dan wel bestemd zijn voor installaties het land van vestiging van de natuurlijke of rechtspersoon die de installatie commercieel exploiteert als het onder b) bedoelde partnerland beschouwd.”.

13)

Artikel 31 wordt vervangen door:

„Artikel 31

1.   De aan de Commissie toegezonden statistieken van de handel met derde landen omvatten gegevens over:

a)

het binnenkomen van een ruimtevaartuig in het statistische registratiegebied van de Gemeenschap of het vertrek ervan uit het statistische registratiegebied van de Gemeenschap wegens verrichtingen met het oog op of na loonveredeling.

b)

de lancering van een ruimtevaartuig waarvan de eigendom door een in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon is overgedragen aan een in een lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersoon;

c)

de lancering van een ruimtevaartuig waarvan de eigendom door een in een lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersoon is overgedragen aan een in een derde land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon.

De onder b) bedoelde verrichtingen worden geregistreerd als invoer in de lidstaat waar de nieuwe eigenaar gevestigd is.

De onder c) bedoelde verrichting wordt geregistreerd als uitvoer door de lidstaat waar het voltooide ruimtevaartuig is gebouwd.

Voor de toepassing van dit lid worden alleen verrichtingen die ten doel hebben een nieuw of werkelijk verbeterd ruimtevaartuig te vervaardigen als veredeling beschouwd.

2.   De maandresultaten met betrekking tot de in lid 1 bedoelde verrichtingen, die de lidstaten naar de Commissie zenden, omvatten de volgende gegevens:

a)

de code van de desbetreffende onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur;

b)

de code van het partnerland;

c)

het statistisch stelsel;

d)

de hoeveelheid in nettomassa en in bijzondere maatstaven;

e)

de statistische waarde als de waarde van het ruimtevaartuig „af fabriek” in overeenstemming met de in bijlage III bij deze verordening bedoelde leveringsvoorwaarden.

Voor de toepassing van punt b) wordt het partnerland op basis van de volgende criteria vastgesteld:

bij de in lid 1, onder a), bedoelde verrichtingen is het partnerland het derde land van verzending voor ruimtevaartuigen die het statistische registratiegebied van de Gemeenschap binnenkomen en het land van bestemming voor ruimtevaartuigen die het statistische registratiegebied van de Gemeenschap verlaten;

voor de in lid 1, onder b), bedoelde verrichtingen is het partnerland het land waar het voltooide ruimtevaartuig is gebouwd;

voor de in lid 1, onder c), bedoelde verrichtingen is het partnerland het land waar de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de eigendom van het ruimtevaartuig wordt overgedragen, gevestigd is.

3.   De referentieperiode voor de in lid 1, onder a), bedoelde verrichtingen is de maand waarin de beweging plaatsvindt en voor de in lid 1, onder b) en c), bedoelde verrichtingen de maand waarin de overdracht van de eigendom plaatsvindt.”.

14)

In titel II worden na artikel 31 de volgende hoofdstukken 9 en 10 toegevoegd:

„HOOFDSTUK 9

Electriciteit en gas

Artikel 31bis

Afgezien van de gegevensbronnen van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1172/95 kunnen de lidstaten van de in hun land gevestigde exploitanten of eigenaars van het nationale elektriciteits- of gasnet verlangen dat zij de informatie die voor het toezicht op de handelsstromen voor elektriciteit en gas tussen de meldende lidstaat en derde landen relevant zijn, rechtstreeks verstrekken.

HOOFDSTUK 10

Producten van de zee

Artikel 31ter

1.   Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „producten van de zee” verstaan visserijproducten, mineralen, geborgen goederen en alle andere producten die nog niet door zeeschepen aan land zijn gebracht.

2.   De aan de Commissie toegezonden statistieken van de buitenlandse handel bestrijken de volgende transacties:

a)

het aan land brengen van producten van de zee in een haven van de meldende lidstaat of de verwerving ervan door een in een lidstaat geregistreerd schip van een in een derde land geregistreerd schip; deze transacties worden behandeld als invoer;

b)

het aan land brengen van producten van de zee door een in de meldende lidstaat geregistreerd schip in een haven van een derde land, of de verwerving ervan door een in een derde land geregistreerd schip van een in een lidstaat geregistreerd schip; deze transacties worden behandeld als uitvoer.

3.   De maandresultaten met betrekking tot de in lid 2 bedoelde transacties, die de lidstaten naar de Commissie zenden, omvatten de volgende gegevens:

a)

de code van de desbetreffende onderverdeling van de gecombineerde nomenclatuur;

b)

de code van het partnerland, te weten:

bij invoer, het derde land waar het schip dat het product van de zee aan boord neemt, geregistreerd is;

bij uitvoer, het derde land waar het product van de zee aan land wordt gebracht of waar het schip dat het product van de zee heeft verworven, geregistreerd is;

c)

het statistische stelsel;

d)

de hoeveelheid in nettomassa;

e)

de statistische waarde.

