Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1916

Verordening (EG) nr. 1916/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

OJ L 338M , 17.12.2008, p. 243–245 (MT)
OJ L 307, 25.11.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 203 - 204
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 203 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1916/oj

25.11.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 307/10


VERORDENING (EG) Nr. 1916/2005 VAN DE COMMISSIE

van 24 november 2005

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2092/91 van de Raad van 24 juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen (1), en met name op artikel 13, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 voorziet in de mogelijkheid om de synthetische vitaminen A, D en E in voeder voor herkauwers te gebruiken gedurende een overgangsperiode die op 31 december 2005 afloopt.

(2)

Omdat te verwachten is dat de met het klimaat en de beschikbare voedersoorten verband houdende regionale verschillen ten aanzien van de mogelijkheid om biologische herkauwers door middel van hun voederrantsoenen van de noodzakelijke essentiële vitaminen A, D en E te voorzien zullen blijven bestaan, moeten de synthetische vitaminen A, D en E ook na de genoemde datum in voeder voor herkauwers kunnen worden gebruikt.

(3)

Verordening (EEG) nr. 2092/91 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 14 van Verordening (EEG) nr. 2092/91 opgerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 november 2005.

Voor de Commissie

Mariann FISCHER BOEL

Lid van de Commissie


(1)  PB L 198 van 22.7.1991, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1567/2005 (PB L 252 van 28.9.2005, blz. 1).


BIJLAGE

In deel D van bijlage II bij Verordening (EEG) nr. 2092/91 wordt punt 1.2 vervangen door:

„1.2.

Vitaminen, provitaminen en chemisch goed gedefinieerde stoffen met een vergelijkbare werking. Deze categorie omvat enkel de volgende stoffen:

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad (1) toegestane vitaminen:

vitaminen die zijn afgeleid van grondstoffen die van nature in diervoeders voorkomen,

voor dieren met één maag, synthetische vitaminen die identiek zijn aan de natuurlijke vitaminen,

voor herkauwers, met voorafgaande toestemming van de bevoegde instantie van de lidstaat, de synthetische vitaminen A, D en E die identiek zijn aan de natuurlijke vitaminen.


(1)  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 29.”.


Top