4.   De lidstaten gebruiken naast de in artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1172/95 vastgestelde gegevensbronnen ook andere gegevensbronnen, zoals de aangiften van in hun land geregistreerde schepen met betrekking tot in derde landen aan land gebrachte producten van de zee.”.

15)

De bijlagen I en II worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2006.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 november 2005.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 118 van 25.5.1995, blz. 10. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, blz. 1).

(2)  PB L 229 van 9.9.2000, blz. 14.

(3)  PB L 102 van 7.4.2004, blz. 1.


BIJLAGE

De bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 1917/2000 worden vervangen door:

BIJLAGE I

Lijst van de in artikel 2 bedoelde goederen die bij de aan de Commissie (Eurostat) toe te zenden statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten buiten beschouwing blijven

De gegevens met betrekking tot onderstaande goederen worden van verwerking uitgesloten:

a)

wettige betaalmiddelen, waardepapieren;

b)

monetair goud;

c)

eerstehulpgoederen bestemd voor rampgebieden;

d)

wegens de diplomatieke of soortgelijke aard van de bestemming ervan:

1)

goederen die onder de diplomatieke, consulaire of soortgelijke onschendbaarheid vallen;

2)

geschenken aan staatshoofden en regerings- en parlementsleden;

3)

voorwerpen in het kader van wederzijdse administratieve bijstand;

e)

voorzover zij niet het voorwerp van een handelstransactie zijn:

1)

orden, onderscheidingen, prijzen, gedenkpenningen en –tekens;

2)

reisbenodigheden, proviand en bagage, inclusief sportartikelen, voor eigen ge- of verbruik, meegenomen, vooruitgestuurd of nagezonden;

3)

uitzetten, verhuis- en erfgoederen;

4)

doodkisten en urnen, grafversiering en voorwerpen bestemd voor onderhoud van graven en grafmonumenten;

5)

reclamedrukwerk, gebruiksaanwijzingen, prijslijsten en ander reclamemateriaal;

6)

onbruikbaar geworden of industrieel niet-bruikbare goederen;

7)

ballast;

8)

postzegels;

9)

ter gelegenheid van internationale sportevenementen gebruikte farmaceutische producten;

f)

producten die in het kader van uitzonderlijke gemeenschappelijke acties voor personen- of milieubescherming worden gebruikt;

g)

goederen die het voorwerp vormen van niet-commercieel goederenverkeer tussen natuurlijke personen die in door de lidstaten bepaalde grensgebieden wonen (grensverkeer); producten die door landbouwproducenten zijn verkregen op landerijen die zijn gelegen buiten, maar in de onmiddellijke nabijheid van het statistische registratiegebied waar hun bedrijf is gevestigd;

h)

voorzover het gaat om handelsverkeer dat van tijdelijke aard is, goederen die worden in- of uitgevoerd in verband met de reparatie van vervoermiddelen, containers en hulpmaterieel voor het vervoer, maar die niet onder een veredelingsregeling zijn geplaatst, alsmede de bij deze reparaties vervangen onderdelen;

i)

goederen die worden uitgevoerd naar buiten het statistische registratiegebied gelegerde nationale strijdkrachten, goederen die worden ingevoerd nadat ze door de nationale strijdkrachten buiten het statistische registratiegebied waren meegenomen, en goederen die in het statistische registratiegebied van een lidstaat worden verworven of overgedragen door aldaar gelegerde buitenlandse strijdkrachten;

j)

informatiedragers, zoals diskettes, magneetbanden, films, ontwerpen, audio- en videocassettes en cd-rom's, die worden verhandeld om informatie te verstrekken, wanneer ze op verzoek van een bepaalde cliënt zijn ontworpen of niet commercieel worden verhandeld, alsmede aanvullingen op een eerdere levering (bv. in verband met een update) die de ontvanger van het goed niet in rekening worden gebracht;

k)

draagraketten voor ruimtevaartuigen:

bij invoer en uitvoer met het oog op lancering;

op het moment van hun lancering;

l)

goederen bestemd voor dan wel na reparatie en de ingebouwde onderdelen. Een reparatie behelst de restauratie van goederen in hun oorspronkelijke functie of toestand. Met de reparatie wordt uitsluitend beoogd dat de goederen blijven functioneren; hiervoor kan tot op zekere hoogte een reconstructie of een verbetering nodig zijn, zolang de aard van de goederen hierdoor niet verandert;

m)

goederen bestemd voor dan wel na tijdelijk gebruik, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1)

veredeling is niet beoogd of heeft niet plaatsgevonden;

2)

de verwachte duur van het tijdelijke gebruik bedraagt niet meer dan 24 maanden.

BIJLAGE II

Lijst van transacties, bedoeld in artikel 13, lid 2

A

B

1)

Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of voorziene eigendomsoverdracht tegen een tegenprestatie (financieel of anderszins) (m.u.v. de onder de codes 2, 7 en 8 te registreren transacties) (1)  (2)  (3)

1)

Definitieve aankoop/verkoop (2)

2)

Zicht- of proefzending, levering in consignatie of via een commissionair

3)

Ruilhandel (tegenprestatie in natura)

4)

Persoonlijke aankopen door reizigers

5)

Financiële lease (huurkoop) (3)

2)

Retourzendingen na registratie van de oorspronkelijke transactie onder code 1 (4); gratis vervanging van goederen (4)

1)

Retourzendingen van goederen

2)

Vervanging van teruggezonden goederen

3)

Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet zijn teruggezonden

3)

(Niet-tijdelijke) transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder tegenprestatie (financieel of anderszins)

1)

Zending van goederen in het kader van geheel of gedeeltelijk door de Europese Gemeenschap beheerde of gefinancierde hulpprogramma's

2)

Andere hulpzendingen van overheidswege

3)

Andere hulp (particuliere sector, niet-gouvernementele organisaties)

4)

Andere

4)

Verrichtingen met het oog op loonveredeling (5) (m.u.v. onder 7 te registreren verrichtingen)

 (8)

5)

Verrichtingen na loonveredeling (5) (m.u.v. onder 7 te registreren verrichtingen)

 (8)

6)

Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties (6)

 (8)

7)

Verrichtingen in verband met gecoördineerde defensieprojecten of andere intergouvernementele programma's voor gecoördineerde fabricage (bv. Airbus)

 (8)

8)

Levering van bouwmaterialen en materieel voor de bouw in het kader van een algemene bouwovereenkomst (7)

 (8)

9)

Andere transacties

 (8)


(1)  Deze rubriek bestrijkt de meeste verzendingen en aankomsten, namelijk de transacties waarbij:

een eigendomsoverdracht tussen een ingezetene en een niet-ingezetene plaatsvindt, en

een financiële tegenprestatie of een tegenprestatie in natura is of zal worden verricht.

Dit geldt ook voor bewegingen tussen eenheden die tot dezelfde onderneming of dezelfde groep ondernemingen behoren en voor bewegingen van en naar distributiecentra, tenzij er voor deze transacties geen sprake is van betaling of van een andere vergoeding (in dat geval valt de transactie onder code 3).

(2)  Met inbegrip van de vervanging tegen betaling van reserveonderdelen of andere goederen.

(3)  Met inbegrip van financiële lease (huurkoop): de leasesom wordt zo berekend dat de waarde van de goederen volledig of bijna volledig wordt gedekt. De risico's en de winsten in verband met het bezit van de goederen gaan over op de lessee. Bij het einde van de overeenkomst wordt de lessee eigenaar van de goederen.

(4)  Retourzendingen en de vervanging van goederen die oorspronkelijk werden geregistreerd in de rubrieken 3 tot en met 9 van kolom A, moeten bij de desbetreffende rubrieken worden opgetekend.

(5)  Onder veredeling vallen verrichtingen (transformatie, bouw, montage, verbetering, renovatie enz.) die ten doel hebben een nieuw of een werkelijk verbeterd product te vervaardigen. Dit hoeft niet altijd tot een wijziging van de productclassificatie te leiden. Veredelingsactiviteiten die de bewerker voor eigen rekening verricht, vallen niet onder deze rubrieken, maar moeten in rubriek 1 van kolom A worden opgetekend.

Goederen bestemd voor of na veredeling moeten als invoer en uitvoer worden opgetekend.

Reparaties mogen hier niet worden opgetekend. Een reparatie behelst de restauratie van goederen in hun oorspronkelijke functie of toestand. Met de reparatie wordt uitsluitend beoogd dat de goederen blijven functioneren; hiervoor kan tot op zekere hoogte een reconstructie of een verbetering nodig zijn, zolang de aard van de goederen hierdoor niet verandert.

Goederen bestemd voor of na reparatie blijven in de statistiek van de buitenlandse handel buiten beschouwing. (zie bijlage I, punt l).

(6)  Tot de transacties die hier worden opgetekend, behoren onder meer: transacties zonder eigendomsoverdracht, zoals reparatie, verhuur, bruikleen, operationele lease en ander tijdelijk gebruik, met uitzondering van loonveredeling (levering of retourzending). Transacties met deze code worden niet aan de Commissie opgegeven.

(7)  Voor in rubriek 8 van kolom A te registreren transacties mogen de goederen niet afzonderlijk worden gefactureerd, maar moet het werk in zijn geheel in rekening worden gebracht. Indien dit niet het geval is, moeten de transacties in rubriek 1 worden opgetekend.

(8)  Codenummers voor nationale doeleinden mogen in kolom B worden opgetekend, op voorwaarde dat alleen de codenummers van kolom A aan de Commissie worden opgegeven.


Top